Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Arhitektuuri ja ehituse osakond

Osakonnas tegeletakse ehitusliku projekteerimise ja ehitusalase tegevuse koordineerimisega, kultuurimälestiste ja kultuuriväärtustega objektide kaitse ja riikliku järelevalve teostamisega ning riiklikule ehitisregistrile andmete esitamisega.

Arhitektuuri ja ehituse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1238

Vastuvõtuajad: E 15–18, K 8.30–10.30
 

Osakonna tutvustus
Asjaajamisjuhised
Kontaktid

aeo_tunnuspilt.jpg

Arhitektuuriteenistus

Teenistuse ülesandeks on nõustada kodanikke arhitektuurivaldkonna küsimustes, koostada hoonete projekteerimistingimusi ja arhitektuur-ehituslikke suuniseid, kontrollida ehitusprojektide vastavust erinevatele nõuetele, kooskõlastada hoonete eskiisprojekte ning osaleda arhitektuurikonkursside korraldamises.

Vaata lähemalt
aeo_jarelevalve_tunnuspilt.jpg
Järelevalveteenistus

Teenistuse peamisteks ülesanneteks on ehitusseadustikus ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle riikliku järelevalve tegemine, kasutuslubade taotluste ja kasutusteatiste menetlemine, ehitise kasutamise otstarbest tulenevalt selle korrashoiu ja kasutamise nõuetele vastavuse kontrollimine, kasutusloata või kasutusteatiseta ehitiste ning kasutatavate ehitiste mitte sihipärase kasutamise avastamine ja kontrollimine, kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikeehitiste ehitustööde planeeringutele vastavuse kontrollimine, ehitusloa saanud või ehitusteatisega ehitistel ehitustööde vastavuse kontrollimine, loa- ja teatisekohustuslike ehitiste menetluste käigus energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse kontrollimine jmt.

Vaata lähemalt
 
aeo_kultuurivaartused_tunnuspilt.jpg
 
Kultuuriväärtuste teenistus

Teenistuse ülesandeks on täita halduslepingiga linnale üle antud muinsuskaitse alaseid riiklikke kohustusi ning korraldada miljööväärtuslike alade, miljööväärtuslike üksikobjektide ja arheoloogilise kultuurkihi uurimist, säilitamist ja eksponeerimist. Teenistus kooskõlastab muinsuskaitseala, mälestiste, miljööväärtuslike alade ja üksikobjektide ning arheoloogilise kultuurkihi ala planeeringuid, ehitusprojekte jt ehitamise dokumente. Teenistus korraldab Tartu linna muinsuskaitse komisjoni tööd, nõustab kodanikke kehtivate nõuete osas ning koostab muinsuskaitseala hoonete ja mälestiste restaureerimiseks ja ümberehitamiseks muinsuskaitse eritingimusi.

Vaata lähemalt
 
LPMKO_geodeesiateenistus_tunnuspilt.jpg
Maakorraldus- ja Geodeesiateenistus

Teenistuse ülesandeks on maakorralduslike toimingutega tegelemine ja teiste piiratud asjaõiguste seadmise korraldamine nii munitsipaal- kui eramaadel. Munitsipaalmaadega seotud küsimuste korraldamine ning maareformi lõpetamine. Maamaksuandmetega tegelemine ja kinnisasja sihtotstarvete määramine ja muutmine. Tartu geomõõdistuste infosüsteemi Geoarhiiv pidamine, lähteandmete- ja materjalide väljastamine, kohanimekorraldus, aadresside ja tänavanimede muutmiseks vajalike toimingute korraldamine.  Tartu linna kohaliku geodeetilise võrguga seotud geodeetiliste tööde korraldamine ja järelevalve. Osakonna geoinfosüsteemide arendamine, administreerimine, ruumianalüüside koostamine, osakonna nõustamine ja toetamine valdkonda puudutavas osas.

Vaata lähemalt
 

aeo_lubadeteenistus_tunnuspilt.jpg

Taristu- ja ehitusteenistus

Teenistuse ülesanneteks on linna tehnilise taristu strateegiline planeerimine, ehituslubade ja ehitusteatiste menetlemine, rajatiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine, ehitisregistris andmete töötlemine, rajatiste projekteerimistingimuste koostamine ning riikliku järelevalve teostamine.

