Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna puudutavate uurimistööde register

Registris leidub uuringuid linnaelu erinevate valdkondade kohta alates 1997. aastast. Siin on uuringuid ettevõtluse, hariduse, kultuuri, linnamajanduse, looduskeskkonna, noorsootöö, planeerimise, sotsiaalhoolekande, tervishoiu, transpordi jm valdkondades.

Valdkond
Märksõna

Periood:
Lisandid

Ettevõtlus

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

TARTU LINNA JA MAAKONNA TÖÖTLEVA TÖÖSTUSE UURING RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖPROJEKTI AS TRANSFER RAAMES

Antud uuringu eesmärgiks on leida konkreetsed ja rakendatavad soovitused, kuidas Tartu linnavalitsus saab aidata kaasa Tartu linnas ja maakonnas tegutsevate töötleva tööstuse (EMTAK C) ettevõtete arengule, pidades silmas eelnevalt mainitud väljakutseid seoses tööjõukriisi ning rohe- ja digipöördega kaasnevate muutustega.

Tartu ettevõtlusuuring 2019

Uuringu eesmärgiks oli saada konkreetseid ja rakendatavaid soovitusi, kuidas saaks Tartu linn kaasa aidata ettevõtluse arendamisele Tartus.

Arengustrateegia "Tartu 2030" mõjuanalüüs

Analüüsitud on Tartu linna arengustrateegia "Tartu 2030" mõju ja asjakohasust ning esitatud ettepanekud uue strateegia koostamiseks.

Valmimisaeg:

Tartu ja tartlased 2018

Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2008 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Haridus

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Arengustrateegia "Tartu 2030" mõjuanalüüs

Analüüsitud on Tartu linna arengustrateegia "Tartu 2030" mõju ja asjakohasust ning esitatud ettepanekud uue strateegia koostamiseks.

Valmimisaeg:

Kultuur

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Tartu linna arengukava lähtepositsiooni ülevaade

Töö eesmärk on anda ülevaade Tartu linna arengu lähtepositsioonist uue arengukava koostamise algfaasis. Töö lähteülesandest tulenevalt ei hõlma ülevaade linnarengu kõiki dimensioone, vaid katab eelkõige kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses loetletud valdkonnad: majandus, sotsiaalne keskkond, kultuur, looduskeskkond, tervis. Analüütiline ülevaade põhineb temaatiliste uuringute, erineva tasandi arengustrateegiate ja olemasolevate andmete sünteesil.

Tartlane ja keskkond 2021

Küsitlusuuring, mille eesmärgiks on teada saada, kuidas hindavad linnaelanikud oma elukeskkonna erinevaid aspekte ning missugused on nende keskkonnaalased hoiakud. Lisaks võrdlus varasematel aastatel (2006, 2011, 2016) läbiviidud samalaadsete uuringute tulemustega.

Lõuna-Eesti kultuurikorraldajate küsitlus 2020

Uuringu eesmärk on aidata paremini mõista piirkonna kultuurikorraldajate pädevusi, probleeme, ootusi ja väljakutseid ning on tulevikus sisendiks valdkonna arendustegevuste planeerimisel.

Tartu ja tartlased 2018

Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2008 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Lõuna-Eesti kultuurivaldkonna uuring

Uuringu eesmärk oli saada väärtuslikku sisendit kultuurikorralduse tõhustamiseks kõikides Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 protsessis osalevates kohalikes omavalitsustes, aga ka maakondades ja Lõuna-Eestis tervikuna.
Soovi korral on võimalik kultuuriosakonnalt saada kogu uuringu andmeid täiendavateks analüüsideks.

Linnamajandus

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Tartu linna arengukava lähtepositsiooni ülevaade

Töö eesmärk on anda ülevaade Tartu linna arengu lähtepositsioonist uue arengukava koostamise algfaasis. Töö lähteülesandest tulenevalt ei hõlma ülevaade linnarengu kõiki dimensioone, vaid katab eelkõige kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses loetletud valdkonnad: majandus, sotsiaalne keskkond, kultuur, looduskeskkond, tervis. Analüütiline ülevaade põhineb temaatiliste uuringute, erineva tasandi arengustrateegiate ja olemasolevate andmete sünteesil.

Sõpruse silla liikluse prognoos aastaks 2045

Lai tn ja Jakobi tn liikluskorralduslik eskiis

Tartu linna jalgrattateede põhivõrgu rajamise ruumianalüüs

Töö eesmärgiks on Tartu linna üldplaneeringuga määratud jalgrattateede põhivõrgu rajamise järgse ruumianalüüs. Ruumianalüüsis võeti aluseks olemasoleva tänavamaa laius, kuhu mahutatakse üldplaneeringuga määratud elemendid: kõnniteed, jalgrattateed, üldplaneeringuga määratud tänavahaljastus ja sõidutee.

Jakobi tn, Tähtvere tn, Kauna tn ja Friedebert Tuglase tn liikluskorralduslik eskiis

Laia, Emajõe, Kroonuaia ja Jakobi tänavate läbilaskvuste hinnang

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2022.a I, II, III ja IV kvartalis

2022. aasta õhu saastekomponendi lämmastikdioksiidi foonikontsentratsioonide määramised difusioontorudega Tartu linnas 16 mõõtekohas.

Valmimisaeg:

Vabaduse pst (lõigus Emajõe tn - Uueturu tn) liikluskorralduslik eskiis

Töös esitatakse liikluskorralduslikud eskiislahendused jalgratta- ja kergliikurite radadea rajamiseks Tartusse Vabaduse puiesteele.

LIIKLUSOHUTUSE INSPEKTEERIMINE. Tartu linnas Riia tänava jalgratta- ja jalakäijataristu olemasolev olukord

Tartu linnas Riia tänava jalgratta- ja jalakäijataristu olemasoleva olukorra inspekteerimine.

Liiklusohutuse auditeerimine. Tartu POP-UP rattaradade projekt

Riia tänavale kavandatud ajutiste rattaradade projekti liiklusohutuse audit.

Lisatud on ka ajutise liikluskorralduse projekt (tegija: Ramudden OÜ).

Tartu linna Raatuse T123, Raatuse T125 ja Puiestee 114 reostusuuring ja reostuse likvideerimise eelprojekt

Uuringu eesmärk oli Tartu linnas Raatuse T123, Raatuse T125 ja Puiestee 114 asuva jääkreostuse kaardistamine ja reostuse likvideerimise eelprojekti koostamine.

Tartlane ja keskkond 2021

Küsitlusuuring, mille eesmärgiks on teada saada, kuidas hindavad linnaelanikud oma elukeskkonna erinevaid aspekte ning missugused on nende keskkonnaalased hoiakud. Lisaks võrdlus varasematel aastatel (2006, 2011, 2016) läbiviidud samalaadsete uuringute tulemustega.

Liiklusuuringute aluseks koostatud liiklusintensiivsuste kaart 2021

2020. aasta liiklussagedused tänavavõrgul, õhtune tipptund

Tartu jalgsi ja rattaga liikumise võrgustikud. I osa: Võrgustik

Töö on aluseks Tartu linna jalg- ja rattateede koostamisele

Tartu jalgsi ja rattaga liikumise võrgustikud. II osa: Ristmikud

Töö teises osas antakse 12 probleemse ristmiku ohutu liiklemise lahendused.

