Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Isikukood

Rahvastikutoimingute osakond
Tiigi 12, 50410 Tartu

Küüni 5, 51004 Tartu

Vastuvõtuajad: E 9-12; 14-17.30,
T 12-16, K 9-12; 13-16,
N suletud, R 9-12; 13-16

Isikukood
Vajalikud viited
Kontaktid

Isikukood on inimese soo ja sünniaja alusel moodustatud arv, mis võimaldab inimese üheselt kindlaks teha. Isikukood koosneb 11 numbrist, millest esimene näitab inimese sugu ja kuus järgmist tema sünnikuupäeva. Neile järgnevad kolm numbrit on järjenumbrid ühel ja samal päeval sündinutele ning viimane on kontrollnumber, mis arvutatakse spetsiaalse valemi abil.

Isikukood antakse isikutele, kellele ei ole varasemalt isikukoodi antud ja kes omandavad Eestis elamisõiguse või asuvad Eestisse elama elamisloa alusel ning isikutele, kes ei ela alaliselt Eestis, kuid vajavad isikukoodi oma andmete kandmiseks Eesti riigi andmekogudesse, kuna peaaegu kõik need on Eestis isikukoodi põhised (nt Maksu- ja Tolliameti, Tervisekassa, Sotsiaalkindlustusameti jaoks).

Isikukoodi saamine ei anna õigust Eestis viibida, elada või töötada – need õigused peavad tulenema muudest seadusega ette nähtud alustest.

Isikukoodi andmine

Elamisloa, elamisõiguse, rahvusvahelise kaitse või muu seaduses sätestatud menetluse käigus annab isikukoodi taotlejale Politsei- ja Piirivalveamet.

Politsei ja Piirivalveametis registreeritakse välismaalaste lühiajaline töötamine, mille käigus antakse isikule ka isikukood. PPA väljastab tööandjale teate, kuhu on märgitud ka isikukood ning tööandjal ega välismaalasel pole vaja enam pöörduda maakonnakeskuse kohalikku omavalitsusse isikukoodi saamiseks.

Isikule, kelle isikukood tuleb kanda sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse, annab isikukoodi seaduses sätestatud menetluse käigus Sotsiaalkindlustusamet.

Isikukoodi andmine lühiajaliselt Eestis viibivale välisriigi kodanikule

Maakonnakeskuse kohalik omavalitsus, sh Tartu linn annab isiku taotluse alusel isikukoodi üldjuhul välisriigi kodanikule, kelle andmed kantakse riigi andmekogusse ja kes ei ole rahvastikuregistri subjekt, ei ela alaliselt Eestis, ei ole elamisloa või elamisõiguse taotleja ega vaja isikukoodi Eestis töötamise registreerimiseks.

Isikukoodi andmine EL kodanikule koos elukoha registreerimisega

Euroopa Liidu, Euroopa Liidu Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikul (edaspidi EL kodanik) on õigus Eestis viibida kehtiva reisidokumendi või isikutunnistuse alusel kuni 3 kuud elamisõigust registreerimata.

Euroopa Liidu kodanikud, kes soovivad saada Eestis elamisõiguse, asudes elama Tartusse, esitavad Tartu Linnavalitsuse rahvastikutoimingute osakonnale teate elukoha registreerimiseks ja isikukoodi saamiseks.

Elukoha registreerimisega omandab Euroopa Liidu kodanik automaatselt viieaastase tähtajalise elamisõiguse Eestis. EL kodaniku elamisõigust tõendavaks dokumendiks on ID-kaart.

