Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-1°
-1°

Õppimine pärast põhikooli

Haridusosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1445
 

Koolid
Ühiskatsed

Õppimine pärast põhikooli

Heino Elleri Muusikakool

2021/22. õ.a.

Õppekorraldus

Kooli saab tulla õppima nii põhikooli kui ka gümnaasiumi lõpetamise järel. Põhikooli lõpetanu saab omandada kas kutsekeskhariduse või ainult kutsehariduse. Kutsekeskharidus tähendab keskharidust, mille jooksul läbitakse nii üldharidus- kui ka erialaained. Kutsehariduse omandaja läbib üksnes erialaained. Koolis saab õppida klassika-, rütmimuusika ja pärimusmuusika erialal.
Õpitakse statsionaarses õppevormis. Õppeaastas on 17 nädalat kestev sügissemester ja 23 nädalat kestev kevadsemester. Teooria- ja praktikatunnid kestavad 45 või 90 minutit.

Kooli eripära
Kool pakub palju praktilist individuaalõpet, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning välismaa pedagoogide juhitud meistriklasse, iseseisvat tööd ja harjutamist. Palju erialast õppetööd on kollektiivne, st orkestris, kooris ja ansamblites. Koolis toimuvad aastaringselt festivalid (Sügismuusika, Jõulumuusika, Kevadmuusika), Tulevikumuusikute kontserdid jm.
Kool on uhke oma õpilaste tulemuste üle Eesti ja rahvusvahelistel konkurssidel ja festivalidel. Samuti osalevad õpilased rahvusvahelistes projektides. Suurem osa lõpetajatest jätkab õpinguid Eesti või teistes Euroopa muusikakõrgkoolides.
Õppuritele on riiklikud toetused (õppe-, koolilõuna- ja eluasemetoetus). Majutamiseks on kohad Tartu Rakendusliku Kolledži ühiselamus.

Lahtiste uste nädal
Ootame huvilisi kooliga tutvuma 29. märtsist- 1. aprillini 2021. Täpsem info ja registreerimine kooli kodulehel. 

Vastuvõtt
Kooli kandideerimiseks on vajalik varem omandatud muusikaharidus.
Põhikooli lõpetanu saab kandideerida Tartu Jaan Poska Gümnaasiumiga ühisesse õpperühma, kus üldharidusained omandatakse gümnaasiumis ja kutseharidus saadakse Heino Elleri Muusikakoolis. Selleks tuleb sooritada Tartu Jaan Poska Gümnaasiumisse sisseastumise katsed 16. aprillil 2021 ja seejärel erialaeksamid 10. -14. mail 2021 Heino Elleri Muusikakoolis. 
Suviste vastuvõtueksamite konsultatsioonid soovijatele toimuvad 21. juunil. Vastuvõtueksamid (eriala, solfedžo) nii põhi- kui ka keskharidusega sisseastujatele on 28.–29. juunil 2021.
Lisavastuvõtt vabadele õppekohtadele toimub 2021. a augusti lõpus. Täpsem informatsioon avaldatakse kooli kodulehel märtsis 2021.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Hugo Treffneri Gümnaasium

2021/22. õ.a
Õppekorraldus

Vaimne iseseisvus, oskus õppida ja teha valikuid ning vastutada nende eest on oma haridustee kavandamise ja edasise elu kujundamise eeldus. Hugo Treffneri Gümnaasiumis (HTG) saab noor inimene arendada oma võimeid koostöös asjatundlike õpetajatega ja tänapäevases õpikeskkonnas. Olulisel kohal on iseseisev töö, tähelepanu pööratakse õppetööd toetavatele praktikumidele ja õppekäikudele.

Õppetöö korraldamisel on kool lähtunud soovist vähendada samaaegselt õpitavaid õppeaineid, suurendada teadmiste omandamise aega ning vähendada teadmiste kontrollimiseks kuluvat aega.

Õppeaasta jaguneb viieks seitsmenädalaseks perioodiks. Iga perioodi esimesel kuuel nädalal toimuvad 75 minutilised õppetunnid ja seitsmendal nädalal arvestused. Ühel perioodil õpitakse kuut-seitset erinevat õppeainet. Tänu paindlikule õppesüsteemile on HTG õpilastel palju võimalusi tegeleda oma huvidega ja valmistuda õpingute jätkamiseks kõrgkoolis.

Õppesuunad
Hugo Treffneri Gümnaasiumis saab õpingute jätkamiseks valida humanitaar-, loodus- ja reaalsuuna. Igaüks neist on terviklik õppeainete kogum selleks, et omandada selles ainevaldkonnas süvendatud teadmised. Õppesisu kujundavad riikliku õppekava poolt kõikidele gümnaasiumitele ettenähtud kursused, kooli poolt lisatud õppesuuna valikkursused ja õpilase poolt vabalt valitud vabaainete kursused. HTG lõpetamiseks vajalike kursustena arvestatakse ka Tartu Ülikooli Teaduskoolis ja Heino Elleri Muusikakoolis läbitud kursusi.
Sõltumata õppesuunast omandab treffnerist head teadmised nii humanitaar-, loodus- kui ka reaalainetes.

 • Humanitaarsuunas saab õpilane sügavad teadmised kunstist, ajaloost ja filosoofiast ning alustab prantsuse või saksa keele õppimist. Humanitaarpraktika kursused toimuvad Eesti Rahva Muuseumis, Eesti Kirjandusmuuseumis, Rahvusarhiivis Noora ja Tartu Ülikoolis. Lisaks käiakse õppekäikudel muudes kultuuri- ja teadusasutustes. Humanitaarsuuna laiapõhjaline õppekava on võimaldanud eelnevatel aastatel lõpetanud treffneristidel jätkata õpinguid humanitaarvaldkonnas, näiteks õigusteaduses, kuid mitte ainult – paljud jätkavad õpinguid hoopis meditsiini või IT alal.
 • Loodussuunas luuakse tugev aluspõhi bioloogias ja keemias. Väga tähtsad on õppetöös praktikumid HTG ja kõrgkoolide laborites, samuti õppekäigud uurimis- ja teadusasutustesse. Omandatud teadmised annavad hea võimaluse jätkata õpinguid loodusteaduste ja meditsiini vallas.
 • Reaalsuunas õppija omandab suurepärased teadmised matemaatikast ja programmeerimise algtõed. Praktikumid HTG ja Tartu Ülikooli laborites suunavad tema mõtted uuenduslikule tehnoloogiale. Õpingute vältel saab õppija panna end proovile väga mitmetel koolidevahelistel võistlustel ja aineolümpiaadidel. Reaalsuuna lõpetajatel on head eeldused õpingute jätkamiseks kõrgkoolides reaalteadmisi nõutavatel erialadel.

Võõrkeeled
Esimese võõrkeelena õpitakse inglise keelt ja teise kohustusliku keelena on võimalik jätkata prantsuse, saksa või vene keele õppimist. Aasta-aastalt on suurenenud õpilaste arv, kes sooritavad pärast kohustuslike kursuste läbimist edukalt rahvusvahelise keeleeksami. Rahvusvahelise sertifikaadi keeleeksameid saab sooritada inglise, saksa, prantsuse, rootsi ja vene keeles. Soovi korral saab alustada vabaainete kursustel hispaania, ladina, rootsi, saksa ja vene keele õpinguid ning edasijõudnute kursustel jätkata prantsuse, rootsi ja saksa keele õppimist.

