Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tugiteenused

Haridusosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1445
 

Hariduse Tugiteenuste Keskus
Kriisiabiinfo
Nõustamismeeskond
Kompetentsikeskused

Hariduse Tugiteenuste Keskus

Hariduse Tugiteenuste Keskus on Tartu Linnavalitsuse hallatav õppenõustamiskeskus, mis tegutseb haridusosakonna haldusalas.

Hariduse Tugiteenuste Keskus osutab hariduse tugiteenuseid lastele ja noortele, nende vanematele ning laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele.

Keskuse eesmärgiks on hariduse tugiteenuste ja nendega seotud teenuste arengusuundade kujundamine, tegevuste koordineerimine, arendamine ning rakendamine Tartu linnas.

Hariduse Tugiteenuste Keskuse kontaktid:
Tähe 56, 50103 Tartu
Avatud: E-R kell 9-18
E-post: [email protected]
Telefon: 746 1000

Täpsem info keskuse tegevuse ja teenuste kohta on kättesaadav veebilehelt  www.htk.tartu.ee

Keskuse Facebooki lehekülje leiad siit. 

Juhataja Annely Võsaste
[email protected]; 506 1838


Kohale saab tulla linnaliinibussiga nr 9 (Linda peatus Kuu poe ees, Linda peatus HTK ees). HTK-st üle tee asub Tartu rattaringluse parkla. Parkimine keskuse ümbruses on tasuta. Meie ruumid on ligipääsetavad ratastoolis liikujale.

Viimati muudetud 12.09.2023

Viimati muudetud 07.12.2020

Nõustamismeeskonna info

Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti, siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Otsus on lapsevanemale soovituslik, kuid kui vanem avaldab soovi otsust rakendada, siis koolile ja koolipidajale kohustuslik.

Taotluse nõustamismeeskonnale saavad esitada lapse vanemad, volitatud isikud  või täisealised õpilased. Taotluse esitamiseks leiad info SA  Innove Rajaleidja  kodulehelt.

Viimati muudetud 07.12.2020

Kompetentsikeskused

Tartu linna erinevate asutuste juurde on loodud kompetentsikeskused, et jagada igapäevase töö käigus kogunenud teadmisi ja kogemusi hariduslike erivajadustega laste kasvatust ja haridust toetavatele inimestele ja asutustele. Keskuste poole on oodatud pöörduma kõik, kellel on mure laste toetamisega hariduse omandamisel.

Mure korral saad pöörduda järgmiste asutuste poole:

Hariduse Tugiteenuste Keskus

Aadress: Tähe 56, 50103 Tartu
Telefon: 7461 000
www
 [email protected]

Keskus osutab hariduse tugiteenuseid lastele ja noortele, haridusasutuste spetsialistidele ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.

Hariduse Tugiteenuste Keskuse ühe suuna eesmärgiks on aidata lapsi nii õpi-, käitumis-, kui emotsionaalsete probleemide korral ning toetada peresid raskuste ennetamisel ning ületamisel. Keskuse spetsialistid pakuvad psühholoogilist, eripedagoogilist, logopeedilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist ning olenevalt vajadusest toimub see individuaalse-, pere- või grupinõustamise vormis. Keskuse töötajaid toetab selles tegevuses ka lastepsühhiaater.

Teiselt poolt on keskuse ülesandeks laste ja noortega tegelevate eri valdkondade spetsialistide ühendamine ning võimaluste loomine kasvatustöö- ja õppetööalaste teadmiste täiendamiseks. Meie töötajad nõustavad ning konsulteerivad nii haridusasutuste töötajaid kui teisi noortega tegelevaid spetsialiste. Abi pakume üsna piiritletud probleemide (nt ühe konkreetse lapse käitumise tugikava koostamine) kui ka laiemate küsimuste (nt kooli tugisüsteemi efektiivsuse suurendamine) korral.Samuti on meie ülesandeks tugisüsteemide koostöö koordineerimine ja suunamine ning noortega tegelevatele spetsialistidele koostöövõimaluste pakkumine.

