Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

Tugiteenused

Hariduse Tugiteenuste Keskus
Kriisiabiinfo
Nõustamismeeskond
Kompetentsikeskused

Hariduse Tugiteenuste Keskus

Hariduse Tugiteenuste Keskus on multifunktsionaalne kompetentsikeskus, mille tegevuses on lõimunud eripedagoogiline, logopeediline, psühholoogiline, sotsiaalpedagoogiline nõustamine.

Keskuse spetsialistid pakuvad Tartu linna noortele (vanuses 3 kuni 26 eluaastat) arendus-, õppe- ja käitumisnõustamist ning lastevanematele, pedagoogidele ja noortega tegelevatele spetsialistidele konsultatsiooni, et toetada laste ja noorte arengut ja ennetada koolist väljalangevust.

Hariduse Tugiteenuste Keskus osutab hariduse tugiteenuseid lastele ja noortele, nende vanematele ning laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele.

Aadress:

Tähe 56, Tartu
Telefon: 746 1000
E-post: htk@tartu.ee
Koduleht: www.tugiteenused.tartu.ee

 

Juhataja vastuvõtuajad:
T 9.00–12.00
N 15.00–18.00

 

Keskuse tegevuse eesmärgid on:

 

 • toetada noorte arengut;

 • tagada teavitamis- ja nõustamisteenuste kättesaadavus ühest asutusest;

 • ühendada noortega tegelevad spetsialistid;

 • vähendada põhihariduseta või erialata noorte arvu;
 • toetada vanemaid ja perekondi laste ja noorte kasvatamisel;
 • toetada spetsialiste laste ja noorte õpetamisel ja kasvatamisel;
 • luua vanematele ja spetsialistidele võimalused kasvatus- ja õpetamisteadmiste täiendamiseks;
 • tõsta laste ja nende vanemate teadlikkust karjääri- ja toimetulekuotsuste tegemisel;
 • toetada muukeelseid noori Eesti haridussüsteemiga kohanemisel;
 • pakkuda lastele ja noortele rehabilitatsiooniteenust;
 • pakkuda lepingu või hinnakirja alusel tasulisi või projektipõhiseid teenuseid.

Loe lisaks

" Kui lapse käitumine on probleem "  - soovituslik käitumisjuhis riskirühma lastega tegelevatele töötajate.

Last changed 11.10.2018

Last changed 03.01.2020

Nõustamismeeskonna info

Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti, siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Otsus on lapsevanemale soovituslik, kuid kui vanem avaldab soovi otsust rakendada, siis koolile ja koolipidajale kohustuslik.

Taotluse nõustamismeeskonnale saavad esitada lapse vanemad, volitatud isikud  või täisealised õpilased. Taotluse esitamiseks leiad info SA  Innove Rajaleidja  kodulehelt.

Last changed 03.01.2020

Kompetentsikeskused

Tartu linna erinevate asutuste juurde on loodud kompetentsikeskused, et jagada igapäevase töö käigus kogunenud teadmisi ja kogemusi hariduslike erivajadustega laste kasvatust ja haridust toetavatele inimestele ja asutustele. Keskuste poole on oodatud pöörduma kõik, kellel on mure laste toetamisega hariduse omandamisel.

Mure korral saad pöörduda järgmiste asutuste poole:

Hariduse Tugiteenuste Keskus

Aadress: Tähe 56, 50103 Tartu
Telefon: 7461 000
www
 htk@tartu.ee

Keskus osutab hariduse tugiteenuseid lastele ja noortele, haridusasutuste spetsialistidele ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.

Hariduse Tugiteenuste Keskuse ühe suuna eesmärgiks on aidata lapsi nii õpi-, käitumis-, kui emotsionaalsete probleemide korral ning toetada peresid raskuste ennetamisel ning ületamisel. Keskuse spetsialistid pakuvad psühholoogilist, eripedagoogilist, logopeedilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist ning olenevalt vajadusest toimub see individuaalse-, pere- või grupinõustamise vormis. Keskuse töötajaid toetab selles tegevuses ka lastepsühhiaater.