Kitsas või lai matemaatika
Loodus- ja reaalsuunas õpitakse matemaatikat laia programmi alusel, samal ajal kui humanitaarsuuna õpilane võib valida 10. klassi astudes, kas soovib õppida matemaatikat kitsa või laia programmi järgi. Õpperühm avatakse 12 õpilase soovi korral. Seni ei ole kool kitsa matemaatika õpperühma saanud avada, kuna soovijaid on olnud vähe. See tähendab, et kõik humanitaarsuuna lõpetajad on saanud väga põhjalikud teadmised matemaatikas ja ka teistes reaalainetes.

Vabaained
Kohustuslike kursuste kõrval saab teadmisi omandada rohkem kui viiekümnel eripalgelisel vabaaine kursusel, registreerudes neile õppeaasta alguses. Lisaks hispaania, ladina, prantsuse, rootsi, saksa ja vene keele kursustele saab osaleda erinevatel ajaloo ja ühiskonnaõpetuse kursustel (nt Kaugete maade lood ning Inimene ja õigus), fotograafia, joonestamise, karjääriplaneerimise, psühholoogia ning tervise ja esmaabi kursustel, kodukeemia, majandusõppe, 3D-printimise, riigikaitse, robootika, usundiõpetuse ja koostöös Tartu Rakendusliku Kolledži veebidisaini kursusel ning mitmetel teistel huvi pakkuvatel kursustel.

Tugisüsteemid
Üleminekul põhikoolist gümnaasiumisse toimub õpilase jaoks väga palju muudatusi. Uus on õpikeskkond, õppesüsteem, teadmisi jagavad uued õpetajad ja sõbruneda tuleb uute koolikaaslastega. Kooliellu sisseelamiseks korraldatakse HTGs esimesel koolisügisel mitmeid ühisüritusi ja pakutakse abi õppetöös. Lisaks tavapärastele järeltööde sooritamise võimalustele ning õpetajate konsultatsioonidele on õpilastel võimalus 10. klassi esimesel poolaastal põhikooli teadmisi kinnistada eesti keele, matemaatika või keemia lisakursustel.

Enne aineolümpiaade ja -võistlusi on soovijatel võimalus lisateadmisi omandada meistriklassi kursustel HTG õpetajate ja vilistlaste juhendamisel.

Riigieksamiteks ettevalmistamiseks korraldab kool enne lõpetamist lisakursused matemaatikas, eesti ja inglise keeles.

Traditsioonid
Tartu südalinna ajaloolises kvartalis paikneva pika ajalooga kooli traditsioonide hulka kuuluvad tähtpäevaüritused Emajõe kaldal asuva H. Treffneri ausamba juures, sügispiknik ja aastapäevaball, mille toimumise eest kannavad hoolt õpilased, viie ja kolme kooli sõpruskohtumised, tihe koostöö kõrgkoolidega, kohtumised kultuuri- ja ühiskonnategelastega, ööakadeemiad, doonoripäev ja palju muud. Kooli näo kujundamisel on tähtsal kohal õpetajate ja õpilaste head suhted ning tihe koostöö.

Huviharidus
Koolipäevad ei lõpe viimase õppetunniga. HTG õpilastel on võimalus osaleda rohkem kui kümnes erinevas huviringis. Kunstiringis õpitakse, et esteetiline ei pruugi olla „ilus“ ja et maailma saab vaadata ka harjumuspäratu nurga alt. Näitering annab esinemisjulguse ja oskuse valitseda nii oma keha kui ka häält. Bridžiringis saab kasutada matemaatilise ja loogilise mõtlemise oskust. Väitlusklubi on koht, kus õpitakse arukalt kõnelema. Ajaloo- ja fotograafiahuvilised laiendavad teadmisi selle ala huviringides. Rohelistega ringiga liitudes saad osa matkadest, ökonädala korraldamisest, ööakadeemiast ja kõigest muust, mis laiendab silmaringi loodusest ja rohelisest mõtteviisist. Lisaks juba traditsioonilistele tegevustele saad ka ise algatada ettevõtmisi. Kooli ajalehe Miilang ja almanahhi Sulesepad toimetuse töös osaledes saad kaasa aidata koolielu kajastavate põnevate sündmuste jäädvustamisel.
Toimuvad saalihoki- ning korv- ja võrkpalli treeningud, koolimaja keldris asuvas petankisaalis on võimalus koos teiste huvilistega kätt harjutada.
Koos käivad segakoor Anima ja rahvatantsuansambel Tantsutallad. 

Õpilaskogu
HTG õpilaskogu osaleb kooli õppekava ja arengusuundade kavandamises ning koolielu korraldamises, hoides kooli traditsioone. Õpilaskogus osalemine on suurepärane võimalus arendada koostöö-,  juhtimis- ja organiseerimisoskusi.

Avatud uste päevad
Ootame huvilisi virtuaalsele koolituurile ja -tutvustusele 12.  ja 19. märtsil 2021 kell 15:00.

Vastuvõtt
Kooli saab astuda Tartu gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsete teel.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Miina Härma Gümnaasium

2021/22. õ.a

Õppekorraldus- ja suunad
Miina Härma Gümnaasiumis (MHG) õppimist alustades ei pea kohe valima õppesuunda, sest 10. klassis õpivad kõik õpilased riikliku õppekava kohustuslikke kursusi. Seejärel on valida 1) sotsiaalainete, 2) loodusainete ja 3) humanitaarainete õppemooduli vahel või  4) kandideerida rahvusvahelise õppekava „International Baccalaureate“ (IB) diplomiõppesse (IB Diploma).

Eesti õppekava suunamoodul koosneb ainevaldkonna kümnest süvendatud kursusest. Suunamoodulite valimisel puuduvad piirarvud. Kõik õpilased saavad õppida endale sobivas suunas.

 • Humanitaarainete mooduli õpilased osalevad draama, kõne ja väitluse, kirjanduse, kultuuriantropoloogia jt kursustel. Humanitaarsuuna õpilased läbivad ka Tammsaare-teemalise praktikapäeva Vargamäel ja Tallinnas.
 • Sotsiaalainete moodulis keskendutakse rohkem ühiskonnateaduslikele ainetele, mis on soovitatav neile, keda huvitab näiteks õigusteadus ja ettevõtlus. Igal sügisel käivad sotsiaalsuuna õpilased praktikapäeval mõnes huvitavas Eesti paigas.
 • Loodusainete mooduli kursused on suuresti pühendatud keemiale, füüsikale, bioloogiale ja geograafiale. See moodul on eelkõige mõeldud neile, kel on huvi saada arstiks või minna edasi õppima mõnda loodusainet. Loodussuunas on suur rõhk praktikal, õpilased osalevad geograafia ja bioloogia välipraktikumis ning füüsika ja keemia laboripraktikumis. Traditsiooniks on saanud loodussuuna õpilaste õppekäik CERN-i (Euroopa Tuumauuringute Keskus Šveitsis) Loodusainete süvendatud omandamist toetavad kaasaegse sisseseadega loodusainete klassid.

IB diplomiõppesse (IB Diploma) saab kandideerida pärast 10. klassi inglise keele funktsionaalse lugemise testi, õpetajate soovituste, 10. klassi hinnete ja vestluste alusel. IB diplomiõppes õpitakse inglise keeles kuue õppeaine kogumit: emakeelt, võõrkeelt, ühiskonnaaineid, loodusaineid, matemaatikat ja kunstiained või lisavalikained. Selline õpe annab õpilastele rohkem vabadust koostada oma isiklik õppekava ning ta saab keskenduda teda enim huvitavatele ainetele.

Kõikidele õpilastele nii Eesti kui rahvusvahelisel õppekaval on kohustuslik läbida kriitilise mõtlemise kursus „Theory of Knowledge“.

