Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna arengukavad

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2025, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi.

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
Tel 1789

Arengustrateegiad
Tartu üldplaneering 2040+
Tartu linna arengukava aastani 2027
Arengukava 2025-2035
Valdkondlikud arengudokumendid
Eelarvestrateegia
Tartu linna heaoluprofiil

Arengustrateegiad

Tartu linna arengustrateegia 2030

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi. Linna ruumilist arengut kajastab üldplaneering, kus on määratletud erineva funktsiooniga maa-alad ehk lihtsamalt öeldes võib üldplaneeringust näha, kuhu on võimalik ehitada uut lasteaeda, kooli, elumaja, tööstusettevõtet või millised piirkonnad tuleks arendada puhke- ja virgestusaladeks.

Arengustrateegia "Tartu 2030" on linnajuhtimise strateegiline alusdokument – tartlastega jagatud visioon ja tegevusjuhis - kõigile Tartu heast käekäigust hoolijatele, et teha õigeid asju, õiges järjekorras ja õigel ajal. "Tartu 2030" põhjal koostatakse lühemaks perioodiks konkreetseid tegevusi sisaldav Tartu linna arengukava ja selle elluviimise rahalisi võimalusi kajastav nelja aasta eelarvestrateegia. Neid dokumente uuendatakse igal aastal. Strateegia seosed linnaruumi funktsionaalsusega luuakse planeeringute kaudu.

Arengustrateegia TARTU 2030

Tartu linna arengudokumentide skeem

Foto: Maanus Kullamaa
Foto: Maanus Kullamaa

Tartumaa arengustrateegia 2040

Tartumaa arengustrateegias 2040 esitatakse maakonna kohalike omavalitsuste kokku lepitud pikaajaline visioon aastani 2040, strateegilised eesmärgid ja valikud selle saavutamiseks ning tegevuskava aastateks 2022-2025. Strateegia määratleb eelistused kohalike ja riiklike investeeringute osas ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste suunamiseks maakonnas. Arvestatud on muutuste ja probleemidega, mis võivad 18 aasta jooksul esile kerkida ning keskkonda oluliselt mõjutada, samuti uusi võimalusi pakkuvate suundumustega.

Arengustrateegia keskendub neljale põhivaldkonnale: heaolu, elukeskkond, ettevõtlus ja liikuvus.

Strateegia koostas Tartumaa Omavalitsuste Liit (TOL) maakonna olulisemate asutuste ja ettevõtjate ühenduste osalusel 2022. aastal.

Tartumaa arengustrateegia 2040

Foto: Ahto Sooaru
Foto: Ahto Sooaru

Viimati muudetud 01.10.2023

Tartu linna üldplaneering aastani 2040

Hea tartlane!

7. oktoobril 2021 kehtestas Tartu Linnavolikogu Tartu linna uue üldplaneeringu, mis seab Tartu linna ruumilise arengu suunad lähimaks paarikümneks aastaks.  Üldplaneering on linna ruumilise arengu suunamise olulisim dokument.

Planeeringuga määratakse ühest küljest linnaruumi pikemaajalised strateegilised suundumused – vaadatakse linna n-ö suuremalt lennukõrguselt. Teisest küljest aga on see tulevikku suunatud ruumilise arengu üsnagi detailne kava – siin kajastuvad sillad, tänavad, hoonestusalad, metsad, põllumaad, haljasalad, ülikoolid, lasteaiad, spordihallid jne. Oluline on selle juures arusaam, et igale konkreetsele krundile üldplaneeringuga kokku lepitud maakasutus- ja ehitustingimused on püsivad. Näiteks, et planeeritud lasteaia asemele ei saa ehitada parklat või et keset elurajooni ei ehitata hiljem tehast. Üldplaneeringu ülesandeks on tasakaalustada erinevate osapoolte, sh linnaelanike, ettevõtjate, tudengite ning linna kui avalike huvide ja väärtuste eest seisja ja riigi  huvid. Tartu linn ei tee planeeringut iseendale, vaid kõigile, kes siin elavad, tegutsevad, liiguvad, õpivad ja puhkavad.

Tartu linna üldplaneering

Tartu linna üldplaneering 2040+

Tartu linna üldplaneering 2040+ koondrakendus

Tartu uus üldplaneering asub interaktiivses rakenduses, mille abil on kõik kaardikihid ja planeeringu seletav tekstiosa elektroonsel kujul komplektselt ja mugavalt kasutatavad. Digiraamatus on ka keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne ja üldplaneeringu raames tehtud uurimuslikud tööd. Vaata digiraamatu kasutamise õppevideot siit.

Üldplaneeringu 10 tähtsamat väljakutset aastaks 2040+

 • Tartu on omanäolise loomingulise õhustiku ning ruumiliselt tiheda kultuuri- ja haridusvõrgustikuga rahvusvaheline ülikoolilinn.
 • Tartu on ligipääsetav linn, kus ühistransport ning jalgsi ja rattaga liikumine on eelistatud, jalg- ja rattateede võrk on katkematu.
 • Tartu kesklinn on elav, jalakäijasõbralik ja inimmõõtmeline. Aastaringselt toimiv avalik ruum pakub rohelt võimalusi elamiseks, õppimiseks, vaba aja veetmiseks, ostlemiseks ja asjaajamiseks.
 • Tartu elukeskkond on püsivalt hea, linn kohaneb säilenõtkelt majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnamuutustega ning taotleb kõrget ehituskultuuri.
 • Tartu vanalinn ja miljööväärtuslikud alad on korras. Linnaruum on kaasaegse, väärika ning ajas kestva arhitektuurikeelega.
 • Tartu arvestab kliimamuutustega. Vihmavalingute ning ekstreemsete kuumaperioodide leevendamiseks on piisavalt haljastust.
 • Tartu on koos naabervaldadega kujunenud ühtseks, ruumiliselt sidusaks linnaregiooniks.
 • Tartu on kogukonnakeskne linn, kus linnaosa arengus on võtmeroll kodanikeühendustel. Igal linnaosal, alevikul ja külal on oma toimiv keskus.
 • Tartu on laienenud  külakeskuste ja alevike ümber. Maaline piirkond eristub selgelt linnalisest keskkonnast.
 • Tartu eelistab linnakeskkonnas kortermaju. Lasteaiad, koolid, sportimis- ja puhkevõimalused asuvad elanikele võimalikult lähedal.

