Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Õppimine pärast põhikooli

Haridusosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1445
 

Koolid
Ühiskatsed

Õppimine pärast põhikooli

Hugo Treffneri Gümnaasium

2024/25. õ.a 
Õppekorraldus

Iseseisvus, oskus õppida ja teha valikuid ning nende eest vastutada on haridustee kavandamise ja edasise elu kujundamise eeldus. Hugo Treffneri Gümnaasiumis (HTG) saab noor inimene arendada oma võimeid koostöös asjatundlike õpetajatega tänapäevases õpikeskkonnas. Olulisel kohal on iseseisev töö ning õppetööd toetavad praktikumid ja õppekäigud. Õppetööd korraldades on kool lähtunud soovist vähendada samal ajal õpitavaid aineid, jätta teadmiste omandamiseks rohkem aega ning vähendada teadmiste kontrollimisele kuluvat aega. See annab õpilasele enam võimalusi huvialadega tegelemiseks ning kaasõpilastega suhtlemiseks. Kool pakub mitmesuguseid huviringe ja toetab õpilaste omaalgatuslikke huvirühmi.
Õppeaasta jaguneb viieks seitsmenädalaseks perioodiks. Ühel perioodil õpitakse kuut-seitset õppeainet. Iga perioodi esimesel kuuel nädalal toimuvad 75-minutilised õppetunnid ja seitsmendal nädalal arvestused. Tänu paindlikule õppesüsteemile on HTG õpilastel mitmeid võimalusi tegeleda hobidega ja valmistuda õpingute jätkamiseks kõrgkoolis.
Esimese võõrkeelena õpitakse inglise keelt ja teise kohustusliku keelena on võimalik jätkata prantsuse, saksa või vene keele õppimist. Alates 2023/24. õppeaastast on põhikoolis vene keelt teise võõrkeelena õppinud õpilasel võimalus alustada uue B-võõrkeele õppimist kooli poolt pakutavast võõrkeelte loetelust.
Aasta-aastalt on suurenenud õpilaste arv, kes sooritavad pärast kohustuslike kursuste läbimist edukalt rahvusvahelise keeleeksami. Rahvusvahelise sertifikaadi keeleeksameid saab sooritada inglise, saksa ja prantsuse keeles (aastati võivad võimalused varieeruda). Soovi korral saab alustada valikainete kursustel ladina ja rootsi keele õpinguid.
Loodus- ja reaalsuunas õpitakse matemaatikat laia programmi alusel, samal ajal kui humanitaarsuuna õpilane võib valida 10. klassi astudes, kas soovib õppida matemaatikat kitsa või laia programmi järgi. Õpperühm avatakse 12 õpilase soovi korral. Seni ei ole kool kitsa matemaatika õpperühma saanud avada, kuna soovijaid on olnud vähe. See tähendab, et kõik humanitaarsuuna lõpetajad on samuti saanud väga põhjalikud teadmised matemaatikas ja ka teistes reaalainetes.

Õppesuunad
Hugo Treffneri Gümnaasiumis saab valida humanitaar-, loodus- ja reaalsuuna vahel. Igaüks neist on terviklik õppeainete kogum selleks, et omandada selles ainevaldkonnas süvendatud teadmised. Õppesisu kujundavad riiklikus õppekavas ettenähtud ainekursused, kooli lisatud õppesuuna valikkursused ja õpilase enda valitud valikainete kursused. HTG lõpetamiseks vajalike kursustena arvestatakse ka teistes õppeasutustes läbitud kursusi, kui need mahu ja teemade poolest HTG õppekavaga sobivad ning kooli huviringides osalemist.
Sõltumata õppesuunast omandab treffnerist head teadmised nii loodus-, humanitaar- kui ka reaalainetes.

 • Humanitaarsuunas saab õpilane sügavamad teadmised kunstist, ajaloost ja filosoofiast ning alustab uue, kolmanda võõrkeelena prantsuse või saksa keele õppimist. Humanitaarpraktika kursused toimuvad Eesti Rahva Muuseumis, Eesti Kirjandusmuuseumis, Rahvusarhiivis Noora ja Tartu Ülikoolis. Lisaks käiakse õppekäikudel muudes kultuuri- ja teadusasutustes. Humanitaarsuuna mitmekülgne õppekava on võimaldanud eelnevatel aastatel lõpetanud treffneristidel jätkata õpinguid humanitaarvaldkonnas, näiteks õigusteaduses, kuid mitte ainult – väga paljud on jätkanud õpinguid hoopis meditsiinis või infotehnoloogias.
 • Loodussuunas luuakse tugev aluspõhi bioloogias ja keemias. Õppetöös on väga tähtsad praktikumid HTG ja kõrgkoolide laborites, samuti õppekäigud uurimis- ja teadusasutustesse. Omandatud teadmised annavad hea võimaluse õpingute jätkamiseseks loodusteaduste ja meditsiini erialadel.
 • Reaalsuunas õppija omandab suurepärased teadmised matemaatikast ja füüsikast ning programmeerimise algtõed. Praktikumid HTG ja Tartu Ülikooli laborites ning Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolldžis suunavad mõtted uuenduslikule tehnoloogiale. Õpingute vältel saab õppija panna end proovile paljudel koolidevahelistel võistlustel ja aineolümpiaadidel. Reaalsuuna lõpetajatel on head eeldused kõrgkoolides õpingute jätkamiseks erialadel, mis eeldavad häid teadmisi reaalainetes.

Kohustuslike kursuste kõrval on võimalik teadmisi omandada rohkem kui viiekümnel eripalgelisel valikainekursusel, millest osalemiseks saab registreeruda õppeaasta alguses. Lisaks ladina, prantsuse, rootsi, saksa ja vene keele kursustele saab osaleda ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse kursustel (nt „Kaugete maade lood“ ning „Inimene ja õigus“), fotograafia-, joonestamise, karjääriplaneerimise, psühholoogia- ning terviseõpetuse ja esmaabikursusel, kodukeemia-, majandusõppe-, 3D-printimise, robootika-, usundiõpetuse ning paljudel teistel huvipakkuvatel kursustel. Lisaks teeb kool tihedat koostööd Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli ja Tartu Rakendusliku Kolležiga, kes pakuvad oma kursusi.

Tugisüsteemid
Üleminekul põhikoolist gümnaasiumisse toimub õpilase elus väga palju muudatusi. Uus on õpikeskkond, õppesüsteem, teadmisi jagavad uued õpetajad ja sõbruneda tuleb uute koolikaaslastega. Kooliellu sisseelamiseks korraldatakse HTG-s esimesel koolisügisel ühisüritusi ja pakutakse abi õppetöös. Lisaks tavapärastele järeltööde sooritamise võimalustele ning õpetajate konsultatsioonidele on õpilastel võimalus 10. klassi I poolaastal põhikooli teadmisi kinnistada eesti ja inglise keele, matemaatika või keemia lisakursustel.
Enne aineolümpiaade ja -võistlusi on soovijatel võimalus lisateadmisi omandada meistriklassikursustel HTG õpetajate ja vilistlaste juhendamisel.
Riigieksamiteks ettevalmistamiseks korraldab kool enne lõpetamist lisakursused matemaatikas, eesti ja inglise keeles; kõrgkooliõpingute toetamiseks pakub füüsika, bioloogia ja keemia lisakursusi.
Koolis töötavad õpilasnõustaja, psühholoog ning kooliõde, kes jälgivad õpilaste füüsilist ning vaimset tervist, toetavad efektiivsete õpitehnikate ja -oskuste omandamisel, aitavad aega tõhusalt planeerida ning kuulavad probleemide korral.

Traditsioonid
Tartu südalinna ajaloolises kvartalis paikneva pika ajalooga kooli traditsioonide hulka kuuluvad tähtpäevaüritused Emajõe kaldal asuva Hugo Treffneri ausamba juures; sügispiknik ja aastapäevaball, mille toimumise eest kannavad hoolt õpilased; viie ja kolme kooli sõpruskohtumised; tihe koostöö kõrgkoolidega; kohtumised kultuuri- ja ühiskonnategelastega; ööakadeemiad, doonoripäev ja palju muud. Kooli näo kujundamisel on tähtsal kohal õpetajate ja õpilaste head suhted ning tihe koostöö.

Huviharidus
Koolipäevad ei lõpe viimase õppetunniga. HTG õpilastel on võimalus osaleda rohkem kui kümnes huviringis. Kunstiringis õpitakse, et esteetiline ei pruugi olla „ilus“ ja et maailma saab vaadata ka harjumuspäratu nurga alt. Näitering annab esinemisjulguse ja oskuse valitseda nii oma keha kui ka häält. Bridžiringis saab kasutada matemaatilise ja loogilise mõtlemise oskust. Väitlusklubi on koht, kus õpitakse arukalt kõnelema. Ajaloo- ja fotograafiahuvilised laiendavad teadmisi selle ala huviringides. Roheliste ringiga liitudes saab osa matkadest, ökonädala korraldamisest, ööakadeemiast ja muust, mis laiendab silmaringi loodusest ja toetab rohelist mõtteviisi. Lisaks traditsioonilistele tegevustele saab õpilane ise algatada ettevõtmisi, mis pakuvad endale huvi ja toetavad kaasõpilaste arengut. Korraldatud üritused jms on võimalik vormistada uurimis- või praktilise tööna. Kooli ajalehe Miilang toimetuses ja kooli sotsiaalmeedia töögrupis osaledes saab kaasa aidata koolielu põnevate sündmuste jäädvustamisel. Õpilaste kirjandusklubi võimaldab sisukaid mõttevahetusi õpilaste endi valitud kirjandusteoste üle.
Toimuvad saalihoki- ning korv- ja võrkpallitreeningud ning koolimaja keldris asuvas petangisaalis saab koos teiste huvilistega kätt harjutada.
Koos käivad segakoor Anima ja rahvatantsuansambel Tantsutallad. Laulu- või tantsupeol esinemisele järgnevat tunnet ei ole võimalik kirjeldada – sellest peab ise osa saama!
Võimalust koolis toimuvas kaasa rääkida ja kooli arengusse panustada pakub HTG õpilaskogu, mis osaleb kooli õppekava ja arengusuundade kavandamises ning koolielu korraldamises, hoides kooli traditsioone. Õpilaskoguga liitumine on suurepärane võimalus arendada organiseerimis-, koostöö- ja juhtimisoskust.
Õppetööd toetab kooli väga hea koostöö vilistlaskonnaga ja seda esindava vilistlaskoguga. Vilistlaskonda kuulub kümneid oma erialal nii Eestis kui ka mujal maailmas tunnustatud tippspetsialiste. Õpilastel on võimalik kandideerida Mauruse stipendiumile või saada stipendium viie kooli võistlusel eduka esinemise eest.

