Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Volikogu üldinfo

Tartu Linnavolikogu on kohaliku omavalitsuse esinduskogu, mille valivad linna hääleõiguslikud elanikud iga nelja aasta tagant. Linnavolikogu X koosseis valiti
17. oktoobril 2021, volikogus on 49 liiget.

Ülevaade Tartu Linnavolikogust

linnavolikogu liikmed

Linnavolikogu liikmed on kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel sõltumatud ja juhinduvad oma tegevuses seadustest, linna õigusaktidest ning linnaelanike huvidest ja vajadustest. Linnavolikogu liikmete arvu määrab eelmine volikogu koosseis, Tartu-suuruses linnas peab volikogus olema vähemalt 31 liiget. Alates 1989. aastal toimunud valimistest on Tartu volikogu olnud 49-liikmeline.

Vaata lähemalt
IMG_6460.jpg
Linnavolikogu esimees ja aseesimees

Esimees korraldab volikogu tööd. Esimehe ülesanne on kutsuda kokku ja juhatada volikogu istungeid, esindada Tartu linna ja volikogu, allkirjastada volikogus vastu võetud õigusakte, jälgida arupärimistele ja avaldustele vastamist ning täita teisi talle seadusega pandud kohustusi. Esimehe äraolekul või volituste peatumisel asendab teda volikogu aseesimees.

Vaata lähemalt
IMG_3825.jpg
Linnavolikogu komisjonid

Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus arutatakse õigusaktide eelnõusid ja muid volikogu menetluses olevaid küsimusi. Igal volikogu fraktsioonil on õigus olla proportsionaalselt esindatud kõikides komisjonides. Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. Vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed, revisjonikomisjonis on ainult volikogu liikmed.

Vaata lähemalt
IMG_3328.jpg
linnavolikogu fraktsioonid

Fraktsiooni saavad moodustada vähemalt viis volikogu liiget. Fraktsioon registreeritakse volikogu istungil moodustajate kirjaliku avalduse alusel. Volikogu liige võib samal ajal olla ainult ühe fraktsiooni liige.

Vaata lähemalt
Linnavolikogu eestseisus

Eestseisus on volikogu esimehele nõu andev organ, kuhu lisaks volikogu esimehele kuuluvad volikogu aseesimees, fraktsioonide esimehed ning ka fraktsioonita erakondade esindajad.

Vaata lähemalt

Viimati muudetud 18.03.2024