Üldplaneeringu koostamise protsess

Tartu linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Tartu Linnavolikogu 13. septembri 2018. a otsusega nr 93. Uut üldplaneeringut hakati tegema selleks, et siduda Tartu linn haldusterritoriaalse reformi järgsetes piirides üheks ruumiliseks tervikuks ja kujundada linna ruumilise arengu põhimõtted.

Tartu linna üldplaneeringu 2040+ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 13. juulist 16. augustini 2020  Tartu kodulehel, Tartu raekoja infokeskuses ning Ilmatsalu huvikeskuses. Arvamusi sai esitada kaardirakenduses, e-kirjaga või tavakirjaga. Avaliku väljapaneku jooksul esitas arvamusi üle 260 inimese, ühelt isikult oli enamikel juhtudel mitu ettepanekut või arvamust.

Tartu linnavalitsus kujundas esitatud ettepanekute osas oma seisukohad, mille üle jätkus arutelu 30. septembril 2020 V Spa konverentsikeskuses.

Tartu linna üldplaneeringu eelnõule tehtud ettepanekud ja linna seisukohad
30. septembril 2020 toimunud arutelu protokoll
Fotod avalikust arutelust

Üldplaneeringu põhilahenduse arutelud 2021. aastal

Üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 20. aprillist kuni 20. maini 2021. Üldplaneeringu põhilahendusega sai tutvuda digiraamatus ning raekoja infokeskuses ja Ilmatsalu huvikeskuses. Tagasisidet sai anda nii digiraamatus, e-kirja või tavakirjaga.

Toimus kümme avalikku arutelu nii linnaosade kui ka teemade kaupa: 3. mai - Jalaka, Ropkamõisa, Ropka, Karlova; 4. mai – Supilinn, Kesklinn, Toometaguse, Vaksali, Tähtvere; 5. mai – Ränilinn, Tammelinn, Maarjamõisa, Veeriku, Variku; 6. mai– Ihaste, Annelinna, Jaamamõisa; 10. mai – Raadi, Kruusamäe, Kvissentali, Ülejõe; 12. mai – Ilmatsalu alevik ja küla, Tüki, küla, Rahinge küla, Kandiküla; 13. mai – Märja alevik, Pihva küla, Haage küla, Rõhu küla; 17. mai –Tähtvere küla, Vorbuse küla, Kardla küla; 18. mai – Emajõe matkarada, 19. mai – kergliiklus. Arutelusid saab järele  vaadata Tartu linna YouTube'i kanalis.

Avaliku väljapaneku ajal tehti 440 ettepanekut.

Linnavalitsus võttis planeeringulahenduse kohta esitatud arvamuste osas seisukoha. Vaata ettepanekuid ja linnavalitsuse seisukohti. Lisaks tegi linnavalitsus omalt poolt üldplaneeringusse täiendused, mille vajadus on tekkinud põhilahenduse ülevaatamise käigus. Vaata lähemalt siit.

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 30. juunil 2021 kell 17 Eesti Rahva Muuseumis.

Arutelu protokoll
Fotod avalikust arutelust

Tartu Linnavolikogu kehtestas Tartu linna üldplaneeringu 7. oktoobril 2021. Vaata lähemalt.

Dokumendid

 

Tartu linna üldplaneeringu koostamise ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Tartu Linnavolikogu 13. septembri 2018 otsus nr 93)

Tartu linna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (Tartu Linnavolikogu 24. jaanuari 2019 otsus nr 131)

Tartu linna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta tehtud märkused ja ettepanekud

Tartu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine (Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020 istungi protokolli kantav otsus nr LVK-IP-0020)

Seisukoha võtmine Tartu linna üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja sellele eelnenud menetlusperioodi jooksul esitatud arvamuste osas (Tartu Linnavalitsuse 7. septembri 2020. a korraldus nr 932).

Tartu linna üldplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine (Tartu Linnavolikogu 1. aprilli 2021 otsus nr 321).

Seisukoha võtmine Tartu linna üldplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekunud arvamuste osas (Tartu Linnavalitsuse 15. juuni 2021. a korraldus nr 701)
Tartu linna üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused (Tartu Linnavalitsuse 13. juuli 2021. a korraldus nr 813)
Seisukoha võtmine Tartu linna üldplaneeringule esitatud täiendavate arvamuste osas (Tartu Linnavalitsuse 24. augusti 2021. a korraldus nr 938)
Tartu linna üldplaneeringu kehtestamine (Tartu Linnavolikogu 07. oktoobri 2021. a otsus nr 373)

Muudatused ja rakendamine

Vastavalt 10.12.2021 kohtuotsusele nr 3-21-2570 on Tartu Linnavolikogu 7. oktoobri 2021.a otsus nr 373 tühistatud nõude osas: "Emajõe tn- Väike- Emajõe tn- Oa tn- Kroonuaia tn kvartalis peab nii Emajõe tn kui Oa tn frondist olema 1 korruse tasandil vähemalt 25% kaubandus- teeninduspindu.“

