Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Arhitektuuri ja ehituse osakond

Osakonnas tegeletakse ehitusliku projekteerimise ja ehitusalase tegevuse koordineerimisega, kultuurimälestiste ja kultuuriväärtustega objektide kaitse ja riikliku järelevalve teostamisega ning riiklikule ehitisregistrile andmete esitamisega.

Arhitektuuri ja ehituse osakond
Küüni 5, 51004 Tartu
736 1238

Vastuvõtuajad: E 15–18, K 8–10
 

Osakonna tutvustus
Asjaajamisjuhised
Kontaktid

aeo_tunnuspilt.jpg

Arhitektuuriteenistus

Teenistuse ülesandeks on osaleda planeeringute menetlemisel, koostada hoonestuskavu ja ehitiste projekteerimistingimusi, kooskõlastada ehitusprojekte ja kontrollida nende vastavust erinevatele nõuetele.

Vaata lähemalt
aeo_jarelevalve_tunnuspilt.jpg
Järelevalveteenistus

Teenistuse peamisteks ülesanneteks on ehitusseadustikus ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üleriikliku järelevalve tegemine, kasutuslubade taotluste ja kasutusteatiste menetlemine, ehitise kasutamise otstarbest tulenevalt selle korrashoiu ja kasutamise nõuetele vastavuse kontrollimine, kasutusloata või kasutusteatiseta ehitiste ning kasutatavate ehitiste mitte sihipärase kasutamise avastamine ja kontrollimine, kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikeehitiste ehitustööde planeeringutele vastavuse kontrollimine, ehitusloa saanud või ehitusteatisega ehitistel ehitustööde vastavuse kontrollimine jmt.

Vaata lähemalt
aeo_kultuurivaartused_tunnuspilt.jpg
Kultuuriväärtuste teenistus

Teenistuse ülesandeks on täita muinsuskaitsealaseid riiklikke kohustusi, korraldada miljööväärtusega hoonestusalade ja kultuuriväärtuslike linnastruktuuride uurimist, säilitamist ja eksponeerimist, kooskõlastada muinsuskaitseala ja mälestiste ning miljööväärtusega hoonestusalade planeeringuid ja ehitusprojekte, korraldada arheoloogilise miljööpiirkonna alal säilinud ajaloolise väärtusega kultuurkihi kaitset, jagada restaureerimistoetusi, korraldada Tartu linna muinsuskaitse komisjoni tööd, kodanike nõustamine miljööväärtuslike ja muinsuskaitse alustele objektidele kehtivate nõuete ja piirangute osas jmt.

Vaata lähemalt

aeo_lubadeteenistus_tunnuspilt.jpg

Lubade- ja registriteenistus

Teenistuse ülesandeks on võtta vastu ehitusprojekte ning kontrollida nende vastavust nõuetele ja õigusaktidele, korraldada ehitusprojektide läbivaatamist, menetleda ehituslubade taotlusi ja ehitusteatisi ning väljastada ehituslubasid, väljastada rajatiste kasutuslubasid, esitada andmeid riiklikule ehitisregistrile ja väljastada sealt väljavõtteid, osaleda rajatiste projekteerimises ja ehitamises ning teha rajatiste riiklikku järelevalvet jne.

Vaata lähemalt

Viimati muudetud 23.05.2023

Viimati muudetud 07.12.2020

Merlin Oja - juhataja

Arhitektuuri ja ehituse osakonna juhtimine, esindamine, töö korraldamine ning osakonnale pandud ülesannete täitmise tagamine.

736 1173

530 10487

Küüni 5, III k, ruum 323

vajalik eelregistreerimine tel 736 1173

Jane Soodla - osakonna juhataja asetäitja

Osakonna järelevalveteenistuse ning lubade- ja registriteenistuse töö koordineerimine.

736 1178

523 7362

Küüni 5, II k, ruum 228

vajalik eelregistreerimine tel 736 1178

Tiina Kivisäkk - sekretär

Osakonna kirjavahetuse ja asjaajamise korraldamine

736 1238

5190 9959

Küüni 5 III k ruum 323

-

Järelevalveteenistus

Andres Aint - juhataja

Ehitusjärelevalve alase töö juhtimine ja korraldamine. Ehitusprojektide läbivaatamine.

736 1324

508 0594

Küüni 5, II k, ruum 227

vajalik eelregistreerimine tel 736 1324

Kenno Kaldoja - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine raudtee, Riia tänava, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Jänese tänava, Roosi tänava ja linna põhjapiiri vahelisel alal. Hoonete kasutuslubade väljastamine.

736 1278

529 3562

Küüni 5, II k, ruum 225

vajalik eelregistreerimine tel 736 1278

Erki Tamm - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a. transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Riia tänava, Emajõe paremkalda, Petseri-Tartu raudtee ja linna lõunapiiri vahelisel alal.

736 1277

516 3159

Küüni 5, II k, ruum 225

vajalik eelregistreerimine tel 736 1277

Rein Rikas - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Tapa-Tartu-Petseri raudtee ja linna läänepiiri vahelisel alal ning Kardla, Tähtvere ja Vorbuse külas.

736 1251

503 9836

Küüni 5, II k, ruum 226

vajalik eelregistreerimine tel 736 1251

Anna Klement - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine emajõe vasakkalda, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Jänese tänava, Roosi tänava ja Tartu linna idapiiri vahelisel alal ning Haage, Ilmatsalu, Kandikülas, Pihva, Rahinge, Rõhu, Tüki külades ning Ilmatsalu ja Märja alevikes.