Tartu rahvastiku- ja elamuprognoos 2040

Tartu rahvastiku prognoos ning eeldatav elamispinna vajadus aastaks 2040

Veevärk, reo- ja sademeveekanalisatsioon ning maaparandus Tartus

Uuringu eesmärk oli kirjeldada Tartu linna territooriumil olemasolevad veevarustus, sademe- ja reoveekanalisatsiooni ning maaparandussüsteemid ja anda arengusuunad nimetatud süsteemide edasiseks planeerimiseks Tartu linna üldplaneeringu 2040+ koostamisel.
Tööga on võimalik tutvuda kirjutades aadressil [email protected]

Valmimisaeg:

Jalakäijate, jalgratturite ja tõukeratturite loendamine Tartus 2020. a kevadel

Loenduse eesmärk oli saada liikumisandmeid jalakäijate, jalgratturite ja tõukeratturite kohta Tartu linna erinevates piirkondades. Loendus toimus 16 erinevas loenduspunktis.

Liiklusuuring ja liikluse modelleerimine Tartu kesklinnas

Töö eesmärgiks oli uurida Tartu kesklinna läbiva transiitliikluse mahtu ja võimalusi seda piirata. Lisaks on uuritud Ülikooli tn ühe lõigu sulgemisega seotud liikluse muudatusi.

Tartu linn, Ravila ja Vorbuse vahelise piirkonna vee-, sademevee ja reoveekanalisatsiooni eelprojekt

Töö eesmärgiks oli leida lahendus Ravila ja Vorbuse küla vahelise piirkonna vee-, sademevee ja reoveekanalisatsioonivarustusele.
Töö nr VK 2001.

Toomemäe pargi hoolduskava

Toomemäe hoolduskava eesmärk on:
anda ülevaade kaitstavast alast - selle kaitsekorrast, kaitse-eesmärkidest, maakasutusest, huvigruppidest, kaitseväärtustest;
analüüsida kaitse-eesmärke ning anda hinnang väärtuste seisundile;
anda ülevaade peamistest väärtusi mõjutavatest teguritest ja kirjeldada hoolduseks vajalikke meetmeid;
määrata põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele suunatud kaitsekorralduslike tegevuste elluviimise plaan koos tööde mahu, koha ja ulatuse kirjeldusega;
luua alusdokument kaitseala kaitsekorralduslike tööde elluviimiseks, sh juhised pargi hooldamiseks.

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2019. a I, II, III ja IV kvartalis

Õhu saastekomponendi lämmastikdioksiidi foonikontsentratsioonide määramised difusioontorudega Tartu linnas 16 mõõtekohas.

Tartu linna olmejäätmete sortimisuuring

Töö eesmärgiks oli analüüsida Tartu linnas tekkivate segaolmejäätmete liigilist koostist neljas piirkonnas: eramajade, suurelamute, erinevate elamutüüpidega piirkonnas ning endise Tähtvere valla territooriumil. Lisaks hinnati korraldatud jäätmeveo raames kogutavate biolagunevate jäätmete kvaliteeti ning leiti olmejäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuseks ettevalmistamise määr Tartu jaoks 2017. a andmete analüüsi alusel.

Arengustrateegia "Tartu 2030" mõjuanalüüs

Analüüsitud on Tartu linna arengustrateegia "Tartu 2030" mõju ja asjakohasust ning esitatud ettepanekud uue strateegia koostamiseks.

Valmimisaeg:

Tartu linna avaliku tasulise parkimisala täituvuse uuring 2019 Tartu

Töö ülesandeks on Tartu linna tasulise parkimisala, tasulise parkimisala piirile jäävate ajalise piiranguga parklate (Turuhoone juures ja Atlantise taga, Pauluse kiriku kõrval, Lutsu ja Gildi tänaval, Baeri tänaval (Näituse-Oru), Baeri 1A parkla ning Lille mäel) ning tasuta parklate (Vaksali 2a ja 2d, Vaksali 12b, Uus 63d, Taara pst1d ja Riia 26a) täituvuse uuringu tegemine.

F. R. Kreutzwaldi-F. Tuglase tänavate ristmiku liikluskorralduslik eskiislahendus

Töös on esitatud ristmiku liiklussageduse uuringu ning liiklusohutuse analüüsi alusel koostatud liikluskorralduslik eskiislahendus.

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava eesmärgiks on leida optimaalsed meetmed mürast tingitud kahjulike mõjude vähendamiseks.

Keskkonnamüra vähendamise tegevuskava koostamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Tartu linna avaliku tasulise parkimisala täituvuse uuring 2018

Loendatud on sõidukid Tartu avalikul parkimisalal, ajalise piiranguga parklates ning tasulise parkimisala piiril asuvates parklates. Välja on toodud erinevate parkimisalade täituvuse protsendid ning tehtud ettepanekud parkimiskorralduse parendamiseks.

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2018. a sügisel

2018. aasta septembris ja oktoobris toimunud jalakäijate ja jalgratturite loenduse tulemused.

Tartu linna ja lähiümbruse liikuvusuuring

Uuringu eesmärgiks oli kaardistada elanike liikumisviiside valikud Tartu linnas ja selle lähiümbruses, et saada ülevaade nende liikumisharjumistest ning seda mõjutavatest teguritest. Uuringu tulemused on aluseks liikuvusteenuste ning säästvate liikumisviiside arendamisele.

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2018. a kevadel

Jalakäijaid ja jalgrattureid loendati Tartu linnas 16 loenduspunktis 2018. aasta kevadel. Tulemusi on võrreldud ka aastatel 2016 ja 2017 toimunud loenduste tulemustega.

Tartu linna üldhariduskoolide õpilaste ja lastevanemate jalgrattateemaline küsitlusuuring 2017

Küsitleti Tartu linna üldhariduskoolide õpilasi ja lapsevanemaid. Uuriti koolitee pikkust, jalgrattakasutamise võimalusi ning õpilaste rattahoolduse kogemusi.
Lapsevanematelt uuriti nende hoiakuid ja muresid seoses lapse jalgrattakasutamisega.

Uuring valmis projekti "Ise Sõidan Ise Teen" raames.

Tartu elamuprognoos 2035

Alusandmed Tartu linna üldplaneeringu koostamisel elamumaade määratlemiseks

Tartu linna liiklusskeem

Liiklusskeem kajastab tänavate kategooriat ja ruumivajadust, ristmike projekteerimist, sildade ja raudteega seonduvat problemaatikat, oluliste tänavate rekonstrueerimise ja ehitamise vajadust.

TEN-T tee, tee nr 3, Jõhvi-Tartu-Valga (E264) Tartu linna territooriumile jääva osa (Riia tänav alates ringristmikust–Narva mnt–Puiestee tänav–Aruküla tee–linnapiir) tänavate liiklusohutuse inspekteerimine

Töö ülesanne on inspekteerida liiklusohutuse seisukohalt E264 teele jäävaid linna tänavaid: Riia tn, Narva mnt, Puiestee tn, Aruküla tee.

Looduskeskkond

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Tartu linna arengukava lähtepositsiooni ülevaade

Töö eesmärk on anda ülevaade Tartu linna arengu lähtepositsioonist uue arengukava koostamise algfaasis. Töö lähteülesandest tulenevalt ei hõlma ülevaade linnarengu kõiki dimensioone, vaid katab eelkõige kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses loetletud valdkonnad: majandus, sotsiaalne keskkond, kultuur, looduskeskkond, tervis. Analüütiline ülevaade põhineb temaatiliste uuringute, erineva tasandi arengustrateegiate ja olemasolevate andmete sünteesil.

Tartu biojäätmete käitlusuuring

Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida Tartu linnas korraldatud jäätmeveoga kokku kogutavate biolagunevate jäätmete (köögi- ja sööklajäätmed ning aia- ja haljastusjäätmed) käitlemise võimalusi.