Keskkonnaamet on oma 07.10.2021. a kirjaga nr 6-5/21/2035-14 üle vaadanud ja andnud seisukohad Tartu linna üldplaneeringus käsitletud ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekute osas. Kiri sisaldab ka ettepanekutest keeldumisi ning põhjendusi keeldumisteks. Üldplaneeringu seletuskirja ei ole keeldumiste alusel parandatud ning seetõttu tuleb ehituskeeluvööndis ehitamisel lisaks üldplaneeringule tutvuda ka käesolevas kirjas tooduga. Juhime tähelepanu, et Keskkonnaamet ei andnud nõusolekut detailplaneeringut koostamata maakütte, päikesepaneelide, tuletõrjeveevarustuse ja üksiku kinnistu sademeveelahenduse kavandamiseks ehituskeeluvööndisse (kirja lk 112).

Varasemad üldplaneeringud

Tartu üldplaneering (kehtestatud 2017. aastal)
Tartu Linnavolikogu otsus
üldplaneeringu kaardirakendus

Tartu kesklinna üldplaneering (kehtestatud 2016. aastal)
Tartu Linnavolikogu otsus

Tartu üldplaneering (kehtestatud 2005. aasta)
Tartu Linnavolikogu määrus

Meediakajastused

07.10.2021 Tartu Postimees. GALERII ⟩ Volikogu viimane istung algas meeleavalduse saatel, ent üldplaneeringu vastuvõtmist see ei vääranud
07.10.2021 Geenius.ee. Tartus äsja vastuvõetud uus üldplaneering lubab ehitada vastuolulise kultuurikeskuse
07.10.2021 Tartu Postimees. Volikogu viimasel istungil võib veel minna tuliseks vaidluseks
07.10.2021 Tartu Postimees. Looduskaitsjad kutsuvad Tartu volikogu üldplaneeringut tagasi lükkama
22.09.2021 Tartu Postimees. Toomas Kiho: generaalplaan ja südalinna kultuurikeskus
17.09.2021 Tartu Postimees. Mart Hiob: Tartu linna kuju sobib trammivõrgu ehitamiseks ideaalselt
17.09.2021 Tartu Postimees. TARTU TULEMINE ⟩ Salajane: kesklinna park kavandati hoonestada juba Stalini ajal
10.09.2021 Tartu Postimees. Linn tahab Ihaste tüliõunast tüki ära osta
10.09.2021 Tartu Postimees. Tanel Tein: sotside rohepesu keskpargi näitel
09.09.2021 Tartu Postimees. GALERII ⟩ Keskparki kultuurikeskuse rajamise vastased riputasid plakatid parki ning suundusid debatile
06.09.2021 Tartu Postimees. Kohalikud tahavad üldplaneeringut muuta, linn seda ei kavatse
06.09.2021 Tartu Postimees. Advokaadid: võitlus linna üldplaneeringu vastu ei tohi muutuda isiklikuks laimukampaaniaks
01.09.2021 Tartu Postimees. GALERII ⟩ Metsatüli arutelul näitasid kohalikud näpuga eeskätt linnavalitsuse peale
26.08.2021 Tartu Postimees. Sina ole õnnelik, et uue asfaldi saad
11.08.2021 Tartu Postimees. Reno Laidre: kuhu saavad Tartus kodu rajada noored pered?
28.07.2021 Tartu Postimees. Tanel Tein: kaasamise farss keskpargis ja mujalgi
02.07.2021 Tartu Postimees. Üldplaneeringu avalikul arutelul osalejad süüdistasid linnavalitsust ebapädevuses
29.07.2021 Tartu Postimees. Kolmapäeval toimub Tartu üldplaneeringu avalik arutelu
17.06.2021 Tartu Postimees. Tartu linnajuhid räägivad üldplaneeringust kuu lõpus
14.06.2021 Tartu Postimees. Lemmit Kaplinski: olen vastu avalikkusest mööda minevale kuluaaripoliitikale
08.06.2021 Tartu Postimees. Kolmandik planeerimisettepanekuist käis keskpargi kohta

21.05.2021 Bioneer. Eesti Rohelise Liikumise kommentaarid Tartu üldplaneeringule
18.05.2021 Tartu Postimees. Vahur Kalmre: 25 küsimust, miks Süku-vaidlust ei tohi lõpetada
11.05.2021. Tartu Postimees. Gea Kangilaski: Tartu trammi idee pole maha maetud
06.05.2021 Tartu Postimees. Mati Raamat: üldplaneering seab liikluses esiplaanile ratturid ja jalakäijad. Arvestada tuleb tehnoloogia muutumisega
05.05.2021 Tartu Postimees. Märt Põder: targas linnas parki ei ehitata
04.05.2021. Tartu Postimees: Liisa Unt: Meie argieluteemad üldplaneeringus. Kavandatav mõjutab igapäevast elu

01.05.2021 Tartu Postimees. Linn seab Keskpargi kaitsjate petitsiooni usaldusväärsuse kahtluse alla

01.05.2021 Delfi: Paradoks: Tartu kultuurikeskuse vastu allkirja andnute seas ülekaalus need, kes ilmselt sealkandis ei elagi

29.04.2021 Tartu Postimees. Egle Tamm: Ajaloo väärtustamine üldplaneeringus. Miljööalad ja muinsuskaitse
27.04.2021 Tartu Postimees. Üldplaneering vassib keskpargi tulevikku kirjeldades
23.04.2021 Sirp. Visioone ei pea une ja vaba aja arvelt looma
20.04.2021 Tartu Postimees. Tartu uus üldplaneering on nüüd avalikul väljapanekul

