Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-10°

Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Raekoda

7. juuli /

Tartu osaleb projektis "Kaasaegse õppekeskkonna loomine Tartu Kroonuaia Kooli õpilastele"
Tartu linn osaleb projektis "Kaasaegse õppekeskkonna loomine Tartu Kroonuaia Kooli õpilastele", mis esitatakse rahastamiseks perioodi 2014–2020 hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide õppehoonete investeeringute kava programmi. Projektiga tahetakse viia Kroonuaia kool üle endisesse Ploomi tänava lasteaia hoonesse, mis on täielikult rekonstrueeritud ja millele on rajatud juurdeehitus. Koolimajja luuakse ka kogu piirkonda teenindav kompetentsikeskus, mille eesmärk on selgitada välja haridusliku erivajadusega õpilase individuaalsed vajadused ning toetada erivajadusega õppurit võimetekohases õppes osalemiseks. Senine Puiestee 62 asuv maja ei sobi hästi erivajadustega õpilaste õpetamiseks, sest majas on suured klassid, kõrged trepid ja piiramata õueala tiheda liiklusega tänava ääres. Tartu Kroonuaia koolis õpib 2019/2020 õppeaastal ligi 120 õpilast. Projekti kogumaksumus on 5 100 000 eurot, Tartu linna omaosalus sellest 2 600 000 eurot. Lisainfo: linnavarade osakonna majandamisteenistuse juhataja Eva Lääne, tel 7361 175, eva.laane@raad.tartu.ee.

Hipodroomi tn 4 kinnistu kõrval olev tänav kavandatakse plaanitust laiemaks
Tartu linna asustusüksusel asuvate kinnisasjade Männimetsa tee T1 omanik Tartu linn ja Hipodroomi tn 4 omanikud leppisid kokku külgnevate katastriüksuste piiri muutmises pindvõrdselt kinnisasjade otstarbekamaks, sihtotstarbelisemaks kasutamiseks ja majandamiseks. Piiride muutmine on vajalik seoses vajadusega laiendada tänavamaa krunti selliselt, et olemasolev rajatud sõidutee asuks Tartu linnale kuuluval tänavamaal, mis on ligipääsuks kõrvalasuvatele kinnisasjadele. Kinnisasjade omanikud on nõustunud maade vahetamisega pindvõrdselt ega nõua pindalade erinevusest tulenevat hüvitist. Tänav saab olema Palusambla 1, 3, 5, 7 ja 9 majade ning Hipodroomi 4 kinnistu vahel 10,5 meetri laiune. Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344. 

Linn sõlmis üürilepingu MTÜ-ga Tartu Rebase Paadisadam
Tartu linn sõlmis üürilepingu MTÜ-ga Tartu Rebase Paadisadam Rebase 27b kinnistu üürileandmiseks. Üürnikul on kohustus teostada kinnistu korrastustööd, nende hulgas lammutada vanad kuurid ja koorida kuurialune pind, täita kuurialune ning tasandada sissesõidutee, ehitada kuur, paigaldada kuuri ette terve õuepoolse külje ulatuses pikk trepilaadne pink, teostada kuuri värvimistööd ja sisetööd ning parendada Emajõele ehitatud ja kinnistuga ühendatud paadisild. Kinnistu anti üürile viieks aastaks hinnaga 21 400 eurot. Üürnik vabastatakse üüri tasumisest, kui ta teostab 2021.-2022. aasta perioodil 21 400 eurose investeeringu. Lisainfo: linnavarade osakonna majandamisteenistuse juhataja Eva Lääne, tel 7361 175, eva.laane@raad.tartu.ee.

Linn sõlmis laoruumi kasutamise lepingu MTÜ-ga Roosi Discgolf
Tartu linn sõlmis lepingu MTÜ-ga Roosi Discgolf, lubades tasuta kasutada Roosi tn 83 aadressil asuvat laoruumi. Ruumide kasutusse andmisega pareneb raja haldajatel võimekus radasid operatiivsemalt  ja paremini hooldada. Avalikus kasutuses Roosi Discgolfipark on spordisõprade seas väga populaarne ning suure külastavusega spordirajatis. Lisainfo: linnavarade osakonna majandamisteenistuse juhataja Eva Lääne, tel 7361 175, eva.laane@raad.tartu.ee.