Tartu linna territooriumil asuvate veekogude inventuur ja hoolduse rakenduskava perioodiks 2023 - 2027

Käesoleva töö eesmärgiks oli viia läbi Tartu linna territooriumil asuvate veekogude inventuur, mille käigus koondati veekogude kohta olemasolevat informatsiooni, viidi läbi paikvaatlused ning võeti ja analüüsiti veeproove.
Töö tulemusena valmis Tartu linna veekogude rakenduskava, mille alusel omavalitsusel on võimalik planeerida veekogude heakorrastamisega seonduvaid kulusid.
Üheks olulisemaks tööks veekogude hooldamisel ja heakorra tagamisel on niitmine. Käesolevas töös esitati soovitused nii vee- kui ka kaldataimestiku niitmiseks. Samuti toodi välja tööd, mida tuleks teha paisjärvede hooldamiseks. Rõhu paisjärve taastamisel ei näe käesoleva töö autorid perspektiivi, seetõttu esitati soovitused paisjärve maa-ala korrastamiseks. Lisaks tehti töös ettepanek jätta Supilinna tiik linnasiseseks märgalaks ja soodustada sealset liigirikkust.
Osade veekogude korrastamine on pikemaaegsem töö kui rakenduskava periood ette näeb. Seepärast on nende puhul rakenduskavas välja toodud tööks veekogu korrastamise eelprojekti koostamine. Eelprojekti põhjal saadakse teada vajalike tööde mahud, ülejäänud etapid (ehitusprojekt, vajadusel KMH) jäävad juba järgmistesse perioodidesse.

MULLASTIKU UURINGUD KÕRGVEEPIIRIKS OLEVATE ALLUVIAALSETE SOOMULDADE LEVIKUALA TÄPSUSTAMISEKS MEIKA, TÕLLU, MOSSO, JOHANI JA PALSA KINNISTUTEL

Tartumaal Tartu linnas tehti 23.-25.08.22 ja 28.09.22 katastriüksustel 83101:003:0141 (Johani), 83101:003:0114 (Mosso), 83101:003:0115 (Tõllu), ja 83101:003:0116 (Meika) mullastiku-uuringud, eesmärgiga kaardistada ja piiritleda Meika, Palsa, Johani, Tõllu ja Mosso kinnistute alluviaalsete soomuldade levikupiir.

Supilinna tiigi puhastamise projekt

Supilinna tiigi puhastamise projekt annab tehnilise lahenduse tiigi settest puhastamiseks. Tiigi puhastamine on vajalik nii kahepaiksete elupaiga kui ka linnakeskkonna parandamiseks.
Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on anda Tartu Linnavalitsusele teavet tiigi puhastamise ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega kaasneva olulise keskkonnamõju kohta ning kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on võimalik vältida või vähendada ebasoodsat mõju keskkonnale ning edendada säästvat arengut.

Tähtvere dendropargi hoolduskava

Tähtvere dendropargi hoolduskava koostamise eesmärgiks on anda lühike ülevaade Tähtvere dendropargi kujunemisest, väärtustest, huvigruppidest ja uuringutest ning tehtud töödest. Lisaks arvestada pargi eripäradega ning anda hooldus- ja arendustööde tegemiseks olulised suunised.

Valmimisaeg:

Vabaduse puiestiku ajalooline uuring

Vabaduse puiestiku pargis soovitakse läbi viia mitmeid uuenduslikke muutusi, et parandada pargi
liigilist mitmekesisust ning seeläbi tõsta pargi ligitõmbavust külastajatele. Käesoleva uuringu eesmärk
on leida ajaloolised muinsuskaitseliselt väärtuslikud struktuurid ja elemendid, millele tuleb
uuendustööde tegemisel tähelepanu pöörata. Käesolev uuring ei puuduta põhjalikult looduskeskkonna
küsimusi.

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2021.a I, II, III ja IV kvartalis

Õhu saastekomponendi lämmastikdioksiidi foonikontsentratsioonide määramised difusioontorudega Tartu linna 16 mõõtekohas.

Valmimisaeg:

Tartu linna Raatuse T123, Raatuse T125 ja Puiestee 114 reostusuuring ja reostuse likvideerimise eelprojekt

Uuringu eesmärk oli Tartu linnas Raatuse T123, Raatuse T125 ja Puiestee 114 asuva jääkreostuse kaardistamine ja reostuse likvideerimise eelprojekti koostamine.

Tartlane ja keskkond 2021

Küsitlusuuring, mille eesmärgiks on teada saada, kuidas hindavad linnaelanikud oma elukeskkonna erinevaid aspekte ning missugused on nende keskkonnaalased hoiakud. Lisaks võrdlus varasematel aastatel (2006, 2011, 2016) läbiviidud samalaadsete uuringute tulemustega.

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2020. a I, II, III ja IV kvartalis

Õhu saastekomponendi lämmastikdioksiidi foonikontsentratsioonide määramised difusioontorudega Tartu linna 16 mõõtekohas.

Valmimisaeg:

Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve, Emajõe ning seotud jõgede kalda- ja veealade kasutamise uuring

Maaküte Tartus

Töös on analüüsitud maasoojuse kasutamise võimalusi Tartu linnas ning määratletud maasoojussüsteemi paigaldamise tingimused.

Toomemäe pargi hoolduskava

Toomemäe hoolduskava eesmärk on:
anda ülevaade kaitstavast alast - selle kaitsekorrast, kaitse-eesmärkidest, maakasutusest, huvigruppidest, kaitseväärtustest;
analüüsida kaitse-eesmärke ning anda hinnang väärtuste seisundile;
anda ülevaade peamistest väärtusi mõjutavatest teguritest ja kirjeldada hoolduseks vajalikke meetmeid;
määrata põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele suunatud kaitsekorralduslike tegevuste elluviimise plaan koos tööde mahu, koha ja ulatuse kirjeldusega;
luua alusdokument kaitseala kaitsekorralduslike tööde elluviimiseks, sh juhised pargi hooldamiseks.

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2019. a I, II, III ja IV kvartalis

Õhu saastekomponendi lämmastikdioksiidi foonikontsentratsioonide määramised difusioontorudega Tartu linnas 16 mõõtekohas.

Tartu linna olmejäätmete sortimisuuring

Töö eesmärgiks oli analüüsida Tartu linnas tekkivate segaolmejäätmete liigilist koostist neljas piirkonnas: eramajade, suurelamute, erinevate elamutüüpidega piirkonnas ning endise Tähtvere valla territooriumil. Lisaks hinnati korraldatud jäätmeveo raames kogutavate biolagunevate jäätmete kvaliteeti ning leiti olmejäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuseks ettevalmistamise määr Tartu jaoks 2017. a andmete analüüsi alusel.

Arengustrateegia "Tartu 2030" mõjuanalüüs

Analüüsitud on Tartu linna arengustrateegia "Tartu 2030" mõju ja asjakohasust ning esitatud ettepanekud uue strateegia koostamiseks.

Valmimisaeg:

Miljööväärtuslike alade ja üksikobjektide ning kultuuripärandiga seotud objektide väljaselgitamine endise Tähtvere valla territooriumil

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava eesmärgiks on leida optimaalsed meetmed mürast tingitud kahjulike mõjude vähendamiseks.

Keskkonnamüra vähendamise tegevuskava koostamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Tartu ja tartlased 2018

Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2008 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

PUITTAIMESTIKU HINNANG

Käesoleva töö eesmärgiks oli määrata Tartu kesklinna pargis (Vanemuise tn 1) kasvavate puittaimede liigiline koosseis, nende tervislik seisund ning haljastuslik väärtus.

Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas

Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas ning leevendavate meetmete määramine Tartu linna üleujutusriskiga aladel.

Töö on valminud projekti iWater raames.

Muud

Liiklusohutuse auditeerimine. Tartu POP-UP rattaradade projekt

Riia tänavale kavandatud ajutiste rattaradade projekti liiklusohutuse audit.