Vaata täpsemalt

Isikukoodi taotluse esitamine

Taotluse saab esitada isiklikult kohal olles järgmistes asukohtades:

Tartu Välismaalaste Teenuskeskus
Ülikooli 17, Tartu
vastuvõtuajad E-R 9-16 ja N 9-18
e-post [email protected]

Rahvastikutoimingute osakond
Vastuvõtuajad
E 9-12; 14-17.30
T 12-16
K 9-12; 13-16
N Suletud
R 9-12; 13-16

Aadress Küüni 5, Tartu
tel 736 1140, e-post [email protected]

Aadress Tiigi 12, Tartu
tel 742 0856, e-post [email protected]

NB! Kaasa võtta isikut tõendav dokument (EL liikmesriigi, Euroopa majanduspiirkonna või Šveitsi Konföderatsiooni välja antud isikut tõendav dokument või välisriigi reisidokument)

Taotlus isikukoodi andmiseks  enne taotluse täitma asumist salvesta see oma seadmesse, palun täitke taotlus trükitähtedega).

Isikukoodi taotlemine alaealisele

Alaealise lapse või eestkostetava eest esitab isikukoodi taotluse tema vanem, eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja. Seaduslikku esinduse õigust tõendatakse esindusõigust tõendava dokumendi alusel.

Alaealise rahvastikuregistri subjektina arvele võtmisel kantakse rahvastikuregistrisse tema sünnidokumendi andmed.

Kui taotlusele on lisatud välisriigis välja antud dokument, peab see olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on ühes eelpool mainitud keeles. Tõlke peab olema teinud vandetõlk. Välisriigis välja antud dokument peab olema legaliseeritud või apostilliga kinnitatud, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti. Vaata täpsemalt https://www.tartu.ee/et/abielu#valisriigi-dokumendid

Vähemalt 15-aastane EL kodanik (Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanik, kes ei ole Eesti kodanik, ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanik) võib taotluse isikukoodi saamiseks esitada iseseisvalt.

Viimati muudetud 07.02.2024

Kristina Aabrams - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine.

746 1772

5330 4213

Tiigi 12

-

Viivi Maremäe - juhtiv peaspetsialist

Elukoha aadressiga seotud küsimused, andmevahetuse korraldamine teiste asutustega, elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmine KOV algatusel, elukoha aadressiandmete muutmine omaniku õigustatud nõudmisel, isikukoodide moodustamine.

736 1139

527 0282

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Siiri Sinijärv - juhtiv peaspetsialist

Abielu lahutamine, uue isikunime andmine, vaimulike abielude registreerimine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse.

742 0632

505 1944

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kersti Aadusoo - peaspetsialist

Abielu sõlmimise tseremoonia läbiviimine.

742 0632

-

Tiigi 12

-

Tiiu Eintalu - peaspetsialist

Elukoha registreerimine, isikukoodide moodustamine.

736 1031

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Ljudmila Maslenikova - peaspetsialist

Abielu sõlmimine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine, isikukoodide moodustamine.

742 0856

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Marko Mängli - peaspetsialist

Rahvastikuregistri andmete töötlemine ja klientide nõustamine, isikukoodide moodustamine, elukoha aadressandmete rahvastikuregistrisse kandmine.

736 1140

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kadri Männik - peaspetsialist

Sünni registreerimine, isaduse omaksvõtu kannete koostamine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0960

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Peep Puis - peaspetsialist

Abielu sõlmimise tseremoonia läbiviimine.

 742 0632 

-

Tiigi 12

-

Kaia Rahu - peaspetsialist

Korduvate perekonnaseisudokumentide (tõendite) väljastamine, abieluvõimetõendite väljastamine, rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine, andmete rahvastikuregistrist väljastamine õigustatud huvi korral, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0954

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Maie Tamm - peaspetsialist

Elukoha registreerimine, isikukoodi moodustamine.

736 1141

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kristina Sarkisjan - koordinaator

Tartu linna ja Lõuna-Eestisse alaliselt või ajutiselt elama asunud välismaalaste kohta teabe haldamine ja mitmekülgse abi andmise korraldamine ning tegevuste koordineerimine.

-

-

Ülikooli 17

-

Annela Samarüütel - spetsialist

Tiigi 12 hoonet külastavate kodanike vastuvõtmine ja suunamine, sh abielutseremoonia läbiviimisel, dokumendihalduse korraldamine.

742 0624

-

Tiigi 12

-