Avatud uste päevad
Ootame huvilisi kooliga tutvuma 15. märtsil 2024 kell 16:00.

Vastuvõtt
Kooli saab astuda Tartu gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsete teel.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Heino Elleri Muusikakool

2024/25. õ.a
Õppekorraldus
Heino Elleri Muusikakoolis saab õppida klassikalise, rütmi- ja pärimusmuusika erialadel ning õppima saab tulla nii põhikooli kui ka gümnaasiumi lõpetamise järel. Põhikooli lõpetanu saab omandada kas kutsekeskhariduse või ainult kutsehariduse. Kutsekeskharidus tähendab haridust, mille jooksul läbitakse nii eriala- kui üldharidusõpingud, õppetöö kestab 4 aastat ning selle järel on õpilane omandanud nii kutse- kui keskhariduse. Kutsekeskharidus on parim valik neile, kel on kindel plaan ka tulevikus end muusikaga siduda ning kes tahavad olla kindlad, et selleks jagub koolis piisavalt aega. Meie üldharidusainete läbimisel on võimalik samuti sooritada riigieksamid ning asuda soovi korral õppima kõrgkooli ka mõnel muul erialal. Kutsehariduse omandaja läbib üksnes eriala- ja üldmuusikalised ained, õppetöö kestab 3 aastat ning see on mõeldud nii neile õppuritele, kes õpivad paralleelselt mõnes linna gümnaasiumis, kui neile, kellel keskharidus omandatud. Õpitakse statsionaarses õppevormis. Õppeaastas on 17 nädalat kestev sügissemester ja 23 nädalat kestev kevadsemester. Teooria- ja praktikatunnid kestavad 45 või 90 minutit, üldharidusained 75 minutit. Viimastel aastatel on lisandunud palju uusi valikaineid, sealhulgas keele- ja riigieksamiteks ettevalmistamise kursusi. Võimaldame oma õpilastel võtta valikaineid ka teistest koolidest ja osaleda mitmetel veebikursustel.

Kooli eripära
Kool pakub palju praktilist individuaalõpet, meistriklasse nii tunnustatud Eesti kui välismaa interpreetide ja pedagoogide käe all, samuti toetame õpilaste osalemist erinevates meistriklassides ja töötubades välismaal. Palju erialast õppetööd toimub kollektiivselt, st orkestris, kooris ja ansamblites. Koolis toimuvad aastaringselt festivalid, Tulevikumuusikute, õpilaste omaloomingu ning paljud teised kontserdid. 2024. aastal tähistame suurejooneliselt kooli 105. juubelit kontsertsarjaga “Meistritega käsikäes”. Õpilastel on rohkelt võimalusi ka ise tasuta kontsertidel käia. Meie koolis on suurepärased võimalused tegeleda audiovisuaalse produktsiooniga – olemas on vajalik tehnika ning pädevad õppejõud.
Kool on uhke oma õpilaste tulemuste üle Eesti ja rahvusvahelistel konkurssidel ning festivalidel, millel osalemist võimaluse korral alati ka rahaliselt toetame. Suurem osa lõpetajatest jätkab õpinguid Eesti või teistes Euroopa muusikakõrgkoolides. Samuti on võimalik jätkata meie kooli jätkuõppes ning omandada pilli- või lauluõppe juhendaja või koorijuhi 5. taseme kutse.
Õppuritele on riiklikud toetused (õppe-, koolilõuna- ja eluasemetoetus). Majutamiseks on koolil kohad Tartu Rakendusliku Kolledži ühiselamus, kutsekeskhariduse õppekava õppuritele on elamine ühiselamus tasuta.

Infotund
Ootame huvilisi virtuaalsesse infotundi märtsis, täpsem info www.tmk.ee. Jälgi jooksvat infot ka kooli Facebooki lehel ja Instagramis.

Vastuvõtt
Kooli kandideerimiseks on vajalikud muusikalised eelteadmised. Põhikooli lõpetaja saab maikuus kandideerida Tartu Jaan Poska Gümnaasiumiga ühisesse õpperühma, kus üldharidusained omandatakse Poska gümnaasiumis ja kutseharidus saadakse Heino Elleri Muusikakoolis. Ühiselt korraldatud õppesse astumiseks tuleb sooritada Tartu Jaan Poska Gümnaasiumisse sisseastumiseks Tartu gümnaasiumide ühiskatsed 19. aprillil 2024 ja esitada SAISis avaldus ning osaleda oma eriala ja solfedžo/muusikateooria eksamil 8.- 16. mail 2024 Heino Elleri Muusikakoolis. Maikuu vastuvõtule on oodatud ka kõik teised sisseastujad.

Põhivastuvõtt (eriala- ning solfedžoeksamid) nii põhi- kui ka keskharidusega sisseastujatele toimub 25. juunil 2024.
Lisavastuvõtt vabadele õppekohtadele toimub 26. augustil 2024.

Avalduste esitamine SAISi keskkonnas alates 1. märtsist (Elleri-Poska ühiselt korraldatud õpe ja kõik teised soovijad), 1. juuni – 24. juuni (põhivastuvõtt) ja 1. juuli – 23. august (lisavastuvõtt). Vastuvõtueksamite päeval saab avaldusi esitada vaid kohapeal koolis.

Lisainfo ning täpsemad vastuvõtutingimused kooli kodulehelt.

Miina Härma Gümnaasium

2024/25. õ.a
Õppekorraldus- ja suunad

Õppeaasta on jagatud viieks perioodiks (igas perioodis kuus nädalat õppetööd ja üks arvestustenädal). Korraga õpitakse 7–8 õppeainet. Tundide pikkus on 45–90 minutit. Koolipäev algab kell 8.30.
Miina Härma Gümnaasiumis (MHG) õppimist alustades ei pea kohe valima õppesuunda, sest 10. klassis õpivad kõik õpilased riikliku õppekava kohustuslikke kursusi. Seejärel on võimalik valida: 1) sotsiaalainete, 2) loodusainete ja 3) humanitaarainete valdkondade erinevate moodulite vahel või 4) kandideerida ingliskeelsesse rahvusvahelise õppekava International Baccalaureate (IB) diplomiõppesse (IB Diploma).Eesti õppekava sotsiaal-, loodus- ja humanitaarvaldkondade moodulid koosnevad neljast süvendatud kursusest. Iga Eesti õppekava õpilane valib ühe süvendatud mooduli  11. klassis ja teise 12. klassis. Valitud moodulid võivad olla erinevatest valdkondadest. Just mitmes valdkonnas omandatud süvendatud teadmised ja oskused annavad tulevikumaailmas enesekindluse ja rohkem võimalusi ennast teostada.
Moodulite valimisel puuduvad piirarvud, iga õpilane saab kindlasti õppida enda valitud mooduleid.

 • Sotsiaalvaldkonna mooduliteks on: rahvusvahelised suhted ja diplomaatia, tänapäeva ühiskond ning ettevõtluse ökosüsteem.  Rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia moodul keskendub nii tänapäeva maailma suurtele vastasseisudele kui riikidevahelistele koostöövormidele ning aitab mõista diplomaatilise etiketi ja protokolli reegleid. Tänapäeva ühiskonna moodul tutvustab moodsa ühiskonna kujunemist ja toimimist tänapäeval nii õiguse, religioonide, valitsemise kui meedia vaatepunktist. Ettevõtluse moodul võtab fookusesse makromajanduse, ettevõtluse, turunduse, disainmõtlemise ning investeerimise teemad.
 • Loodusvaldkonna mooduliteks on:  loodusteadus tänapäeval, meditsiin ja tervishoid ning  keskkond meie ümber. Loodusteadus tänapäeval keskendub eelkõige kosmoloogiale, kaasaegsele füüsikale ja keemiale. Meditsiini ja tervishoiu moodul on mõeldud neile, keda huvitab inimese anatoomia ja füsioloogia ning biomeditsiin ja biotehnoloogia. Keskkond meie ümber keskendub kestlikule arengule ning käsitleb nii linnaplaneerimist, geoinformaatikat, kaugseiret, tulevikuenergeetikat kui looduskaitset.
 • Humanitaarvaldkonna moodulid on: draama ja teater, filmikunst ning kirjandus maailma mõtestajanaDraama ja teatri moodul õpetab draama väljendusvahendeid kasutama igapäevaelus ning tutvustab õpilasi tänapäeva teatri suundade ja tegijatega. Filmikunsti moodul tutvustab nii maailma filmikunsti kui annab praktilised oskused filmikunsti ja animatsiooni vallas. Kirjandus maailma mõtestajana on mõeldud neile, kellele meeldib loov lugemine, kirjutamine ja mõtlemine.
 • IB diplomiõppesse (IB Diploma) saab kandideerida pärast 10. klassi ingliskeelse essee, õpetajate soovituste, 10. klassi hinnete ja ingliskeelse vestluse alusel. IB Diploma õppekava on kaheaastane stuudium (11.–12. klass), mis valmistab õpilasi kõrgetasemeliselt ette ülikooliõpinguteks. See rahvusvaheliselt tunnustatud ja pidevalt arendatav õppekava on eelkõige suunatud kõrgelt motiveeritud õpilasele, kes tahab ja suudab õppida süvitsi talle huvipakkuvaid aineid, töötada iseseisvalt ja arendada end mitmekülgselt. Õppetöö toimub valdavalt inglise keeles. Iga õpilane koostab endale oma õppekava, mis koosneb kuuest õppeainest (emakeelest, võõrkeelest, ühiskonnaainest, loodusainest, matemaatikast, visuaalkunstist või lisavalikainest).
  Lisaks sisaldab IB Diploma õppekava nn tuumikaineid: Theory of Knowledge (TOK) – interdistsiplinaarne teadmiste teooria kursus, kus arutatakse, mis on teadmine, kuidas me õpime, miks me just niimoodi õpime; Extended Essay (EE) – 4000-sõnaline iseseisev uurimistöö; Creativity-Action-Service (CAS) – loovus, kehaline tegevus ja vabatahtlik töö.