736 1318

527 1815

Küüni 5, II k, ruum 226

vajalik eelregistreerimine tel 736 1318

Lubade- ja registriteenistus

Aaro Kõlu - vanemspetsialist

Ehitusloa taotluse või ehitusteatise alusel esitatud ehitusprojektide (sh muudatusprojektide) nõuetest kinnipidamise kontrollimine ning kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

736 1346

5196 6779

Küüni 5, III k, ruum 326

vajalik eelregistreerimine tel 736 1346

Harri Pärsim - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitisregistri pidamine, ehitusloa taotluse või ehitusteatise alusel esitatud ehitusprojektide (sh muudatusprojektide) nõuetest kinnipidamise kontrollimine ning kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimuste

736 1230

521 7137

Küüni 5, III k, ruum 323

vajalik eelregistreerimine tel 736 1230

Ivar Lõbu - ehitisregistri vanemspetsialist

Ehitisregistri pidamine, ehitusloa taotluse või ehitusteatise alusel esitatud ehitusprojektide (sh muudatusprojektide) nõuetest kinnipidamise kontrollimine ning kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimuste.

736 1282

-

Küüni 5, III k, ruum 325

vajalik eelregistreerimine tel 736 1282

Evi Kook - ehitisregistri vanemspetsialist

Ehitisregistri pidamine, ehitusloa taotluse või ehitusteatise alusel esitatud ehitusprojektide (sh muudatusprojektide) nõuetest kinnipidamise kontrollimine ning kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimuste.

736 1275

513 1472

Küüni 5, III k, ruum 325

vajalik eelregistreerimine tel 736 1275

Kristi Ernits - menetleja

Ehitusloa taotluse ja ehitusteatise alusel ehitusprojektide (sh muudatusprojektide) ülevaatamine menetlusse võtmise eelselt; ehitusprojektide läbivaatamisega seotud töö korraldamine ja juhtimine sh tagasiside andmine taotlejatele ning kodanike nõustamine.

736 1254

5377 8120

Küüni 5, III k, ruum 326

vajalik eelregistreerimine tel 736 1254

Helena Toover - menetleja

Ehitusloa taotluse ja ehitusteatise alusel ehitusprojektide (sh muudatusprojektide) ülevaatamine menetlusse võtmise eelselt; ehitusprojektide läbivaatamisega seotud töö korraldamine ja juhtimine sh tagasiside andmine taotlejatele ning kodanike nõustamine.

736 1030

512 7431

Küüni 5, III k, ruum 326

vajalik eelregistreerimine tel 736 1030

Kultuuriväärtuste teenistus

Egle Tamm - muinsuskaitse peaspetsialist

Tartu vanalinna muinsuskaitseala säilimise, uurimise, restaureerimise ja eksponeerimisega tegelemine.

736 1326

580 03749

Küüni 5, III k, ruum 322

vajalik eelregistreerimine tel 736 1326

Brita Karin Arnover - muinsuskaitse peaspetsialist

Tartu vanalinna muinsuskaitsealast väljapoole jäävate ehitis- ja ajaloomälestiste säilitamise, uurimise, restaureerimise ja eksponeerimisega tegelemine.

736 1317

515 0563

Küüni 5, III k, ruum 320

vajalik eelregistreerimine tel 736 1317

Pille Vilgota - miljööväärtuste peaspetsialist

Miljööväärtuslike alade ehitiste ja muude kultuuriväärtusega objektide kaitse, säilitamise, uurimise, restaureerimise ja eksponeerimisega tegelemine järgnevatel miljööväärtusega hoonestusaladel: Karlova, Tammelinn, Maarjamõisa, Jaama ja Puiestee tänava ala, Kastani tänava ala (Riia ja Võru tänava vahelisel lõigul) ja Filosoofi tänava ala.

736 2085

525 9213

Küüni 5, III k, ruum 320

vajalik eelregistreerimine tel 736 2085

Romeo Metsallik - miljööväärtuste peaspetsialist

Miljööväärtuslike alade ehitiste ja muude kultuuriväärtusega objektide kaitse, säilitamise, uurimise, restaureerimise ja eksponeerimisega tegelemine järgnevatel miljööväärtusega hoonestusaladel: Supilinn, Tähtvere, Toometaguse, Tähtvere mõisa, Peetri ja Ujula ning üksikobjektid. Arheoloogiamälestiste kaitse ja järelevalve korraldamine.

736 1250

522 5816

Küüni 5, III k, ruum 321

vajalik eelregistreerimine tel 736 1250

Arhitektuuriteenistus

Ivo-Sven Riet - juhtiv arhitekt

Linnaarhitekti asendamine, avaliku ruumi planeerimine, ehitusprojektide ja planeeringute arhitektuurne kontroll, arhitektuurikonkursside läbiviimine.

736 1219

517 5943

Küüni 5, III k, ruum 321

vajalik eelregistreerimine tel 736 1219

Lauri Kiisk - arhitekt-spetsialist

Osakonna nõustamine linnaehituslikes küsimustes; ehitusprojektidele ja detailplaneeringutele arhitektuurse kontrolli tegemine vastavalt kehtivale korrale.

736 1234

5300 9084

Küüni 5, III k, ruum 321

vajalik eelregistreerimine tel 736 1234

Karina Valdas - andmehalduse spetsialist

Arhitektuuri ja ehituse osakonnaga seotud linna geoinfosüsteemi arendamine ja administreerimine, ruumianalüüside ja teemakaartide koostamine.

736 1236

5301 2293

Küüni 5 III k ruum 326

-

Laima-Maria Taal - arhitekt

Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine.

736 1325

-

Küüni 5, III k, ruum 321

vajalik eelregistreerimine tel 736 1325

Margit Savisaar - arhitekt

Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine.

736 1245

-

Küüni 5, III k, ruum 321

vajalik eelregistreerimine tel 736 1245