Vaata lähemalt
 

Viimati muudetud 29.02.2024

Viimati muudetud 07.12.2020

Merlin Oja - juhataja

Arhitektuuri ja ehituse osakonna juhtimine, esindamine, töö korraldamine ning osakonnale pandud ülesannete täitmise tagamine.

736 1173

530 10487

Raekoja plats 3, III k, ruum 304

vajalik eelregistreerimine tel 736 1173

Jane Soodla - osakonna juhataja asetäitja

Osakonna järelevalveteenistuse ning taristu- ja ehitusteenistuse töö koordineerimine.

736 1178

523 7362

Küüni 5, III k, ruum 323

vajalik eelregistreerimine tel 736 1178

Tiina Kivisäkk - sekretär

Osakonna kirjavahetuse ja asjaajamise korraldamine

736 1238

5190 9959

Raekoja plats 3, III k ruum 305

-

Järelevalveteenistus

Andres Aint - juhataja

Järelevalveteenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Loa- ja teatisekohustuslike ehitiste menetluste käigus energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse kontrollimine. Kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes

736 1324

508 0594

Küüni 5, III k, ruum 322

E 15-18; K 8.30-10.30

Kenno Kaldoja - ehitusjärelevalve peaspetsialist

Ehitiste kasutusloa taotluste või -teatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine raudtee, Riia tänava, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Jänese tänava, Roosi tänava ja linna põhjapiiri vahelisel alal. Ehitusloa ja -teatisekohustuslike ehitiste menetluste käigus energiatõhususe miinimumnõuetele (sh energiamärgiste) vastavuse kontrollimine. Kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

736 1278

529 3562

Küüni 3, III k, ruum 318

E 15-18; K 8.30-10.30

Kristin Hansing - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine emajõe vasakkalda, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Jänese tänava, Roosi tänava ja Tartu linna idapiiri vahelisel alal ning Haage, Ilmatsalu, Kandikülas, Pihva, Rahinge, Rõhu, Tüki külades ning Ilmatsalu ja Märja alevikes.

736 1277

516 3159

Küüni 3, III k, ruum 318

E 15-18; K 8.30-10.30

Anna Klement - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutusloa taotluste või -teatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Riia tänava, Emajõe paremkalda, Petseri-Tartu raudtee ja linna lõunapiiri vahelisel alal. Kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

736 1318

527 1815

Küüni 3, III k, ruum 318

E 15-18; K 8.30-10.30

Rein Rikas - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutusloa taotluste või -teatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Tapa-Tartu-Petseri raudtee ja linna läänepiiri vahelisel alal ning Kardla, Tähtvere ja Vorbuse külas. Kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

736 1251

503 9836

Küüni 3, III k, ruum 318

E 15-18; K 8.30-10.30

Kultuuriväärtuste teenistus

Egle Tamm - juhataja-muinsuskaitse peaspetsialist

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine ning Tartu vanalinna muinsuskaitseala säilimise, uurimise, restaureerimise ja eksponeerimisega tegelemine.

736 1326

580 03749

Raekoja plats 3, III k, ruum 308

E 15-18; K 8.30-10.30

Brita Karin Arnover - peaspetsialist

Tartu vanalinna muinsuskaitsealast väljapoole jäävate ehitis- ja ajaloomälestiste ning muinsuskaitseala põhja- ja lääneosa säilitamise, uurimise, restaureerimise ja eksponeerimisega tegelemine.

736 1317

515 0563

Raekoja plats 3, III k, ruum 309

E 15-18; K 8.30-10.30

Romeo Metsallik - peaspetsialist

Arheoloogiamälestiste ja arheoloogilise kultuurkihi piirkonna kaitse ja järelevalve korraldamine. Tööaeg E 14-18, K 8-12, N 14-16.

736 1250

522 5816

Raekoja plats 3, III k, ruum 309

E 15-18; K 8.30-10.30

Maria Silla - peaspetsialist

Miljööväärtuslike alade ehitiste ja muude kultuuriväärtusega objektide kaitse, säilitamise, uurimise, restaureerimise ja eksponeerimisega tegelemine järgnevatel miljööväärtusega hoonestusaladel: Supilinn, Tähtvere, Toometaguse, Peetri ja Ujula, Kasarmu tn ajaloolised sõjaväehooned ja miljööväärtuslikud üksikobjektid. Tööaeg E 10-18, T 8-17, K 8-17, N 8-14.