Võõrkeeled

 • Traditsiooniliselt on võõrkeeleõpe MHG-s erilise tähelepanu all. Esimese võõrkeelena (B2/C1/C2-tase) õpivad kõik õpilased inglise keelt. Riikliku õppekava viiele kohustuslikule kursusele lisandub kaheksa inglise keele kohustuslikku kursust (sh inglise kirjandus). Inglise keeles toimub õpe tasemerühmades.
 • Teise võõrkeelena (B1-tase) saab õppida hispaania, prantsuse, saksa või vene keelt. Kolmanda võõrkeelena (A2-tase) võib algtasemel õppida hispaania, saksa, vene, prantsuse, rootsi või soome keelt ning edasijõudnute tasemel saksa või prantsuse keelt.
 • Rahvusvahelisi keeleeksameid saab sooritada inglise, saksa ja prantsuse keeles. 90% lõpetajatest eelistab inglise keele riigieksami asemel sooritada testi Cambridge Assessment English C1 Advanced, mis võimaldab inglise keele oskust näidata C1/C2 tasemel.

Valikained
Valikkursusteks loetakse ka koorilaulus ja rahvatantsus osalemist ning Tartu Ülikooli teaduskoolis ja Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis läbitud kursusi jms. Kooli pakutud huvitavaid valikaineid on palju: näiteks füsioteraapia, jooga, psühholoogia, draama, kultuuriantropoloogia, karjääriplaneerimine, kokandus, programmeerimise kursused, riigikaitse välilaager, fotograafia koostöös Tartu Kunstikooliga, A2-võõrkeelte kursused, ingliskeelsed Mass Communication, Keynote Proficient, Business English, Personal Finances and Investing, British Studies, English for Tour Guiding jne. Valikainetena arvestame ka kooli organiseeritud keele- ja kultuuripraktikaid välismaal.

Eripära ja huviharidus

 • Kõigile õpilastele pakume ka ettevalmistuskursust TÜ meditsiinivaldkonda astumiseks (keemia ja füüsika kordamiskursus).
 • MHG-s kui vanimas eestikeelses gümnaasiumis on palju traditsioone. Huvitegevuse märksõnad on muusika ja koorilaul ning rahvatants. Olemas on spordi-, jõu- ja peeglisaalid ning suur staadion, tegutsevad väitlusklubi, draamaring, kirjandussalong. Ilmub koolileht Tabula Rasa, tegutseb õpilasesindus.
 • Traditsiooniks on saanud loodusvaldkonna õpilaste õppekäik CERN-i (Euroopa Tuumauuringute Keskus Šveitsis).
 • Arvestame spordiklubides tipptasemel treenimist kooli õppekava täitmisena.
 • Oleme kõige rahvusvahelisem gümnaasium Tartus (üle 10% meie õpilastest on rahvusvahelist päritolu), anname võimaluse viibida mitmekeelses ja -kultuurilises keskkonnas, mis loob paremaid eeldusi globaalses maailmas toimetulekuks.
 • Kogukonnaga suhtlemisel kasutame erinevaid kanaleid. MHG instagram on üks jälgitavamaid kooli instagramikontosid Eestis. Meie õpetajaid saab tundma õppida taskuhäälingu Roosa Raadio vahendusel, lisaks anname välja iganädalast ajakirjalaadset infolehte.

Avatud uste päev
Ootame huvilisi kooliga tutvuma 27. märtsil 2024 algusega kell 16.00 ja kell 17.00.

Vastuvõtt
Kooli saab astuda Tartu gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsete teel. MHG arvestab sisseastumisel eesti keele, matemaatika ja inglise keele testide tulemust.

Rohkem infot: https://miinaharma.ee/10-klassi/

 

Tartu Annelinna Gümnaasium

2024/25. õ.a
Õppekorraldus
Õppeaastal 2024/25 jätkab kool tegevust 2020. aastal renoveeritud, kaasaegse õpikeskkonnaga koolimajas aadressil Kaunase 68, kus on lisaks headele õppetingimustele suurepärased võimalused tegeleda reaal- ja loodusteadustega, muusika, kunsti ja spordiga.
Koolis on kursusepõhine õpe. Üks kursus sisaldab 35 akadeemilist ainetundi. Tunnid kestavad 45 või 90 minutit.
Tartu Annelinna Gümnaasium (TAG) võtab 10. klassi õpilasi vastu tavaõppesse (statsionaarne õpe) ja kutseõppesuunda (mittestatsionaarne õpe).

 • Statsionaarses õppes läbib õpilane riikliku õppekava alusel vähemalt 96 kursust. Lisaks kohustuslikele õppeainetele on kujundatud valikainete moodulid nii, et erinevate huvidega õpilased leiaksid oma ootustele vastavad ained. Valida on sotsiaal-, loodus-, humanitaar- ja reaalainete moodulite vahel. Riigikaitseõpe koos riigikaitselaagriga on koolis kohustuslik õppeaine. 
 • Mittestatsionaarse õppe õpilane läbib riiklikust õppekavast vähemalt 72 kursust ja omandab abikoka eriala Tartu Rakenduslikus Kolledžis. See tähendab, et ühisõppekava läbinud õpilane omandab kolme aasta jooksul gümnaasiumihariduse koos elukutsega.


Õppekeel
TAG-is õpitakse eesti ja vene keeles.
Kui õpilane on lõpetanud eesti õppekeelega põhikooli, siis jätkab ta eesti keele kui emakeele ja ainete õppimist eesti keeles ka TAG-is.
Kui õpilane on põhikoolis õppinud vene keelt emakeelena, siis jätkab ta soovi korral vene keele emakeelena ja eesti keele teise keelena õppimist. Eestikeelse õppe maht on 60 – 100%, st 58 – 96 kursust.
Kui õpilane on põhihariduse saanud välisriigis või õppinud Eestis põhikoolis vähem kui 3 viimast aastat, siis õpib ta TAG-is individuaalse õppekava alusel kuni tema keeleoskus lubab tal liituda tavaõpperühmadega.

Võõrkeeled
Esimese võõrkeelena õpitakse inglise keelt B1 ja B2 tasemel. Teise võõrkeelena saab õppida prantsuse või vene keelt. Koolile on antud õigus omistada rahvusvaheline CertiLingua sertifikaat gümnaasiumilõpetajatele, kes on sertifikaadi nõuetele vastavad keeleeksamid ja -tegevused sooritanud.

Kitsas või lai matemaatika
TAG-is õpetatakse laia ja kitsast matemaatikat, õppevormi valib õpilane.

Kooli eripära
Kõigil õpilastel, kes soovivad lisaks keskharidusele teha tutvust vene keelega ning seda oskust hoida ja arendada, on võimalik TAG-is kujundada oma huvidele ja võimetele vastav õppekava. Õpilase emakeel ja senine õpikogemus ei ole seejuures oluline. Koolis väärtustatakse ja hoitakse nii vene kui ka eesti kultuuritraditsioone. TAG on ainus vene keelt emakeelena õpetav gümnaasium Lõuna-Eestis.
Õppekava toetavate tegevustena on kooli traditsioonide hulgas riigikaitse-, teadus-õppelaagrid, isetegevus ja sport. Aktiivsemad õpilased saavad osaleda koolidevahelistes ja rahvusvahelistes projektides.
Kool on Euroopa Parlamendi partnerkool.

Kursuste ülekandmine
Valikkursuste mooduleid saab üldjuhul valida alates 10. klassi teisest perioodist. Valikkursusteks loetakse ka Heino Elleri Muusikakoolis, Tartu Kunstikoolis, Tartu Ülikooli teaduskoolis, keelekoolides jm gümnaasiumiõppe ajal läbitud kursusi. TAG toetab tegelemist tippspordi ja kunstiga, kujundades õpilastele paindliku õppekava ja -aja.

Huviharidus
TAG-i iseloomustavad mitmekesised ja hoogsad õpilasüritused, mis toetavad nii eesti kui teiste rahvaste kultuuritavasid. Õpilastel on võimalus avastada ja arendada endas erinevaid andeid ning osaleda kooli ja linna kultuurielus.