Teiselt poolt on keskuse ülesandeks laste ja noortega tegelevate eri valdkondade spetsialistide ühendamine ning võimaluste loomine kasvatustöö- ja õppetööalaste teadmiste täiendamiseks. Meie töötajad nõustavad ning konsulteerivad nii haridusasutuste töötajaid kui teisi noortega tegelevaid spetsialiste. Abi pakume üsna piiritletud probleemide (nt ühe konkreetse lapse käitumise tugikava koostamine) kui ka laiemate küsimuste (nt kooli tugisüsteemi efektiivsuse suurendamine) korral.Samuti on meie ülesandeks tugisüsteemide koostöö koordineerimine ja suunamine ning noortega tegelevatele spetsialistidele koostöövõimaluste pakkumine.

Tartu Lasteaed Pääsupesa

Aadress: Sõpruse pst 12, 50703 Tartu
Telefon: 5919 2829
Kompetentsikeskus

Tartu Lasteaed Pääsupesa kompetentsikeskus on loodud lapse (eri)vajadus(t)e varajaseks märkamiseks ja sekkumiseks lapse arengu toetamisel ning lapsele vajalike teenuste määratlemiseks.
Tartu Lasteaed Pääsupesa kompetentsikeskuse eesmärk on kaasava hariduse põhimõtetest lähtuvalt koolieast nooremate laste arengu toetamisel omandatud kogemuste vahendamine erinevatele huvigruppidele.
Tartu Lasteaed Pääsupesa kompetentsikeskuse huvigrupiks on koolieast nooremate laste vanemad, (tugi)spetsialistid, õpetajad, õpetaja abid, ametnikud jt koostööpartnerid.
Tartu Lasteaed Pääsupesa kompetentsikeskuse nõustamismeeskonda kuuluvad õpetajad, eripedagoogid, füsioterapeudid, logopeedid, taastusarst ja psühholoog.

Tartu Lasteaed Pääsupesa kompetentsikeskuses pakume:  
• nõustamist ja jõustamist;
• tugispetsialistide konsultatsiooni (sh last toetavate tugiteenuste määratlemisest);
• avatud tegevusi, teabepäevi ja koolitusi.

Tartu Lasteaed Pääsupesa kompetentsikeskuses saavad pedagoogid arutleda ja luua erinevaid õpikogukondi, pidevalt õppida, arutleda erinevate võtete efektiivsust ja praktiseerida omandatut.                                                                                                                                                                                                   
Lapsevanem saab kompetentsikeskuse toel nõustamist oma lapse arengu toetamisel ja tuge vajalike teenuste leidmisel.

Tartu Lasteaed Rõõmupesa

Aadress: Akadeemia 2, 51003 Tartu
Telefon: 7361 585
www

Pakume nõustamist erilist tähelepanu vajavate laste vanematele, lapse seadusjärgsetele esindajatele, pedagoogidele jt alusharidusasutuste töötajatele, kellel on vaja tuge lapse kasvatamisel ja arendamisel. Nõustamisel lähtume lapse individuaalsetest vajadustes ja pakume võimalusi lapse toetamiseks.
Viime läbi koolitusi  lapse arenguga seonduvates küsimustes ning arengut toetava keskkonna loomisel.
Nõustajateks on Tartu Lasteaed Rõõmupesa spetsialistid ja õpetajad. Tartu linna munitsipaalharidusasutuste töötajatele ja lapsevanematele on nõustamine tasuta.

