Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Linnakeskkond

Linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1270
 

Õhuinfo
Veeinfo
Keskkonnamõjud
Keskkonnaload
Asjaajamine
Projektid
Õigusaktid
Keskkonnaseisund
Müra
Keskkonnahoidlikud sündmused ja tegevused

Õhuinfo

Arukas ahjukütmine hoiab linnaõhu puhtana

Ahiküte on üks olulisi õhusaaste põhjustajaid Tartu linnas. Kütmisperioodil suitsevad korstnad muudavad õhukvaliteedi linnas tunduvalt halvemaks, kuna põlemisel tekivad erinevad ohtlikud saasteained, mis rikuvad õhku ja on ohtlikud ka meie tervisele.

 

Ahiküttega majade elanikud saavad väga palju linnakeskkonna heaks ära teha, valides õige kütuse ja arukad kütmisvõtted. See aitab vähendada õhusaastet, säästa küttekoldeid ja lõpptulemusena hoida kokku ka küttekuludelt.

 

Keskkonnaministeeriumi veebileht KÜTA ÕIGESTI

Voldik arukast ahjukütmisest

 

Jäätmete ahjus põletamine on kahjulik tervisele, linnaõhule kui ka ahjudele

 

Vaata lähemalt

 

Ohutu ahjukütmine

Jäätmete ahjus põletamise mõju inimestele ja loomadele

Jäätmete ahjus põletamise mõju tervisele

Ahi pole prügikonteiner

Prügipõletamisest koduahjus

 

Õhuinfo

Viimati muudetud 30.08.2022

Veeinfo

Joogivesi

Tartu joogivee kvaliteedinäitajad 
Joogivee kvaliteedi andmed 
Info joogivee ohutuse kohta Terviseameti kodulehel

Info seisvast veest põhjustatud terviseriskide vältimiseks

Joogivees esineb teatud hulk mikroorganisme, mis võivad seisvas vees soodsatel tingimistel vohama hakata ning vee kvaliteeti halvendada. Kui veetarbimist ei ole mõnda aega toimunud, tuleb enne vee kasutamist torustikud läbi loputada. Seda eriti suvisel ajal. 

Lisainfo Terviseameti kodulehel

Avalikud veevõtukohad

Tartus on viis avalikku veevõtukohta:
• Roosi-Pikk tänava nurgal (ristmiku läheduses Roosi tn ääres),
• Raekoja platsil (Rüütli tn nurgal),
• Uueturu-Küüni nurgal (pargi kaubamaja poolses nurgas),
• Paju 3 (Turu sillalt Annelinna poole vasakut kätt)
• Tartu laululava (laululava taga oleva tee ääres, tähistatud sildiga „Joogivesi").

Vabas õhus asuvate veekraanide kasutamine on võimalik kevadsuvisel hooajal, sobivate ilmade korral aprilli lõpust septembri lõpuni.

Avalikud veevõtukohad kaardil

Suplusvesi

Tartu linnas on kolm ametlikku supluskohta (Anne kanal, Tartu Linnaujula ja Tartu Vabaujula) ning 11 siseujulat.
2019. aastal on ujulad täitnud Vabariigi Valitsuse 15.03.2007. a määruse nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“ nõudeid, basseini- ja suplusvett on kontrollitud nõutava sagedusega ja mahus (allikas: Terviseamet).

Info suplus- ja ujulavee ohutuse kohta Terviseameti kodulehel
Suplus- ja ujulavee kvaliteedi andmed
Suplusvee profiilid

Emajõe veetase

Ühisveevärk ja –kanalisatsioon

Reovee kohtkäitlus

Reovee käitlemist selle tekkekohas, äravedu kogumismahutitest ja purgimist ühiskanalisatsiooni reguleeritakse Tartu linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjaga

Purgimisteenuse kasutamise info

Purgimisteenus on reovee kogumismahutist reovee väljapumpamise, äraveo ja puhastamise teenus.

Purgimisteenust osutav ettevõtja peab:
•    olema registreeritud äriregistris;
•    sõlmima lepingu selle vee-ettevõtjaga, kelle hallatavasse ühiskanalisatsioonisüsteemi reovesi purgitakse; 
•    purgima reovee üksnes lepinguga määratud purgimiskohta; 
•    osutama teenust sõidukiga, mille mahuti ja seadmed on lekkekindlad; 
•    väljastama teenuse tellijale dokumendi (kviitungi), kus on märgitud vähemalt ettevõtja nimi, registrikood, teenuse lühikirjeldus ja osutamise aadress, vastu võetud reovee kogus, kuupäev ning reovee purgimiskoht; 
•    pidama arvestust purgimisteenuse tellijate üle.

Purgimisteenuse tellija (kohtkäitlussüsteemi omanik) peab: 
•    tellima vaid äriregistris registreeritud ettevõtja; 
•    säilitama dokumendid purgimisteenuse osutaja tehtud tööde kohta vähemalt kaks aastat.

Eraisikutele võivad purgimisteenust osutada järgmised AS Tartu Veevärgiga lepingu sõlminud ettevõtjad:
Kemmerling OÜ   
OÜ Fekto
Ragn-Sells AS
Meitman OÜ
HK Puhastus OÜ
Avariiteenused OÜ
Ramirent Baltic AS
Feve OÜ 
Cramo Estonia AS

Puurkaevude ja -aukude rajamine

Vee erikasutusloa taotlemine

Uuringud

Viimati muudetud 07.06.2024

Keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Supilinna tiigi puhastamise keskkonnamõju hindamine

Supilinna tiigi (aadress Herne tn 67, Tartu) puhastamise projekti  eesmärgiks on puhastada tiik setetest ja liigselt vohavast taimestikust. Projekti mahus viiakse läbi põhja muda paksuse sondeerimine, kaardistatakse tiigi üldine settepaksus ja levik, määratakse eemaldatavate setete ohtlike ainete sisaldus. Projekti koostamisel arvestatakse, et tiik peab säilima kahepaiksete elupaigana. Tartu Linnavalitsus algatas oma 11. mai 2021. a korraldusega nr 539 Supilinna tiigi puhastamise projekti keskkonnamõju hindamise.

