Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna arengukavad

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2025, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi.

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
736 1101
 

Arengukavad
Arengustrateegia
Tartu üldplaneering
Linna ja valdade koostöö
Agenda 21
Avalikul väljapanekul
AK_2025_tunnuspilt.jpg
Tartu linna arengukava 2018–2025

Tartu linna arengukava aastateks sisaldab konkreetseid tegevusi Tartu linna lähituleviku kujundamiseks. Selle aluseks on arengustrateegias Tartu 2030 kajastatud pikaajaline visioon linna arengust. Arengukava tegevusi kavandades hoiame silme ees meie peamist eesmärki – parandada linlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks nii investoritele kui ka linna külalistele.

Vaata lähemalt
IMG_7141v.JPG
Valdkondlikud arengukavad

Kuigi linna arengukavas on suurem osa teemasid kaetud, tehakse osades valdkondades siiski eraldi arengukavasid: säästva energiamajanduse tegevuskava, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava, linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava, linna jäätmekava, transpordi arengukava

Vaata lähemalt

Viimati muudetud 19.10.2017

Tartu linna arengustrateegia

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2020, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi. Linna ruumilist arengut kajastab üldplaneering, kus on määratletud erineva funktsiooniga maa-alad ehk lihtsamalt öeldes võib üldplaneeringust näha, kuhu on võimalik ehitada uut lasteaeda, kooli, elumaja, tööstusettevõtet või millised piirkonnad tuleks arendada puhke- ja virgestusaladeks.

Tartu 2030 on linnajuhtimise strateegiline alusdokument – tartlastega jagatud visioon ja tegevusjuhis - kõigile Tartu heast käekäigust hoolijatele, et teha õigeid asju, õiges järjekorras ja õigel ajal. Tartu 2030 põhjal koostatakse lühemaks perioodiks konkreetseid tegevusi sisaldav Tartu linna arengukava ja selle elluviimise rahalisi võimalusi kajastav nelja aasta eelarvestrateegia. Neid dokumente uuendatakse igal aastal. Strateegia seosed linnaruumi funktsionaalsusega luuakse läbi planeeringute. Linna arengustrateegia ja üldplaneering vaadatakse läbi iga kord pärast volikogu korralist valimist

Tartu linna arengukava koostamise peaeesmärgiks on tagada järgnevatel aastatel erinevate linnaelu valdkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Tartu linn soovib arengukava elluviimisega parandada tartlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks investoritele ja linna külalistele. Tartu linna arengukava on pikemaajalisest arengustrateegiast lähtuv dokument, mis sisaldab linna majandusliku ja sotsiaalse olukorra ning keskkonnaseisundi analüüsil põhinevaid meetmeid ja tegevusi lühemaks perioodiks. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi peab igal omavalitsusel olema arengukava vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks. Arengukava on aluseks linnaeelarve koostamisele, investeeringute kavandamisele ja nende jaoks rahaliste või muude vahendite taotlemisele, laenude võtmisele ja võlakirjade emiteerimisele.  

loe lähemalt

Arengustrateegia TARTU 2030

 

 

 

Viimati muudetud 18.10.2017

Tartu linna üldplaneering 2030

Üldplaneering on linna ruumilise arengu olulisim dokument, mis määrab linna territooriumi üldised ehitus- ja kasutustingimused. Tähtsamad üldplaneeringus käsitletavad teemad on linna parem sidumine lähiregiooni ruumilise arenguga, kesklinna eelisarendamine ning maa-alade kasutus- ja ehitustingimused, et muuta funktsioonid paindlikumaks ja anda täpsem ehitusõigus, mis võimaldaks paljudel juhtudel anda ehitusõiguse üldplaneeringu alusel ilma detailplaneeringuta.

Üldplaneeringu koostamine on pikk protsess, mille käigus toimub mitmeid avalikke väljapanekuid ja arutelusid. Esimesed avalikud arutelud toimusid 2016. aasta kevadel, kui anti lühidalt ülevaade üldplaneeringu koostamise protsessist ja lähteseisukohtadest. Hiljem tutvustati planeeringu eskiislahendust ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ning arutleti avalikustamise tulemuste üle. 2017. aasta aruteludel minnakse konkreetsemaks ja arutatakse täismahus planeeringu põhilahendust ning tutvustatakse kavandatavate tegevustega kaasneda võivat keskkonnamõju.

Tartu üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimus 27. märtsist kuni 28. aprillini 2017, mille jooksul toimus 12 erinevat avalikku arutelu. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 9. juunil kell 16 V konverentsikeskuses.