Õpilasesindus
Õpilasesindus osaleb TAG-i igapäevaelu korraldamises. See, kui suur mõju on õpilasesinduse tegevusel koolielule, sõltub praegustest ja tulevastest õpilastest.

Vastuvõtt
Vastuvõtu aluseks on kirjalikud sisseastumiskatsed ja vestlused. Katsed toimuvad 30. aprillil 2024 kell 10 - 17 koolimajas Kaunase 68. Neile tuleb registreeruda ajavahemikul 1. aprill – 24. aprill 2024 kooli kodulehel. Vestlused toimuvad 13. – 16. mail 2024 koolimajas Kaunase 68.

Infot sisseastumise ja gümnaasiumiõpingute kohta
saab kooli kodulehelt www.tag.ee; telefoni teel 7461743 või saates küsimused aadressil [email protected].

 

Tartu Herbert Masingu Kool

2024/25. õ.a
Õppekorraldus

Kooli eesmärk on pakkuda gümnaasiumiharidust neile, kes vajavad oma eripära tõttu väiksemat klassikeskkonda ja tavalisest rohkem hariduslikke tugimeetmeid. Väikesed klassid (kuni 15 õpilast) annavad kõikidele õpilastele võimaluse keskenduda õppimisele. Koduklassisüsteem toetab õpilase turvatunnet kogu koolipäeva vältel.
Munitsipaalkoolina on Tartu Herbert Masingu Koolis õppe aluseks gümnaasiumi riiklik õppekava. Õpitakse kursusesüsteemi alusel ja tunniplaan on võimalikult ühtne kogu õppeaasta vältel. Väga palju kasutatakse õppetöös õppekäike ja -reise nii Eestis kui ka välisriikides. Oluline osa õppekavast on gümnaasiumiastme draamaõpetuse, loovkirjutamise ja teiste sotsiaalsete toimetulekuoskuste arengut toetavad valikkursused.

Kooli eripära
Sihtrühma kuuluvad näiteks meeleolu-, autismispektri häirega ja traumakogemusega,  raskete somaatiliste haigustega ning mitmikdiagnoosidega õpilased. Vajaduse korral individualiseeritakse nii õppe sisu kui ka keskkonda, sh pakutakse koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel koduõppe võimalust.
Koolis töötab palju tugispetsialiste: sotsiaalpedagoog, psühholoog, eripedagoog, füsioterapeut, meditsiiniõde, arst ja psühhiaater, mis võimaldab õppijale kiiret ja püsivat tuge.

Võõrkeeled
A-võõrkeelena õpivad kõik õpilased inglise keelt. B-võõrkeelena saab valida vene ja saksa keele vahel. Valikkursustena pakub kool algtasemel soome ja ladina keele õppimise võimalust.

Kitsas või lai matemaatika
Kõik õpilased alustavad 10. klassis laia matemaatika kursusel õppimist. Järgmises klassis saavad nad valida laia ja kitsa matemaatikakursuse vahel.

Huviharidus
Koolis väärtustatakse huvihariduse tähtsust õpilaste igapäevaelus. Siinsed huviringid annavad noortele võimaluse arendada end nii spordis kui ka loovtegevustes.

Vastuvõtt
Kooli vastuvõtu eeldus on koolivälise nõustamismeeskonna soovitus rakendada tõhustatud või erituge.
Info saamiseks palun pöörduda kooli kompetentsikeskuse poole, registreerides ennast vastuvõtule aadressil https://masing.tartu.ee/noustamine/noustamised.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Jaan Poska Gümnaasium

2024/2025. õ.a 
Õppekorraldus

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis (JPG) on perioodõpe ja kursusesüsteem. Õppeaastas on viis perioodi, üks periood kestab seitse nädalat ja selle vältel osaleb õpilane viiel kuni seitsmel ainekursusel. Ainetund kestab 75 minutit. Iga perioodi viimane nädal on mõeldud arvestuste jaoks. 

Õppesuunad ja ühisõpped 
Jaan Poska gümnaasiumis kujundab õppesuuna iga õpilane endale ise valikkursuste kaudu. Suuna kujundamiseks valib õpilane kolme aasta jooksul vähemalt 19 kursust 130 hulgast, millest vähemalt 10 peavad olema põhiaineid toetavad süvakursused ja ülejäänud on silmaringikursused. Õppekava sisu loob iga õpilane seega tervelt viiendiku ulatuses täiesti ise – kes soovib süvendatult mingit konkreetset ainet õppida, saab valikkursuseid valida ainult sellest valdkonnast, kes aga soovib laiapõhjalist õppekava, saab oma õpet toetada erinevates ainetes.
Peale selle läbib iga poskalane ühe uurimistöö kursuse, kaks eesti keele praktikumi ja ühe matemaatika praktikumi – need kursused toetavad põhiainete süvendatud omandamist.

IT-Poska ühisõpe. 2022. aasta septembris alustas Tartu Jaan Poska Gümnaasium koostööd Riesenkampff Stiftung fondi programmiga Codesters Club, mille eesmärgiks on anda gümnaasiumiõpilastele tulevikukindlat tehnoloogiaharidust. Codesters Club on digitaalsete toodete arendusprogramm, mille fookuses on mitte pelgalt konkreetse programmeerimiskeele, vaid laiemalt tarkvara ja tehniliste oskuste ning digitaalse tootearenduse (visuaal, turundus) arendamine koostööpõhiselt. Eestis aastasadu tegutsenud Riesenkampffide ja Maydellide aadlisuguvõsade järeltulijad on alates 2019. aasta sügisest koos tuntud tehnoloogiafirmadega Eesti koolides erilist IT-hariduse programmi pakkunud. 2022. aasta sügisel jõudis programm koostöös Jaan Poska Gümnaasiumiga esmakordselt Tartusse. 

Jaan Poska Gümnaasium võtab 2024. aasta sügisel 20 õpilast vastu Codesters Clubi ja Jaan Poska Gümnaasiumi ühisõppele, kus õpilased saavad lisaks gümnaasiumi riikliku õppekava täitmisele kolme aasta jooksul 14 kursuse ulatuses laiapõhjalist ingliskeelset tehnoloogiaharidust. Õppekava täitmisel arvestab JPG kõiki Codesters Clubi kursuseid valikkursustena ning need on lisatud õpilaste tunniplaani. Sisseastumiseks on vaja sooritada Tartu gümnaasiumide ühistest, ühisõpe ei eelda eelteadmisi programmeerimisest, põhiline on huvi, tahe ja motivatsioon. 
Lisainfot saab Codesters Clubi kodulehelt https://www.codesters.club

Elleri-Poska ühisõpe. Tartu Jaan Poska Gümnaasium ja Heino Elleri Muusikakool on alates 2017/2018. õppeaastast pakkunud muusikahuvilistele õpilastele ühisõppe võimalust. See on mõeldud neile õpilastele, kes soovivad väga head üldkeskharidust koos muusika kutseharidusega, kusjuures õpilaste päevaplaani koostamisel arvestatakse õpilase koormust mõlemas koolis. Mõlemas koolis arvestatakse partnerkooli õppekoormust, näiteks saavad ühisõppel õppijad oma valikkursused kirja Elleri õppekava põhjal. Ühisõppe noored muudavad kooli muusikaelu omanäoliseks, sisukas ja eripäraseks. 
Poska-Elleri ühisõppele sisseastumiseks on vaja sooritada Tartu gümnaasiumide ühiskatsed ning erialakatsed Elleri koolis. Ühisõppe lõpetanud õpilased saavad mõlema kooli lõputunnistused.
Lisainfo Heino Elleri Muusikakooli kodulehelt.

Shaté-Poska ühisõpe. 2022. aasta septembris avas Tartu Jaan Poska Gümnaasium koostöös Shaté Tantsukooliga ühisõppe eelprofessionaalse tantsukunsti süvaõppe suunal. Tantsukunsti süvaõppe puhul saab noor, kel on kirg tegeleda tantsimisega tipptasemel, kolme aasta jooksul Shaté Tantsukoolist 10 süvakursust, mis lähevad süvitsi tantsumaailma, valmistavad ette jätkamiseks tantsuhariduse parimates ülikoolides, loovad ruumi tantsija sees, pakuvad väljakutset ning samal ajal seovad kõike üldpädevustega ning ennekõike kujundavad tantsijast loomingulise, distsiplineeritud, avatud mõttemaailma ja tugeva isiksusega noore. Tantsukunsti süvaõppe noortel on võimalus valida ja saada osa ka kõigist Jaan Poska gümnaasiumi silmaringikursustest. 
Ühisõppe noorte puhul arvestavad mõlemad koolid teineteise tunniplaani ja koolikorraldust, ühisõpe on koostöö tantsijate ja õppejõudude vahel. Tantsukunsti süvaõppe õppekavale pääsemiseks on vaja läbida nii Tartu gümnaasiumide ühiskatsed kui katsed ka Shaté Tantsukooli.

Võõrkeeled
Esimese võõrkeelena õpivad kõik inglise keelt tasemel, mis võimaldab soovijatel riigieksami asemel sooritada rahvusvahelisi sertifikaadieksameid C1 tasemel. Kool leiab võimaluse teise võõrkeele (vene, saksa või prantsuse keele) õpingute jätkamiseks B1-tasemel. Alates 2023/24. õppeaastast on põhikoolis teist võõrkeelt õppinud õpilasel võimalus alustada uue B1 võõrkeele õppimist kooli pakutavast võõrkeelte loetelust. Lisaks saab huviliste olemasolul kolmanda võõrkeelena õppida A1/A2 tasemel hispaania, jaapani, saksa, prantsuse, soome, rootsi, vanakreeka ja ladina keelt ning viipekeelt.