20.04.2021 Tartu Postimees. Antti Roose: kartograafiline kiirkursus Tartu elamuarengust

16.04.2021 Tartu Postimees. FOTOD ⟩ Keskpargi ala kannab endas hindamatut kultuuripärandit

15.04.2021 Tartu Postimees. Keskpargi hoonestamist vaidlustab üle 5000 inimese

15.04.2021 Tartu Postimees. Tartu viimane kõrghoone sai ehitusloa

14.04.2021 Tartu Postimees. Vahur Kalmre vastulause abilinnapea Reno Laidre vastulausele, ikka üldplaneeringust

13.04.2021 Tartu Postimees. Jüri Kõre: lustimajad okaskeradele elurikkust päästmas

13.04.2021. Tartu Postimees. Indrek Ranniku: üldplaneering on kõigile tartlastele

13.04.2021 Tartu Postimees. Reno Laidre: sadamaraudtee ja Tartu linna tulevik paistab roheline

12.04.2021 ERR. Tartus Annelinna ja Ropka vahele autosilda ei tule  / Raadiointervjuu

08.04.2021 Tartu Postimees. Vastulause Vahur Kalmrele: Kultuurikeskus kerkib südalinna kooskõlas üldplaneeringuga
07.04.2021 Tartu Postimees. Vahur Kalmre: hüvasti, üldplaneering!

05.04.2021 Tartu Posimees. Linnutee matkarada sel kevadel loodusnautijaid ei oota

01.04.2021 Tartu Postimees. Volikogu võttis vastu Tartu linna üldplaneeringu

31.03.2021 Tartu Postimees. Komisjon hääletas keskpargi kaitsmise ettepaneku maha
31.03.2021 Tartu Postimees. Indrek Ranniku: kultuurikeskuse saatus on ka kesklinna saatus

28.03.2021 Tartu Postimees. Valimisliit Tartu Eest tahab keskpargi kaitseks muuta üldplaneeringut

19.03.2021 Tartu Postimees. Plaan muutus: sadamaraudteele tuleb sõidutee asemel rattatee

12.03.2021 Tartu Postimees. Looduskaitse kriipsutas ka Sõbra silla mõtte maha

04.03.2021 Tartu Postimees. Ajakitsikuses linnavalitsus tahab volikogu istungi lükata naljapäevale

17.02.2021 Tartu Postimees. Uuring: Sõbra sild tõmbaks Sõpruse sillalt liiklust ära

04.02.2021 Tartu Postimees. Kampaaniapilt Sükust tõmbas käima ägeda debati

18.11.2020 Tartu Postimees. Tühjana seisva raudteemaa saatus võib olla mitmekesine

17.11.2020 Postimees. REGIONAALARENG ⟩ Tuuli Veersalu: üldplaneeringud peavad julgema tulevikuga tõtt vaadata

27.10.2020 Tartu Postimees. Tanel Tein: pallaslaste toetuseks – vapruse, vabaduse, rõõmuga

21.10.2020 Bioneer. Tartu annab aiapidajatele Ihaste teel maad juurde

21.10.2020 Tartu Postimees. INTERVJUU ⟩ Auto on Tartus saatanast. Kas on ikka?

11.10.2020 ERR. Tõnis Arjus: aina enam küsitakse kesklinnas tarbimisvabu ruume

08.10.2020 Tartu Postimees. Kas Ropka silla asemel hoopis Sõbra sild?

02.10.2020 Tartu Postimees. Aus linnaametnik: Tartu pole seadnud eesmärki autoliiklust vähendada

30.09.2020 Tartu linna koduleht. GALERII avalikust arutelust

30.09.2020 Tartu Postimees. Reno Laidre: tartlased näitasid valmidust linna arengus kaasa rääkida
30.09.2020 Tartu Postimees. Täna saab Vspas sõna sekka öelda Tartu üldplaneeringu avalikul arutelul
29.09.2020 Tartu Postimees. Plaanitavad ahikütte nõuded muudavad pottsepad murelikuks

28.09.2020 ERR. Ujula tänava pikendamine Tartus põhjustab vaidlusi

11.09.2020 Tartu Postimees. Irja Alakivi: Üldplaneering pöörab parkidele liiga vähe tähelepanu
01.09.2020 Tartu Postimees. Kadri Leetmaa: Ühe planeeringu õppetunnid. Kui oluline on linna üldplaneering?
01.09.2020 Tartu Postimees. Andrus Punt: heinaaeg ei sulge tartlaste suud
31.08.2020 Tartu Postimees. Mart Hiob: Järgmine samm on tramm
21.08.2020 Tartu Postimees. Enriko Talvistu: autod on tulnud Tartusse selleks, et jääda
21.08.2020 Tartu Postimees. Merike Lumi: niitmisest ja Jänese matkarajast
19.08.2020 Tartu Postimees Linlased tegid hulga märkusi uute autotänavate vastu
19.08.2020 Tartu Postimees. Sadamaraudtee kohale ei tohi ehitada automagistraali
13.08.2020 Tartu Postimees. Ruuben Kaalep: Tartu uue üldplaneeringu eelnõu on täis vastuolusid
10.08.2020 Tartu Postimees. Üldplaneeringu eelnõu avalik väljapanek kestab nädala lõpuni
01.08.2020 Tartu Postimees. Video ⟩ Eksperiment. Jänese matkaraja läbib rõõmuga algusest lõpuni vaid fanaatik
15.07.2020 Tartu Postimees: Lenne Rähn-Kuusik: kaasamine Tartu moodi