MHG-s saab lisaks tavapärasele klassiruumis, laboris, praktikumis, veebitundides, muuseumis või õppekäigul õppimisele viibida mitmekultuurilises keskkonnas, õppida individuaalse õppekavaga, omandada uusi teadmisi ja oskusi projektides osaledes, töötades kogukonna heaks või teisi õpilasi õpetades.

Võõrkeeled 
Tava kohaselt on võõrkeeleõpe MHG-s eritähelepanu all. Esimese võõrkeelena (B2/C1/C2-tase) õpivad kõik õpilased inglise keelt. Riikliku õppekava viiele kohustuslikule kursusele lisandub viis inglise keele kohustuslikku (sh akadeemiline inglise keel ja inglise kirjandus) ja neli valikkursust.
Teise võõrkeelena (B1-tase) saab õppida saksa, vene või prantsuse keelt. Kolmanda võõrkeelena (A2-tase) võib algtasemel õppida hispaania, saksa, vene, prantsuse, rootsi või soome keelt ning edasijõudnute tasemel saksa või prantsuse keelt. Rahvusvahelise sertifikaadi keeleeksameid saab soori­tada inglise, saksa, prantsuse ja vene keeles. Üle 90% lõpetajatest eelistab inglise keele riigieksami asemel sooritada testi Cambridge Assessment English C1 Advanced, mis võimaldab inglise keele oskust näidata C1/C2 tasemel.

Kitsas või lai matemaatika
10. klassis õpivad kõik õpilased laia matemaatika programmi alusel. Alates 11. klassist on soovijatel võimalik jätkata kitsa matemaatika kursusel.

Kooli eripära ja huviharidus
MHG-s kui vanimas eestikeelses gümnaasiumis on palju traditsioone. Huvitegevuse märksõnad on muusika ja koorilaul, rahvatants ja sportimine. Olemas on spordi-, jõu- ja peeglisaalid ning suur staadion, tegutsevad väitlusklubi, draamaring, kirjandussalong ning mängitakse mälumängu. Ilmub koolileht Tabula Rasa. Kool osaleb viie kooli kohtumistel reaalainetes. Veel saavad õpilased osaleda paljudes projektides (sh rahvusvahelistes) ja õpilasvahetuses. Arvestame spordiklubides tipptasemel treenimist ning õppimist muusika- ja kunstikoolis kooli õppekava täitmisena.

Valikained
Lisaks kohustuslikele kursustele valib iga õpilane vähemalt 13 valikkursust. Selleks loetakse ka koorilaulus ja rahvatantsus osalemist ning Tartu Ülikooli teaduskoolis ja Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis läbitud kursusi. Kooli pakutud huvitavaid valikaineid on palju: draama, kultuuriantropoloogia, 3D-modelleerimine, riigikaitse, digimaal ja fotograafia koostöös Tartu Kunstikooliga, programmeerimine, British Art and Design, Mass Communication, Keynote Proficient, Business English, Creative Writing, British Studies.

Õpilasesindus
Õpilasesindus on nii koolis kui ka linna ja Eesti tasandil nähtav ja tegus.

Lahtiste uste päev
Ootame huvilisi Zoom-i vahendusel kooliga tutvuma 17. märtsil 2021 kell 16:00 ja 20. märtsil 2021 kell 12:00 Zoom-i lingi avaldame kooli kodulehel.

Vastuvõtt
Kooli saab astuda Tartu gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsete teel.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Annelinna Gümnaasium

2021/22. õ.a

Õppekorraldus

Õppeaastal 2021/22 jätkab kool tegevust värskelt remonditud kaasaegse õpikeskkonnaga koolimajas aadressil Kaunase 68, kus on lisaks headele õppetingimustele suurepärased võimalused tegeleda reaal- ja loodusteadustega, muusika, kunsti ja spordiga.
Koolis on kursusepõhine õpe. Üks kursus sisaldab 35 akadeemilist ainetundi, mis kestab 45 või 90 minutit.
Tartu Annelinna Gümnaasium (TAG) võtab 10. klassi õpilasi vastu tavaõppesse (statsionaarne õpe) ja kutseõppesuunda (mittestatsionaarne õpe).
Statsionaarses õppes läbib õpilane riikliku õppekava alusel vähemalt 96 kursust. Lisaks kohustuslikele õppeainetele on kujundatud valikainete moodulid nii, et erinevate huvidega õpilased leiaksid oma ootustele vastavad ained. Valida on sotsiaal-, loodus-, humanitaar- ja reaalainete süvakursuste vahel. Riigikaitseõpe koos Lõuna-Eesti koolide ühise riigikaitselaagriga on koolis kohustuslik õppeaine.
TAG teeb koostööd teiste Tartu üldharidus- ja ka kõrgkoolidega. Näiteks toimub osa õppetööst Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli õppejõudude juhtimisel nende kõrgkoolide laborites.
Mittestatsionaarse õppe õpilane läbib riiklikust õppekavast vähemalt 72 kursust ja omandab ühe eriala Tartu Rakenduslikus Kolledžis. See tähendab, et ühisõppekava läbinud õpilane omandab kolme aasta jooksul gümnaasiumihariduse koos elukutsega.

Õppekeel
TAG-is õpitakse eesti ja vene keeles. Eestikeelse õppe maht on vähemalt 60%, st vähemalt 58 kursust. Vene keelt õpitakse emakeele tasemel või võõrkeelena ja eesti keelt võõrkeelena või emakeele tasemel – valik oleneb õpilase kodukeelest ja keeleõppekogemusest.

Võõrkeeled
Esimese võõrkeelena õpitakse inglise keelt B1 ja B2 tasemel. Teise võõrkeelena saab õppida saksa, hispaania või prantsuse keelt. Koolile on antud õigus anda gümnaasiumilõpetajatele CertiLingua sertifikaat.

Kitsas või lai matemaatika
TAG-is õpetatakse laia ja kitsast matemaatikat, õppevormi valib õpilane.

Kooli eripära
Kõigil õpilastel, kes soovivad lisaks keskharidusele teha tutvust vene keelega ning seda oskust hoida ja arendada, on võimalik TAG-is kujundada oma huvidele ja võimetele vastav õppekava. Õpilase emakeel ja senine õpikogemus ei ole seejuures oluline. Koolis väärtustatakse ja hoitakse nii vene kui ka eesti kultuuritraditsioone. TAG on ainus vene keelt emakeelena õpetav gümnaasium Lõuna-Eestis.
Õppekava toetavate tegevustena on kooli traditsioonide hulgas riigikaitse-, teadus-õppelaagrid, isetegevus ja sport. Aktiivsemad õpilased saavad osaleda koolidevahelistes ja rahvusvahelistes projektides.

Kursuste ülekandmine
Valikkursuste mooduleid saab üldjuhul valida alates 10. klassi teisest perioodist. Valikkursusteks loetakse ka Heino Elleri Muusikakoolis, Tartu Kunstikoolis, Tartu Ülikooli teaduskoolis, keelekoolides jm gümnaasiumiõppe ajal läbitud kursusi. TAG toetab tegelemist tippspordi ja kunstiga, kujundades õpilastele paindliku õppekava ja -aja.

Huviharidus
TAG-i iseloomustavad mitmekesised ja hoogsad õpilasüritused, mis toetavad nii eesti kui ka vene kultuuritavasid. Õpilastel on võimalus avastada ja arendada endas erinevaid andeid ning osaleda paljudes kunsti- ja sporditegevustes.

Õpilasesindus
Õpilasesindus osaleb TAG-i igapäevaelu korraldamises. See, kui suur mõju on õpilasesinduse tegevusel koolielule, sõltub praegustest ja tulevastest õpilastest.