Kitsas või lai matemaatika
10. klassis on valida kitsa ja laia matemaatika õppimise vahel. Kõik Jaan Poska gümnaasiumi õpilased on seni valinud laia matemaatika, et valmistada end võimalikult hästi ette haridustee jätkamiseks kõrgkoolis.

Valikkursused
JPG üks põhimõte on see, et iga noor inimene saab määrata oma tuleviku ise – kokku saab poskalane kolme aasta jooksul valida 130 valikkursuse vahel. Valikkursus toimub siis, kui selle on valinud vähemalt 16 õpilast ja mõne uue valikkursuse idee võib algatada ka õpilane, kui tal on 15 mõttekaaslast. Õpilaste tagasiside alusel võib valikkursuste loetelu olla õppeaastati muutuv. Valikkursuste valimine toimub kord aastas, sügisel ja vilistlaste tagasiside annab tunnistust, et kolme aasta jooksul saavad õpilased soovitud kursused. Põnevaid kursusi jagub: erinevad võõrkeeled algtasemel, astrofüüsika, loovkirjutamine, lingvistika, rahatarkus, loomade käitumine, keemia ja füüsika köögis, teadusajalugu, luuleteksti salapära, turundus, ettevõtlusõpe, riigikaitse, soomeugrilase maailmatunnetus, küberkaitse, kunsti geomeetria, Google Sheetsi kursus, veebidisain, psühholoogia alused, taevatarkused, tänavakunst, filosoofia, side- ja navigatsioonikursus, sissejuhatus ehitusinseneeriasse, fotograafia, laboratoorsed tööd bioloogias, erinevad programmeerimiskursused jne.
Paljud valikkursused toimuvad selleks sobivas keskkonnas, näiteks Tartu Lastekunstikoolis, TalTechi Tartu kolledžis, Tartu Rakenduslikus Kolledžis ja Eesti Lennuakadeemias. Paljusid valikkursuseid käivad andmas eksperdid ja praktikud Tartu ettevõtetest ja kõrgkoolidest. Peale selle on kavas bioloogia, ökoloogia, keskkonnakeemia, liiklusfüüsika, inglise keele, suhtlemisoskuste, kirjanduse, matemaatika ja füüsika ning multimeedia praktikumid.
Kas võiks/peaks sel aastal kohe sinna kirjutama selle märke, et kursuseid on küll palju ja jagub kõigile, ent valida saab igal aastal ja kõik ei pruugi esimesel korral kohe soovitud nimekirja korraga saada? Sõnastus on mul halb, aga mõttest saate aru, eks.

Kooli eripära
JPG tegutseb ajaloolises hoones, mida tuntakse Tartu rahu majana. Koolihoone asub Tartu kultuuritänava, Vanemuise tänava keskpaigas. Meie kooli eripära on meie õpilased ning nende valikutest ja inimesena kasvamisest tekkiv äge, mõnus ja uudishimulik keskkond. Igas klassis toetavad õpilasi kaks mentorit, ning igal aastal keskendutakse mentortundides erineva fookusteema käsitlemisele: 10. klassis õpioskustele ja ajaplaneerimisele, 11. klassis enda mõistmisele ja endaga rahulolule ning suhtlemisoskustele ja 12. klassis edasiõppimisvõimalustele ja karjääriplaneerimisele. JPG-s väärtustatakse innovatsiooni, avatust, ausust ja väärikust. Kaks korda õppeaastas toimuvad iseseisva õppe nädalad, mille eesmärgiks on õppijate ajajuhtimis- ja enesejuhtimisoskuse arendamine, et nad oskaksid oma tegevusi prioriseerida, planeerida ja plaane ellu viia.

Välisprojektid
JPG-le on omistatud Erasmus+ õpirände akrediteering üldhariduses, mille toel toimuvad igal õppeaastal õpilaste külaskäigud partnerkoolidesse, lisaks toimib pikaaegne rahvusvaheline koostöö Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammis Nordplus Junior. Samuti kuulub JPG Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustikku, Euroopa Parlamendi partnerkoolide programmi EPAS ja võtab osa Läänemere projekti tegevustest. 

Huviharidus
Õpilastel on võimalik osaleda koorilaulu ja rahvatantsu huviringis, näiteringis, robootikaringis ja drooniringis ning meediakobaras Sihker. Esmase praktilise ettevõtluskogemuse saab kooli õpilasfirmadest ja kooliellu panustades. JPG arvestab valikkursustena õpilaste koolivälist õppetegevust (TÜ Teaduskooli kursusi ja Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud õppekavaga kunsti-, muusika- ning spordikoolide kursusi). 

Õpilasesindus 
Koolis on hästi toimiv õpilasesindus, mille arvamus on igapäevase koolielu korraldamisel väga oluline. Õpilaste hääl, mõtted ja arvamus kajastuvad koolilehes Sihker, taskuhäälingus Süntaks ja õpilasesinduse ning meediakobara Instagrami kontodel, kust saab infot ka kooli kujundavate traditsioonide ja tegemiste kohta.
Meie kool loob tingimused, et õpilased areneksid mitmekesiste huvide ja teadmistega ettevõtlikeks noorteks, kes saavad endale olulisi ideid viia ellu oma kooli inspireerivas keskkonnas.

Avatud uste päevad
Ootame huvilisi kooliga tutvuma laupäeval, 16. märtsil ja teisipäeval, 2. aprillil. Vajalik on etteregistreerimine (link kooli kodulehel ja kooli sotsiaalmeediakanalites).

Vastuvõtt
Kooli saab astuda Tartu gümnaasiumide ühiste sisseastumiskatsete teel.


Lisainfo kooli kodulehelt.

 

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

2024/25. õ.a
Õppekorraldus

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis (KJPG) on perioodõpe.
Koolipäev algab kell 8.00.

Õppemoodulid
KJPG-s ei piira õpilast üks valitud suund, vaid ta saab kujundada endale mitmekesise õppekava, valides kaks moodulit järgmiste seast: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor.
Üks moodul koosneb viiest kursusest. Õpilase õppekavas on igast moodulist igal õppeaastal üks kuni kaks kursust.
Osa kursusi õpetavad KJPG koostööpartnerid Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž, vanglateenistus, Tartu Kunstikool, Sisekaitseakadeemia, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet jt.

Võõrkeeled
Esimese võõrkeelena (tase B2) õpivad kõik õpilased inglise keelt. Teise võõrkeelena (B1 või B2) saab õppida vene, saksa või prantsuse keelt. Algtasemelt (A1 või A2) on võimalik alustada hispaania, saksa või prantsuse õppimist.

Kitsas või lai matemaatika
Kõik 10. klassi õpilased valivad kitsa või laia matemaatikakursuse.

Kooli eripära
KJPG põhiväärtused on õpilaskesksus, hea haridus ja jätkusuutlikkus. Tartu Ülikooli eetikakeskus on andnud koolile tiitlid „Hea kooli rajaleidja“, „Väärtuskasvatuse kool 2016“,  „Hea kooli ekspert 2017“ , „Hea kooli ekspert 2020“ ja „Heakooli edendaja 2023“. Kool tunnustab õpilaste algatusi ja pakub neile võimalusi oma ettevõtlikkust realiseerida. Koolis tegutseb Eesti parim koolitelevisioon – Kuu TV.
KJPG on üks neljast Eesti koolist, kus saab taotleda CertiLingua sertifikaati. See tõendab Euroopas kõrget võõrkeeleoskuse taset, analüüsioskust ja võimet edukalt orienteeruda Euroopat puudutavates küsimustes.
KJPG arvestab osalemist spordikooli treeningutel, muusikakoolis, kunstikoolis ja Tartu Ülikooli teaduskoolis. Samuti soodustatakse õppimist koolivälisel ajal teistes institutsioonides ja võimaldatakse kanda gümnaasiumi vältel üle kuni kuus kursust (aastas kuni kaks kursust).

Õpilasesindus
KJPG-s on hästi toimiv õpilasesindus, mis on kaasatud kõikidesse koolielu otsustesse. Õpilaste arvamus on koolile tähtis nii õppetöö kohta tagasiside saamisel, õpilaste päevakava planeerimisel kui ka ürituste korraldamisel.

Lahtiste uste päev
Ootame huvilisi kooliga tutvuma 22. märts 2024 kell 12.00 .

Vastuvõtt
Kooli saab astuda Tartu gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsete teel.

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Kunstikool

2024/25. õ.a
Õppimine
Tartu Kunstikool (TK) pakub uuendusliku lähenemisega erialasid noortele, kes tahavad omandada lisandväärtusega keskharidust. Põhikooli järel saab Tartu Kunstikoolis omandada disainialase kutsekeskhariduse. Kutsekeskharidus tähendab, et lisaks üldharidusainetele (eesti keel, matemaatika jne) omandatakse ka eriala, näiteks kujundusgraafik. Kutsekeskharidus (IV tase) on võrdsustatud keskharidusega ja annab võimaluse liikuda tasemeõppes edasi kõrgkooli (VI tase).

Põhikooli lõpetanul on valida 3,5 aastat kestva kujundaja õppekava ning täiesti uue, 4 aastat kestva kestlike tehnoloogiate õppekava vahel. 
3,5-aastase kujundaja õppekava suunad on: 3D kunstnik-kujundaja, kujundusgraafik, dekoraator.
4-aastase kestlike tehnoloogiate õppekava  (koostöös Tartu Rakendusliku Kolledžiga) suunad on: multimeedia kujundaja, materjaliringlus, digitehnoloogia, nutikad seadmed.