13.07.2020 Kuku raadio. Intervjuu Indrek Rannikuga

09.07.2020 Kuku raadio Linnatund. Intervjuu Indrek Rannikuga alates 00:43

08.07.2020 Tartu Postimees. Helge kauge tulevik: sadu kilomeetreid rattateid ja neli uut silda
03.07.2020 Tartu Postimees. Tartu trammiutoopia hääbumine
27.06.2020 Tartu Postimees. Omavoliliselt Jänese matkarajale kaevatud kanalite aeg saab läbi

25.06.2020 ERR. Tartu uus üldplaneering liidab endaga Tähtvere

03.06.2020 Tartu Postimees. Emajõelinna kärajatest võttis osa mitusada tartlast

29.05.2020 Tartu Postimees. Tartlasi oodatakse kaasa mõtlema Emajõelinna tuleviku teemal

26.05.2020 Tartu Postimees. Aksel Part: Tartu uus suund

18.05.2020 Tartu Postimees. Abilinnapea: peaksime sadamaraudtee koridori kasutust uuesti mõtestama

14.05.2020 ERR. Spetsialistid soovitavad Tartu kesklinnast liikluse eemale juhtida Karlova tunneliga

21.04.2020 Tartu Postimees. Tartus käib Emajõelinna kavandamine

13.01.2020 Tartu Postimees. Reno Laidre: miks autostumine jätkub katastroofiliselt kiiresti?

Viimati muudetud 18.05.2023

Tartu linna arengukava 2018-2027

Tartu linna arengukava sisaldab konkreetseid tegevusi Tartu linna lähituleviku kujundamiseks. Selle aluseks on arengustrateegias Tartu 2030 kajastatud pikaajaline visioon linna arengust. Arengukava tegevusi kavandades hoiame silme ees meie peamist eesmärki – parandada linlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks nii investoritele kui ka linna külalistele.

Praegu kehtiva arengukava koostamine algas 2016. aastal ja kinnitati volikogus 12. oktoobril 2017. Arengukava koostamises osalesid paljud erinevate eluvaldkondade eksperdid, vabaühenduste esindajad ning Tartu arengust huvitatud linlased. Esmakordselt lülitati arengukava koosseisu ka linna eelarvestrateegia, mis kajastab arengukavas kavandatud tegevuste elluviimise võimalusi neljal eelseisval aastal. Kuidas arengukava kostamise protsess käis, saab lugeda siit.

Iga-aastasel arengukava ülevaatamisel korrigeeritakse eelarvestrateegiat ja pikendatakse seda ühe aasta võrra.

Tartu linna arengukava 2018-2027

 

Käimas on uue arengukava aastani 2035 koostamise protsess.
Vaata lähemalt siit.

Viimati muudetud 15.11.2023

Tartu linna arengukava 2025-2035 koostamine

Tartu linna arengukava koostamise eesmärk on luua terviklik vaade linna arengusuundadest ning olla igapäevane juhtimistööriist, mille abil tagatakse linnaelu erinevate valdkondade tasakaalustatud areng, parandatakse tartlaste elukvaliteeti ning muudetakse Tartu atraktiivsemaks investoritele ja linna külalistele. 
 
Tartu linna uues arengukavas on kirjas ka pikemaajalised strateegilised eesmärgid - kuni aastani 2045. Arengukava koostamisel lähtutakse ülemaailmse kestliku arengu eesmärkide raamistikust, mis on hea abivahend, et tagada tasakaalu kõikide valdkondade vahel ja võrrelda linna arengut muu maailmaga.

Arengukava tutvustuspäev koos lavastusega "Visioonid rambivalguses"

13. juunil toimub linna ja Musta Kasti koostöös valmiva arengukava tutvustamine, kus linna arengudokumenti paremaks mõistmiseks võetakse appi kohalike kaasamine ja ka lavastuslikud elemendid. 

Lisaks tavapärasele arengukava ja eelarvestrateegia avalikule väljapanekule korraldab linn seekord eraldi tutvustuspäeva, kus kõigil on võimalik arengukava sisuga tutvuda vabas ja inspireerivas vormis. 13. juunil on erinevatesse kohtadesse loodud viis kohtumispaika ehk tugijaama arengusuundadega tutvumiseks ning toimuvad kolm linna tulevikust jutustavat etendust. 

Erinevates linnaosades asuvates kohtumispaikades saab tutvuda arengukava põhiliste suundadega, küsida küsimusi ja arutada sisu üle ning teha ettepanekud. Kohtumispaigad on avatud kell 11.00–20.50 ja neisse võib sisse astuda kogu päeva jooksul. Igas asukohas tutvustatakse süvitsi ühte arengukava tegevussuunda ning seejärel liigutakse koos Alexela loomelavale Atlantise majja, kus toimub arengukava lavastuslik tutvustus „Visioonid rambivalguses“. Lavastus on informatiivne ja meelelahutuslik tõlgendus arengukavast, mille autoriks on Musta Kasti näitleja Kaarel Targo. „Visioone rambivalguses“ mängitakse kolm korda päevas (kell 13.00, 17.30 ja 21.00). 

13. juuni päevakava

Viis kohtumispaika on avatud kell 11.00–20.50.

Kohtumispaik 1 Turu sillal (Annelinna poolses otsas). Heaolu ja kogukond. 

Kohtumispaik 2 Kaubamaja ees. Linnaruum.

Kohtumispaik 3 Lodjakojas. Keskkond.

Kohtumispaik 4 TÜ raamatukogu ees. Haridus ja kultuur.

Kohtumispaik 5 Atlantise maja ees. Innovatsioon ja ettevõtlus.