Kavandatava tegevuse arendaja ja otsustaja on Tartu Linnavalitsus. Arendamise küsimustes on  kontaktisikuks linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak (e-post [email protected]). Keskkonnamõju hindamise küsimustes on kontaktisikuks keskkonnateenistuse juhataja Ülle Mauer (tel 5051 087, e-post [email protected]).

Tartu linnavalitsus teatab Supilinna tiigi puhastamise projekti keskkonnamõju hindamise aruande avalikust väljapanekust

Keskkonnamõju hindamise aruandega on võimalik tutvuda ajavahemikus 18.04.2022 kuni 18.05.2022.

KMH aruanne on kättesaadav siit: Avalikule_väljapanekule

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi võib esitada kirjalikult Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale aadressil [email protected] või saates postiga aadressil Raekoja plats 3, Tartu kuni 18.05.2022.

KMH aruande avalik arutelu toimub 30.05.2022 algusega kell 16:00 Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonnas Raekoja plats 3, II korruse nõupidamiste ruumis.

Tartu linnavalitsus teatab Supilinna tiigi puhastamise projekti keskkonnamõju hindamise programmi avalikust väljapanekust

Keskkonnamõju hindamise programmiga on võimalik tutvuda ajavahemikul 20.09.2021 kuni 04.10.2021.

Supilinna tiigi puhastamise keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu
Tartu linnavalitsuse korraldus 11.05.2021 nr 539
Keskkonnaamet: Supilinna tiigi puhastamise keskkonnamõju hindamise programmi eelnõule seisukoht
Laekunud ettepanekud ja seisukohad ning nendega arvestamine


KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi võib esitada kirjalikult Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale aadressil [email protected] või saates postiga aadressil Raekoja plats 3, Tartu kuni 30.09.2021. a

KMH programmi avalik arutelu toimub 11.10.2021 algusega kell 17:00 Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonnas Raekoja plats 3, II korruse nõupidamiste ruumis

Keskkonnamõjude hindamine

Viimati muudetud 19.04.2022

Keskkonnalubade taotlused

Keskkonnaload ja nende taotlused on leitavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS  aadressil https://kotkas.envir.ee

Keskkonnaamet teavitas 09.07.2024.a kirjaga Tartu Linnavalitsust, et nad on menetlusse võtnud Urmas Rehvid OÜ (registrikood 10880338) keskkonnaloa muutmise taotluse nr T-KL/1024813.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-128925, taotluse nr T-KL/1024813 all.

Keskkonnaamet teavitas 01.07.2024.a kirjaga Tartu Linnavalitsust, et nad on menetlusse võtnud Tartu Ülikooli Kliinikum (registrikood 90001478) keskkonnaloa muutmise taotluse nr T-KL/1022704.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-128845, taotluse nr T-KL/1022704 all.

Keskkonnaamet teavitas 24.04.2024.a kirjaga Tartu Linnavalitsust, et nad on menetlusse võtnud ESTCAT RECYCLING OÜ (14588178; aadress Betooni tn 2a Tartu) keskkonnaloa muutmise taotluse nr T-KL/1022761-4.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-127396, taotluse nr T-KL/1022761-4 all.

Keskkonnaamet teavitas 26.02.2024.a kirjaga Tartu Linnavalitsust, et Karimek OÜ (10630481) on esitanud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1022815.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-127529, taotluse nr T-KL/1022815 all.

Keskkonnaamet teavitas 15.02.2024.a kirjaga Tartu Linnavalitsust, et Estcat Recycling OÜ (14588178) on esitanud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1022761.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-127396, taotluse nr T-KL/1022761 all.

Keskkonnaamet teavitas 13.01.2024.a kirjaga Tartu Linnavalitsust, et Foxway OÜ (12703942) on esitanud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1022671.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-127342, taotluse nr T-KL/1022671 all.

Keskkonnaamet teavitas 13.01.2024.a kirjaga Tartu Linnavalitsust, et Mintrol OÜ (10251878) on esitanud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1021484.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-127346, taotluse nr T-KL/1021484 all.

Keskkonnaamet teavitas oma 07.02.2024.a kirjaga Tartu Linnavalitsust, et AS TREV-2 Grupp (10047362) on esitanud Kardla baas ABT kohta keskkonnakaitseloa taotluse nr T-KL/1022489.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-127280, taotluse nr T-KL/1022489 all.

Keskkonnaamet esitas 30.01.2024.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks Gren Tartu AS (10080052) keskkonnakompleksloa taotluse nr T-KL/1017475-2.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-125784, taotluse nr T-KL/1017475-2 all.

Keskkonnaamet teavitas 22.01.2024.a Tartu Linnavalitsust, et International Aluminium Casting Tartu AS (10803483) on algatanud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1020286.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-127095, taotluse nr T-KL/1020286 all.

Keskkonnaamet esitas 22.01.2024.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks TREF AS (10080052) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1018740-5.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-124979, taotluse nr T-KL/1018740-5 all.

Keskkonnaamet teavitas 17.01.2024.a Tartu Linnavalitsust, et Foxway OÜ (12703942) on algatanud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1022405.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-127049, taotluse nr T-KL/1022405 all.

Keskkonnaamet esitas 29.12.2023.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks Tartu Biogaas OÜ (registrikood 10881496) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1021792.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-126827, taotluse nr T-KL/1021792 all.

Keskkonnaamet esitas 12.12.2023.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks KASU GRUPP OÜ (registrikood 10881496) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1019807-2.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-126027, taotluse nr T-KL/1019807-2 all.

Keskkonnaamet esitas 02.10.2023.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks Saloni Büroomööbli AS (registrikood 10289177) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1020876.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-126001, taotluse nr T-KL/1020876 all.

Keskkonnaamet esitas 11.09.2023.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks Gren Tartu AS - Ropka tipu katlamaja (registrikood 10641763) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1017475.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-125784, taotluse nr T-KL/10157475 all.

Keskkonnaamet esitas 23.08.2023.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks Tartu Autolammutus OÜ (registrikood 12153571 keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1015741-4.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-123498, taotluse nr T-KL/1015741-4 all.

Keskkonnaamet esitas 18.08.2023.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks N.R.Energy OÜ (registrikood 12364776) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1020065.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-125587, taotluse nr T-KL/1020065 all.