Tartu Kunstikoolis õpitakse 15-liikmelises gruppides. Õppe põhifookus on õppimine läbi tegutsemise, katsetamise ja koostöö. Õppegruppidele pakutakse läbivat toetust tiimicoachimise abil ja pööratakse suurt tähelepanu individuaalsete õpiteede toetamisele: iga õppija on erinev ja vajab erinevat tuge oma unistuste täitmiseks.

Üldaineid (eesti keel, bioloogia jne) õpitakse vahel ka suuremates liitgruppides. Keskharidus omandatakse ka erialaainete kaudu (näiteks inglise keel on lõimitud veebigraafikaga või kunstiajalugu 3D-mudelite loomisega). 4-aastat kestval kestlike tehnoloogiate õppekaval on üldainete tunde rohkem. Mõlema õppe erialane õppetöö on suunatud sellele, et lõpetajad oleks valmis asuma nii tööle õpitud suunal kui ka minema edasi ülikooli. 
Õppija võib valida juurde üldaineid (oma koolis või täiskasvanute gümnaasiumis) või õppida tasuta veel ühe aasta pärast Kunstikooli täiskasvanute gümnaasiumis.
Põhihariduse alusel õppijad käivad koolis igal tööpäeval ja üks ainetund kestab vähemalt 90 minutit (vahepeal on 15 minutit pausi). Tunnid algavad 9:15. Kooliaasta jaguneb kevad- ja sügissemestriks, mille sisse jäävad kolm vaheaega: suve- jõulu- ja kevadvaheaeg.

Iga õpilane saab oma käsutusse jagatud koolikapi, uksekaardi, õpilaspileti, kooli meiliaadressi, G-Suiti konto koos piiramatu kettaruumiga ja koolis vajalike kujundusprogrammide tasuta kasutuslitsentsi (nt. Adobe Illustrator).
Õpilased saavad koolilõunat kooli kohvikus. Kaks korda õppeaastas on võimalik taotleda põhi- ja eritoetust, esimesel kursusel saab toetust taotleda kevadsemestriks. Kui õppija alaline elukoht asub väljaspool Tartu linna, saab ta taotleda sõidutoetust. Majutamiseks on kohad Tartu Rakendusliku Kolledži ühiselamus.

Kutsevalikuaasta (disainKUVA)
Kui õpilane pole peale põhikooli lõppu päris kindel, millist suunda valida või vajab ta edasiste otsuste tegemiseks lisaoskuseid või lisa eesti keele õpet, pakume võimalust tulla pooleks kuni üheks aastaks meie kooli II taseme kutseõppesse (võrdluseks: kutsekeskhariduse lõpetanu omandab IV taseme kutsehariduse).
Kutsevalikuaastal tutvub õpilane kunsti- ja disainivaldkonna erialadega, saab disainimise algoskused, mis on kasulikud kõigis töö- ja eluvaldkondades, omandab erialast eestikeelset sõnavara, saab teha tiimitööd ning töötada päris projektide juures ja tõsta enesekindlust ja otsustusvõimekust.

Kooli eripära
Tartu Kunstikool on väike loomingulise keskkonnaga kogukond. Väärtustame loomingulisust ja individuaalset arengut. Õpperuumid asuvad kahes hoones: peamajas Eha 41 ja Aparaaditehase loomelinnakus Kastani 42.
Tartu Kunstikoolis väärtustame võrdselt personaalsust ja koostöisust. Meie põhimõte on teha kõike ise ja koos. Kujundame oskusi ja hoiakuid, kujundame maailma. Jagame oskusi, kogemusi ja andeid õpetajalt õpilasele, õpilaselt õpetajale, kogukonnas, maailmas. Hoiame üksteist, mitmekesisust, kultuuri ja keskkonda. Hoolime ja vastutame. Õpime eksides, avastades, mõtestades. Harjutame ja katsetame päriselt.
Viis korda aastas toimub koolis põnevaid lisaaineid pakkuv valikainete nädal. Meile on oluline praktiliste oskuste omandamine. Seega on õpingute vältel võimalik läbida mitmesuguseid praktikaid: ettevõttepraktika, vaatluspraktika, maalipraktika ning töökohapõhise õppe praktika.
Praktilisi oskusi on hea arendada ka läbi projektiõppe. Tartu Kunstikoolis on õpilastel võimalus osa saada vähemalt kolmest suurest ühisest projektist: ajakirjaprojekt (oma kursusega ajakirja loomine), ettevõtlusprojekt (oma tiimiga äriidee testimine või ellu viimine) ja näituseprojekt (oma kursusega näituse loomine).
Tartu Kunstikoolis on ka suurepärased võimalused välispraktikaks. Meil on olemas kutsehariduse õpirände akrediteering, mis tähendab, et saame igal semestril pakkuda mitmekümnele tublimale õpilasele tasuta võimalust välismaal õppida või töötada.
Koolis tegutseb teatriring ja aktiivne õpilasesindus. Toimuvad ka pika traditsiooniga maalilaagrid ja matkad ning jagame välja rändauhinda “Kuldpliiats”.

Tule kooliga tutvuma
2024. kevadel toimuvad Tartu Kunstikooli avatud uste päevad 29. veebruar, 25. aprill ja 30. mai algusega kell 12.00. Virtuaalne infopäev toimub 28. märtsil Google Meetis algusega kell 16.00.
Kooliga saab tutvuma tulla ka õpilasvarjuna. 
Lisainfo meie kodulehel https://www.tartukunstikool.ee/et/avatud-uste-paev

Vastuvõtt
Vastuvõtu dokumente saab esitada 1. aprill - 9. juuni 2024 läbi sisseastumise infosüsteemi SAIS.
Vajalik on esitada veebipõhine portfoolio; SAISis avaldus ja muud dokumendid. Poftfooliovoorust pääsevad tugevamad kandidaadid edasi vestlusele ja erialaeksamile.

Lisainfo kooli kodulehelt https://www.tartuk unstikool.ee/et/vastuvott
 

Tartu Rakenduslik Kolledž

2024/25. õ.a
Õppekorraldus

Tartu Rakenduslikus Kolledžis VOCO saad põhikooli lõpetamise järel omandada kutsekeskhariduse. See tähendab, et õpid nii huvipakkuvat eriala kui üldained. VOCO lõpetajal on võimalik jätkata õpinguid rakenduskõrgkoolis või ülikoolis. Umbes 20% lõpetajaist jätkab õpinguid.
Mõnel erialal saab õppida ainult erialaaineid ja omandada kutseoskused. Lisaks on mõne eriala õppekava kohandatud selliselt, et on jõukohane ja sobiv ka haridusliku erivajadusega õppijale.
Õppeaasta on jaotatud neljaks perioodiks. Õppest vähemalt poole moodustab praktiline töö nii koolis kui ka ettevõtetes. Koolil on kaks õppehoonet: Kopli 1 ja Põllu 11 ning juuksurite õppesalong tegutseb aadressil Struve 8a.

Kooli eripära
VOCO on Eesti suurim kutseõppekeskus, mis toob kokku tarkuse ja oskused. Siin õpid oma andeid targalt rakendama, et saada nõutud meistriks kogu maailmas. VOCO aitab Sul leida oskused ja julguse teha just seda, mida Sina tahad. Siin on Sul vabadus avastada, eksida, valida ja areneda. VOCO-s õpid end vabaks!
Miks tulla Tartu Rakenduslikku Kolledžisse?
●    Me vaatame homsesse: 7 erinevat teemakooli ning enam kui 80 tulevikku suunatud eriala
●    Me ei tunne piire: suurima välispartnerite arvuga kutsekool, võimalus sooritada välispraktikat 19-s Euroopa riigis
●    Kaks korda rohkem võimalusi: kutsekeskharidust omandades saad üheaegselt taskusse kaks diplomit: kutsetunnistus avab Sulle ukse töömaailma ning keskharidus tee ülikooli
●    Toetame oma õppijat: igakuine õppetoetus heade tulemuste eest

Kool on keskendunud praktiliste oskuste andmisele ja seepärast on õpe seotud eluliste ülesannetega. Ettevõtetega teeb VOCO tihedat koostööd: partnerite seas on palju suuri ja väikeseid ettevõtteid A. Le Coqist Foxway’ni. VOCO on uhke oma õppijate saavutuste üle. Eesti noore meistri võistlustelt on alati saadud kõrgeid kohti, nagu ka üleilmsetel ja Euroopa kutsevõistlustel. VOCO vilistlased on tööturul väga oodatud ja hinnas: umbes 77% leiab töö juba praktikal või lühikese aja jooksul peale lõpetamist ning 20% lõpetanutest jätkab õpinguid.

Õppuritele pakub kool mitmesuguseid toetusi. Lisaks igakuisele õppetoetusele on võimalus saada sõidu- ja koolitoidu toetust ning eritoetust. Kaugemalt tulijaid ootab koht kooli õpilaskodus.

Huvitegevus
VOCO-s on väga head võimalused sportimiseks ja huvitegevuseks. 
Majas tegutsevad koolibänd ja segarahvatantsurühm Triskel, mis tähistab sel aastal 5. sünnipäeva. Võimalik on tegeleda ka soololauluga, osaleda näiteringis ning tehnikahuvilistele on Põllu autoremonditöökojas väiketehnika ring. Tegus õpilasomavalitsus kutsub kaasa lööma ja koolielu põnevamaks tegema. Ideid saab ellu viia ka õpilasprojektide toel või õpilasfirmades. Täisvarustuses spordibaasis toimuvad korv-, võrk-, jalgpalli-, jooga- ja aeroobikatreeningud, mängida saab lauatennist, treenida jõusaalis ning osaleda lasketreeningutel.