Info sisseastumise ja gümnaasiumiõpingute kohta
Infot sisseastumistingimuste ja gümnaasiumiõpingute kohta saab kooli kodulehelt www.tag.ee; telefoni teel 7461743 või saates küsimused aadressil kool@annelinn.edu.ee alates 15. veebruarist 2021.

Vastuvõtt
Vastuvõtu aluseks on kirjalikud sisseastumiskatsed, mis toimuvad 8. aprillil 2021 algusega kell 12 koolimajas Kaunase 68. Neile tuleb registreeruda ajavahemikul 8. veebruar – 1. aprill 2021 kooli kodulehel.
Juhul, kui kirjalikke katseid ei ole võimalik korraldada, võetakse õpilasi gümnaasiumisse vastu põhikooli lõputunnistuse alusel. Tasemetestid viiakse sel juhul läbi septembris.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Herbert Masingu Kool

2021/22. õ.a
Õppekorraldus

Kooli eesmärk on pakkuda gümnaasiumiharidust neile, kes vajavad oma eripära tõttu väiksemat klassikeskkonda ja tavalisest rohkem hariduslikke tugimeetmeid. Väikesed klassid (kuni 15 õpilast) annavad kõikidele õpilastele võimaluse keskenduda õppimisele. Koduklassisüsteem toetab õpilase turvatunnet kogu koolipäeva vältel.
Munitsipaalkoolina on Tartu Herbert Masingu Koolis õppe aluseks gümnaasiumi riiklik õppekava. Õpitakse kursusesüsteemi alusel ja tunniplaan on võimalikult ühtne kogu õppeaasta vältel. Väga palju kasutatakse õppetöös õppekäike ja -reise nii Eestis kui ka välisriikides. Oluline osa õppekavast on gümnaasiumiastme draamaõpetuse, loovkirjutamise ja teiste sotsiaalsete toimetulekuoskuste arengut toetavad valikkursused.

Kooli eripära
Sihtrühma kuuluvad näiteks meeleolu-, autismispektri häirega ja traumakogemusega,  raskete somaatiliste haigustega ning mitmikdiagnoosidega õpilased. Vajaduse korral individualiseeritakse nii õppe sisu kui ka keskkonda, sh pakutakse koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel koduõppe võimalust.
Koolis töötab palju tugispetsialiste: sotsiaalpedagoog, psühholoog, eripedagoog, füsioterapeut, meditsiiniõde, arst ja psühhiaater, mis võimaldab õppijale kiiret ja püsivat tuge.

Võõrkeeled
A-võõrkeelena õpivad kõik õpilased inglise keelt. B-võõrkeelena saab valida vene ja saksa keele vahel. Valikkursustena pakub kool algtasemel soome ja ladina keele õppimise võimalust.

Kitsas või lai matemaatika
Kõik õpilased alustavad 10. klassis laia matemaatika kursusel õppimist. Järgmises klassis saavad nad valida laia ja kitsa matemaatikakursuse vahel.

Huviharidus
Koolis väärtustatakse huvihariduse tähtsust õpilaste igapäevaelus. Siinsed huviringid annavad noortele võimaluse arendada end nii spordis kui ka loovtegevustes.

Vastuvõtt
Kooli vastuvõtu eeldus on koolivälise nõustamismeeskonna soovitus rakendada tõhustatud või erituge.
Info saamiseks palun pöörduda kooli kompetentsikeskuse poole, registreerides ennast vastuvõtule aadressil https://masing.tartu.ee/noustamine/noustamised.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Jaan Poska Gümnaasium

2021/2022. õ.a
Õppekorraldus

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis (JPG) on perioodõpe ja kur­susesüsteem. Õppe­aastas on viis perioodi, üks periood kestab seitse nädalat ja selle vältel osaleb õpilane viiel kuni seitsmel ainekursusel. Iga perioodi viimane nädal on mõeldud arvestuste ja konsultatsioonide jaoks. Meie koolis kestab ainetund 75 minutit. Iga päev on üks pikk 50-minutiline lõunapaus, mil pakutakse mitmekesist ja maitsvat koolilõunat, kuid seda aega saab kasutada ka koostöiseks õppimiseks või konsultatsioonideks.

Õppesuunad
Jaan Poska gümnaasiumis kujundab õppesuuna iga õpilane endale ise valikkursuste kaudu. Suuna kujundamiseks valib õpilane kolme aasta jooksul vähemalt kümme õpilase huvisid süvendavat suunakursust 60–70 kursuse hulgast. Lisaks valib õpilane vähemalt üheksa silmaringi avardavat vabavalikkursust. Peale selle läbib iga poskalane ühe uurimistöö kursuse, kaks eesti keele praktikumi ja (olenemata kitsa või laia matemaatika vali­kust) ühe matemaatika praktikumi – need kursused toetavad põhiainete süvendatud omandamist.

Võõrkeeled
Esimese võõrkeelena õpivad kõik inglise keelt tasemel, mis võimaldab sooritada rahvusvahelisi sertifikaadiek­sameid. Vajaduse ja soovijate olemasolul leiab kool või­maluse ka teise võõrkeele (vene, saksa või prantsuse keele) õpingute jätkamiseks B1-tasemel. Algtasemel saab õppida hispaania,  soome, prantsuse, jaapani ja vanakreeka/ladina keelt.

Kitsas või lai matemaatika
10. klassis on valida kitsa ja laia matemaatika õppimise vahel. Kõik Jaan Poska gümnaasiumi õpilased  on seni valinud laia matemaatika, et valmistada end võimalikult hästi ette haridustee jätkamiseks kõrgkoolis.

Valikkursused
JPG üks põhimõte on see, et iga noor inimene saab määrata oma tuleviku ise – kokku saab poskalane kolme aasta jooksul valida 120 valikkursuse vahel. Valikkursus toimub siis, kui selle on valinud vähemalt 16 õpilast ja mõne uue valikkursuse idee võib algatada ka õpilane, kui tal on 15 mõttekaaslast.
Õpilaste tagasiside alusel võib valikkursuste loetelu olla õppeaastati muutuv. Põnevaid kursusi jagub: jaapani ja vanakreeka keel, millest elu koosneb?, loovkirjutamine, finantsmõtlemine, klassikaline skulptuur, teadusajalugu, ehitusinseneeria, turundus, ettevõtlusõpe, riigikaitse, astrofüüsika, Lähis-Ida tänapäeval, kristliku kultuuriruumi alustekstid, veebidisain, statistiline maailmapilt, program­meerimine etc.
Paljud valik- ja suunakursused toimuvad selleks sobivas keskkonnas, näiteks Tartu Lastekunstikoolis, Eesti Maaülikoolis, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, TalTechi Tartu kolledžis ja Tartu Rakenduslikus Kolledžis. Peale selle on kavas bioloogia, ökoloogia, geograafia, inglise keele ja kirjanduse ning uuena matemaatika ja füüsika ning multimeedia välipraktikumid.

Kooli eripära
JPG tegutseb ajaloolises hoones, mida tuntakse Tartu rahu majana. Koolihoone asub Tartu kultuuri­tänava, Vanemuise tänava keskpaigas. JPG-s väärtustatakse innovatsiooni, eriti IT valdkonnas, avatust, ausust ja austust ning väärikust. Koolimajas on tagatud üheaegselt u 700 tarbijale kvaliteetne juhtme­vaba wifiühendus, et õpilased saaksid kasutada õppetööks nutivahendeid.
Ühe õpperühma õpilased omandavad peale üldharidusainete ka kutsehariduse, õppides samal ajal Heino Elleri Muusikakoolis. Ühisõppe noorte tunniplaan on mõnevõrra erinev, lähtudes koostöö printsiibist muusikakooliga, et kahes koolis õppimine oleks jõukohasem ja mõnusam. Mõlemas koolis arvestatakse partnerkooli õppekoormust. Ühisõppe noored muudavad kooli muusikaelu omanäoliseks, sisukas ja eripäraseks. 