Lisatud on ka ajutise liikluskorralduse projekt (tegija: Ramudden OÜ).

Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine

Tartu linna välisõhu strateegiline mürakaardi eesmärk on anda informatsiooni keskkonnamüra levikust ning võimaldada müra ohjamise meetmete kavandamist. Käesolev mürakaart on järjekorras kolmas ülelinnaline strateegiline mürakaart Tartu linnas, varasemad mürakaardid on koostatud 2012. ja 2017. aastal. Esmakordselt on mürakaart koostatud Tartu linna haldusreformi järgsetes muudetud piirides, hõlmates ka endise Tähtvere valla territooriumi. Töö raames on koostatud mürakaardid erinevate müraallikate lõikes: autoliiklus, raudteeliiklus ning tööstus. Koostatud on nii mürakaardid Euroopa Komisjonile esitamiseks, mis lähtuvad strateegilise mürakaardi koostamise nõuetest, kui ka mürakaardid siseriiklikuks kasutamiseks, mis lähtuvad Eestis kehtivatest müra hindamise meetoditest ja normväärtustest. Müratsoonide pindalalise ulatuse ja erinevatesse müratsoonidesse jäävate elanike arvu põhjal saab Tartu linna olulisima müraallikana välja tuua autoliikluse.

Strateegilise mürakaardi andmete abil koostatakse välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava, millega arvestatakse linna planeerimistegevusel ning mürakaitsemeetmete rakendamisel.

Tartu linna strateegilise mürakaardi ajakohastamist finantseeriti SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi eelarvest.

Easõbralik Tartu 2030

Visioonidokument „Easõbralik Tartu 2030“ käsitleb 8 linnaelu valdkonda ning tartlaste mõtteid, kuidas muuta Tartu linna veelgi easõbralikumaks.

Valmimisaeg:

Tartu rahvastiku- ja elamuprognoos 2040

Tartu rahvastiku prognoos ning eeldatav elamispinna vajadus aastaks 2040

Tartu ja tartlased 2018

Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2008 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Tartu elamuprognoos 2035

Alusandmed Tartu linna üldplaneeringu koostamisel elamumaade määratlemiseks

Tartu linna rahvastikuprognoos 2015-2035

Tartu elanike prognoos aastani 2035 on koostatud kahe prognoosivariandi järgi nii linna kohta tervikuna, kui asumite lõikes.

Noorsootöö

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Tartu noorte teadlikkus Tartu Linna Noortevolikogust

Küsitluse eesmärgiks oli uurida, milline teadlikkus Tartu Linna Noortevolikogust valitseb Tartu linnas elavate ja/või õppivate noorte seas, mida ja mis viisil on noored sellest kuulnud ja kuidas ollakse sellega seotud.

Teadlikkus noortevolikogust Tartu linnas

Tartu noorte ja noorsootöötajate küsitluse tulemused. Küsitluse eesmärgiks oli teada saada, milline on teadlikkus Tartu Linna Noortevolikogust ja valimiste erinevatest etappidest.

Tartu nägemis-, kuulmis- või liikumispuudega noorte osalus noorsootöös

Uuring kaardistab puudega või tervisest tuleneva takistusega Tartu noorte osalust noorsootöös. Käsitletakse puudega noorte ootusi noorsootööle, osalust noorsootöös, teadlikkust noorsootöö võimalustest, tunnetatud takistusi noorsootöös osalemiseks ning valmisolekut panustada noorsootöösse aktiivse osalisena (nt vabatahtlikuna või noorte omaalgatusprojekti elluviijana).
Ankeetküsitluses osales 136 Tartus elavat või õppivat nägemis-, kuulmis- või liikumispuudega (või sarnaste takistustega) 10-19-aastast noort ning 14 puudega laste vanemat.

Planeerimine

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Hobuseraua tn 44a maastikuarhitektuurne projekt

Töö eesmärgiks on Emajõe vasakkalda Hobuseraua tn 44a kinnistu maastikuarhitektuurne lahendamine ning alale paadisildade rajamine.

Ravila tänava pikendus. Jalg- ja rattateede asukohad ning haljastuse põhimõtted

Töö eesmärgiks oli koostada liikluskorralduslik eskiisprojekt Ravila tänavale ja selle pikendusele Ilmatsalu tänavast Tartu-Tiksoja maanteeni.

Liikumine tartu linnas mobiilpositsioneerimise andmete põhjal

Tartu City Government wants to know how many movements in Tartu are within the city borders, how many are coming
from outside and how many are just crossing the city (ratios, %). How many of those movements are short, medium, long distance movements
(ratios, %) – distances to be agreed during the project.

UJULA TÄNAVA PIKENDUSENA KAVANDATUD LIIKLUSLAHENDUSE VÕIMALIKE ALTERNATIIVSETE LAHENDUSVARIANTIDE ESITAMINE JA NENDE RAKENDAMISEGA KAASNEVATE MÕJUDE HINDAMINE

Töö koostamise eesmärgiks on teostada kohakeskne, seni Tartu linna üldplaneeringus 2040+ Ujula tn kohta käsitlemata aspekte haarav analüüs ja vajaduse ilmnemisel võimalike alternatiivsete lahenduste väljatöötamine võrreldes seni üldplaneeringus kehtestatuga

Tartu linnaruumi arvamusuuring

Uuringu eesmärk on saada ettekujutus elanike tänastest arvamustest ja väärtushinnangutest erinevatel linnaruumi teemadel (nii laiemalt kui konkreetsemate meetmete osas), et
paremaid valikuid teha.

Tartu südalinna kultuurikeskuse parkimisvajaduse analüüs

Käesoleva analüüsi eesmärgiks on tuvastada Tartu südalinna kultuurikeskuse (SÜKU) parkimisvajadused ja anda soovitus hoonega seotud parkimiskohtade vajaliku arvu osas nii autodele kui jalgratastele.

Valmimisaeg:

Tartu jalgsi ja rattaga liikumise võrgustikud. I osa: Võrgustik

Töö on aluseks Tartu linna jalg- ja rattateede koostamisele

Tartu jalgsi ja rattaga liikumise võrgustikud. II osa: Ristmikud

Töö teises osas antakse 12 probleemse ristmiku ohutu liiklemise lahendused.

Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas

Sadamaraudtee maa-ala tulevast kasutust määrav uuring on koostatud kolme firma ekspertide poolt:
1. Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas kajastuvad AB Artes Terrae OÜ uuringus.
2. Üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimise ja analüüsi koostas OÜ Stratum.
3. Sadamaraudtee koridori linnaehituslikud põhimõtted koostas U-Disain OÜ.

Kõik need üksteisega seotud uuringud on esitatud registris eraldi töödena.

Tartu linna üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimine ja analüüs

Sadamaraudtee maa-ala tulevast kasutust määrav uuring on koostatud kolme firma ekspertide poolt:
1. Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas kajastuvad AB Artes Terrae OÜ uuringus.
2. Üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimise ja analüüsi koostas OÜ Stratum.
3. Sadamaraudtee koridori linnaehituslikud põhimõtted koostas U-Disain OÜ.

Kõik need üksteisega seotud uuringud on esitatud registris eraldi töödena.

Sadamaraudtee koridori uuringu linnaehituslikud põhimõtted

Sadamaraudtee maa-ala tulevast kasutust määrav uuring on koostatud kolme firma ekspertide poolt:
1. Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas kajastuvad AB Artes Terrae OÜ uuringus.
2. Üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimise ja analüüsi koostas OÜ Stratum.
3. Sadamaraudtee koridori linnaehituslikud põhimõtted koostas U-Disain OÜ.

Kõik need üksteisega seotud uuringud on esitatud registris eraldi töödena.