Linn kuulutas edukaks kõrvaltänavate, hajaasustusala teede ja jalgrattateede talihoolduse riigihanke 
Tartu linn tunnistas riigihankel "Tartu linna kõrvaltänavate, hajaasustusala teede ja jalgrattateede talihooldus 15. oktoober 2020 kuni 15. aprill 2021" edukaks järgmised pakkumused: Eesti Keskkonnateenused ASi pakkumus kogumaksumusega 320 916 eurot koos käibemaksuga, Eesti Keskkonnateenused ASi pakkumus kogumaksumusega 359 664  eurot koos käibemaksuga ja OÜ Nivoo pakkumus kogumaksumusega 69 600 eurot koos käibemaksuga. Riigihange viidi läbi, et leida töövõtja kõrvaltänavate, nende rajatiste ja jalgrattateede talviseks hoolduseks perioodil 15. oktoober 2020 kuni 15. aprill 2021. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Linn kiitis heaks "Urban Cycling (CyclUrban)" jätkuprojektis osalemise 
Linn kiitis heaks "Urban Cycling (CyclUrban)" jätkuprojektis partnerina osalemise, mis on esitatud rahastamiseks Euroopa kliimaprogrammi. Jätkuprojektis keskendutakse peamiselt väikelogistikale. Projekti eesmärk on jalgrattakasutuse suurendamine partnerriikides ning kaubaratta tutvustamine efektiivse keskkonnasäästliku väikelogistika lahendusena linnalises keskkonnas. Projekti käigus piloteeritakse kaubarataste kasutamist Tartu linnas vähemalt 7 kuu vältel, korraldatakse seminare ja töötubasid. Üldisemaks eesmärgiks on kliimamuutuste mõju leevendamine kohalikul tasandil. "Urban Cycling (CyclUrban)" põhiprojekt lõppes tänavu veebruaris, selle jooksul koostas Tartu linn jalgrattaliikluse strateegilise tegevuskava, mis esitatakse linna volikogule kinnitamiseks Tartu linna energia- ja kliimakava koosseisus käesoleva aasta septembris. Jätkuprojekti kogumaksumus Tartu linnas on 34 788 eurot, millest linna kaasfinantseering 6840 eurot. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Ehituslubade andmine tänavate remonditöödeks
Linnavalitsus andis arhitektuuri ja ehituse osakonnale loa anda välja ehitusload tänavate ja teede korrastamiseks. Ehitusload anti Kopli tänava ümberehitamiseks, Kaunase pst ümberehitamiseks Kaunase pst 68 juures, Kvartsi tänava teise etapi ehitamiseks ja tänava sademevee- ja drenaažitorustike ehitamiseks, Timuti tänava gaasitorustiku ehitamiseks, Ravila tänaval ja Viljandi maanteel vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks. Lisaks antakse ehitusluba Tartu Maarjamõisa lasteada ronila püstitamiseks. Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja asetäitja Signe Sarik, tel 7361 178, 523 7362.

Linnavalitsus eraldas raha laulupeomuuseumi pargi puude hoolduseks
Linnavalitsus otsustas eraldada kultuuriosakonnale reservfondist 4884 eurot laulupeomuuseumi pargi puude hoolduseks. Kuigi vanad puud pakuvad varju puhkajatele, lasteaialastele ja Mäe kodu lastele, vajavad puud hooldamist, sest on suuremate tuulte ja äikesetormide ajal ohtlikud. Hooldamist vajab 31 kõnniteede ääres asuvat puud. Lisainfo: Rahandusosakonna eelarveteenistuse juhataja Tiina Ligi, tel 5341 1035.

Rutt Ernits-Sups

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel:
Mob: 5554 0731

Viimati muudetud 07.07.2020