 

Kohtumispaikadest väljub umbes 15 minutit enne etenduse algust buss Atlantise maja suunas. 

Arengukava lavastusliku tutvustuse „Visioonid rambivalguses“ etendused Alexela loomelaval (Atlantise majas) kell 13.00, 17.30 ja 21.00.

Kõik sündmused on osalejatele tasuta.

Lavastaja Kaarel Targo sõnul tõstab Tartu arengukava tutvustuspäev suhtlemise au sisse! „Paigutame linnaruumi viis väikest tugijaama, mis võiksid antiiksete foorumite eeskujul pakkuda kõigile kodanikele sõnaõigust. Linlasi tervitavad seal Musta Kasti näitlejad, kes aitavad mõtte käima lükata ja hoiavad seda vajadusel laiali valgumast. Arengukava lavastuslikus esitluses – „Visioonid rambivalguses” – vaatleme, mis juhtub siis, kui kuus väga erineva nägemusega inimest püüavad arengukava juppideks lahti võtta ning seejärel tagasi kokku panna. Loodetavasti saab natuke naerda ja kui eriti hästi läheb, saame lõpuks kõik natuke paremini aru, mis see arengukava üldsegi on ja kuidas see just selliseks on kujunenud,“ ütles Targo.

Tartu arengukava 2025-2035 koostamine on toimunud linnavalitsuse, ekspertide ja linlaste koostöös. Aasta tagasi toimus visioonikonverents, kus koguti mõtteid nii osalejatelt kui esinejatelt. Nüüd oleme jõudnud etappi, kus kõikidel on veelkord võimalik ettepanekuid teha ja kaasa rääkida Tartu linna arengu kujundamisel. Tartu linnavalitsus saatis eile arengukava ja eelarvestrateegia volikogule, kes omakorda saab teha otsuse arengukava avalikule väljapanekule suunamiseks.

Tartu arengukavaga 2025-2035 saab detailselt tutvuda avalikul väljapaneku ajal, mille kuulutab välja linnavolikogu. Uus arengudokument soovitakse kinnitada 2024. aasta sügisel.

Musta Kasti loominguline kollektiiv Tartu arengukava videote võtetel. Vasakul režissöör Kaarel Targo ja tema kõrval Liikleja (Silva Pijon).

Arenguvideod

Must Kast on arengukava läbi lugenud (või vähemalt sisukorra) ja andnud igale meie arengusuunale oma tõlgenduse. Tule uuri 13. juunil järele, millest arengukava tegelikult koosneb ja kui palju erineb see videotes nähtust.

Tartu arengusiht: keskkond

Arengukava koostamise ajakava

ETTEVALMISTUS

 • 2022 - Tartu linna arengusuundade ühtse mudeli koostamine.
  Arengumudel tagab tervikliku vaate linna strateegiadokumentidele ja lihtsustab nende koostamist, jälgimist ja eelarvestamist. Arengumudel annab ülevaate arengueesmärkide vahelistest seostest (ristviitamine) ning võimaldab lihtsasti mõistetavate mõõdikute abil eesmärkide täitmist jälgida.
 • Jaanuar 2023 - elanike rahulolu-uuringu "Tartu ja tartlased 2023" läbiviimine.
  Vaata uuringu kokkuvõtet.
 • Tartu linna arengukava lähtepositsiooni ülevaate koostamine.
  Vaata ülevaadet.

STRATEEGILISTE EESMÄRKIDE SÕNASTAMINE

 • 5. mai 2023 - visioonikonverents "Meie linna lood".
  Info konverentsi kohta.
 • Kevad-sügis 2023 - arengukava pikaajaliste eesmärkide sõnastamine
  • Aprill-mai - linnavalitsuse töötajate ja volikogu liikmete strateegiapäevad.
  • Juuni-august 2023 - linlaste tagasiside kogumine strateegilistele sihtidele. Kokkuvõte linlaste tagasisidest.
  • August 2023 - valdkondade ekspertide fookusgrupid.
  • September 2023 - arutelud volikogu komisjonides.

ARENGUKAVA SISU LOOMINE

 • 2023 teine pool - arengukava sisu loomine ja mõõdikute valimine.
 • 2023 sügis - huvirühmade kaasamine arengukava sisu loomiseks.
  • Septembris-oktoobris toimusid seminarid nii linnavalitsuse töötajate, ekspertide kui ka erinevate huvirühmade esindajatega.
  • Oktoobris oodati linlaste mõtted küsitluse vormis. Vaata lähemalt.
  • Oktoobris-novembris toimusid kõigile huvilistele mõeldud seminarid:
   • 18. oktoobril arutelu "Keskkond ja linnaruum"
   • 25. oktoobril arutelu "Kodu, kogukond ja kultuur"
   • 8. novembril arutelu "Haridus, innovatsioon ja ettevõtlus"
  • 18. novembril toimus arutelu Tartu Noortevolikoguga. Vaata kokkuvõtet siin.
  • 6. detsembril tomus arutelu eakatega Tartu Puuetega Inimeste Kojas. Vaata kokkuvõtet siit.
 • 2024 suvi - arengukava avalik tutvustamine ja arutelud.
  • 6. juunil 2024 on arengukava volikogus, kes suunab selle avalikule väljapanekule.
  • 13. juunil 2024 on arengukava lavastuslik tutvustuspäev.
 • 2024 sügis - arengukava kinnitamine volikogus.

INFO SAAMINE

Kui soovid saada infot arengukava koostamise kohta, jäta meile oma andmed sellel vormil.