Keskkonnaamet esitas 17.07.2023.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks A. Veskimets OÜ (registrikood 10039084) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1018490.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-125359, taotluse nr T-KL/1018490 all.

Keskkonnaamet esitas 05.05.2023.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks Tartu Linnavalitsuse (registrikood 75006546) keskkonnaloa muutmise taotluse nr T-KL/1017433.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-124630, taotluse nr T-KL/1017433 all.

Keskkonnaamet esitas 03.05.2023.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks METRUNA OÜ (registrikood 16616163) keskkonnaloa muutmise taotluse nr T-KL/1018371-2.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-124650, taotluse nr T-KL/1018371-2 all.

Keskkonnaamet esitas 26.04.2023.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks Gren Tartu AS (registrikood 10641763) (Puiestee tipukatlamaja) keskkonnaloa muutmise taotluse nr T-KL/1016205.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-124593, taotluse nr T-KL/1016205 all.

Keskkonnaamet esitas 26.04.2023.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks Gren Tartu AS (registrikood 10641763) (Turu tn katlamaja) keskkonnaloa muutmise taotluse nr T-KL/1016216.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-124592, taotluse nr T-KL/1016216 all.

Keskkonnaamet esitas 26.04.2023.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks Gren Tartu AS (registrikood 10641763) (Tulbi katlamaja) keskkonnaloa muutmise taotluse nr T-KL/1016219.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-124598, taotluse nr T-KL/1016219 all.

Keskkonnaamet esitas 26.04.2023.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks Gren Tartu AS (registrikood 10641763) (Aardla katlamaja) keskkonnaloa muutmise taotluse nr T-KL/1016218.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-124597, taotluse nr T-KL/1016218 all.

Keskkonnaamet esitas 17.04.2023.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks Tartu Veevärk (registrikood 10151668) keskkonnaloa muutmise taotluse nr. T-KL/1017307-2.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-124104, taotluse nr T-KL/1017307-2 all.

Keskkonnaamet esitas 10.04.2023.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks Estiko-Plastar AS (registrikood 10001689) keskkonnakompleksloa muutmise taotluse nr. L.KKL.TM-133220.
Keskkonnakompleksloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-121022, taotluse nr L.KKL.TM-133220 all.

Keskkonnaamet esitas 31.03.2023 Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks aktsiaselts Tartu Veevärk (registrikood 10151668) keskkonnaloa nr L.VV/324171 muutmise taotluse.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-124260 all, taotluse nr  T-KL/1017525 all. Keskkonnaloasse nr L.VV/324171 soovitakse lisada uus Rõhu küla veehaarde puurkaev koodiga PRK0068841 põhjaveevõtuks 52 200 m3 aastas.

Keskkonnaamet esitas 06.02.2023.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks Urmas Rehvid OÜ (registrikood 10880338) keskkonnaloa taotluse T-KL/1016181-2.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-122502, taotluse nr T-KL/1016181-2 all.

Keskkonnaamet esitas 23.01.2023.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks Data Plate OÜ (registrikood 11670991) keskkonnaloa taotluse nr. T-KL/1016061.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-123194, taotluse nr T-KL/1016061 all.

Keskkonnaamet esitas 9.01.2023.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks Cronimet Nordic OÜ (registrikood 12720745) keskkonnaloa taotluse nr. T-KL/1015069-4.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-121808, taotluse nr T-KL/1015069-4 all.

Keskkonnaamet esitas 30.11.2022.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks Tartu Linnavalitsuse (registrikood 756006546) keskkonnaloa taotluse nr. T-KL/1014972.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-121749, taotluse nr T-KL/1014972 all.

Keskkonnaamet esitas 15.11.2022.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks Eesti Keskkonnateenused AS (registrikood 10277820) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1015314.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-122019, taotluse nr T-KL/1015314 all.

Keskkonnaamet esitas 11.11.2022.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks AS ESTIKO-PLASTAR (registrikood 10001689) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1012194-3.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-121022, taotlus nr T-KL/1012194-3 all.

Keskkonnaamet esitas 27.10.2022.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks AS SALVEST (registrikood 10124909) keskkonnaloa muutmise taotluse nr T-KL/1014708-2.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-121784, taotlus nr T-KL/1014708-2 all.

Keskkonnaamet esitas 27.10.2022.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks AS Tootsi Turvas (registrikood 10021374) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1014708-2.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-121677, taotlus nr T-KL/1014937 all.

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Tartu Linnavalitsuse keskkonnaloa taotluse amortiseerunud kaldakindlustuse ja kaldapealsete käiguteede rekonstrueerimiseks Kaarsillast Atlantise majani alates 01.01.2023 kuni 01.11.2023. 
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-121749 taotluse nr T-KL/1014972 all.

Keskkonnaamet esitas 14.10.2022.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks Reco Ringmajandus OÜ (registrikood 16315823) keskkonnaloa muutmise taotluse nr T-KL/1014 690-2.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-121534 , taotlus nr T-KL/1014690 all.

Keskkonnaamet esitas 8.09.2022.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks AS A. Le Coq (registrikood 10034247) keskkonnaloa muutmise taotluse nr T-KL/1012848-2.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-120650, taotlus nr T-KL/1012848-2 all.

Keskkonnaamet esitas 7.04.2022.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks AS Eesti Vanglatööstus (registrikood 10727967) keskkonnaloa muutmise taotluse nr T-KL/1010572.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-119709, taotlus nr T-KL/1010572 all.

Keskkonnaamet esitas 7.04.2022.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks OÜ Lasita Maja (registrikood 11496435) keskkonnaloa muutmise taotluse nr T-KL/1010591-2.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-119153, taotlus nr T-KL/1010591-2 all.

Keskkonnaamet esitas 21.12.2021.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks Lipland OÜ (registrikood 10039138) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1010469.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-117977, dokument nr DM-117977-1 all.

Keskkonnaamet esitas 17.12.2021.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks Karimek OÜ (registrikood 10630481) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1010025-8.
Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-117652, dokument nr DM-117652-8 all.

Keskkonnaamet esitas 07.12.2021.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks Verston OÜ (registrikood 11947047) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1010308. Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee) menetluse nr M-117828, dokument nr DM-117828-1 all.