Tartu rahvastiku- ja elamuprognoos 2040

Tartu rahvastiku prognoos ning eeldatav elamispinna vajadus aastaks 2040

Tartu linna liiklusskeem

Tartu linna üldplaneeringu 2030+ liiklusskeem

Veevärk, reo- ja sademeveekanalisatsioon ning maaparandus Tartus

Uuringu eesmärk oli kirjeldada Tartu linna territooriumil olemasolevad veevarustus, sademe- ja reoveekanalisatsiooni ning maaparandussüsteemid ja anda arengusuunad nimetatud süsteemide edasiseks planeerimiseks Tartu linna üldplaneeringu 2040+ koostamisel.
Tööga on võimalik tutvuda kirjutades aadressil [email protected]

Valmimisaeg:

Jalakäijate, jalgratturite ja tõukeratturite loendamine Tartus 2020. a kevadel

Loenduse eesmärk oli saada liikumisandmeid jalakäijate, jalgratturite ja tõukeratturite kohta Tartu linna erinevates piirkondades. Loendus toimus 16 erinevas loenduspunktis.

Liiklusuuring ja liikluse modelleerimine Tartu kesklinnas

Töö eesmärgiks oli uurida Tartu kesklinna läbiva transiitliikluse mahtu ja võimalusi seda piirata. Lisaks on uuritud Ülikooli tn ühe lõigu sulgemisega seotud liikluse muudatusi.

Tartu linn, Ravila ja Vorbuse vahelise piirkonna vee-, sademevee ja reoveekanalisatsiooni eelprojekt

Töö eesmärgiks oli leida lahendus Ravila ja Vorbuse küla vahelise piirkonna vee-, sademevee ja reoveekanalisatsioonivarustusele.
Töö nr VK 2001.

Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve, Emajõe ning seotud jõgede kalda- ja veealade kasutamise uuring

Tartu linna kergrööbastranspordi teede määramine ning teostatavus- ja tasuvusanalüüs

Tartu jalgsi ja rattaga liikumise võrgustikud

Tegemist on Tartu linna jalg- ja rattateede skeemi koostamise eskiislahendusega. Põhilahendus valmib 2020. a novembris.

Maaküte Tartus

Töös on analüüsitud maasoojuse kasutamise võimalusi Tartu linnas ning määratletud maasoojussüsteemi paigaldamise tingimused.

Tartu linna toimeala ja Tartu linna magistraaltänavate liiklusskeem

Töö eesmärgiks oli koostatava Tartu linna üldplaneeringu koosseisu lisatava üle-euroopalise teedevõrgu teede, riigi põhi- ja tugimaanteede ning Tartu linna magistraaltänavate võrgustiku kavandamine Tartu linna toimealal.

Arengustrateegia "Tartu 2030" mõjuanalüüs

Analüüsitud on Tartu linna arengustrateegia "Tartu 2030" mõju ja asjakohasust ning esitatud ettepanekud uue strateegia koostamiseks.

Valmimisaeg:

Miljööväärtuslike alade ja üksikobjektide ning kultuuripärandiga seotud objektide väljaselgitamine endise Tähtvere valla territooriumil

Tartu linna avaliku tasulise parkimisala täituvuse uuring 2018

Loendatud on sõidukid Tartu avalikul parkimisalal, ajalise piiranguga parklates ning tasulise parkimisala piiril asuvates parklates. Välja on toodud erinevate parkimisalade täituvuse protsendid ning tehtud ettepanekud parkimiskorralduse parendamiseks.

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2018. a sügisel

2018. aasta septembris ja oktoobris toimunud jalakäijate ja jalgratturite loenduse tulemused.

Tartu linna ja lähiümbruse liikuvusuuring

Uuringu eesmärgiks oli kaardistada elanike liikumisviiside valikud Tartu linnas ja selle lähiümbruses, et saada ülevaade nende liikumisharjumistest ning seda mõjutavatest teguritest. Uuringu tulemused on aluseks liikuvusteenuste ning säästvate liikumisviiside arendamisele.

Valmimisaeg:

Tartu ja tartlased 2018

Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2008 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2018. a kevadel

Jalakäijaid ja jalgrattureid loendati Tartu linnas 16 loenduspunktis 2018. aasta kevadel. Tulemusi on võrreldud ka aastatel 2016 ja 2017 toimunud loenduste tulemustega.

Tartu linna üldhariduskoolide õpilaste ja lastevanemate jalgrattateemaline küsitlusuuring 2017

Küsitleti Tartu linna üldhariduskoolide õpilasi ja lapsevanemaid. Uuriti koolitee pikkust, jalgrattakasutamise võimalusi ning õpilaste rattahoolduse kogemusi.
Lapsevanematelt uuriti nende hoiakuid ja muresid seoses lapse jalgrattakasutamisega.

Uuring valmis projekti "Ise Sõidan Ise Teen" raames.

Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas

Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas ning leevendavate meetmete määramine Tartu linna üleujutusriskiga aladel.

Töö on valminud projekti iWater raames.

Tartu elamuprognoos 2035

Alusandmed Tartu linna üldplaneeringu koostamisel elamumaade määratlemiseks

Tartu linna rahvastikuprognoos 2015-2035

Tartu elanike prognoos aastani 2035 on koostatud kahe prognoosivariandi järgi nii linna kohta tervikuna, kui asumite lõikes.

Tartu linna liiklusskeem

Liiklusskeem kajastab tänavate kategooriat ja ruumivajadust, ristmike projekteerimist, sildade ja raudteega seonduvat problemaatikat, oluliste tänavate rekonstrueerimise ja ehitamise vajadust.

KESTLIKU LINNAOSA PLANEERIMINE JAAMAMÕISA LINNAOSA NÄITEL

Tartu linn on seadnud eesmärgiks analüüsida Kestliku linnaosa planeerimise juhendis riiklike ja kohaliku taseme arengudokumente ja planeerimismeetodeid laiemalt, viia läbi seotud osapoolte kaasamine ning hinnata, kuivõrd on tänastes tingimustes strateegilise ja operatiivse planeerimise tasanditel realistlik kogu elukaart arvestava säästva linnaruumi loomine. Vastused küsimusele, kuidas kujundada kestlikku linna, on vormistatud üldiste põhiteeside ning detailsete tegevuste maatriksina. Eraldi on toodud välja soovitused rakendamiseks Jaamamõisa linnaosa edasiarendamiseks.

Sotsiaalhooldus

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Tartu linna arengukava lähtepositsiooni ülevaade

Töö eesmärk on anda ülevaade Tartu linna arengu lähtepositsioonist uue arengukava koostamise algfaasis. Töö lähteülesandest tulenevalt ei hõlma ülevaade linnarengu kõiki dimensioone, vaid katab eelkõige kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses loetletud valdkonnad: majandus, sotsiaalne keskkond, kultuur, looduskeskkond, tervis. Analüütiline ülevaade põhineb temaatiliste uuringute, erineva tasandi arengustrateegiate ja olemasolevate andmete sünteesil.

Mitteformaalsel hooldusel tartlaste toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring

Uurimuse laiem eesmärk oli kirjeldada Tartu linna puuetega täisealiste elanike toimetuleku võimalusi, omavalitsuse poolt selleks kasutatava abi korraldamist ja lõpptulemusena sotsiaaltöö tulemuslikkust. Konkreetselt on vaatluse all elanike grupp, kelle toimetuleku kindlustamise tagajaks on kolme osapoole vahel sõlmitud lepinguga kodust hooldust ja abi osutav füüsiline isik (lepinguline hooldaja), kellele makstakse selle eest hooldajatoetust.