Visioonikonverents "Meie linna lood" 5. mail 2023. Foto: Evelin Lumi
Visioonikonverents "Meie linna lood" 5. mail 2023. Foto: Evelin Lumi
Arengukava seminar „Kodu, kogukond ja kultuur“ 21. septembril 2023
Arengukava seminar „Kodu, kogukond ja kultuur“ 21. septembril 2023

Taustamaterjalid

Viimati muudetud 24.05.2024

Valdkondlikud arengudokumendid

Tartu linna energia- ja kliimakava 2030

Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" kirjeldab erinevate valdkondade eesmärke ja tegevusi, mille abil mõju keskkonnale ja kliimale vähendada ning jõuda  ühiste pingutuste tulemusel aastaks 2050 kliimaneutraalsuseni. Energia- ja kliimakava osana koostati koostöös linnakodanike ja huvigruppidega ka jalgrattaliikluse strateegiline tegevuskava ja regionaalse ühistranspordi- ja multimodaalsete transpordilahenduste arendamise tegevuskava. Koostamise protsess.

Tartu energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" (EST) / (ENG)

Tartu jalgrattaliikluse strateegiline tegevuskava 2020-2040

Regionaalse ühistranspordi- ja multimodaalsete transpordilahenduste arendamise tegevuskava

 

Easõbralik Tartu 2030

Visioonidokument „Easõbralik Tartu 2030“ käsitleb 8 linnaelu valdkonda ning tartlaste mõtteid, kuidas muuta Tartu linna veelgi easõbralikumaks.

Tartu linn soovib tasandada ettevaatavalt rahvastiku vananemisega kaasnevaid muutusi ning pakkuda linnakodanikele easõbralikke avalikke teenuseid ning mugavat ja toetavat linnaruumi. „Easõbralik Tartu 2030“ on dokument, kuhu on koondatud kõik head mõtted, linnavalitsuse osakondade easõbralikud tegevused ning linnaelanike arvamus, mida saaks veel teha, et vanemaealised end Tartus elades hästi ja hoitult tunneksid. Dokument on loodud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) easõbraliku linna kontseptsiooni alusel.  

Easõbralik Tartu 2030

Kultuuristrateegia 2030

Kultuuristrateegia väljatöötamise ajendiks on Tartu kandideerimine Euroopa kultuuripealinnaks.

Tänases Tartus ja selle kultuuristrateegias mõistetakse kultuuri kui olemise viisi, mis hõlmab endas tartlaste toimimist nii traditsioonilistes kultuurivaldkondades nagu rahvakultuur või kaunid kunstid kui ka spordis ja noorsootöös. Kultuuri siirded viivad linnaruumi, ettevõtlusse, haridusse ja kõigisse teistesse linnaelu valdkondadesse.

Kultuuristrateegia kirjeldab Tartu kujunemist tänaseks kultuurikeskuseks ning väljakutseid tulevikuks. Aastal 2030 soovivad strateegia koostamises osalenud näha Tartut avatud, julge ja sõbraliku kultuurilinnana. Strateegiat läbivad kolm olulist märksõna: põlvkonnad, kogukonnad, keskkonnad.

Tartu Linnavolikogu võttis kultuuristrateegia vastu 2018. aastal.

Kultuuristrateegia 2030
Lühiversioon kultuuristrateegiast

Õhukvaliteedi parandamise kava

Tartu linna õhukvaliteedi parandamise kava benso(a)püreeni osas" koostati, kuna selle saasteaine kontsentratsioon õhus ületab kehtestatud sihtväärtust 1ng/m3. Benso(a)püreeni puhul on tegemist kantserogeense ühendiga, mis võib mõjutada eelkõige hingamiselundkonda.
Õhukvaliteedi parandamise kava koostamise eesmärk oli analüüsida põhjuseid, miks saasteaine sisaldus ei vasta normidele ning kokku leppida tegevused saaste ohjamiseks.

Tartu linna õhukvaliteedi parandamise kava benso(a)püreeni osas (2019)

Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2040 seab eesmärgiks amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustike järkjärgulise igaaastase rekonstrueerimise, lahkvoolse kanalisatsiooni väljaehitamise haldusreformieelse Tartu linna piirkonnas ja nn pudelikaelte rekonstrueerimise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaarendamise ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetavatel aladel, millel praegu veel ühisveevärk ja -kanalisatsioon puudub (eelkõige endise Tähtvere valla aladel). Samuti on eesmärgiks Ilmatsalu ja Tüki reovee juhtimine koos Rahinge ja Kandiküla reoveega puhastamiseks Tartu linna reoveepuhastisse ning joogivee juhtimine Tartust Ilmatsallu ja Tükile ning veehaarete rajamine Laseri tn 5 ja 7 kinnistutele ning Hiiepõllu kinnistule.

Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2040
Lisad

Välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava põhineb Tartu linna välisõhu strateegilisel mürakaardil.  Tegevuskavaga soovitakse vähendada müraga seotud kahjulikke mõjusid ja selle häirivat mõju elanikerohketes piirkondades. Tegevuskava eesmärgiks on kaitsta ka linnas asuvaid vaikseid alasid, nii tuleks linnaruumi planeerimisel tagada, et müratase puhke- ja virgestusmaadel jääksid piisavalt madalateks ka tulevikus.

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava

 

Tartu linna jäätmekava

Tartu linna jäätmekavas 2020–2024 on seatud põhieesmärkideks jäätmetekke vältimine ja vähendamine, jäätmeringluse ja taaskasutuse edendamine ning jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine.

Jäätmekavas tuuakse välja perioodi põhieesmärgid: jäätmetekke vältimine ja vähendamine, jäätmeringluse ja taaskasutuse edendamine ning jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine, tõhustades muuhulgas seiret ning järelevalvet.