Keskkonnaamet esitas 18.11.2021 Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks Haage Joogid OÜ (registrikood 12281458) keskkonnaloa nr L.VV/326674 muutmise taotluse. Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-117634 dokument all.

Keskkonnaamet esitas 24.11.2021.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks AS Kuusakoski (registrikood 10167439) keskkonnaloa nr L.JÄ/328774 muutmise taotluse nr T/KL-1010027. Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-117708, dokument nr DM-117708-1 all.

Keskkonnaamet esitas 21.05.2021.a Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks Aktsiaselts Tootsi Turvas Ulila II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse. Geoloogilise uuringu eesmärk on uuringuruumi geoloogilise ehituse, mäenduslike tingimuste ning turba kvaliteedi hindamine täpsusega, mis võimaldab keskkonnaregistri maardlate nimistus aktiivse reservvaruna arvel oleva varu arvele võtta aktiivse tarbevaruna. Positiivse uuringutulemuse korral kavandatakse uuringualal turba kaevandamist ning taotletakse kaevandamisluba. Teadaande number Ametlikes Teadaannetes 1761997

Keskkonnaamet  esitas 09.07.2021 Tartu Linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks osaühing Marina Minerals OÜ geoloogilise uuringu loa taotluse. Uuringuluba taotletakse Tartu maakonnas Tartu linnas Tähtvere külas riigimaal asuvale katastriüksusele Laeva metskond 9 (katastritunnus 83101:003:0472). Uuritavaks maavaraks on täiteliiv. Teadaande number Ametlikes Teadaannetes 1785867

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse aktsiaseltsi Epler & Lorenz (registrikood 10136864) esitatud keskkonnakompleksloa nr KKL/317497 muutmise taotluse, mis on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 07.12.2020 taotluse nr http://T-KKL/1003260-5 all.

Kompleksloaga on reguleeritud Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kogumis-ja käitluskeskuse käitise tegevus aadressil Ravila 75a ja Ravila 77, Tartu linn.

Käitaja taotleb kompleksloa muutmist peamiselt ohtlike jäätmete füüsikalis-keemilise töötluse ehk põletamise tootmisvõimsuse tõstmiseks, ohtlike jäätmete bioloogilise töötluse (pinnase puhastamise) käitluskoguste vähendamiseks, ohtlike jäätmete ümberpakkimiseks, tavajäätmetest jäätmekütuste ettevalmistamiseks, lahustite taasväärtustamiseks ning pakendijäätmete käitlemiseks.

 

 

Heiteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete lubatud heitkoguste projekt
Õhusaasteloa andmise menetluse algatamisest teavitamine

Viimati muudetud 11.07.2024

Asjaajamine

Rattaparkla, jäätmemaja, süvakogumismahuti toetus

Tartu linn toetab korteriühistuid rattaparklate rajamisel

Alates 7. veebruarist  saavad Tartu linna korteriühistud esitada taotlusi toetuse saamiseks jagrattaparkla ehitamiseks.

Toetust võivad taotleda Tartu linna korteriühistud (samuti mitu korteriühistut üheskoos), mille korterite arv on kümme või rohkem. Toetuse suurus rattaparkla (sh vajaliku aluspinna ehitamiseks) on kuni 50% tööde kogumaksumusest (ülemmäär 3000 eurot). Linna eelarves on tänavu rattaparklate ehitamise toetusteks ette nähtud 30 000 eurot.

Toetuse saamiseks vajalikud materjalid tuleb linnamajanduse osakonnale esitada elektrooniliselt [email protected]. Taotlused vaadatakse läbi jooksvalt saabumise järjekorras, kuni eelarves selleks ette nähtud raha jätkub (tööde lõpetamise tähtaeg ei tohi olla hiljem kui 15. november).

Lisainfo: teedeteenistuse peaspetsialist Mihkel Vijar, tel. 736 1281, [email protected] 

2024. a korteriühistutele toetusi jäätmemajade rajamiseks ja süvamahutite paigaldamiseks ei eraldata.

Korteriühistule rattaparkla ja jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord (01.07.2015. a jõustunud)

Jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise juhend

Korteriühistutele jalgrattaparkla rajamise toetuse andmise juhend
Avalduse_vorm_jäätmemajad
Avalduse_vorm_süvamahutid
Avalduse_vorm_rattaparklad

Asfalteerimistoetus

Alates 2003. aastast saavad korteriühistud taotleda toetust elamute ümbruse korrastamiseks. Toetust saab taotleda järgmiseks eelarveaastaks. Selleks peab korteriühistu hiljemalt 1. septembriks esitama linnamajanduse osakonnale taotlus kirjeldusega, mida soovitakse teha, asfalteeritava ala alusplaani, garantiikirja omapoolse finantseerimise kohta, asfalteeritava ala kohta käiva ehitusprojekti (juhul kui soovitakse korrastada olemasolevat asfalti, pole ehitusprojekti vaja), ehitusmaksumuse kalkulatsiooni kolmelt ettevõttelt.  Soovitavalt võiksid ühistud oma taotlused esitada juunis või juulis, et eelarve koostamisel sellega arvestada.

Volikogu määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/427112013030

Lisainfo: Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna teehoolduse spetsialist Marko Metsma (736 1288, [email protected]) või linnamajanduse osakonna riigihangete spetsialist Riina Lill (736 1265, [email protected]).

Korraldatud olmejäätmeveost vabastamine

Korraldatud jäätmeveo peatamiseks teatud ajaks (majas ei elata ajutiselt, seal on remont vms) tuleb esitada Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale avaldus.

 Soovitav_avalduse_vorm

Suvilate ja aianduskruntide puhul palume kindlasti avalduses märkida, kas suvel krunti kasutatakse. Kui kasutatakse, siis peaks sealt suvekuudel vedu toimuma ja veo peatamine on võimalik alates sügisest kuni kevadeni.

Jäätmevedu saab peatada maksimaalselt kolmeks aastaks.

Avaldus tuleb saata linnamajanduse osakonnale aadressil:

Raekoja plats 3, Tartu 51003 või

e-mailile: [email protected]

Keskkonnateemaliste väikeprojektide rahastamine

Seoses eriolukorraga riigis ja sellest tulenevate kärbetega linnaeelarves 2020. aastal keskkonnateemaliste väikeprojektide rahastamist ei toimu.