Tartu ja tartlased 2018

Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2008 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Sport

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Tartlaste tervisespordi harrastuse ja tervisespordi võimaluste uuring

Tartu tervisespordi uuring toimus 2020. aasta novembrist 2021. aasta märtsini ja veebiküsitlusele vastas 1437 inimest. Uuringu eesmärgiks oli
mõista tartlaste tervisespordi harrastusi, ootusi ning rahulolu olemasolevate spordipaikade ning -võimalustega. Töö tellijaks oli Tartu Linnavalitsus ning
teostajaks Balti Uuringute Instituut.

Tehiskeskkond

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Tartu linna arengukava lähtepositsiooni ülevaade

Töö eesmärk on anda ülevaade Tartu linna arengu lähtepositsioonist uue arengukava koostamise algfaasis. Töö lähteülesandest tulenevalt ei hõlma ülevaade linnarengu kõiki dimensioone, vaid katab eelkõige kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses loetletud valdkonnad: majandus, sotsiaalne keskkond, kultuur, looduskeskkond, tervis. Analüütiline ülevaade põhineb temaatiliste uuringute, erineva tasandi arengustrateegiate ja olemasolevate andmete sünteesil.

Sõpruse silla liikluse prognoos aastaks 2045

Lai tn ja Jakobi tn liikluskorralduslik eskiis

Tartu linna jalgrattateede põhivõrgu rajamise ruumianalüüs

Töö eesmärgiks on Tartu linna üldplaneeringuga määratud jalgrattateede põhivõrgu rajamise järgse ruumianalüüs. Ruumianalüüsis võeti aluseks olemasoleva tänavamaa laius, kuhu mahutatakse üldplaneeringuga määratud elemendid: kõnniteed, jalgrattateed, üldplaneeringuga määratud tänavahaljastus ja sõidutee.

Jakobi tn, Tähtvere tn, Kauna tn ja Friedebert Tuglase tn liikluskorralduslik eskiis

Laia, Emajõe, Kroonuaia ja Jakobi tänavate läbilaskvuste hinnang

Vabaduse pst (lõigus Emajõe tn - Uueturu tn) liikluskorralduslik eskiis

Töös esitatakse liikluskorralduslikud eskiislahendused jalgratta- ja kergliikurite radadea rajamiseks Tartusse Vabaduse puiesteele.

LIIKLUSOHUTUSE INSPEKTEERIMINE. Tartu linnas Riia tänava jalgratta- ja jalakäijataristu olemasolev olukord

Tartu linnas Riia tänava jalgratta- ja jalakäijataristu olemasoleva olukorra inspekteerimine.

Liiklusohutuse auditeerimine. Tartu POP-UP rattaradade projekt

Riia tänavale kavandatud ajutiste rattaradade projekti liiklusohutuse audit.

Lisatud on ka ajutise liikluskorralduse projekt (tegija: Ramudden OÜ).

Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine

Tartu linna välisõhu strateegiline mürakaardi eesmärk on anda informatsiooni keskkonnamüra levikust ning võimaldada müra ohjamise meetmete kavandamist. Käesolev mürakaart on järjekorras kolmas ülelinnaline strateegiline mürakaart Tartu linnas, varasemad mürakaardid on koostatud 2012. ja 2017. aastal. Esmakordselt on mürakaart koostatud Tartu linna haldusreformi järgsetes muudetud piirides, hõlmates ka endise Tähtvere valla territooriumi. Töö raames on koostatud mürakaardid erinevate müraallikate lõikes: autoliiklus, raudteeliiklus ning tööstus. Koostatud on nii mürakaardid Euroopa Komisjonile esitamiseks, mis lähtuvad strateegilise mürakaardi koostamise nõuetest, kui ka mürakaardid siseriiklikuks kasutamiseks, mis lähtuvad Eestis kehtivatest müra hindamise meetoditest ja normväärtustest. Müratsoonide pindalalise ulatuse ja erinevatesse müratsoonidesse jäävate elanike arvu põhjal saab Tartu linna olulisima müraallikana välja tuua autoliikluse.

Strateegilise mürakaardi andmete abil koostatakse välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava, millega arvestatakse linna planeerimistegevusel ning mürakaitsemeetmete rakendamisel.

Tartu linna strateegilise mürakaardi ajakohastamist finantseeriti SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi eelarvest.

Tartu liikuvusmured

Levinumate liikuvusmurede analüüs.

UJULA TÄNAVA PIKENDUSENA KAVANDATUD LIIKLUSLAHENDUSE VÕIMALIKE ALTERNATIIVSETE LAHENDUSVARIANTIDE ESITAMINE JA NENDE RAKENDAMISEGA KAASNEVATE MÕJUDE HINDAMINE

Töö koostamise eesmärgiks on teostada kohakeskne, seni Tartu linna üldplaneeringus 2040+ Ujula tn kohta käsitlemata aspekte haarav analüüs ja vajaduse ilmnemisel võimalike alternatiivsete lahenduste väljatöötamine võrreldes seni üldplaneeringus kehtestatuga

PARKIMISKOHTADE VAJADUSE MÄÄRAMINE TARTU LINNAS

Eesmärk on pakkuda välja arvutuslik mudel, täpsus ja andmestikud, mille kohaselt hinnata iga asukoha (krundi) ligipääsetavust ning selle alusel määrata parkimise vajaduse vähendamise koefitsient, millega läbi korrutades oleks võimalik vähendada parkimise nõuet.

Tartu linnaruumi arvamusuuring

Uuringu eesmärk on saada ettekujutus elanike tänastest arvamustest ja väärtushinnangutest erinevatel linnaruumi teemadel (nii laiemalt kui konkreetsemate meetmete osas), et
paremaid valikuid teha.

Tartlane ja keskkond 2021

Küsitlusuuring, mille eesmärgiks on teada saada, kuidas hindavad linnaelanikud oma elukeskkonna erinevaid aspekte ning missugused on nende keskkonnaalased hoiakud. Lisaks võrdlus varasematel aastatel (2006, 2011, 2016) läbiviidud samalaadsete uuringute tulemustega.

Liiklusuuringute aluseks koostatud liiklusintensiivsuste kaart 2021

2020. aasta liiklussagedused tänavavõrgul, õhtune tipptund

Tartu jalgsi ja rattaga liikumise võrgustikud. I osa: Võrgustik

Töö on aluseks Tartu linna jalg- ja rattateede koostamisele

Tartu jalgsi ja rattaga liikumise võrgustikud. II osa: Ristmikud

Töö teises osas antakse 12 probleemse ristmiku ohutu liiklemise lahendused.

Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas

Sadamaraudtee maa-ala tulevast kasutust määrav uuring on koostatud kolme firma ekspertide poolt:
1. Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas kajastuvad AB Artes Terrae OÜ uuringus.
2. Üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimise ja analüüsi koostas OÜ Stratum.
3. Sadamaraudtee koridori linnaehituslikud põhimõtted koostas U-Disain OÜ.

Kõik need üksteisega seotud uuringud on esitatud registris eraldi töödena.

Tartu linna üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimine ja analüüs

Sadamaraudtee maa-ala tulevast kasutust määrav uuring on koostatud kolme firma ekspertide poolt:
1. Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas kajastuvad AB Artes Terrae OÜ uuringus.
2. Üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimise ja analüüsi koostas OÜ Stratum.
3. Sadamaraudtee koridori linnaehituslikud põhimõtted koostas U-Disain OÜ.

Kõik need üksteisega seotud uuringud on esitatud registris eraldi töödena.

Sadamaraudtee koridori uuringu linnaehituslikud põhimõtted

Sadamaraudtee maa-ala tulevast kasutust määrav uuring on koostatud kolme firma ekspertide poolt:
1. Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas kajastuvad AB Artes Terrae OÜ uuringus.
2. Üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimise ja analüüsi koostas OÜ Stratum.
3. Sadamaraudtee koridori linnaehituslikud põhimõtted koostas U-Disain OÜ.