Korrigeeritud planeering esitatakse koos teabega lahendamata planeeringuvaidluste kohta maavanemale järelevalve teostamiseks. Tartu Linnavalitsus otsustas 13. juuni 2017. a korraldusega nr 619 lugeda lahendamata jäänud planeeringuvaidluseks korralduse lisas 1 toodud arvestamata jäänud, osaliselt arvestatud ettepanekud ja vastuväited ning MTÜ Ihaste Seltsi ettepaneku asumipiiride muutmise osas. Lisaks lugeda lahendamata planeeringuvaidluseks 15.03.2017 Ilona Merzini poolt planeeringu avalikustamise käigus esitatud ettepanek mitte ette näha perspektiivse trammitee võimaliku asukohana Annelinnas praegust kaarjalt kulgevat jalakäijate tänavat (n-ö Anne tn pikendust).

Foto: Sven Zacek
Foto: Sven Zacek

Üldplaneering

Avalikud arutelud (lisatud protokollid)

Kõik linnakodanikud, maaomanikud, ettevõtjad, volikogu liikmed ja teised huvitatud isikud olid oodatud osalema Tartu linna olulisima arengudokumendi - Tartu linna üldplaneeringu aruteludel. Aruteludele kutsumiseks saadeti otsepostitusega kõigi linlaste postkastidesse infolehed. Osavõtt aruteludest oli aktiivne. Toimusid järgmised aruetelud, iga arutelu juurde on lisatud ka protokoll.

27. märts kell 17: üldplaneeringu arutelu. Asukoht: Linnaraamatukogu saal (Kompanii 3/5). Protokoll
3. aprill kell 17: kergliikluse arutelu kergliikluskomisjoni avalikul koosolekul. Asukoht: raekoja saal. Protokoll
4. aprill kell 17: piirkondlik arutelu (Jaamamõisa, Annelinn, Ihaste). Asukoht: Linnaraamatukogu Annelinna harukogu (Kaunase pst 23). Protokoll
5. aprill kell 18: piirkondlik arutelu (Tähtvere). Asukoht: Miina Härma Gümnaasiumi raamatukogu (Jaan Tõnissoni 3). Protokoll
6. aprill kell 17: piirkondlik arutelu (Kruusamäe, Raadi, Ülejõe, Kvissentali). Asukoht: Eesti Rahva Muuseumi videokonverentsi saal (A-tsoon, Muuseumi tee 2). Protokoll
7. aprill kell 17: piirkondlik arutelu (Karlova). Asukoht: Loomemajanduskeskuse saal (Kalevi 17). Protokoll
10. aprill kell 17: piirkondlik arutelu (Variku, Jalaka, Ropka). Asukoht: Variku Kool (endine Tartu Kunstigümnaasium, Aianduse 4). Protokoll
11. aprill kell 17: piirkondlik arutelu (Tammelinn, Veeriku, Ränilinn, Maarjamõisa). Tamme staadioni tribüünihoone puhkeruum (Tamme pst 1). Protokoll
17. aprill kell 17: piirkondlik arutelu (Supilinn, Toometaguse, Vaksali, Kesklinn). Asukoht: Linnaraamatukogu saal (Kompanii 3/5). Protokoll
17. aprill kell 17: kergliikluse kordusarutelu. Asukoht: raekoja saal.
18. aprill kell 17: miljööteemade arutelu. Asukoht: Linnaraamatukogu saal (Kompanii 3/5). Protokoll
24. aprill kell 17.30: arutelu erinevate kasutajagruppide ligipääsetavuse tagamisest ja universaaldisaini nõuete rakendamisest avalikus ruumis. Asukoht: Linnaraamatukogu saal (Kompanii 3/5). Protokoll
9. juunil kell 16: üldplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Asukoht: V konverentsikeskuses (Kvartali kaubanduskeskus aadressil Riia 2, sissekäik Aleksandri-Soola tn nurgal). Protokoll

Ideekorje kaart

Ideekorje kaart: vaata esitatud ideid ja linna seisukohti kaardil
Ideekorjel tehtud ettepanekud ja linna seisukohad tabelina.

Üldplaneeringu avalikustamise ajal kutsusime kõiki ideekorje kaardile asukohast lähtuvaid seisukohti ja ettepanekuid lisama, mida nii lühiajalises kui pikaajalises perspektiivis linna planeerimisel, arengukavade koostamisel arvestada.

Ideekorje andis hea tagasiside mitte ainult üldplaneeringu osas vaid ka kohaliku tähtsusega probleemide kohta. Esitati ligikaudu 150 ettepanekut. Peamised teemad olid seotud kõnniteede, jalakäigu ülekäigukohtade, probleemsete ristmike, mänguväljakute ja koerte jalutusaladega. Palju mõtteid anti ühistranspordi, jõekohvikute, puhkealade kohta. Ideekorje tulemustel täiendatakse üldplaneeringut eelkõige mänguväljakute ja koerte jalutusalade osas, kõik laekunud ettepanekud on linn teadmiseks võtnud ning arvestab nendega vastavate valdkondade igapäevatöös.