4. mail 2006. a kehtestas Tartu linnavolikogu määrusega nr 24 keskkonnateemaliste väikeprojektide rahastamise korra. Väikeprojektide rahastamist võivad taotleda kõik Tartu linnas tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud. Rahastamisel eelistatakse mittetulundusühingute või sihtasutuste esitatud taotlusi.

Rahastamise eesmärk on toetada väikeprojekte, mille tegevused toimuvad Tartus ja/või on Tartuga seotud ning käsitlevad jäätme-, vee-, õhu-, pinnase- või keskkonnateadlikkust. Väikeprojekte, mis on linnaeelarvelised või mida on linnaeelarvest rahastatud, ei toetata. Väikeprojekte rahastatakse kuni 80% ulatuses esitatava projekti eelarve summast, kuid mitte rohkem kui 2000 € ulatuses. Väikeprojekte rahastatakse jooksva kalendriaasta piires.

Välisõhu saasteloa taotluse kooskõlastamine

Õhusaasteluba saab taotleda atmosfääriõhu kaitse seaduse
(RT I, 05.07.2016, 1) järgi.

Välisõhu saasteloa taotlemine:

 1. Õhusaasteloa taotleja koostab ja esitab taotluse õhusaasteloa andjale (Keskkonnaamet).
 2. Keskkonnaamet esitab õhusaasteloa taotluse koopia koos taotlusmaterjalidega Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale arvamuse saamiseks.
 3. Linnamajanduse osakonna keskkonnateenistus vaatab taotluse läbi ja tutvub ettevõtte tegevusega (vajadusel ka kohapeal).
 4. Linnamajanduse osakonna keskkonnateenistus valmistab ette materjalid õhusaasteloa taotluse kohta arvamuse avaldamiseks.
 5. Linnamajanduse osakond esitab Keskkonnaametile kirjaliku arvamuse kahe nädala jooksul alates taotluse koopia kättesaamisest.

Jäätmeloa taotluse kooskõlastamine

Jäätmeluba saab taotleda jäätmeseaduse järgi.

Jäätmeloa taotlemine:

 1. Jäätmeloa taotleja esitab Keskkonnaametile.
 2. Keskkonnaamet esitab taotluse Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale arvamuse saamiseks.
 3. Linnamajanduse osakonna keskkonnateenistus vaatab esitatud taotluse läbi ja tutvub vajadusel ettevõtte tegevusega kohapeal.
 4. Linnamajanduse osakonna keskkonnateenistus valmistab ette materjalid jäätmeloa taotluse kohta arvamuse avaldamiseks.
 5. Linnamajanduse osakond esitab kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist Keskkonnaametile oma arvamuse jäätmeloa taotluse kohta.

Vee erikasutusloa taotluse kooskõlastamine

Vee erikasutusluba saab taotleda veeseaduse järgi.

Vee erikasutusloa taotlemine:

 1. Vee erikasutusloa annab Keskkonnaamet regioon.
 2. Vee erikasutusloa taotleja esitab taotlusmaterjalid (üks eksemplar) esmalt nõusoleku saamiseks Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale.
 3. Linnamajanduse osakonna keskkonnateenistus vaatab esitatud taotluse läbi ja tutvub ettevõtte tegevusega (vajadusel ka kohapeal).
 4. Linnamajanduse osakonna keskkonnateenistus valmistab ette materjalid veeloale seisukoha andmiseks.
 5. Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond annab kirjaliku seisukoha veeloa taotluse kohta ühe kuu jooksul alates selle kättesaamisest.
 6. Vee erikasutusloa taotleja esitab taotlusmaterjalid koos linnamajanduse osakonna nõusolekuga loa väljastajale.

Raieload

Raiumaks puid, mille läbimõõt on rohkem kui 15 cm ja mis ei ole viljapuud, tuleb kinnistu omanikul luba taotleda linnamajanduse osakonnast.

Avaldus elektroonilises keskkonnas

Avalduse vorm

Pärast avalduse esitamist vaatab puu üle linnamajanduse osakonna arborist, kes otsustab, kas puu raie on põhjendatud. Kui raie on põhjendatud, väljastatakse raieluba.

Volikogu määrus „Puu raiumiseks loa andmise kord“.

Viimati muudetud 17.04.2024

Keskkonnaprojektid

Health and Greenspace

Projektis "Health and Greenspace" on Tartu linna peamisteks tegevusteks ekspertgrupi moodustamine ja koos ekspertidega tegevuskava loomine linna rohelise taristu arendamiseks pikemas perspektiivis. Tegevuskava on sisendiks linna üldplaneeringule. Projekt viiakse ellu jätkusuutlikele linnadele suunatud programmi Urbact III kaasabil ja Euroopa Liidu Regionaalse Arengufondi rahalisel toel.

Loe lähemalt

Common Peipsi 2

Eesti-Vene koostööprojekti „Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2“ eesmärk on aidata kaasa Peipsi järve keskkonnaseisundi paranemisele ja Peipsi järve piirkonna sotsiaalmajanduslikule arengule.

Tartus ehitatakse rajatakse ajalooliste laevade ehitamiseks lodjakoda, mis tegutseb muuseumi, näitusepaiga ja vanade puidust laevade ehituse haridus-kultuurikeskusena, milles asuvad laevade ehitushall, sepikoda, puusepatöökoda, ekspositsiooni-seminariruum ja kohvik.

Loe lähemalt
 

Lõppenud projektid

Säästev ja jätkusuutlik harrastuskalapüük Emajõel

Säästva ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi arendamine Emajõel.

 

Projekti eesmärk:

Parandada kodanike teadlikkust säästvast ja jätkusuutlikust kalapüügist ning rajada taristu, mis loob kalastamiseks paremad tingimused.

Projekti tegevused:

Projekti tegevused jagunevad kaheks: üritused (koolitusseminarid, töötoad, kalapüügivõistlused, infomaterjalide koostamine ja taristu rajamine.

 

Toimunud üritused

 

Säästva ja jätkusuutliku harrastuskalapüügi teadlikkuse tõstmiseks korraldas Tartu linnavalitsus koostöös Lõuna-Eesti Kalastajate Klubiga seminare, kalapüügivõistlusi, õnge meisterdamise töötubasid jne.