Huviharidus
Õpilastel on võimalik osaleda koorilaulu ja rahvatantsu huviringis, näiteringis, robootikaringis ja drooniringis ning koolilehe Sihker koostamises. Esmase praktilise ettevõtluskogemuse saab kooli õpilasfirmadest ja kooliellu panustades. JPG arvestab spordiklubi tree­ningutel, muusikakoolis ja Tartu Ülikooli teaduskoolis osalemist valikkursusena.

Õpilasesindus 
Koolis on hästi toimiv õpilasesindus, mille arvamus on igapäevase koolielu korraldamisel väga oluline. Õpilaste hääl, mõtted ja arvamus kajastuvad paberväljaandes Sihker ja õpilasesinduse Facebooki lehel, kust saab infot ka kooli kujundavate traditsioonide ja tegemiste kohta.

Meie kool loob tingimused, et õpilastest areneksid mitmekesiste huvide ja teadmistega ettevõtlikeks noorteks, kes saavad endale olulisi ideid viia ellu oma kooli inspireerivas keskkonnas.

Avatud uste päevad
Ootame huvilisi virtuaalsele koolituurile ja -tutvustusele 23. veebruaril 2021 kell 12:00 ja 25. märtsil 2021 kell 15:00.

Vastuvõtt
Kooli saab astuda Tartu gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsete teel.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

2021/22. õ.a
Õppekorraldus

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis (KJPG) on perioodõpe. Üks ainetund kestab 75 minutit. Koolipäev algab kell 8.00.

Õppemoodulid
KJPG-s ei piira õpilast üks valitud suund, vaid ta saab kujundada endale ise mitmekesise õppekava, valides kaks moodulit järgmiste seast: „Disain“, „Maailmast kriitilise meelega“, „Ettevõtlikkus ja ettevõtlus“, „Hispaania keel“, „Inglise keel muutuvas maailmas“, „Juriidika“, „Kultuur ja filosoofia“, „Loodu, keskkond ja mina“, „Majandus“, „Meedia ja filmikunst“, „Psühholoogia“, „Riigikaitse ja sisemine julgeolek“, „Saksa keel ja kultuur“, „Sport“, „Teadus“, „Tehnika“, „Tervishoid“, „Vene keel edasijõudnutele“, „Tööstustehnoloogia“, „3D-modelleerimine“, „Imeline maailm“, „Prantsuse keel“ ja „IT-moodul“.

Üks moodul koosneb viiest kursusest. Õpilase õppekavas on igast moodulist igal õppeaastal üks kuni kaks kursust.

Osa kursusi õpetavad KJPG koostööpartnerid Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž, vanglateenistus, Tartu Kunstikool, Politsei- ja Piirivalveamet, Tartu Rakenduslik Kolledž, Päästeamet jt.

Võõrkeeled
Esimese võõrkeelena (tase B2) õpivad kõik õpilased inglise keelt. Teise võõrkeelena (B1 või B2) saab õppida vene, saksa või prantsuse keelt. Algtasemelt (A1 või A2) on võimalik alustada hispaania või prantsuse keele õppimist.

Kitsas või lai matemaatika
Kõik 10. klassi õpilased valivad kitsa või laia matemaatikakursuse.

Kooli eripära 
KJPG põhiväärtused on õpilaskesksus, hea haridus ja jätkusuutlikkus. Tartu Ülikooli eetikakeskus on andnud koolile tiitlid „Hea kooli rajaleidja“, „Väärtuskasvatuse kool 2016“,  „Hea kooli ekspert 2017“ ja „Hea kooli ekspert 2020“. Kool tunnustab õpilaste algatusi ja pakub neile võimalusi oma ettevõtlikkust realiseerida. Koolis tegutseb Eesti parim koolitelevisioon – Kuu TV.
KJPG on üks neljast Eesti koolist, kus saab taotleda CertiLingua sertifikaati. See tõendab Euroopas kõrget võõrkeeleoskuse taset, analüüsioskust ja võimet edukalt orienteeruda Euroopat puudutavates küsimustes.
KJPG arvestab osalemist spordikooli treeningutel, muusikakoolis, kunstikoolis ja Tartu Ülikooli teaduskoolis. Samuti soodustatakse õppimist koolivälisel ajal teistes institutsioonides ja võimaldatakse kanda gümnaasiumi vältel üle kuni kuus kursust (aastas kuni kaks kursust).

Õpilasesindus
KJPG-s on hästi toimiv õpilasesindus, mis on kaasatud kõikidesse koolielu otsustesse. Õpilaste arvamus on koolile tähtis nii õppetöö kohta tagasiside saamisel, õpilaste päevakava planeerimisel kui ka ürituste korraldamisel.

Lahtiste uste päev
Ootame huvilisi virtuaalsele koolituurile ja -tutvustusele  29. märtsil 2021  kell 15:00.

Vastuvõtt
Kooli saab astuda Tartu gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsete teel.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Kunstikool

2021/22. õ.a
Õppekorraldus ja erialad

Põhikooli järel saab Tartu Kunstikoolis omandada kunsti- ja disainialase kutsekeskhariduse. See tähendab, et erialaainetele lisaks sooritatakse üldharidusained (eraldi või eri­alatundidega lõimituna). Kutsekeskharidus on võrdsustatud kesk­haridusega.
Õpitakse tavaliselt 15-liikmelises rühmas. Üldainetes (eesti keel, bioloogia jne) õpitakse sageli liitrühmades. Keskharidus omandatakse erialaainete kaudu (näiteks inglise keel on lõimitud veebigraafikaga või kunstiajalugu 3D-mudelite loomisega). Erialane õppetöö on lõimitud ettevõtlusõppega. Õppijate toetamiseks kasutatakse tiimi-coach’imist.
Põhihariduse alusel õppijad käivad koolis igal tööpäeval ja üks ainetund kestab vähemalt 90 minutit (vahepeal on 15 minutit pausi). Õpe kestab kauem kui gümnaasiumis: kolm ja pool aastat. Õppija võib valida juurde üldaineid (oma koolis või täiskasvanute gümnaasiumis) või õppida tasuta veel ühe aasta pärast kunstikooli täiskasvanute gümnaasiumis.
Põhikooli lõpetanul on valida kolm eriala: kujundusgraafik, 3D-kunstnik-kujundaja ja dekoraator.

Õppeaasta jaguneb sügis- ja kevadsemestriks, kummagi lõpus toimub hindamine kolmeliikmelise komisjoni ees. Hindamised on avalikud. Viis korda aastas on koolis valikainete nädal. Õpingute vältel on võimalik läbida mitmesuguseid praktikaid: ettevõttepraktika, vaatluspraktika, välispraktika (ERASMUS+ õpiränne), maalipraktika ning töökohapõhise õppe praktika.  