Kõik need üksteisega seotud uuringud on esitatud registris eraldi töödena.

Tartu linna liiklusskeem

Tartu linna üldplaneeringu 2030+ liiklusskeem

Tartu jalgsi ja rattaga liikumise võrgustikud

Tegemist on Tartu linna jalg- ja rattateede skeemi koostamise eskiislahendusega. Põhilahendus valmib 2020. a novembris.

Maaküte Tartus

Töös on analüüsitud maasoojuse kasutamise võimalusi Tartu linnas ning määratletud maasoojussüsteemi paigaldamise tingimused.

Tartu linna toimeala ja Tartu linna magistraaltänavate liiklusskeem

Töö eesmärgiks oli koostatava Tartu linna üldplaneeringu koosseisu lisatava üle-euroopalise teedevõrgu teede, riigi põhi- ja tugimaanteede ning Tartu linna magistraaltänavate võrgustiku kavandamine Tartu linna toimealal.

Arengustrateegia "Tartu 2030" mõjuanalüüs

Analüüsitud on Tartu linna arengustrateegia "Tartu 2030" mõju ja asjakohasust ning esitatud ettepanekud uue strateegia koostamiseks.

Valmimisaeg:

F. R. Kreutzwaldi-F. Tuglase tänavate ristmiku liikluskorralduslik eskiislahendus

Töös on esitatud ristmiku liiklussageduse uuringu ning liiklusohutuse analüüsi alusel koostatud liikluskorralduslik eskiislahendus.

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava eesmärgiks on leida optimaalsed meetmed mürast tingitud kahjulike mõjude vähendamiseks.

Keskkonnamüra vähendamise tegevuskava koostamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Tartu linna avaliku tasulise parkimisala täituvuse uuring 2018

Loendatud on sõidukid Tartu avalikul parkimisalal, ajalise piiranguga parklates ning tasulise parkimisala piiril asuvates parklates. Välja on toodud erinevate parkimisalade täituvuse protsendid ning tehtud ettepanekud parkimiskorralduse parendamiseks.

Valmimisaeg:

Tartu ja tartlased 2018

Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2008 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas

Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas ning leevendavate meetmete määramine Tartu linna üleujutusriskiga aladel.

Töö on valminud projekti iWater raames.

Tartu elamuprognoos 2035

Alusandmed Tartu linna üldplaneeringu koostamisel elamumaade määratlemiseks

Tartu linna liiklusskeem

Liiklusskeem kajastab tänavate kategooriat ja ruumivajadust, ristmike projekteerimist, sildade ja raudteega seonduvat problemaatikat, oluliste tänavate rekonstrueerimise ja ehitamise vajadust.

KESTLIKU LINNAOSA PLANEERIMINE JAAMAMÕISA LINNAOSA NÄITEL

Tartu linn on seadnud eesmärgiks analüüsida Kestliku linnaosa planeerimise juhendis riiklike ja kohaliku taseme arengudokumente ja planeerimismeetodeid laiemalt, viia läbi seotud osapoolte kaasamine ning hinnata, kuivõrd on tänastes tingimustes strateegilise ja operatiivse planeerimise tasanditel realistlik kogu elukaart arvestava säästva linnaruumi loomine. Vastused küsimusele, kuidas kujundada kestlikku linna, on vormistatud üldiste põhiteeside ning detailsete tegevuste maatriksina. Eraldi on toodud välja soovitused rakendamiseks Jaamamõisa linnaosa edasiarendamiseks.

Terviseedendus

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2021.a I, II, III ja IV kvartalis

Õhu saastekomponendi lämmastikdioksiidi foonikontsentratsioonide määramised difusioontorudega Tartu linna 16 mõõtekohas.

Valmimisaeg:

Tartlane ja keskkond 2021

Küsitlusuuring, mille eesmärgiks on teada saada, kuidas hindavad linnaelanikud oma elukeskkonna erinevaid aspekte ning missugused on nende keskkonnaalased hoiakud. Lisaks võrdlus varasematel aastatel (2006, 2011, 2016) läbiviidud samalaadsete uuringute tulemustega.

Tartlaste tervisespordi harrastuse ja tervisespordi võimaluste uuring

Tartu tervisespordi uuring toimus 2020. aasta novembrist 2021. aasta märtsini ja veebiküsitlusele vastas 1437 inimest. Uuringu eesmärgiks oli
mõista tartlaste tervisespordi harrastusi, ootusi ning rahulolu olemasolevate spordipaikade ning -võimalustega. Töö tellijaks oli Tartu Linnavalitsus ning
teostajaks Balti Uuringute Instituut.

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2020. a I, II, III ja IV kvartalis

Õhu saastekomponendi lämmastikdioksiidi foonikontsentratsioonide määramised difusioontorudega Tartu linna 16 mõõtekohas.

Valmimisaeg:

Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2019. a I, II, III ja IV kvartalis

Õhu saastekomponendi lämmastikdioksiidi foonikontsentratsioonide määramised difusioontorudega Tartu linnas 16 mõõtekohas.

Tartu linna olmejäätmete sortimisuuring

Töö eesmärgiks oli analüüsida Tartu linnas tekkivate segaolmejäätmete liigilist koostist neljas piirkonnas: eramajade, suurelamute, erinevate elamutüüpidega piirkonnas ning endise Tähtvere valla territooriumil. Lisaks hinnati korraldatud jäätmeveo raames kogutavate biolagunevate jäätmete kvaliteeti ning leiti olmejäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuseks ettevalmistamise määr Tartu jaoks 2017. a andmete analüüsi alusel.

Tervishoid

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Tartu linna arengukava lähtepositsiooni ülevaade

Töö eesmärk on anda ülevaade Tartu linna arengu lähtepositsioonist uue arengukava koostamise algfaasis. Töö lähteülesandest tulenevalt ei hõlma ülevaade linnarengu kõiki dimensioone, vaid katab eelkõige kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses loetletud valdkonnad: majandus, sotsiaalne keskkond, kultuur, looduskeskkond, tervis. Analüütiline ülevaade põhineb temaatiliste uuringute, erineva tasandi arengustrateegiate ja olemasolevate andmete sünteesil.

Transport

Tartu ja tartlased 2023

Uuringu eesmärgiks on teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Linnaelanike küsitluse tulemused ja võrdlus aastatel 2018 ja 2013 toimunud küsitluste tulemustega.

Valmimisaeg:

Sõpruse silla liikluse prognoos aastaks 2045

Lai tn ja Jakobi tn liikluskorralduslik eskiis

Tartu linna jalgrattateede põhivõrgu rajamise ruumianalüüs

Töö eesmärgiks on Tartu linna üldplaneeringuga määratud jalgrattateede põhivõrgu rajamise järgse ruumianalüüs. Ruumianalüüsis võeti aluseks olemasoleva tänavamaa laius, kuhu mahutatakse üldplaneeringuga määratud elemendid: kõnniteed, jalgrattateed, üldplaneeringuga määratud tänavahaljastus ja sõidutee.

Jakobi tn, Tähtvere tn, Kauna tn ja Friedebert Tuglase tn liikluskorralduslik eskiis

Laia, Emajõe, Kroonuaia ja Jakobi tänavate läbilaskvuste hinnang

Vabaduse pst (lõigus Emajõe tn - Uueturu tn) liikluskorralduslik eskiis

Töös esitatakse liikluskorralduslikud eskiislahendused jalgratta- ja kergliikurite radadea rajamiseks Tartusse Vabaduse puiesteele.