736 1459

515 7903

Raekoja plats 3, III k, ruum 309

E 15-18; K 8.30-10.30

Pille Vilgota - peaspetsialist

Miljööväärtuslike alade ehitiste ja muude kultuuriväärtusega objektide kaitse, säilitamise, uurimise, restaureerimise ja eksponeerimisega tegelemine järgnevatel miljööväärtusega hoonestusaladel: Karlova, Tammelinn, Maarjamõisa, Jaama ja Puiestee tänava ala, Kastani tänava ala (Riia ja Võru tänava vahelisel lõigul) ja Filosoofi tänava ala.

736 2085

525 9213

Raekoja plats 3, III k, ruum 309

E 15-18; K 8.30-10.30

Arhitektuuriteenistus

Ivo-Sven Riet - juhtiv arhitekt

Arhitektuuriteenistuse esindamine ja teenistuse töö korraldamine. Projekteerimistingimuste koostamise korraldamine, suuremate hoonete eskiisprojektide kooskõlastamine, ehitusprojektide arhitektuurne kontroll, arhitektuurikonkursside korraldamises osalemine ning kodanike vastuvõtmine ja nõustamine arhitektuuriteenistuse tööd puudutavas osas.

736 1219

517 5943

Raekoja plats 3, III k, ruum 311

E 15-18; K 8.30-10.30

Lauri Kiisk - vanemarhitekt

Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine, üksikelamute ja abihoonete eskiisprojektide kooskõlastamine, ehitusprojektide arhitektuurne kontroll ning kodanike vastuvõtmine ja nõustamine arhitektuuriteenistuse tööd puudutavas osas.

736 1234

5300 9084

Raekoja plats 3, III k, ruum 311

E 15-18; K 8.30-10.30

Aaro Kõlu - vanemspetsialist

Ehitusprojektidele arhitektuur-ehitusliku kontrolli tegemine vastavalt kehtivale korrale ja osakonnas kokku lepitud tööjaotusele.

736 1346

5196 6779

Raekoja plats 3, III k, ruum 313

E 15-18; K 8.30-10.30

Raneli Müllerson - vanemspetsialist

Ehitusprojektide kontrollimine ja kodanike ehitusalane nõustamine.

-

5303 4603

Raekoja plats 3, III k, ruum 313

E 15-18; K 8.30-10.30

Margit Savisaar - arhitekt

Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine.

736 1245

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 313

E 15-18; K 8.30-10.30

Laima-Maria Taal - arhitekt

Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine.

736 1325

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 313

E 15-18; K 8.30-10.30

Maakorraldus- ja geodeesiateenistus

Sandra Simson - juhataja

Maakorraldus- ja geodeesiateenistuse töö koordineerimine, juhtimine ning teenistusele pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja tähtaegse täitmise tagamine

736 1240

5855 5457

Raekoja plats 3, III k, ruum 306

E 15-18; K 8.30-10.30

Taavi Pedaja - geodeesia peaspetsialist

Tartu kohaliku geodeetilise võrguga seotud geodeetiliste tööde korraldamine ning järelevalve. Kohanimekorraldus ja aadressitoimingute (koha-aadressi määramine ja muutmine) läbiviimine.

736 1246

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 307

E 15-18; K 8.30-10.30

Riho Sulp - maamaksu peaspetsialist

Maamaksu andmetega tegelemine, kinnisasja sihtotstarvete määramine ja muutmine.

736 1257

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 310

E 15-18; K 8.30-10.30

Jaan Ainelo - geomaatika vanemspetsialist

Osakonna tööks vajalike geoinfosüsteemide väljatöötamine ja arendamine ning osakonna nõustamine valdkonda puudutavas osas.

736 1113

511 8678

Raekoja plats 3, III k, ruum 307

E 15-18; K 8.30-10.30

Riina Jaani - maakorralduse vanemspetsialist

Maakorraldustoimingute läbiviimine, isikliku kasutusõiguse, servituudi, sundvalduse ja teiste piiratud asjaõiguste seadmise korraldamine.

736 1189

528 5152

Raekoja plats 3, III k, ruum 310

E 15-18; K 8.30-10.30

Karina Valdas - andmehalduse spetsialist

Arhitektuuri ja ehituse osakonnaga seotud linna geoinfosüsteemi arendamine ja administreerimine, ruumianalüüside ja teemakaartide koostamine.