Kooli eripära
Tartu Kunstikool on väike ja sõbralik kool. Õpperuumid asuvad kahes hoones: peamajas Eha 41 ja Aparaaditehase loomelinnakus Kastani 42.
Iga õpilane saab oma käsutusse kapi, uksekaardi, õpilaspileti, kooli meiliaadressi ja G-Suiti konto koos piiramatu kettaruumiga. Õpingute ajal on tasuta kasutada multimeedia ja kujundusgraafika arvutid ning erialased litsentsitud programmid.
Õpilased saavad tasuta süüa kooli kohvikus. Kaks korda õppeaastas on võimalik taotleda põhi- ja eritoetust, esimesel kursusel saab toetust taotleda kevadsemestriks. Kui õppija alaline elukoht asub väljaspool Tartu linna, saab ta taotleda sõidutoetust. Majutamiseks on kohad Tartu Rakendusliku Kolledži ühiselamus.

Lahtiste uste päevad
Üldise sisseastumise (põhihariduse ja keskhariduse baasil õppe) avatud uste päevad toimuvad 04.03.2021, 23.04.2021 ja 03.06.2021.

Vastuvõtt
Vastuvõtu dokumente saab esitada 1. aprill - 18. juuni 2021 läbi SAISi.

 • avaldus (elektroonselt www.sais.ee)
 • portfoolio
 • motivatsioonikiri
 • digitaalne foto 3×4 cm (saab lisada avaldusele SAIS-is)
 • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastane)

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Rakenduslik Kolledž

2021/22. õ.a
Õppekorraldus

Tartu Rakenduslikus Kolledžis (VOCO) saad põhikooli lõpetamise järel omandada kutsekeskhariduse. See tähendab, et õpid nii eriala- kui ka üldharidusained (eraldi või erialatundidega lõimituna). Kutsekeskharidus on võrdsustatud keskharidusega, seega on VOCO lõpetajal võimalik jätkata õpinguid rakenduskõrgkoolis või ülikoolis.
Mõnel erialal saab õppida ainult erialaaineid ja omandada kutseoskused. Lisaks on mõne eriala õppekava kohandatud hariduslike erivajadustega õppijatele.
Õppeaasta on jaotatud neljaks perioodiks. Teooria- ja praktikatunnid toimuvad 90-minutiliste paaristundidena. Õppest moodustab vähemalt poole praktiline töö nii koolis kui ka ettevõtetes. Õppekorpused asuvad Tartus aadressil Kopli 1 ja Põllu 11 ning juuksurite õppesalong tegutseb aadressil Struve 8a.

Kooli eripära
VOCO on Eesti suurim kutse- ja täiendusõppekeskus, kus saab omandada üle 70 eriala. Kool on keskendunud praktiliste kutseoskuste andmisele ja seepärast on õpe seotud eluliste ülesannetega. Ettevõtetega teeb VOCO tihedat koostööd: partnerite seas on palju suuri ja väikeseid ettevõtteid alates Tallinkist ja A. Le Coqist kuni Werneri kohvikuni.
Tänu rahvusvahelisele koostööle on paljudel õppuritel võimalik sooritada praktika välismaal, peale lähiriikide ka Suurbritannias, Itaalias, Hispaanias, Saksamaal ja mujal Euroopas.

VOCO on uhke oma õpilaste saavutuste üle kutsemeistrivõistlustel. Eesti noore meistri võistlustelt on alati saadud kõrgeid kohti, nagu ka üleilmsetel ja Euroopa kutsevõistlustel. VOCO rõõmustab lõpetanud meistrite üle, sest umbes 70% vilistlastest leiab lühikese aja jooksul töö ja u 20% lõpetanutest jätkab õpinguid.
Õppuritele pakub kool mitmesuguseid toetusi. Igakuist õppetoetust saab heade õpitulemuste eest, samuti on võimalus saada sõidu- ja koolitoidu toetust ning eritoetust. Kaugemalt tulijad saavad koha kooli õpilaskodus.

Huvitegevus
Koolis on väga head võimalused sportimiseks ja huvitegevuseks. Pidevalt toimuvad korv-, võrk-, jalgpalli- ja aeroobikatreeningud, mängida saab lauatennist ja käia jõusaalis. Kaasa saab lüüa koolibändis, laulda ja teha improringis teatrit.
Tegus õpilasomavalitsus kutsub kaasa lööma ja koolielu põnevamaks tegema. Ideid saab ellu viia ka õpilasprojektide toel või õpilasfirmades.

Kutsevaliku kursus
Kutsevaliku programmi on oodatud noored, kes

 • on katkestanud põhikooli ja pole edasi õppinud või on katkestanud õpingud kutsekoolis (NB! on vähemalt 17-aastased)
 • on lõpetanud põhikooli, kuid ei ole juba aastaid edasi õppinud
 • tunnevad, et on oma senise haridustee käigus teinud valesid valikuid ning tahaksid neid edaspidi paremini teha
 • soovivad omandada oskusi, et siseneda tööellu.

Kutsevaliku kursusel saab tasandada emakeele või matemaatika alaseid puudusi ning hea ülevaate erialadest läbi praktiliste tegevuste koolis ja töökogemuse ühel päeval nädalas vabatahtlikku tööd pakkuva asutuse juures.  Kursuse maht on orienteeruvalt 5 kuud, kuid selle täpne sisu ja pikkus sõltub õpilase huvidest, vajadusest ja võimetest.

Proovi, enne kui valid!
Kel eriala valida ja otsustada on keerukas, neile pakume võimalusi ise järgi proovida.  „Proovi ja vali“ päevade raames saavad huvilised karjäärinõustaja abil valida huvipakkuvad erialad, teha isiksuse ja kutsesobivuse testid, tutvuda proovipäevadel praktiliselt kuni kahe eriala õppimisega osaledes praktilistes tundides õpilasvarjuna ning lõpuks kohtuda veel karjäärinõustajaga, et otsustada.

Loe lähemalt: https://voco.ee/sisseastumine/

Vastuvõtt
Kevadistele sisseastumiskatsetele kutsutakse kõiki, kes on sooviavalduse esitanud enne 21. aprilli 2021. Vaja on esitada vähemalt avaldus kooli e-vastuvõtu keskkonnas  ja väljavõte hinnetelehest. Vestluste ja testide päev on 22. aprill.
Suvel saab kutsekeskhariduse ja põhikooli baasil kutseõppe erialadele esitada sisseastumisavalduse kuni 30. juunini 2021. Vestluste ja testide päev on 1. juuli.
Kõikidele vabadele õppekohtadele kestab vastuvõtt 8. augustini 2021. Vestlused ja testid toimuvad 10.-12. augustini. 

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Tamme Gümnaasium

2021/22. õ.a
Õppesuunad ja -korraldus

Tartu Tamme Gümnaasium (TTG) on riigigümnaasium, kus saab õppida viiel õppesuunal: loodus, meditsiin, tehnoloogia, infotehnoloogia ja kultuur. Õppe sisu kujundavad kohustuslikud kursused, suunakursused ja vabalt valitavad kursused. Õppeaasta koosneb kolmest perioodist, milles on kümme nädalat õppetööd ja sellele järgnev arvestuste nädal. Üks ainetund kestab 70 minutit, hommikuti on võimalus osaleda konsultatsioonides. Õppeaasta lõppeb  praktikanädalaga, mil igale 10.-11. klassile toimuvad oma suunaga seotud tegevused enamasti väljaspool koolimaja.

Võõrkeeled
Esimese võõrkeelena (B2-tase) õpivad kõik õpilased inglise keelt. Kohustusliku teise võõrkeelena saab jätkata saksa, vene või prantsuse keele õpinguid. Õpilastel on võimalus sooritada rahvusvaheline keeleeksam inglise, saksa, prantsuse ja vene keeles. Valikkursusena saab alustada saksa, vene, prantsuse, hispaania, soome ja ladina keele õpinguid.