Tartu Maarja Kool

Aadress: Puiestee 126, 50604 Tartu
Telefon: 7461 010, 7461 014
Kompetentsikeskus

Koolis õpivad toimetuleku- ja hooldusõppe õpilased. Õppetöös kasutatakse ravipedagoogikat, mis on erivajadustega õpilastele kohandatud waldorfpedagoogika. Igale lapsele koostatakse eraldi individuaalne õppekava. Laps saab alustada lasteaiast, läbida põhikooli, taotleda kahte pikendatud õppe aastat põhikoolis ja ühte lisa-aastat pärast põhikooli. Kolmel viimasel aastal püüavad õpilased arendada käsitööalast võimekust, et omandatud oskusi pärast kooli rakendada tegeluskeskustes. Tugikeskuse õpilaskodus saavad koolipäevadel elada kaugemalt tulnud õpilased.

Tartu Pärli Kool

Aadress: Ploomi 1, 50110 Tartu
Telefon: 7361 940
Kompetentsikeskus

Põhjus keskuse poole nõu saamiseks pöörduda on siis, kui on mure lapse koolivalmiduse või koolis edasijõudmatuse pärast.
Keskus nõustab:

  • sobitus-, tasandus- ja arendusrühmades käivate laste vanemaid ja õpetajaid lapse kooliks ettevalmistamisel ning sobiva õpikeskkonna ja õppevormi leidmisel;
  • õpiraskusega õpilasi ja nende vanemaid ning lastega töötavaid isikuid võimetekohase arendus- ning õppetegevuse läbiviimisel.

Tartu Herbert Masingu Kool

Aadress: Vanemuise 33, 51014 Tartu
Telefon: 736 1686
Kompetentsikeskus

Kooli sihtrühmaks on raske ja püsiva psüühikahäirega, somaatiliste haiguste ja liitpuuetega ning mitmikdiagnoosidega õpilased, kes õpivad põhikooli või gümnaasiumi riikliku õppekava järgi. See tähendab näiteks autismispektrihäirega, aktiivsus- ja tähelepanuhäirega, käitumis- või tundeeluhäirega, meeleolu- ja ärevushäirega või ka õpikäitumishäirega õpilasi.

Nõustame nii lapsega töötavaid spetsialiste kui ka lapsevanemaid. Nõustamise esmane eesmärk on toetada erivajadusega õpilaste õpetamist tavakoolis. Samas pakume nõustamist ka nendele õpilastele, kellele on soovitatud õppimist eritoega õpilaste klassis/õppevormis. Eesmärk on hinnata õpilase sobivust kooli eripära ja spetsiifikaga ning kooli võimalusi konkreetsele õpilasele sobivate õppetingimuste korraldamiseks.

Tartu Hiie kool

Aadress: Hiie 11, 51006 Tartu
Telefon: 7421 573
Oskusteabekeskus

Riigikool, kus on kuulmis- ja kõnepuudega lastel võimalik omandada põhikooli haridus ning kuulmispuudega koolieelikutel saada koolieelset ettevalmistust. Kooli eesmärk on leevendada lapse probleeme logopeedilise ja eripedagoogilise abi ning interdistsiplinaarsete tugiteenustega sedavõrd, et laps suudaks võimaluse korral minna (tagasi) oma kodukoha kooli. 

Kool tegutseb ka valdkonna oskusteabekeskusena osutades kõigile Eestis elavatele kuulmis- ja kõnepuudega lastele ja nende vanematele sotsiaalse rehabilitatsiooni ja õppenõustamisteenuseid.

Tartu Emajõe Kool

Aadress: Vabaduse pst 14, 51004 Tartu
Telefon: 7423 639
Õppenõustamine

Riigikool pimedatele ja vaegnägevatele õpilastele.  Koolis saab omandada põhi– ja keskhariduse. Õppetöö toimub riiklike õppekavade alusel tavaprogrammide järgi. Koolis on klassid ka lihtsustatud õppekava järgi õppijatele.

Lisaks õppetööle osutatakse koolis õppenõustamisteenust, rehabilitatsiooniteenuseid ning valmistatakse elektroonilisi ja punktkirjas õppematerjale.

 

Viimati muudetud 02.01.2024