Taristu

 • Emajõe tänavale ja Sõbra tänava otsa rajati kaks ujuvkaid, millelt saab kala püüda ja kuhu saab paadi või väikelaevaga randuda. Ühe ujuvkai juures on kaheksa paadi kinnituskohta.
 • Emajõe vasakule kaldale Sõpruse sillast allavoolu paigaldati kahele esimesele kraavile purded pikkusega 10 m ja 12 m, mille tulemusel muutus 2 km pikkune kallasraja lõik läbitavaks.
 • Samale kallasraja lõigule paigaldati ilusate vaadetega kohtadesse 14 istepinki, kus kallasrajal liikujad ja kalastajad saavad jalgu puhata.
 • Kogu linnas paigaldati strateegilistesse kohtadesse infostendid, mis tutvustavad Emajõe kalu, harrastuskalapüügi reegleid ja püügivõimalusi.
 • Infostendid paigaldati Emajõe vasakule kaldale: Lodjakoja, Turu silla, Sõpruse silla ja Ihaste slipi juurde. Emajõe paremale kaldale: Vabaujulasse, Emajõe tänava otsa, Karlova paadisadama juurde, Sõbra tänava otsa kalastajate ujuvkai juurde.

Projekti rahastasid Keskkonnainvesteeringute Keskus 43 241,20 euroga ja Tartu linn 17 658,04 euroga.

Aardlapalu jäätmekäitluskeskuse arendamine

Tartu linna, Tartu valla ja Ülenurme valla asutatud MTÜ Tartumaa Jäätmearendus viis Ühtekuuluvusfondi toetusel läbi projekti, millega Aardlapalu prügilasse rajatati tänapäevane jäätmekäitluskeskus.

 

Rajatav keskus on vahejaamaks Tartust ja lähialadelt pärit jäätmete veol jäätmekäitluskohtadesse:

 • ladestatavad jäätmed prügilasse,
 • ümbertöödeldavad jäätmed töötlejate juurde.

Projekti käigus rajati Aardlapalu jäätmekäitluskeskusesse automaatne ümberlaadimisjaam, mis on suuteline pressima saabuvad jäätmete koormad jooksvalt vastavatesse transpordikonteineritesse. Transpordikonteinerite vahetussüsteem võimaldab jaamas järjest ümber laadida erievast liigist jäätmeid, nii ei pea näiteks plastijäätmeid vedav veok oootama või oma koormat kusagile hunnikusse laadima kui parajasti on jaamas pooleldi täidetud segaolmejäätmete konteiner.

 

Samas võib ette tulla olukordi, kus kohaletoodud jäätmete liik on sedavõrd haruldane või toodud kogus sedavõrd väike, et veokonteineri „kinni“ panemine ei ole otstarbekas. Selle probleemi lahendamiseks rajatakse eraldi jäätmete vahelao- ja sorteerimishall, kuhu saab koguda jäätmeid veoks sobiva koguse saavutamiseni. Samasse kogutakse ka kohaletoodud jäätmed, mida ei ole võimalik või mida ei saa seadmete tervise huvides veokonteineritesse pressida.

 

Loe projektist lähemalt:  

Aardlapalu jäätmekäitluskeskuse arendamine

GreenMan

Tartu, Rēzekne, Pihkva: linnakeskkonna säästlik majandamine ja planeerimine Eesti, Läti ja Venemaa piirilinnades.

Programmi lühiinfo:

Eesti-Läti-Vene programmi üldine eesmärk on soodustada ühiste tegevuste abil regiooni arengut ja tõsta piirkonna konkurentsivõimet, kasutades selleks potentsiaalselt soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni piirialadel. Programmi täpsem eesmärk on muuta piirialad elanikele ja ettevõtetele atraktiivseks elustandardi ja investeerimiskliima parandamisega.

 

Projekti GreenMan üldeesmärk:

suurendada rohealade hulka ja tõsta nende atraktiivsust Eesti-Läti-Vene piirialade linnades. Viimast nii linna kodanike kui ka selle külaliste jaoks, rakendades säästliku majandamise strateegiaid, praktikaid ja uuendusi, mis on vastavuses riigi seadustega ning mida omavalitsused saavad mugavalt kasutusele võtta.

 

Projekti täpsemad ülesanded on:

 • suurendada linna rohealade haldamise efektiivsust Tartus, Rēzeknes ja Pihkvas;

 • suurendada rohealade pindala nimetatud linnades, luues juurde rohealasid ja valmistades ette tehnilist dokumentatsiooni tuleviku tarbeks;
 • parandada rohealade haldamisega seotud spetsialistide koostöövõrgustike toimimist ja kogemuste vahetamist.

Tartu ülesanded projektis on:

 • korraldada seminare ja töötubasid, levitada asjakohast informatsiooni meedias;

 • rajada taristuobjekte (Anne kanali terviserada, rosaarium, looduse õpperada) või selleks ettevalmistavaid dokumente (Mathieseni pargi rekonstrueerimise projekt).

Projekti kogueelarve on 1 948 194,78 eurot, millest Tartu linnavalitsuse eelarve ulatub 305 810 euroni. Omarahastuse määr on 10%.

Projekti juhtpartner oli MTÜ Lake Peipsi Project, Pihkva (RUS),  peale Tartu linnavalitsuse olid partnerid Pihkva linnavalitsus (linnateenuste osakond) (RUS), Pihkva Riiklik Ülikool (RUS), Peipsi Koostöökeskus (EST), Eesti Maaülikool (EST), Euroregion „Country of Lakes“ Läti kontor (LAT), Rēzekne linnavolikogu (LAT), Rēzekne kohalik omavalitsus (LAT), Daugavpilsi Ülikool (LAT).

Projekti kodulehekülg
Programmi Est-Lat-Rus kodulehekülg
The EuropeAid Cooperation Office’i kodulehekülg

Projekti tegevused

Anne kanali terviserada (Friendship Alley)

Eesmärk oli luua multifunktsionaalne puhkeala Anne kanali äärde. Projekti käigus ehitati ratta- ja jalgteed Anne kanali juurde, rajati valgustussüsteem, pinkidega puhkealad ning puudeallee. Talvel kasutatakse jooksuradu suusatamiseks.