Kitsas või lai matemaatika
Kultuurisuuna õpilased saavad valida matemaatika kitsa või laia õppekava vahel, teistes õppesuundades õpitakse  matemaatikat laia õppekava alusel. Matemaatikat õpitakse rühmatundides. 

Valikkursused
Vastavalt valitud õppesuunale läbib õpilane 12-13 suunakursust. Sellele lisaks pakub kool hulgaliselt  valikkursusi. Nende loetelu ajas muutub ja täieneb ka õpilaste ettepanekute alusel. Igal õppeaastal on mõnda valikkursust juhendanud ka oma kooli õpilane. Pakutakse  ainepõhiseid süvakursusi ning arvestatakse  kõrgkoolide teaduskoolides ja huvikoolides tehtud õppetööd. 

Kooli eripära
Tamme gümnaasium tegutseb kaasaegses hoones Tartu Ülikooli õppehoonete, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ning Rahvusarhiivi naabruses. Lisaks neile on  kooli head koostööpartnerid mitmed teised kõrgkoolid (Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool) ja asutused (Ahhaa teaduskeskus, Tartu observatoorium, Tartu Ülikooli Kliinikum, teater Vanemuine, Eesti Kirjandusmuuseum, looduskeskused, Eesti Rahva Muuseum). Koostööpartnerid  on kaasatud suundade valikainete õpetamisse ja rikastavad suuna- ja valikkursuste teoreetilist ja praktilist sisu. Koolis väärtustatakse nii õpilaste kui ka õpetajate vabadust enese arendamisel ja sõbralikke suhteid kooliperes. Koos uuritakse loodusteaduste, infotehnoloogia ja kultuuri saladusi, jätkatakse väärikaid traditsioone ning ollakse avatud uuendustele. Tänapäevase ja mitmekesise karjääriõppe toel pakutakse  head ettevalmistust kiiresti muutuvas ühiskonnas toimetulekuks ja edukaks edasiõppimiseks. Hoiame välipraktikate, laboripraktikumide ja õppekäikude tava.

Alates 2017. aastast toimib Tamme gümnaasiumis tuutorprogramm. Tuutor on 11. või 12. klassi õpilane, kes toetab 10. klassi õpilast. Pädevaks juhendajaks õpitakse tuutortundides, kus reflekteeritakse oma tööd ja lahendatatakse erinevaid probleemülesandeid. Programmi edukalt lõpetanud tuutorid saavad valikkursuse.

Koolil on aktiivne vilistlaskond, kelle üle ollakse uhked ning kelle abi eest 

Huviharidus
TTG õpilased saavad kooli huviringides osalemise eest arvestatud valikkursuse. Osaleda saab kooli laulukooris ja rahvatantsuringis, näite- ja improringis, programmeerimisringis, lauatennise treeningutel ja spordiringides. Koolil on heal tasemel puhkpilliorkester. Koolielu pulsil hoiavad kätt ajaleht Tamme Leht, Tamme TV  ja kooliraadio. Tegus õpilasesindus ütleb sõna sekka, korraldab suurepäraseid üritusi ja esindab õpilaste huve. Koolis hinnatakse ja toetatakse initsiatiivi ning soovi ise midagi ära teha, andes selleks võimalusi, tuge ja vahendeid. Praktiliste tööde raames on õpilased korraldanud  ka mitmeid üritusi, võistlusi ja näitusi. 

Virtuaalne lahtiste uste päev
Ootame huvilisi kooliga tutvuma 3. märtsil 2021 kell 15:30.

Vastuvõtt
Kooli saab astuda Tartu gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsete tulemuste alusel.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Täiskasvanute Gümnaasium

2022/23. õ.a
Õppekorraldus

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi (TTG) õpe on mittestatsionaarne, mis nõuab õppijalt lisaks tundides osalemisele arvestataval määral iseseisvat õppimist. Õppijal on TTG-s hulk valikuvõimalusi.
Ta saab õppida kas päevases või õhtuses rühmas ning kas täiskoormusega (läbida ühe klassi kursused ühe õppeaastaga) või sooritada üksikud õppeained (jagades ühe õppeaasta kursused mitmele aastale).
Kui õppija on väga motiveeritud ja oskab iseseisvalt õppida, võib ta teadmised ja oskused omandada iseseisvalt e-õppes (Moodle’i keskkonnas), käies ühel õhtul nädalas koolis konsultatsioonil.
Lisaks võib õppija olla ekstern, mis tähendab gümnaasiumi ainekursuste sisu omandamist iseseisvalt (kõigis ainetes tuleb sooritada eksamid).
TTG õppeaasta jaguneb neljaks perioodiks. Igas perioodis on kuus ainekursust. Õppeaastas sooritab täiskoormusega õppur 24 kursust. Ühe ainetunni pikkus on 75 minutit. Lisaks saab kõigi õppeainete puhul õpetajatelt vajadusel abi konsultatsioonides. Tundides tehtava kõrval on väga oluline õppija iseseisev töö.
Gümnaasiumi lõpetamiseks läbib õppija vähemalt 72 kursust, sh 58 kohustuslikku. Vähemalt 17-aastane õppur saab TTG-s lõpetada ka põhikooliõpingud.

Võõrkeeled
TTG-s saab õppida inglise, vene ja saksa keelt.

Kitsas või lai matemaatika
TTG pakub nii kitsa kui ka laia matemaatikakursuse läbimise võimalust.

Kooli eripära
Täiskasvanute gümnaasium sobib inimesele, kellel on õppimisele lisaks ka muud kohustused – töö ja/või pere – või kes on pärast põhikooli lõppu asunud õppima eriala, mis ei osutunud hiljem talle sobivaks. Õppijale vanusepiirangut ei ole ning õppimine põhikoolis ja gümnaasiumis on tasuta.
TTG-s õpitakse riikliku õppekava alusel. Kooli lõpetanul on täpselt samasugused võimalused edasi õppida nagu kõigi teiste gümnaasiumite lõpetajatel. Umbes pooled TTG vilistlased jätkavadki õpinguid kõrgkoolis. Kui TTG õppur käib samal ajal tööl, on tal õigus saada tööandjalt õppepuhkust neljaks arvestusnädalaks ja kooli lõpetamiseks (lisateave täiskasvanute koolituse seadusest). Mõjuval põhjusel (terviseseisund, pere juurdekasv jms) on õppuril õigus võtta üks kord kolme aasta jooksul õppetööst üks aasta puhkust.
TTG arvestab õppuri varasemat õppimis- ja töökogemust (VÕTA), st varem sooritatud aine- ja valikkursusi (vähemalt 35 tundi, sh läbitud väljaspool kooli), kaitseväeteenistuses osalemist jms.
TTG sobib poolelijäänud õpingute jätkamiseks ja neile inimestele, kes ei tea päris täpselt, kuidas või kus oma õpingud lõpetada.

Vastuvõtt
TTG-sse kandideerija vestleb õppenõustajaga ajavahemikul 22.–26. august 2022. Ta võtab kaasa varasemaid õpinguid tõestavad dokumendid (väljavõte õpilasraamatust, akadeemiline õiend vms) ja põhikooli lõputunnistuse.
Õppureid võetakse vastu kogu õppeaasta vältel uue õppeperioodi alguses. 

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Waldorfgümnaasium

2020/21. õ.a
Õppekorraldus

Õpe toimub osaliselt perioodõppe vormis, st 3–4-nädalaste perioodidena 90-minutistes ainetundides, ning osaliselt kogu õppeaastat läbivate 45-minutiste ainetundidena.