736 1236

5301 2293

Raekoja plats 3, III k ruum 307

E 15-18; K 8.30-10.30

Marju Kiisla - geodeesia spetsialist

Tartu geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiiv) pidamine.

736 1228

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 307

E 15-18; K 8.30-10.30

Jelena Lindmäe - kinnistusspetsialist

Omandireformi lõpuleviimiseks maa erastamise, munitsipaliseerimise, korteriomandi seadmise, maa riigi omandisse jätmise ja riigimaale hoonestusõiguse seadmise eeltoimingute tegemine ning iseseisva kasutusvõimaluseta maast maareformi käigus kinnisasjale juurdelõike tegemine. Sundvalduse seadmise korraldamine.

736 1180

-

Raekoja plats 3, III k, ruum 310

E 15-18; K 8.30-10.30

Taristu- ja ehitusteenistus

Mati Raamat - juhataja-linnainsener

Taristu- ja ehitusteenistuse töö korraldamine ning linna tehnilise taristu planeerimisprotsessi korraldamine, sh planeeringute lähteülesannetes tänavate maa-alade, liiklus- ja parkimiskorralduse ning tehnovõrkude ja –rajatiste asukohtade kooskõlastamine, planeeringute realiseerimisprotsessi koordineerimine, rajatiste projekteerimistingimuste koostamise korraldamine, võrguettevõtetega koostöö korraldamine ning kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

736 1156

507 9650

Küüni 5, III k, ruum 323

E 15-18; K 8.30-10.30

Signe Veermaa - rajatiste peaspetsialist

Tehnotaristu valdkonnas strateegiliste arengudokumentide, planeeringute, uurimustööde, auditite, eksperthinnangute jms dokumentide koostamine, planeerimis- ja projektlahenduste läbi vaatamine ja projekteerimise lähtematerjalide koostamine ning kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

736 1157

5388 1669

Küüni 5, III k, ruum 326

E 15-18; K 8.30-10.30

Evi Kook - ehitisregistri vanemspetsialist

Ehitisregistris andmete töötlemine ja registritoimingute teostamine, ehitusloa taotluse või ehitusteatise alusel esitatud ehitusprojektide (sh muudatusprojektide) nõuetest kinnipidamise kontrollimine ning kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

736 1275

513 1472

Küüni 5, III k, ruum 325

E 15-18; K 8.30-10.30

Harri Pärsim - rajatiste ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatiste ehitusloa taotluste ja teatiste ning kasutusloa taotluste ja teatiste dokumentatsiooni kontrollimine, menetlemine, riikliku järelevalve teostamine ning kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

736 1230

521 7137

Küüni 5, III k, ruum 326

E 15-18; K 8.30-10.30

Kristi Ernits - menetleja

Ehitusloa taotluse ja ehitusteatise alusel ehitusprojektide (sh muudatusprojektide) ülevaatamine menetlusse võtmise eelselt, ehitusprojektide läbivaatamisega seotud töö korraldamine, tagasiside andmine taotlejatele ning kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

736 1254

5377 8120

Küüni 5, III k, ruum 323

E 15-18; K 8.30-10.30

Johanna Kasearu - menetleja

Ehitusloa taotluse ja ehitusteatise alusel ehitusprojektide (sh muudatusprojektide) ülevaatamine menetlusse võtmise eelselt, ehitusprojektide läbivaatamisega seotud töö korraldamine, tagasiside andmine taotlejatele ning kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

-

512 7431

Küüni 5, III k, ruum 323

E 15-18; K 8.30-10.30

Peep Margus - rajatiste spetsialist

Tehnotaristu ja liikluse valdkonnas strateegiliste arengudokumentide, planeeringute, uurimustööde, auditite, eksperthinnangute jms dokumentide koostamine; planeeringute ja nende realiseerimisprotsessi korraldamine, rajatiste projekteerimistingimuste ja muude projekteerimise lähtematerjalide koostamine, tehnovõrkude ja –rajatiste, ning tänavate kohta käiva andmestiku kogumine, süstematiseerimine, uuendamine, ehitusprojektide läbi vaatamine ning kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

-

511 1096

Küüni 5, III k, ruum 326

E 15-18; K 8.30-10.30