 

Rosaarium

Rosaarium rajati Artes Terrae OÜ projekti järgi Atlantise klubi kõrvale. Roosipeenarde juurde rajati  puitlaudisega istumiskohad. Roosisortidena on eelistatud Eesti, Läti ja Vene taustaga taimi (pargiroosid).

 

Mathieseni pargi rekonstrueerimise projekt

Projekt Mathieseni pargi rekonstrueerimiseks, et saaks tulevikus parki korrastada ja linnakodanikele atraktiivsemaks teha.

 

Loodusrada

Anne kanali terviseraja juurde loodi loodusrada. Püstitati infotahvlid, mis sisaldavad infot Emajõe kalaliikide, vee- ja kaldataimestiku kohta.

Tartu piirkonda jäätmejaama rajamine 2009–2012

Projekti raames rajatakse Tartu linna Turu 49 krundile jäätmejaam (keskkonnajaam).

 

Projekti eesmärgiks on Tartu linna jäätmekäitluse, sh jäätmete liigitikogumise ja ohtlike jäätmete kogumise edendamine. Projekt aitab kaasa ka elanike keskkonnateadlikkuse edendamisele.

 

Projekti raames rajatakse Turu 49 krundile jäätmejaama hoone, kus on eraldi ruumid ohtlike ja taaskasutatavate jäätmete kogumiseks. Jäätmejaamas nähake ette ruumid suuremõõtmeliste esemete (mööbli) remontimiseks, et suunata võimalikult suur osa kogutud suurjäätmetest korduskasutusse. Krundile rajatakse ka asfalteeritud plats, kuhu paigaldatakse konteinerid eriliigiliste jäätmete kogumiseks. Rajatakse välisvõrgud, jäätmejaama territoorium ümbritsetakse aiaga.

 

Projekti tulemusel valmib jäätmejaam, kus Tartu linna ja lähivaldade elanikud saavad üle anda ohtlikke jäätmeid, taaskasutatavaid jäätmeid.

Loe projektist lähemalt:  

Tartu piirkonna jäätmejaama rajamine 2009-2012

iWater

Projekti eesmärk on lahendada tiheasustusalade liigveeprobleeme.

Projekti raames on kavas

 • Kliimamuutuse foonil üleujutusriski vältimiseks ehitiste “+-0“ (praegu 34.00m) määramine Tartu linnale  pikas perspektiivis. Eesmärk on vältida vaidlusi kõnealuse kõrgusarvu õigsuse ja sobivuse üle ning ebavajalikke kulutusi ehitiste rajamisel.
 • Jaamamõisa (ja mitte ainult Jaamamõisa) mureküsimuse- Tartu Vallast saabuvate sademetevee käitlemise kavandamine.
 • Planeeringutes ja projektides krundi rohealaindeksi juurutamine.
 • Anne väike kanali ümbruse arengute kavandamine. Käesoleva projektiga soovime anda nii lahenduse vee puhastamisele kui ka kanali ümbruse territooriumi kasutamisele.

Projektis osalevad: Riia, Jelgava, Söderhamn, Gävle, Helsinki, Turu, UBC, Aalto Ülikool. Projekti juhtpartner Riia linn.

Ametlik projekti alguskuupäev on 1. detsember 2015. a. Projekti kestvus on 30 kuud.

Rohkem infot: www.integratedstormwater.eu

Viimati muudetud 07.12.2020

Viimati muudetud 14.03.2023

Keskkonnamüra vähendamise tegevuskava 2024-2028

Avalik väljapanek

Tartu linn on koostamas uut müra vähendamise arengukava. Tegevuskava oli avalikustamisel 19. veebruarist kuni 31. märtsini.

Keskkonnamüra vähendamise tegevuskava on koostatud aastateks 2024-2028 ja see põhineb 2022. aastal valminud Tartu linna välisõhu strateegilisel mürakaardil. 

Kava analüüsib praegust olukorda ja pakub välja erinevaid võimalusi, kuidas keskkonnamüra linnas vähendada. Uuel perioodil on prioriteediks liiklusest tekitatud müra vähendamine eelkõige seal, kus müra ning sellest mõjutatud inimeste arv on kõige suurem. Liiklusmüraga on enim probleeme Riia tänaval, Narva maanteel ja Puiestee tänaval. Soovitatust kõrgema mürataseme piirkonnas elab aga palju tartlasi, mistõttu tuleb müra vähendada kogu linnas, mitte ainult üksikutes kohtades.

Liiklusmüra vähendamiseks plaanib linn alandada mitmetel tänavatel autode piirkiirust, rahustada liiklust tänavadisainiga ja hajutada liiklust tänavate vahel laiali. 

Kõige kõrgemad müranäitajad on Tartus küll raudteekoridoris, kuid raudtee vahetus läheduses elab üsna vähe inimesi ja suurtesse elamupiirkondadesse jõuab raudteemüra vähem.

Lisaks müra vähendamisele tegeletakse ka vaiksete piirkondade loomise ja olemasolevate säilitamisega. Vaiksete alade puhul on oluline nende olemasolu igas linnaosas, et inimesel oleks alati mõni vaikne ala kodust jalutuskäigu kaugusel.

Avalik arutelu

"Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2024-2028" avaliku väljapaneku ajal laekus kokku 63 ettepanekut, mida arutati avalikul arutelul 20. mail 2024. aastal. 

Ettepanekute ja avaliku arutelu tulemusel tehti tegevuskavas järgmised muudatused: 

 • täpsustati vaiksete alade nimetusi, lähiaadresse ning korrigeeriti alade pindala ja piire kaardil; 
 • liiklusmüra tekke vähendamise peatükki täiendati liiklusjärelevalve ja müra kontrollmõõtmiste osas ning sama peatüki selgitustesse lisati viide sõidukiiruse ja müra vähenemise uuringutele ning kiirusepiirangute mõjust kivisillutisega teede puhul; 
 • üksikobjektide põhjustatud müra piiramismeetmete alla lisati kontrollmõõtmised;
 • lisati avalikkusega konsulteerimise punkt. 