Tartu Maarja Kool

Aadress: Puiestee 126, 50604 Tartu
Telefon: 7461 010, 7461 014
Kompetentsikeskus

Koolis õpivad toimetuleku- ja hooldusõppe õpilased. Õppetöös kasutatakse ravipedagoogikat, mis on erivajadustega õpilastele kohandatud waldorfpedagoogika. Igale lapsele koostatakse eraldi individuaalne õppekava. Laps saab alustada lasteaiast, läbida põhikooli, taotleda kahte pikendatud õppe aastat põhikoolis ja ühte lisa-aastat pärast põhikooli. Kolmel viimasel aastal püüavad õpilased arendada käsitööalast võimekust, et omandatud oskusi pärast kooli rakendada tegeluskeskustes. Tugikeskuse õpilaskodus saavad koolipäevadel elada kaugemalt tulnud õpilased.

Tartu Kroonuaia Kool

Aadress: Puiestee 62, 50303 Tartu
Telefon: 7361 940
Kompetentsikeskus

Põhjus keskuse poole nõu saamiseks pöörduda on siis, kui on mure lapse koolivalmiduse või koolis edasijõudmatuse pärast.
Keskus nõustab:

 • sobitus-, tasandus- ja arendusrühmades käivate laste vanemaid ja õpetajaid lapse kooliks ettevalmistamisel ning sobiva õpikeskkonna ja õppevormi leidmisel;
 • õpiraskusega õpilasi ja nende vanemaid ning lastega töötavaid isikuid võimetekohase arendus- ning õppetegevuse läbiviimisel.

Tartu Herbert Masingu Kool

Aadress: Vanemuise 33, 51014 Tartu
Telefon: 736 1686
Kompetentsikeskus

Kooli sihtrühmaks on raske ja püsiva psüühikahäirega, somaatiliste haiguste ja liitpuuetega ning mitmikdiagnoosidega õpilased, kes õpivad põhikooli või gümnaasiumi riikliku õppekava järgi. See tähendab näiteks autismispektrihäirega, aktiivsus- ja tähelepanuhäirega, käitumis- või tundeeluhäirega, meeleolu- ja ärevushäirega või ka õpikäitumishäirega õpilasi.

Nõustame nii lapsega töötavaid spetsialiste kui ka lapsevanemaid. Nõustamise esmane eesmärk on toetada erivajadusega õpilaste õpetamist tavakoolis. Samas pakume nõustamist ka nendele õpilastele, kellele on soovitatud õppimist eritoega õpilaste klassis/õppevormis. Eesmärk on hinnata õpilase sobivust kooli eripära ja spetsiifikaga ning kooli võimalusi konkreetsele õpilasele sobivate õppetingimuste korraldamiseks.

Tartu Hiie kool

Aadress: Hiie 11, 51006 Tartu
Telefon: 7421 573
Oskusteabekeskus

Riigikool, kus on kuulmis- ja kõnepuudega lastel võimalik omandada põhikooli haridus ning kuulmispuudega koolieelikutel saada koolieelset ettevalmistust. Kooli eesmärk on leevendada lapse probleeme logopeedilise ja eripedagoogilise abi ning interdistsiplinaarsete tugiteenustega sedavõrd, et laps suudaks võimaluse korral minna (tagasi) oma kodukoha kooli. 

Kool tegutseb ka valdkonna oskusteabekeskusena osutades kõigile Eestis elavatele kuulmis- ja kõnepuudega lastele ja nende vanematele sotsiaalse rehabilitatsiooni ja õppenõustamisteenuseid.

Tartu Emajõe Kool

Aadress: Vabaduse pst 14, 51004 Tartu
Telefon: 7423 639
Õppenõustamine

Riigikool pimedatele ja vaegnägevatele õpilastele.  Koolis saab omandada põhi– ja keskhariduse. Õppetöö toimub riiklike õppekavade alusel tavaprogrammide järgi. Koolis on klassid ka lihtsustatud õppekava järgi õppijatele.

Lisaks õppetööle osutatakse koolis õppenõustamisteenust, rehabilitatsiooniteenuseid ning valmistatakse elektroonilisi ja punktkirjas õppematerjale.

 

Last changed 27.06.2018