Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Toetused ja teenused

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Üldinfo abi andmisel
Lastega perele
Eakatele ja erivajadustega inimestele
Toimetulekuraskustega inimestele

Üldinfo

Sotsiaalhoolekande eesmärk on sotsiaalteenuste,- toetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise või määramisega toetada inimese iseseisvat toimetulekut, töötamist ja aktiivset osalust ühiskonnaelus.

Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetulekut  soodustav rahaline toetus.
Sotsiaalteenus on seevastu mitterahaline perioodiline abi isikule või perele, kes seda vajab.

Tartu linnas tegeleb sotsiaalhoolekandega  sotsiaal- ja tervishoiuosakond, osakonnas on neli  teenistust hoolekandelastekaitsesotsiaaltöö ja  tervishoiu.

Linnas asub kolm elukohajärgset piirkonnakeskust    (Annelinna- Ülejõe,  Karlova - Tamme ja Tähtvere - Veeriku).
Spetsialistide vastuvõtuajad piirkonnakeskustes.

 

Avaldus abi saamiseks

Abi saamiseks esitada, kas
vabas vormis avaldus (selgitada lühidalt,  milles abi vajatakse, lisada  kontaktandmed)
või kasutada allolevat vormi

Üldine avaldus

Avalduse saab  saata osakonna üldmeilile sto@tartu.ee
Saata postiga Raekoja plats 3, 51003 Tartu
Viia elukohajärgse piirkonnakeskuse spetsialistile vastuvõtuajal
Kirjutada otse spetsialistile (osakonna spetsialistide kontaktid).
Või helistada osakonna üldtelefonile 736 1300

Abi saamiseks võib avalduse esitada ka e-keskkonnas

Avaldus vaadatakse läbi esimesel võimalusel.
Andmete täpsustamiseks võtab spetsialist vajadusel avalduse esitajaga ühendust.

Sotsiaaltoetused

Tartu linnas on võimalik taotleda järgmiseid sotsiaaltoetuseid:
Täiendav lapsetoetus (sünnitoetus)
Lasteaia kohamaksu - ja toidutoetus
Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale
Hooldajatoetus puudega täisealise hooldamise eest
Täiendav sotsiaaltoetus  vähekindlustatud isikute hädavajalikke kulude katmine 
Toimetulekutoetus
Eluruumi kohandamise toetus (linna eelarvest)
Energiakulude hüvitamine   hüvitusperiood kuni 30.04.2022  (taotlusi  võeti vastu kuni 13.06.2022)  
Ukraina sõjapõgenike üürihüvitis
Matusetoetus

Sotsiaalteenused

Tartu linnas on võimalik taotleda järgmiseid sotsiaalteenuseid:
Tugiisikuteenus puudega lapse perele
Lapsehoiuteenus puudega lapse perele
Puudega lapse sotsiaaltransporditeenus
Laste ja noorte asendus- ja järelhooldusteenus
Turvakoduteenus lastele ja peredele (Tartu Laste Turvakodu - Tiigi  tn 55, Tartu)
Turvakoduteenus (Tartu linna asutus Varjupaik - Peetri 16c, Tartu)
Psühholoogiline nõustamine vähekindlustatud tartlaste (Vaksali 14, 2. korrus) 
Eluruumi tagamise teenus  linna eluruumi kasutusse andmine lepingu alusel 
Sotsiaalmajutusteenus  voodikoha võimaldamine Peetri 16c majutusüksuses  või  peremajutus Rahu 8  
Varjupaigateenus ja kodutute päevakeskus (Varjupaik - Peetri 16c, Tartu)
Turvakoduteenus täisealisele isikule (telefonid 5594 9496; 744 8706; 511 9384)
Toidu- ja riideabi - vältimatu sotsiaalabi (EELK Tartu Pauluse Kogudus - Riia tn 27, Tartu)
Võlanõustamisteenus  - võlgadega toimetulekuraskustes isikud
Tugiisikuteenus  toimetulekuraskustega inimestele
Sotsiaaltransporditeenus  raske ja sügava puudega täisealisele isikule
Isikliku abistaja teenus sügava nägemis- või liikumispuudega täisealisele isikule
Viipekeele tõlketeenus kuulmispuudega või kuulmislangusega  isikutele
Sooja toidu koduvedu   Tartu linnas elavatele eakatele
Ööpäevaringne hooldusteenus hooldekodus
Ajutine hooldusteenus hooldekodus  kuni üheks kuuks kalendriaastas
Koduhooldusteenus  eakate ja puuetega isikute füüsiline ja vaimne abistamine isiku kodus ja asjaajamisel väljaspool kodu
Healoumeistri (abimehe) teenus  aitab eakal kodus kõrvaldada kukkumisriske

Viimati muudetud 20.06.2022

Teenused, toetused ja abi lastele ning peredele

Leheküljelt leiate Tartu linna lastele ja lastega peredele suunatud sotsiaaltoetuste, -teenuste ja  programmide  täpsema ülevaate. Info on mõeldud kasutamiseks ja jagamiseks nii lastega töötavatele spetsialistidele, kuid ka abiks lapsevanematele, kes otsivad oma lapsele ja perele sobivat teenust.

Lisaks on leitav ka juhend, kuidas või kellele teatada abivajavast või hädaohus olevast lapsest.

Toetused ja abistavad teenused lastega perele

Teata abivajavast või hädaohus olevast lapsest

Lastekaitseseaduse § 27 ja § 31 kohaselt on igal inimesel, kellel on teave abivajavast või hädaohus olevast lapsest, kohustus sellest teatada.

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Hädaoht lapse elule ja tervisele võib tuleneda nii teda ümbritsevast keskkonnast, teiste inimeste ja tema lähedaste tegevusest kui ka lapse enda käitumisest. Hädaohu korral on vaja koheselt sekkuda, et ära hoida ohtu lapse elule või lõpetada ohtlik olukord. 

Hädaohus olevast lapsest teata hädaabinumbril 112 ja lastekaitse spetsialistile.

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes ning laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Abivajavaks võib olla laps, kes vajab abi, aga olukord ei ole koheselt ohtlik tema elule või tervisele.

Abivajavast lapsest teata Tartu Linnavalitsuse lastekaitse spetsialistile.

Nii hädaohus kui abivajavast lapsest võib teatada ka ööpäevaringne lasteabitelefonile 116 111 (välismaalt helistades +372 600 4434või www.lasteabi.ee dialoogiboksist ´´Küsi abi´´

Laste vastu suunatud vägivalla juhtumite kohta saab esitada süüteoteate Politsei- ja Piirivalveametile .

Kriminaalpoliitika.ee
Kriminaalpoliitika.ee

Viimati muudetud 06.05.2022

Teenused ning abi eakatele ja erivajadustega inimestele

Viimati muudetud 13.06.2022