Tartu linna volikogu kinnitas uue tegevuskava 20. juunil 2024. Välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava 2024-2028

Lisainfo: linnamajanduse osakonna keskkonnateenistuse keskkonnaspetsialist Maarja Aedviir, tel 736 1052, [email protected]

Tartu linna mürakaart koos vaiksete aladega
Tartu linna mürakaart koos vaiksete aladega

Kehtiv tegevuskava ja mürakaart

Keskkonnamüra on saanud linna loomulikuks osaks, kuid pidev kõrge müra on ebameeldiv ja ka tervist kahjustav. Selleks, et Tartus oleks kõigil võimalikult hea elada, tegeleb linn müra vähendamisega ja vaiksete alade loomisega.

Linnal on koostatud keskkonnamüra vähendamise tegevuskava on arengudokument, mis kirjeldab meetmeid, mida erinevatel osapooltel on võimalik rakendada keskkonnamüra tekke ja leviku vähendamiseks Tartu linnas. Tegevuskava eesmärk on leida optimaalseid meetmeid, vältida, ennetada ja vähendada keskkonnamüraga kokkupuutumisest tingitud kahjulikke mõjusid ja selle häirivat mõju piirkondades, kus müra mõju elanikele on suur ning kus on korraga võimalik leevendada suurema hulga elanike müraprobleemi. Samuti on tegevuskava eesmärgiks rakendada vaiksete alade kaitset. Juhime tähelepanu, et tegevuskavas ei määrata konkreetseid tegevusi üksikobjektide müraolukorra parandamiseks vaid sellega seatakse tegevused ja eesmärgid laiemalt. Tegevuskava vaadatakse üle vähemalt iga viie aasta tagant pärast valmimise kuupäeva. Kui olemasolev müraolukord on põhjalikult muutunud, tehakse tegevuskavasse muudatused.

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023

Välisõhu strateegiline mürakaart on kaart, mille abil antakse üldhinnang Tartu linna tiheasustusala mürataseme kohta või antakse üldprognoos selle piirkonna mürataseme kohta. Välisõhu strateegiline mürakaart on müra vähendamise tegevuskava aluseks.

Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaart 2017 

Tartu linna välisõhu strateegiline mürakaart 2022

Mürakaardid on mugavalt kättesaadavad ka Maa-ameti kaardirakendusest.

 

Tartu linn saab tegeleda müra tekkepõhjuste vähendamisega, kuid müraga seonduvate kaebustega saab pöörduda Terviseameti või politsei poole, kes saavad reageerida probleemile kiirelt ja nõuda häiringu lõpetamist.

Viimati muudetud 27.06.2024

Tartust saab koos kohalike organisatsioonidega keskkonnahoidliku tegutsemise teerajaja Eestis

Tartus on alates 2021. aasta kevadest sündmusekorralduses soovituslik lähtuda keskkonnahoidlike sündmuste juhendist. Selles juhendis on ära toodud minimaalsed nõuded ja soovitused keskkonnahoidlike sündmuste korraldamiseks. 2021. aasta lõpus tunnustas linn selles osas teistele eeskuju näidanud sündmusi ning juhendi said linna erinevad osakonnad omal nahal põhjalikult läbi katsetada 2021. aasta Autovabaduse Puiestee raames.

Koos saame astuda sammu edasi. Alates 2022. aasta 3.  juulist pidid kõik Tartu linna avalikus ruumis sündmuste korraldajad avaliku ürituse teates andma ülevaate ka ürituse keskkonnahoidlikkusest. Kohustuslik on täita vähemalt juhendis välja toodud minimaalse taseme nõuded. Tartu linnalt toetust taotledes tuleb taotluses anda ülevaade ka keskkonnahoidlikest põhimõtetest, mida taotleja jälgib nii sündmuste kui muude igapäevaset tegevuste korraldamisel. 

Keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhend

Suure hulga inimeste osalusel toimuvad kultuurisündmused saavad olla teenäitajateks ka keskkonnahoidlikes muutustes. Keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhend on praktiline abivahend, millest on keskkonnahoidlike valikute tegemisel kasu erinevatel valdkonda eestvedajatel –  nii kultuuri- ja spordiürituste kui ka konverentside ja turismi korraldajatel.

Juhendis on minimaalsed nõuded ja soovitused keskkonnahoidlike sündmuste korraldamiseks. Sellega käivad kaasas praktilised soovitused ja kontrollnimekirjad, mis aitavad korraldajal juhendis toodud nõuetes orienteeruda.

Juhend toetub SA Tartu 2024 keskkonnastrateegiale ning on üks oluline samm selle elluviimisest. Juhend ja toetavad materjalid on valminud SA Tartu 2024, Tartu linnavalitsuse ja kestliku ürituskorralduse konsultatsiooniettevõte Acento koostööna.

Kõik Tartu linna avalikus ruumis sündmuste korraldajad avaliku ürituse teates andma ülevaate ka ürituse keskkonnahoidlikkusest. Keskkonnasõbralike sündmuste korraldamise juhendit järgivad ka kõik Tartu 2024 ametlikku programmi kuuluvad sündmused.

Keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhend


Soovitused juhendi juurde

Keskkonnahoidlike teenuste ja kaupade pakkujate kontaktid (kogutud Tartu Loodusmaja poolt)
Tartu 2024 keskkonnastrateegia ja muud täiendavad materjalid

 

Autovabaduse puiestee 2020. Foto: Mana Kaasik
Autovabaduse puiestee 2020. Foto: Mana Kaasik

Keskkonnahoidliku tegevuse põhimõtted ja soovitused asutustele ja organisatsioonidele

2023. aastaks Tartu linnalt toetust taotledes tuleb taotluses anda ülevaade ka keskkonnahoidlikest põhimõtetest, mida taotleja jälgib nii sündmuste kui muude igapäevaset tegevuste korraldamisel. Alljärgnevas juhendis on toodud mõned põhimõtted ja soovitused asutustele ja organisatsioonidele, millest oma tegevuse keskkonnahoidlikumaks muutmisel lähtuda. Tegemist ei ole ammendava loeteluga ning soovituste faili täiendatakse jooksvalt. Oluline on igal asutusel oma tegevuses üles leida need kohad, kus ta saab olla keskkonnahoidlikum. 

Keskkonnahoidliku tegevuse põhimõtted ja soovitused asutustele ja organisatsioonidele

Viimati muudetud 02.07.2024