Küsi nõu!
Kui erialavalik osutub omal käel keerukaks ning tunned, et vajad nõu, siis pöördu julgelt meie karjäärinõustaja poole. Tasuta konsultatsiooni käigus leiame vastused Sinu küsimustele.

Lahtiste uste päev  
Tule astu uksest sisse ja osale õpitubades ja meelelahutusprogrammis 04. aprillil! Kevadel avame kooli uksed huvilistele. Hoia silma peal kodulehel ja sotsiaalmeedial, täpsema info leiad õige pea sealt!

Vastuvõtt
Tartu Rakenduslikku Kolledžisse kandideerimine algab 01. aprillil. Avalduse saad esitada kodust lahkumata SAISi keskkonnas. Tutvu erialadega kooli kodulehel voco.ee

Täpsem info kooli kodulehelt

Tartu Tamme Gümnaasium

2024/2025. õ.a

Õppesuunad ja -korraldus
Tartu Tamme Gümnaasium (TTG) on riigigümnaasium, kus saab õppida viiel õppesuunal: loodus, meditsiin, tehnoloogia, infotehnoloogia ja kultuur. Õppe sisu kujundavad kohustuslikud kursused, suunakursused ja vabalt valitavad kursused. Õppeaasta koosneb kolmest perioodist, milles on kümme nädalat õppetööd ja sellele järgnev arvestuste nädal. Üks õppetund kestab 70 minutit, hommikuti on võimalus osaleda konsultatsioonides. Õppeaasta lõpeb  praktikanädalaga, mil igale 10. ja 11. klassile toimuvad oma suunaga seotud tegevused enamasti väljaspool koolimaja.

Võõrkeeled
Esimese võõrkeelena (B2-tase) õpivad kõik õpilased inglise keelt. Teise võõrkeelena saab õppida saksa, vene, prantsuse, hispaania ja soome keelt. (Kui õpilane vahetab põhikoolijärgselt teist võõrkeelt, siis ta ei pruugi gümnaasiumi lõpuks jõuda B1-tasemele.) Samu keeli erinevatel tasemetel pakume ka valikkursustena. Õpilastel on võimalus sooritada rahvusvaheline keeleeksam inglise, saksa, soome ja prantsuse keeles.

Kitsas või lai matemaatika
Kultuurisuuna õpilased saavad valida matemaatika kitsa või laia õppekava vahel, teistes õppesuundades õpitakse matemaatikat laia õppekava alusel. Matemaatikat õpitakse rühmatundides.

Valikkursused
Vastavalt valitud õppesuunale läbib õpilane 12-13 suunakursust. Sellele lisaks pakub kool hulgaliselt valikkursusi. Nende loetelu ajas muutub ja täieneb, ka õpilaste ettepanekute alusel. Igal õppeaastal on mõnda valikkursust juhendanud ka oma kooli õpilane. Pakutakse ainepõhiseid süvakursusi ning valikkursusena arvestatakse kõrgkoolide teaduskoolides ja huvikoolides tehtud õppetööd.

Kooli eripära
Tamme gümnaasium tegutseb kaasaegses hoones Tartu Ülikooli õppehoonete, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ning Rahvusarhiivi naabruses. Lisaks neile on kooli head koostööpartnerid mitmed teised kõrgkoolid (Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool) ja asutused (Tartu observatoorium, Tartu Ülikooli Kliinikum, teater Vanemuine, Eesti Kirjandusmuuseum, looduskeskused, Eesti Rahva Muuseum). Koostööpartnerid  on kaasatud suundade valikainete õpetamisse ja rikastavad suuna- ja valikkursuste teoreetilist ja praktilist sisu. Koolis väärtustatakse nii õpilaste kui ka õpetajate vabadust enese arendamisel ja sõbralikke suhteid kooliperes. Tänapäevase ja mitmekesise karjääriõppe toel pakutakse head ettevalmistust kiiresti muutuvas ühiskonnas toimetulekuks ja edukaks edasiõppimiseks. Hoiame välipraktikate, laboripraktikumide ja õppekäikude tava.
Tamme gümnaasiumis toimib edukalt tuutorprogramm. 10. klassi alguses toetab iga õpilast tuutor – vanema klassi õpilane, kes aitab kooliellu sisse elada. Õppimises on toeks ainealased tuutorid.
Koolil on aktiivne vilistlaskond, kelle üle ollakse uhked ning kelle abi eest tänulikud.

Huviharidus
TTG õpilased saavad kooli huviringides osalemise eest arvestatud valikkursuse. Osaleda saab kooli laulukooris ja rahvatantsuringis, näiteringis, lauatennise treeningutel ja spordiringides. Koolil on heal tasemel puhkpilliorkester. Koolielu pulsil hoiavad kätt ajaleht Tamme Leht, Tamme TV ja kooliraadio.
Tegus õpilasesindus ütleb sõna sekka, korraldab suurepäraseid üritusi ja esindab õpilaste huve. Koolis hinnatakse ja toetatakse initsiatiivi ning soovi ise midagi ära teha, andes selleks võimalusi, tuge ja vahendeid. Praktiliste tööde raames on õpilased korraldanud ka mitmeid üritusi, võistlusi ja näitusi.

Avatud uste päev
Ootame huvilisi kooliga tutvuma 13. märtsil 2024.

Vastuvõtt
Kooli saab astuda Tartu gümnaasiumite ühiste sisseastumiskatsete tulemuste alusel.

Lisainfo kooli kodulehelt.

 

Tartu Täiskasvanute Gümnaasium

2024/25. õ.a

Õppekorraldus
Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi (TTG) õpe on mittestatsionaarne, mis nõuab õppijalt lisaks tundides osalemisele arvestataval määral iseseisvat õppimist. Õppijal on TTG-s hulk valikuvõimalusi.
Õppida saab kas päevases või õhtuses rühmas ning kas täiskoormusega (läbida ühe klassi kursused ühe õppeaastaga) või sooritada üksikud õppeained (jagades ühe õppeaasta kursused mitmele aastale).
Kui õppija on väga motiveeritud ja suudab iseseisvalt õppida, võib ta teadmised ja oskused omandada iseseisvalt e-õppes (Moodle’i keskkonnas), käies ühel õhtul nädalas koolis konsultatsioonides.
Lisaks on võimalik õppida eksternina, mis tähendab gümnaasiumi ainekursuste sisu omandamist iseseisvalt (kõigis ainetes tuleb sooritada eksamid).
TTG õppeaasta jaguneb neljaks perioodiks. Igas perioodis on kuus ainekursust. Õppeaastas sooritab täiskoormusega õppur 24 kursust. Ühe ainetunni pikkus on 75 minutit. Lisaks saab kõigi õppeainete puhul õpetajatelt vajadusel abi konsultatsioonides. Tundides tehtava kõrval on väga oluline õppija iseseisev töö. Gümnaasiumi lõpetamiseks läbib õppija vähemalt 72 kursust, sh 58 kohustuslikku.
Gümnaasiumisse kandideerimisel vanusepiiri ei ole. Põhikoolis õppimiseks peab olema vähemalt 17-aastane.

Võõrkeeled
TTG-s saab õppida inglise, vene ja saksa keelt.

Kitsas või lai matemaatika
TTG pakub nii kitsa kui ka laia matemaatikakursuse läbimise võimalust.

Kooli eripära
Täiskasvanute gümnaasium sobib inimesele, kellel on õppimisele lisaks ka muud kohustused – töö ja/või pere – või kes on pärast põhikooli lõppu asunud õppima eriala, mis ei osutunud hiljem talle sobivaks. Õppimine põhikoolis ja gümnaasiumis on tasuta.
TTG-s õpitakse riikliku õppekava alusel. Kooli lõpetanul on täpselt samasugused võimalused edasi õppida nagu kõigi teiste gümnaasiumite lõpetajatel. Umbes pooled TTG vilistlased jätkavadki õpinguid kõrgkoolis. Kui TTG õppur käib samal ajal tööl, on tal õigus saada tööandjalt õppepuhkust neljaks arvestusnädalaks ja kooli lõpetamiseks (lisateave täiskasvanute koolituse seadusest). Mõjuval põhjusel (terviseseisund, pere juurdekasv jms) on õppuril õigus võtta üks kord kolme aasta jooksul õppetööst üks aasta puhkust.
TTG arvestab õppuri varasemat õppimis- ja töökogemust (VÕTA), st varem sooritatud aine- ja valikkursusi (vähemalt 35 tundi, sh läbitud väljaspool kooli), kaitseväeteenistuses osalemist jms.
TTG sobib poolelijäänud õpingute jätkamiseks ja neile inimestele, kes ei tea päris täpselt, kuidas või kus oma õpingud lõpetada.

Vastuvõtt
TTG-sse kandideerijal on võimalik täita vastuvõtutaotlus kooli kodulehel alates 14.augustist 2024. Vastuvõtu aluseks on vestlus õppenõustajaga ja 10.klassi kandideerijal ka põhikooli lõputunnistuse hinded. Mitterahuldav tulemus põhikooli lõputunnistusel  jätab kandideerija vastuvõtul pingerea lõppu.

Vestlused toimuvad ajavahemikul 21.–27. august 2024.
Vestlusele tulles võta kaasa varasemaid õpinguid tõestavad dokumendid (väljavõte õpilasraamatust, akadeemiline õiend vms) ja põhikooli lõputunnistuse.
Õppureid võetakse vastu vabanenud kohtadele kogu õppeaasta vältel uue õppeperioodi alguses. 