Foto: Heikki Leis
Foto: Heikki Leis

Tartu linna üldplaneeringu 10 tähtsamat väljakutset aastaks 2030+

  • Tartu on omanäolise loomingulise aura ning ruumiliselt tiheda kultuuri- ja haridusvõrgustikuga rahvusvahelistuv ülikoolilinn.
  • Tartu on koos naabervaldade ja Nõo-Elva suunaga kujunenud ühtseks, ruumiliselt sidusaks linnaregiooniks.
  • Tartu kesklinn on suurema osa ööpäevast elav, jalakäijasõbralik, inimmõõtmeline aastaringselt toimiva avaliku ruumiga võimalusterohke elamise, õppimise, vaba aja veetmise, ostmise ja asjaajamise koht.
  • Tartu on „tarkade“ töökohtade linn.
  • Tartu vanalinn ja miljööväärtuslikud alad on tehtud korda, linnaruum on kaasaegse, väärika ning ajas kestva arhitektuurikeelega.
  • Tartu arvestab kliimamuutustega. Vihmavalingute, mitmepäevaste sadude, tormide ning ekstreemsete kuumaperioodide leevendamiseks rajatakse piisavalt haljastust ja immutatakse vihmavett pinnasesse.
  • Tartu on kogukonnakeskne linn, kus linnaosa arengus on võtmeroll kodanikeühendustel, kus igal linnaosal on oma toimiv keskus ning kus ühistegevuseks on linnaosas ruumi.
  • Tartu on sidusa rohe- ja puhkealade võrgustikuga linn. Võrgustiku selgrooks on Emajõgi ning selle kaldapealsed ja lammialad. Jõekaldad on käidavad ja juurdepääsetavad kogu linna territooriumil. Tähtsustatakse alleesid kui roheelemente.
  • Tartu on linn, kus ühistransport ja kergliiklus on prioriteetsed. Kergliiklusteede võrk on katkematu ja haarab kogu linnaregiooni, läbi on kaalutud ja võimalusel ellu viidud rööbastransport. Kesklinna ja elamupiirkondasid läbiv liiklus on suunatud magistraaltänavatele.
  • Tartu eelistab linnakeskkonnas kortermaju. Lasteaiad, koolid, sportimis- ja puhkevõimalused asuvad elanikule võimalikult lähedal.
Foto: Tiit Grihin
Foto: Tiit Grihin

Meediakajastused

Taustainfo

Arutelude fotod

28.03.2017
Fotod: Lilian Lukka

Viimati muudetud 06.10.2017

Tartu linnapiirkonna arengustrateegia

Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia on Tartu linna ja temaga vahetult külgnevate linliku arenguga omavalitsusüksuse (Tartu vald, Luunja  vald, Tähtvere  vald  ja  Ülenurme  vald) koostöös sündinud strateegiline dokument, mis määratleb kooskõlastatud jõupingutused siinse elanikkonna elukvaliteedi suurendamiseks ning piirkonna konkurentsivõime kasvatamiseks, sh piirkonna suurema funktsionaalse sidususe kaudu.

Strateegias keskendutakse eeskätt nendele teemadele, mille lahendamine eeldab Tartu linnapiirkonna kohalike omavalitsuste koostööd või tegevuste koordineerimist. Strateegia elluviimiseks koostati tegevuskava, milles sätestatakse väljakutsetele vastamiseks vajalikud tegevused vähemalt prioriteetsest suunast rahastatavates valdkondades. Tegevuskava alusel valib linnapiirkonna hindamiskomisjon need projektid, mille rahastamise taotlused esitatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusse.

Tutvu lähemalt

Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014–2020

Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskava

Viimati muudetud 04.01.2017

Tartu linna säästva arengu põhimõtted

Tartu Agenda 21 on esimene taasiseseisvumisjärgne Tartu linna strateegiline arengudokument. Kõik hilisemad arengustrateegiad ja -kavad on koostatud seal kajastatud säästva arengu põhimõtteid järgides.

Tartu Agenda 21 on säästva arengu põhimõtteid kajastav ning Tartu edumeelse arendamise ja sihikindla väljaarendamise püüdlusi kirjeldav dokument.

Agenda 21 on maailma jätkusuutlikkuse programm, mille algatas ÜRO. Agenda 21-s on kirjas tegevused, mis peaksid toimuma nii globaalsel, rahvuslikul kui ka kohalikul tasandil. Number "21" tähistab 21. sajandit. Ka Eesti on ühinenud Agenda 21-ga.

Tartu Agenda 21 valmis 1999. aastal.

Tartu Agenda 21 tekst
Tartu Agenda 21 illustratsioonid
Tartus kaitse all olevate loodusobjektide kaart
Poster "Tartus kaitse all olevad loodusobjektid"
Poster "Kaitstavaid liike Tartu linnas ja lähikonnas"

Tartu Agenda 21 heakskiitmine (Tartu Linnavolikogu 17.12.1998 määrus nr 67)

 


 

 

Viimati muudetud 19.10.2017

Viimati muudetud 13.12.2017