Kooli eripära
Tartu Waldorfgümnaasium (TWG) on 12-klassiline üldhariduslik erakool, mille pidaja on lapsevanemate loodud MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. Kooli aastane õppemaks on 2019/2020. õppeaastal 1080 eurot.
Waldorfpedagoogikast lähtuv õppekava toetab noore inimese mitmekülgset arengut. Õppekava sisaldab võrdväärselt nii intellektile suunatud üldaineid kui ka kunstilisi-praktilisi aineid (maalimine, joonistamine, savi- ja vasetöö, draamaõpetus, kõnekujundus, muusika, esmaabi jt).
Igal gümnaasiumiaastal viibivad õpilased ühenädalasel praktikal: 10. klassis metsandus-, 11. klassis maamõõtmis- ning 12. klassis sotsiaalpraktikal. TWG teeb koostööd Palupõhja looduskooli, Tartu Maarja Kooli, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse jpt asutustega, et pakkuda õpilastele praktikat ja õppepäevi väljaspool kooli.
TWG on Tartus pigem väike kool, kus hinnatakse kõrgelt koostööd, üksteise märkamist-kuulamist ja sallivust. Neid väärtusi toetavad kooli traditsioonid: pühade tähistamine, advendilaat, kontserdid jm.

Võõrkeeled
TWG-s õpitakse B2-tasemel inglise keelt ja B1-tasemel vene keelt. Kui on piisavalt huvilisi, saab õppida ka saksa keelt.

Valikained
Kohustuslike ainete kõrval on gümnaasiumiõpilasel võimalus lähtuvalt oma erihuvidest õppida erinevaid valikaineid. Valikkursus avatakse, kui sellele on registreerunud piisav arv õpilasi. 2019/2020. õppeaastal on valikus segakoor, filosoofia, programmeerimine, itaalia keel, õmblemine, fotograafia, disain ja arhitektuur ning maalimine, lisaks matemaatika, keemia ja inglise keele lisakursused. Ka kõrgkoolide teaduskoolides ja kinnitatud õppekavaga huvikoolides läbitud kursusi on võimalik arvestada õppetöö osana.

Huviharidus
TWG-s tegutseb ka huvikool, mille raames gümnaasiumiõpilased saavad näiteks osa­leda Tartu Waldorf Teatris, laulda segakooris, osaleda käsitööringis või õppida klaverit.

Vastuvõtt
TWG infotund gümnaasiumisse astujatele toimub 24. märtsil 2020 kell 17.00.
10. klassi sisseastumiskatsed toimuvad 4. aprillil 2020.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Katoliku Hariduskeskus

2021/22. õa
Õppekorraldus

“Kui me ei õpeta ja säilita harjumust haritult arutleda asjade üle, mida elus näeme ja kultuuris kogeme, siis ei säili see oskus kuigi kaua.” Marju Lauristin

Tartu Katoliku Hariduskeskuse (TKH) gümnaasiumis on üks õppesuund, klassis kuni 24 õpilast. Õppeaasta jaguneb viieks seitsmenädalaseks perioodiks ning igal perioodil õpitakse kuut kuni seitset õppeainet. Kehaline kasvatus, võõrkeeled ja osa valikkursusi toimuvad kogu õppeaasta vältel.  Õppetunni pikkus on 45 minutit, kuid võimalusel rakendatakse paaristunde või võimaldatakse õpieesmärkide paremaks saavutamiseks ühele ainele keskendunud päeva.

Kursused on jagatud kolme õppeaasta peale arvestusega, et gümnaasiumi viimases klassis saaks keskenduda õpilase jaoks prioriteetsete teadmiste ja oskuste laiendamisele ja süvendamisele valikkursuste kaudu.

Võõrkeeled
“Keel on rahvuse hing.” Lev Tolstoi

B2-taseme võõrkeele (inglise keel) ja B1-taseme võõrkeele (vene või saksa keel) heal tasemel omandamiseks õpitakse kumbagi keelt 8 kursuse vältel. Kolmanda võõrkeelena pakutakse koolis hispaania või itaalia keele algkursust (A1) ning praktilise ladina keele kursust.

Kooli eripära
“Uudishimu peab olema teie igapäevane vari, mis teid saadab koolis, mis avab teie silmad ja kõrvad ja paneb teie suu neid samu küsimusi sõnastama, mida tänapäeval me peame ka täiskasvanult iseendale esitama.” Lennart Meri

Tartu Katoliku Hariduskeskuse  gümnaasiumi õppekorraldus väärtustab õpilase individuaalsust, iseseisvust ja vastutust. Gümnaasiumis ei jagata õpilasi võimekateks ja vähemvõimekateks, vaid aidatakse õpilasel arendada oma individuaalseid andeid, tagades samaaegselt ka kohustuslike, heal tasemel ainekursuste omandamise.

Valikained
“Suund, kuhu haridus inimese viib, määratleb tema tulevase elu.” Platon

Õpilane valib lisaks kohustuslikele kursustele veel 12 vabavalikkursust.  Kooli poolt välja pakutavad valikkursused  on sellised, mis toetavad õpilase isiksuse arengut, huvisid ja praktiliste oskuste omandamist, varieerudes enese tundmaõppimise, Eesti ja maailmausundite, heategevuslike projektide juhtimise kursustest kuni põnevate võõrkeelte, välipraktikumide, robootika ja programmeerimise kursusteni välja. Kool  arvestab valikkursusena ka kooli õppekava välist õppimist või tegevust.

Vastuvõtt
“Õige aeg on iga hetk, mis veel on alles.” Toomas Paul

TKH gümnaasiumisse astumiseks sooritavad õpilaskandidaadid sisseastumistesti ja vestlevad oma tulevaste õpetajatega.

Rohkem infot leiad kooli kodulehelt.

Viimati muudetud 19.01.2022

Tartu gümnaasiumite ühised sisseastumiskatsed 2022

Tartu viie kooli ühiskatsed üheksanda klassi õpilastele kandideerimiseks Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Jaan Poska Gümnaasiumi, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi kümnendasse klassi toimuvad 22. aprillil 2022. aastal algusega kell 10.00. 


 
Ühiskatsetele registreerumine toimub Tartu ühiskatsete infosüsteemi kaudu, mis on avatud 14. märts kuni 28.märts kella 24.00-ni.

Koolid võtavad õpilased vastu, arvestades ühiselt korraldatud testide tulemusi, põhikooli õpingute hindeid ja vestlust. Õpilaste vastuvõtutingimused avaldatakse kõikide Tartu koolide kodulehel hiljemalt 15. veebruaril 2022. aastal.

Ühiskatsed toimuvad koolimajades e-testidena ja jätkuvalt koostöös Eksamite Infosüsteemi (EIS) ja Haridus- ja Noorteametiga (HARNO).  
 
Sisseastumiskatsed koosnevad kolmest testist: eesti keel, matemaatika ja loodusained (bioloogia, füüsika, keemia). Eesti keele ja matemaatika testid kestavad kokku 120 minutit. Järgneb 15minutiline vaheaeg ja seejärel toimub loodustest, mille kestus on 60 minutit. 
 
Testitulemuste selgumise järel kutsutakse kandideerijad koolidesse vestlustele lähtudes koolide eelistusest ja kohast kooli pingereas.
 
Seniks aga soovitame kõikidel õpilastel õppetöösse suhtuda tõsiselt ning kasutada ära iga võimalus õppimiseks oma õpetaja juhendamisel.  
 
Lisainfo: 2022. aasta katsete juhtivkooli Tartu Tamme Gümnaasiumi direktor Ain Tõnisson, telefon 551 7081, ain.tonisson@tammegymnaasium.ee

 

Viimati muudetud 14.01.2022