Lisainfo kooli kodulehelt.

Tartu Waldorfgümnaasium

2024/2025. õ.a
Õppekorraldus
Õpe toimub osaliselt perioodõppe vormis, st 90-minutiliste ainetundide 3–4-nädalaste perioodidena ning osaliselt kogu õppeaastat läbivate 45-minutiliste ainetundidena.

Kooli eripära
Tartu Waldorfgümnaasium (TWG) on 12-klassiline tasuline üldhariduslik erakool, mille pidaja on lapsevanemate loodud MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. Õppemaks 2023/2024 õppeaastal on 109€ kuus (12 kuud).
Waldorfpedagoogikast lähtuv õppekava toetab noore inimese mitmekülgset arengut. Õppekava sisaldab nii intellektile suunatud üldaineid kui ka kunstilisi ja praktilisi aineid (maalimine, joonistamine, savi- ja vasetöö, draamaõpetus, kõnekujundus, muusika, esmaabi jt).
Igal gümnaasiumiaastal toimub nädalane praktika: 10. klassis metsandus-, 11. klassis maamõõtmis- ning 12. klassis sotsiaalpraktika. TWG teeb koostööd Palupõhja looduskooli, Tartu Maarja Kooli, Pahkla Camphilli küla, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse jt asutustega, et pakkuda õpilastele praktikat ja õppepäevi väljaspool kooli.
TWG on kool, kus väärtustatakse koostööd, üksteise märkamist ja sallivust. Neid väärtusi toetavad ka kooli traditsioonid: pühade tähistamised, advendilaada korraldamine koos kogukonnaga, ülekoolilised kontserdid, draamaepohhis valmivad lavastused jm.

Matemaatika
TWG-s on võimalik õppida nii kitsast kui laia matemaatikat.

Võõrkeeled
TWG-s õpitakse B2-tasemel inglise keelt, teise keelena vene või saksa keelt ning võimalusel valikainena itaalia keelt. 

Valikained
Valikainetena saab valida järgmisi kursusi: segakoor, itaalia keel, loovkirjutamine, religioon, fotograafia, õmblemine, ehtekunst, muinsuskaitse, rahatarkus, riigikaitse praktiline kursus jt (valikained kinnitatakse iga kooliaasta alguses, võib esineda muutusi). Valikkursus avatakse, kui sellele on registreerunud piisav arv õpilasi. Ka kõrgkoolide teaduskoolides ja kinnitatud õppekavaga huvikoolides läbitud kursusi on võimalik arvestada valikainena.

Huviharidus
TWG juures tegutseb huvikool. Gümnaasiumiõpilasi ootavad draamaring Tartu Waldorf Teater, TWG segakoor, kirjandusklubi Klaabu kosmoses, pop-jazz laulmine, kokandus- ja õmblusring. Huvilistel on võimalus osaleda ka koolilehe Oma Allikas toimetuses.

Infotund ja vastuvõtt
Kooli tutvustav infotund toimub kolmapäeval, 10. aprillil kell 17.00-18.30.
10. klassi sisseastumiskatsed toimuvad laupäeval, 13. aprillil 2024 kell 10.00-14.00.

Lisainfo  kooli kodulehelt

Tartu Katoliku Hariduskeskus

2024/25. õ.a
Kooli eripära

“Uudishimu peab olema teie igapäevane vari, mis teid saadab koolis, mis avab teie silmad ja kõrvad ja paneb teie suu neid samu küsimusi sõnastama, mida tänapäeval me peame ka täiskasvanult iseendale esitama.” Lennart Meri
Väärtustame õpilase individuaalsust, iseseisvust ja vastutust elukestva õppijana. 
TKH gümnaasiumis ei jagata õpilasi võimekateks ja vähemvõimekateks, vaid aidatakse õpilasel arendada oma individuaalseid andeid, tagades samaaegselt ka kohustuslike ainekursuste heal tasemel omandamise. 

Õppekorraldus
“Kui me ei õpeta ja säilita harjumust haritult arutleda asjade üle, mida elus näeme ja kultuuris kogeme, siis ei säili see oskus kuigi kaua.” Marju Lauristin
TKH gümnaasiumis on üks õppesuund, klassis kuni 24 õpilast. Õppeaasta jaguneb kolmeks perioodiks, õppetunni pikkus on 45 minutit,  päevaplaanis eelistatakse paaristunde.  Õppetööd korraldades luuakse võimalusi õppimiseks teadus-, kultuuri- ja mäluasutustes väljaspool kooli. Lisaks riikliku õppekava ainetele on kooli poolt seatud kohustuslikeks näiteks matemaatika ja eesti keele tasanduskursus, enese tundmaõppimine, karjääriplaneerimine, riigikaitse teooriakursus ning usundiõpetus, mille edasiandmisel lähtutakse usu- ja mõttevabaduse põhimõtetest. 

Valikained
“Suund, kuhu haridus inimese viib, määratleb tema tulevase elu.” Platon
Õpilane valib riiklikele ja kooli kohustuslikele kursustele lisaks 10 vabavalikkursust,  mis toetavad õpilase isiksuse arengut, huvisid ja praktiliste oskuste omandamist. Kooli pakutus on näiteks filosoofia, eetika alused, itaalia keel ja kultuur, enesejuhtimine, draama ja teater,  floristika välipraktikum, toiduainete keemia ja geograafia, finantskirjaoskus, igapäevane inseneeria kodukeskkonna näitel jpm. Selleks, et õpilasel oleks veelgi suurem võimalus ära tunda ja arendada oma tugevaid külgi, arvestame vabavalikkursustena ka noore inimese huvidest lähtuvat õppimist ja huvitegevust väljaspool kooli.

Võõrkeeled
“Kes võõraid keeli ei oska, see ei tea midagi ka oma keelest.” Johann Wolfgang von Goethe
B2-taseme võõrkeelena õpetatakse inglise keelt ja B1-taseme võõrkeelena vene või saksa keelt. Kolmanda võõrkeelena pakutakse koolis valikainena hispaania või itaalia keele algkursust (A1).

Vastuvõtt
“Õige aeg on iga hetk, mis veel on alles.” Toomas Paul
TKH gümnaasiumisse astumiseks sooritavad õpilaskandidaadid 26.04.2024 kohapeal kirjaliku sisseastumistesti matemaatikas, eesti keeles ja loodusainetes ning vestlevad oma tulevaste õpetajatega. Rohkem infot leiad kooli kodulehelt

Avatud uste päev
Ootame kõiki huvilisi 11. aprillil 2024 kell 15.30–16.30 Tartu Katoliku Hariduskeskuse gümnaasiumiga lähemalt tutvuma!

Rohkem infot leiad kooli kodulehelt.

Viimati muudetud 05.02.2024

Tartu gümnaasiumite ühised sisseastumiskatsed 2024

19. aprillil 2024 toimuvad Tartu gümnaasiumite ühised sisseastumiskatsed tulevastele gümnasistidele. Ühiskatsed toimuvad Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi koostöös. Ühiskatsete juhtkool on sellel õppeaastal Miina Härma Gümnaasium. 

Kirjalikud pabertestid eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles, loodusainetes sooritab õpilane koolis, mille elektrooniline infosüsteem talle määrab. Testide sooritamise koht ei sõltu koolieelistustest. 

Gümnaasiumid avaldavad täpsema vastuvõtukorra oma veebilehtedel 15. veebruariks 2024, sh info selle kohta, milliseid teste koolid sisseastumisel arvestavad. 

20. veebruaril  2024 kell 17.00–18.00 toimub infotund veebis 9. klasside õpilastele, lapsevanematele ja õpetajatele. Infotunnis tutvustatakse ühiskatsete korraldust, ajakava ja testide temaatikat. Link infotunnis osalemiseks on kättesaadav gümnaasiumide kodulehtedel alates 15. veebruarist 2024. 

 

Olulised kuupäevad

Tartu ühiskatsete infosüsteem on registreerimiseks avatud 1.–15. aprillini 2024.a. Ühiskatsetele registreerimine toimub Tartu ühiskatsete infosüsteemis https://sisseastumine.ee/tartu.

Ühiskatsete kirjalikud testid viiakse läbi 19. aprillil 2024. a algusega kell 10.00. 

7. mail 2024.a  kell 17.00 avalikustatakse Tartu ühiskatsete infosüsteemis õpilastele testide tulemused, vestlustele kutsumise otsused ja esimese eelistuse vestluse täpne aeg.

Vestlused kandideerijatega toimuvad vastavalt Tartu ühiskatsete infosüsteemis märgitud eelistustele järgmiselt:
9.–15. mai 2024 esimese eelistuse koolis;
16.–22. mai 2024 teise eelistuse koolis;
23.–29. mai 2024 kolmanda, neljanda ja viienda eelistuse koolis.

Hiljemalt 29. mail 2024.a.  saadetakse kandideerijale kooli vastuvõtu kutse Tartu ühiskatsete infosüsteemis.

Hiljemalt  3. juunil 2024.a. kell 10.00 kinnitab kandideerija valitud kooli vastuvõtu kutse Tartu ühiskatsete infosüsteemis.

Kui laps on lõpetanud põhikooli, siis lapsevanem esitab lapse gümnaasiumisse vastuvõtu taotluse keskkonnas ARNO hiljemalt 28. juuniks 2024. a.

 

Lisainfo: 2024. aasta ühiskatsete juhtivkooli Miina Härma Gümnaasiumi direktor Ene Tannberg ( ene.tannberg@ raad.tartu.ee, tel. 5336 5447).

Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi ühiskatsete korraldamise kord 2024. aastal

Viimati muudetud 27.02.2024