Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
20°
20°

Üldinfo

Tartu on nooruselinn, kus noortel on igakülgsed võimalused arenguks ja eneseteostuseks. Noorsootöö julgustab noort avastama, hoolima ja tegutsema.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
736 1360
 

Noorsootöö üldinfo

Prioriteedid

Tartu noorsootöö keskmes on 7-19-aastaste ehk laste ja teismeliste vaba aja arendavate tegevuste soodustamine. Selles vanuses noori on Tartus ca 13 500. Põhiliselt sellele vanuserühmale on suunatud huvikoolide ja huvitegevuse ühingute ettevõtmised (ca 14 000 osalejat), koolide huviringid (ca 7500 osalejat) ning noortekeskuste tegevus (ca 2500 külastajat aastas).

Tartu noorsootöö arendamise aluseks on arengustrateegia Tartu 2030. Enamik noorsootöö tegevusi on seotud eesmärgiga "Tartu on nooruselinn, kus noorel on igakülgsed võimalused arenguks ja eneseteostuseks ning noorsootöö julgustab noort avastama, hoolima ja tegutsema".

Olulisemad töösuunad on järgmised:
•   Noorte osalusvõimaluste mitmekesistamine ja linna arengusse kaasatuse suurendamine.
•   Võimaluste laiendamine noorte ettevõtlikkuse, loovuse, omaalgatuse ja ühistegevuse arendamiseks ning noorte tööturule sisenemiseks.
•   Noorsootöö kättesaadavuse suurendamine ja noorte tööhõivevalmiduse toetamine.
•   Tõenduspõhise noorsootöö arendamine, kasutades ajakohaseid keskkondi ning meetodeid.
•   Noorsootöötajate professionaalsuse ning nende väärtustamis- ja tunnustussüsteemi arendamine.

Huvitegevus

Huviharidus ja huvitegevus tähendavad süsteemset juhendatud tegevust õppetööst ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmisi ja oskusi valitud huvialal. Huvihariduse infot vt siit. Tartus on loodud mitmekülgsed võimalused erinevate huvialadega tegelemiseks mittetulundusühingutes, kus on struktureeritud tegevuskava huviringide läbiviimiseks. Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond rahastab ca 2000 noore osalust mittetulundusühingute huviringides. Vaatat huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste kohta kolmekeelset väljaannet "Noorte vaba aja võimalused Tartus" ja Kultuuriakna huvitegevuse lehte.

Huviharidus

Huviharidus ja huvitegevus tähendavad süsteemset juhendatud tegevust õppetööst ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmisi ja oskusi valitud huvialal. Huvitegevuse infot vt siit . Huviharidus omandatakse huvikoolis. Tartus tegutseb ca 50 huvikooli ca 14 000 õppijaga. Vt huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste kohta kolmekeelset väljaannet "Noorte vaba aja võimalused Tartus".

Avatud noorsootöö

Avatud noorsootöö on paindlik tegevuste ja meetodite kompleks võimaldamaks  noorele innustavaid enese arendamise võimalusi. Avatud noorsootöö lähenemisviisi kasutavad noortekeskused.

Noortekeskus on keskkond noorte vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt toimuvateks tegevusteks. Noortekeskuse põhitunnuseks on noortele koolivälisel ajal külastamiseks ja sõpradega kohtumiseks avatud ruum, kus on loodud võimalused kõige erinevamatel viisidel oma vaba aja veetmiseks. Oluliseks osaks noortekeskuse tegevusest on noorte omaalgatuseks toetava keskkonna loomine. Noortekeskuses pakutakse avatud liikmeskonnaga huvitegevuse võimalusi - sealse ringi või klubiga ühinemiseks pole tavaliselt vaja end eelnevalt registreerida ega maksta osalustasu.

Tartu linnas tegutsevad nii munitsipaal- kui mittetulundusühingute hallatavad keskused. Noorsooteenistusega seotud noortekeskuste külastatavus kokku on keskmiselt 2500 unikaalselt noort aastas.

Tartus rakendatakse ka mobiilset kontaktnoorsootööd. Mobiilse kontaktnoorsootöö teenus koosneb neljast töösuunast – tänavatöö, grupitöö ja kogukonnatöö.

Tööhõivevalmidus

Noorte tööhõivevalmiduse toetamiseks on loodud erinevaid teenuseid karjäärinõustamisest suviste töövõimalusteni. Tartu noorte suviseid grupina töötamise võimalusi ehk töömalevat korraldab Tartu Noorsootöö Keskuse Anne Noortekeskus tntk.tartu.ee/tartu-noorte-toomalev/. Olulised partnerid noorte tööhõivevalmiduse edendamisel on Tartumaa Rajaleidja Keskus, Eesti Töötukassa Tartumaa osakond, ja Tartu Ärinõuandla, kellega koos luuakse Tartu noortele paremad eeldused tööturule sisenemisel, pakkudes näiteks tööharjutuskoolitusi muukeelsetele või erivajadustega noortele, tööpraktika või ametialase väljaõppe võimalusi, õpilasfirmade loomist jms.

Tartu Linna Noortevolikogu

Noortevolikogu on linnavolikogu juures tegutsev Tartu elanike registrisse kantud 14-20 aastastest noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Tartu noorte huve.

Noortevolikogu eesmärk on arutada linnaelu puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid linnavolikogule ja linnavalitsusele. Noortevolikogul on 15 liiget, kes valitakse üheks aastaks.

Tartu Linna Noortevolikogu asutamiseks moodustas Tartu Linnavalitsus töörühma, kuhu kuuluvad esindajad haridus- ja kultuurikomisjonist, MTÜ Tartu Noortevolikogust ning linnavalitsuse noorsooteenistusest. Tartu Linna Noortevolikogu esimesed demokraatlikud valimised toimuvad jaanuaris 2019. 

Uuringud

Tartu noorsootöö arendamisel peetakse oluliseks järjepidevat noorte olukorra monitooringut. Seetõttu osaleb Tartu nii rahvusvahelistes kui üleriigilistes uuringutes, samuti viime läbi Tartu-spetsiifilisi üksikuuringuid ning motiveerime Tartu noorte ja noorsootöö uurimist Tartu noorsootöö teemaliste üliõpilastööde auhindade  väljaandmisega. Enamik uuringutulemusi on kättesaadavad ainult eesti keeles. Siiski leiab näiteks Tartu Ülikooli üliõpilastööde ingliskeelsed lühikokkuvõtted andmebaasist DSpace.

Viimati muudetud 07.12.2020