LIIKLUSOHUTUSE INSPEKTEERIMINE. Tartu linnas Riia tänava jalgratta- ja jalakäijataristu olemasolev olukord

Tartu linnas Riia tänava jalgratta- ja jalakäijataristu olemasoleva olukorra inspekteerimine.

Liikumine tartu linnas mobiilpositsioneerimise andmete põhjal

Tartu City Government wants to know how many movements in Tartu are within the city borders, how many are coming
from outside and how many are just crossing the city (ratios, %). How many of those movements are short, medium, long distance movements
(ratios, %) – distances to be agreed during the project.

Liiklusohutuse auditeerimine. Tartu POP-UP rattaradade projekt

Riia tänavale kavandatud ajutiste rattaradade projekti liiklusohutuse audit.

Lisatud on ka ajutise liikluskorralduse projekt (tegija: Ramudden OÜ).

Tartu liikuvusmured

Levinumate liikuvusmurede analüüs.

UJULA TÄNAVA PIKENDUSENA KAVANDATUD LIIKLUSLAHENDUSE VÕIMALIKE ALTERNATIIVSETE LAHENDUSVARIANTIDE ESITAMINE JA NENDE RAKENDAMISEGA KAASNEVATE MÕJUDE HINDAMINE

Töö koostamise eesmärgiks on teostada kohakeskne, seni Tartu linna üldplaneeringus 2040+ Ujula tn kohta käsitlemata aspekte haarav analüüs ja vajaduse ilmnemisel võimalike alternatiivsete lahenduste väljatöötamine võrreldes seni üldplaneeringus kehtestatuga

PARKIMISKOHTADE VAJADUSE MÄÄRAMINE TARTU LINNAS

Eesmärk on pakkuda välja arvutuslik mudel, täpsus ja andmestikud, mille kohaselt hinnata iga asukoha (krundi) ligipääsetavust ning selle alusel määrata parkimise vajaduse vähendamise koefitsient, millega läbi korrutades oleks võimalik vähendada parkimise nõuet.

Tartu südalinna kultuurikeskuse parkimisvajaduse analüüs

Käesoleva analüüsi eesmärgiks on tuvastada Tartu südalinna kultuurikeskuse (SÜKU) parkimisvajadused ja anda soovitus hoonega seotud parkimiskohtade vajaliku arvu osas nii autodele kui jalgratastele.

Valmimisaeg:

Liiklusuuringute aluseks koostatud liiklusintensiivsuste kaart 2021

2020. aasta liiklussagedused tänavavõrgul, õhtune tipptund

Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas

Sadamaraudtee maa-ala tulevast kasutust määrav uuring on koostatud kolme firma ekspertide poolt:
1. Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas kajastuvad AB Artes Terrae OÜ uuringus.
2. Üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimise ja analüüsi koostas OÜ Stratum.
3. Sadamaraudtee koridori linnaehituslikud põhimõtted koostas U-Disain OÜ.

Kõik need üksteisega seotud uuringud on esitatud registris eraldi töödena.

Tartu linna üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimine ja analüüs

Sadamaraudtee maa-ala tulevast kasutust määrav uuring on koostatud kolme firma ekspertide poolt:
1. Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas kajastuvad AB Artes Terrae OÜ uuringus.
2. Üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimise ja analüüsi koostas OÜ Stratum.
3. Sadamaraudtee koridori linnaehituslikud põhimõtted koostas U-Disain OÜ.

Kõik need üksteisega seotud uuringud on esitatud registris eraldi töödena.

Sadamaraudtee koridori uuringu linnaehituslikud põhimõtted

Sadamaraudtee maa-ala tulevast kasutust määrav uuring on koostatud kolme firma ekspertide poolt:
1. Sadamaraudtee koridori uuringu põhimõtted rohevõrgustiku osas kajastuvad AB Artes Terrae OÜ uuringus.
2. Üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimise ja analüüsi koostas OÜ Stratum.
3. Sadamaraudtee koridori linnaehituslikud põhimõtted koostas U-Disain OÜ.

Kõik need üksteisega seotud uuringud on esitatud registris eraldi töödena.

Tartu linna liiklusskeem

Tartu linna üldplaneeringu 2030+ liiklusskeem

Jalakäijate, jalgratturite ja tõukeratturite loendamine Tartus 2020. a kevadel

Loenduse eesmärk oli saada liikumisandmeid jalakäijate, jalgratturite ja tõukeratturite kohta Tartu linna erinevates piirkondades. Loendus toimus 16 erinevas loenduspunktis.

Liiklusuuring ja liikluse modelleerimine Tartu kesklinnas

Töö eesmärgiks oli uurida Tartu kesklinna läbiva transiitliikluse mahtu ja võimalusi seda piirata. Lisaks on uuritud Ülikooli tn ühe lõigu sulgemisega seotud liikluse muudatusi.

Tartu linna kergrööbastranspordi teede määramine ning teostatavus- ja tasuvusanalüüs

Tartu jalgsi ja rattaga liikumise võrgustikud

Tegemist on Tartu linna jalg- ja rattateede skeemi koostamise eskiislahendusega. Põhilahendus valmib 2020. a novembris.

Tartu linna toimeala ja Tartu linna magistraaltänavate liiklusskeem

Töö eesmärgiks oli koostatava Tartu linna üldplaneeringu koosseisu lisatava üle-euroopalise teedevõrgu teede, riigi põhi- ja tugimaanteede ning Tartu linna magistraaltänavate võrgustiku kavandamine Tartu linna toimealal.

F. R. Kreutzwaldi-F. Tuglase tänavate ristmiku liikluskorralduslik eskiislahendus

Töös on esitatud ristmiku liiklussageduse uuringu ning liiklusohutuse analüüsi alusel koostatud liikluskorralduslik eskiislahendus.

Tartu linna avaliku tasulise parkimisala täituvuse uuring 2018

Loendatud on sõidukid Tartu avalikul parkimisalal, ajalise piiranguga parklates ning tasulise parkimisala piiril asuvates parklates. Välja on toodud erinevate parkimisalade täituvuse protsendid ning tehtud ettepanekud parkimiskorralduse parendamiseks.

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2018. a sügisel

2018. aasta septembris ja oktoobris toimunud jalakäijate ja jalgratturite loenduse tulemused.

Tartu linna ja lähiümbruse liikuvusuuring

Uuringu eesmärgiks oli kaardistada elanike liikumisviiside valikud Tartu linnas ja selle lähiümbruses, et saada ülevaade nende liikumisharjumistest ning seda mõjutavatest teguritest. Uuringu tulemused on aluseks liikuvusteenuste ning säästvate liikumisviiside arendamisele.

Valmimisaeg:

Jalakäijate ja jalgratturite loendus Tartus 2018. a kevadel

Jalakäijaid ja jalgrattureid loendati Tartu linnas 16 loenduspunktis 2018. aasta kevadel. Tulemusi on võrreldud ka aastatel 2016 ja 2017 toimunud loenduste tulemustega.

Tartu linna üldhariduskoolide õpilaste ja lastevanemate jalgrattateemaline küsitlusuuring 2017

Küsitleti Tartu linna üldhariduskoolide õpilasi ja lapsevanemaid. Uuriti koolitee pikkust, jalgrattakasutamise võimalusi ning õpilaste rattahoolduse kogemusi.
Lapsevanematelt uuriti nende hoiakuid ja muresid seoses lapse jalgrattakasutamisega.

Uuring valmis projekti "Ise Sõidan Ise Teen" raames.

Tartu linna liiklusskeem

Liiklusskeem kajastab tänavate kategooriat ja ruumivajadust, ristmike projekteerimist, sildade ja raudteega seonduvat problemaatikat, oluliste tänavate rekonstrueerimise ja ehitamise vajadust.