Tartu linna jäätmekava 2020–2024

Tartu liiklusohutusprogramm

Tartu liiklusohutusprogramm 2017-2025 määrab ära Tartu liikluse ohutumaks muutmise eesmärgid, põhimõtted ja suunad.

Tartu liiklusohutusprogramm aastateks 2017-2025

Haridusvaldkonna arengukavad

Arengustrateegia „Tartu 2030“ visioonis nähakse Tartut arenemas viie linnana: kooli ja teadmuslinn, nutikas ettevõtluslinn, inspireeriva elukeskkonnaga linn, hooliv linn ja loov linn.

 

Kooli ja teadmuslinna strateegilised eesmärgid

 

 • Tartu haridus- ja teadusasutustes töötavad väga head pedagoogid, tippteadlased ja –õppejõud, oma ala tunnustatud teoreetikud ja praktikud kõikjalt maailmast.
 • Tartus toimib terviklik ja rahvusvahelisusele avatud haridusasutuste võrgustik, mis võimaldab konkurentsivõimelise hariduse omandamist.
 • Tartu kõrgkoolid annavad tugeva panuse regionaalset majandust toetavainnovatsioonisüsteemi arendamisse.
 • Tartu on elukestvat õpet võimaldav täiendus- ja ümberõppekeskus, mis hõlmab eri taseme haridusasutusi.
 • Tartu haridusasutused seisavad hea eestikeelse teaduse ja hariduse kestmise eest üleilmastumise käigus.

Haridusvaldkonna arendamiseks kavandatud tegevused aastateks 2018–2025

 

 • Eesti hariduselu eestvedamine ja Tartu kujundamine kõigi õppijate linnaks.
 • Hariduse kättesaadavuse parandamine ja haridusasutuste võrgu efektiivse toimimise tagamine.
 • Haridusasutuste muutmine nüüdisaegsemaks ja turvalisemaks.
 • Nüüdisaegse õpikäsituse elluviimist toetava juhtimise ja õppe korraldamine.
 • Haridustöötajate väärtustamine ja nende professionaalse arengu toetamine.
 • Õppijaid, õpetajaid ja lapsevanemaid toetava tugisüsteemi arendamine.
 • Innovaatiliste tehnoloogiate kasutamine õppijakeskse õppetöö läbiviimiseks.
 • Õpilaste arengut ja õpihuvi toetava õppetöö mitmekesistamine.
 • Haridusasutuste ja lapsevanemate koostöö tõhustamine lapse arengu toetamiseks.
 • Kõigi põlvkondade lõimimine elukestvasse õppesse.

 

Avalikul väljapanekul

"Tartu Karlova Kooli arengukava aastateks 2024-2027"  avalikul väljapanekul 16. veebruar kuni 8. märts 2024. Ettepanekuid saab esitada meili teel aadressile [email protected], tuua kirjalikult vormistatuna kooli või saata postiga aadressil Tartu Karlova Kool,  Lina tn 2, Tartu 50103.

Viimati muudetud 15.02.2024

Tartu linna eelarvestrateegia

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi kajastav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2027. Eelarvestrateegia on arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis on arengukava osa (neljas peatükk). Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.

Arengukava koos eelarvestrateegiaga on aluseks kohaliku omavalitsuse eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel.

Tartu linna eelarvestrateegia 2024-2027

Eelarvestrateegia on koostatud ebakindlates poliitilistes ja majandusoludes. Kuigi energiahindadega seonduv määramatus on vähenenud, siis sõja ja geopoliitiliste pingete edasine kulg võivad märgatavalt muuta majanduse väljavaadet. Pikemas perspektiivis mõjutavad elukvaliteeti kliimakriis, elurikkuse vähenemine ja ökosüsteemide kahjustumine.

Eelarvestrateegia märksõnadeks on haridus, kultuuripealinn ja rohepööre. Nimetatud kolme suuna väljaminekud moodustavad enamuse järgmise nelja aasta eelarvest.

Olulisemad eelarvestrateegias kavandatud tegevused:

 • Koolide investeeringute kava elluviimine.
 • Lasteaedade investeeringute kava elluviimine.
 • Euroopa Kultuuripealinna tegevused.
 • Keskkonnateadlikkus, sh panustamine kliima- ja elurikkuse kriisi pidurdamisse.
 • Elanike sotsiaalse kaitstuse suurendamine.
 • Tänavavõrgu korrashoid ja arendamine.

  Eelarvestrateegia aastateks 2024-2027

  Eelarvestrateegia põhinäitajad

  Volikogu määrus eelarvestrateegia heakskiitmise kohta (13. oktoober 2022)

  Eelarvestrateegia lühikokkuvõte

  Koolide investeeringute kava

  Lasteaedade investeeringute kava

  Viimati muudetud 12.01.2024

  Tartu linna heaoluprofiil 2021

  Tervise- ja heaolu profiili eesmärk on anda omavalitsusele ülevaade elanike heaolust ning seda mõjutavatest teguritest, et luua elanike tervist, heaolu ja turvalisust toetav elukeskkond. 

  Heaoluprofiilis kajastuvad Tartu elanike üldandmed ning ülevaade linlaste tervise ja heaolu seisundist ning tervisemõjuritest. Statistilised näitajad pärinevad põhiliselt riiklikest andmebaasidest. Heaoluprofiil aitab luua sidusust erinevate eluvaldkondade vahel ning on aluseks tegevuste planeerimisel, mis suurendavad heaolu ja tõstavad inimeste elukvaliteeti.

  Heaoluprofiili tulemustega saad tutvuda siin

  Viimati muudetud 08.01.2022