Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Load ja kooskõlastused

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1270
 

Load ja kooskõlastused

Sulgemise ja kaevetöö taotlus

Tartu linna omandis oleva tee või muu maa-ala sulgemisele ja vajadusel kaevetöö tegemisele on vajalik saada Tartu Linnavalitsuse heakskiit.

Alates 1. märtsist ei ole vaja taotleda eraldi kaeveluba ja sulgemisluba. Peatöövõtja peab esitama ühe taotluse, kus on kirjeldatud kaevetöö andmed ja sulgemise plaan kuni teekatte või haljasala taastamiseni.

Tee sulgemiseks loetakse teel täielikku või osalist läbipääsu puudumist, sh teel läbipääsu puudumist üksnes jalakäijale või teatud sõidukile või tee kasutamist piiratud tingimustel, sh vähendatud liikumiskiirusega läbipääsu enne teekatte lõplikku taastamist.

Muu maa-ala sulgemiseks loetakse perioodi, mis algab maa-alal ehitamisega kaasnevate kaevetööde alustamisega ja lõpeb maa-ala korrastamise või taastamisega kaevetööde tegemisele eelnenud seisundiga samaväärses seisundis. Muu maa-alana mõistame näiteks haljasala ja puude kaitsevööndit.

Kaevetööks loetakse igasugune kaevamine Tartu linna omandis oleval maa-alal, kus minnakse sügavamale kui 40 cm.

Taotlemine

Sulgemise, sh kaevetöö taotlust ja raportit saab esitada Linnaportaalis.

E-kirjaga taotlusi vastu ei võeta.

Sulgemise taotluste esitamiseks ettevõtte nimel ja ettevõtte esindajatel kõigi taotluste nägemiseks on vaja lisada töötajale volitus. Vaata volitamise juhendit.

Taotlus

Sulgejal on vaja esitada sulgemise tellija ja teostaja andmed, vajadusel kaasneva kaevetöö andmed ning suletava tee või muu kasutatava maa-ala ulatus ja liikluskorralduslahendus. Kui tegemist on ohtliku olukorra likvideerimisega, on vajalik märgistada taotlusel vastav lahter.

Taotluse heakskiit

Tartu Linnavalitsuse spetsialistid ja kaevetöö korral ka rajatiste valdajate esindajad hindavad sulgemise võimalikkust, annavad oma tingimused ning sobivuse korral lubatakse sulgemine võtta töösse. Ohtliku olukorra likvideerimise korral edastab ametnik Linnaportaalist seotud osapooltele teavituse ja töödega võib alustada koheselt.

Pärast taotluse heakskiitu või ohtliku olukorra lahendamisest teavitamist avaldatakse sulgemine avalikkusele kättesaadaval kaardil.

Raport

Tööde käigus on vajalik kajastada sulgemise kulgu taotluse pealt loodud raportis. Kui sulgemine lõppeb varem või hiljem, on vajalik raportis kajastada muudatused, et linnakodanikel oleks korrektne info sulgemise kohta.

Raportisse on vaja lisada pildid, mis dokumenteerivad sulgemise etappide lõppemist, liikluskorralduse, teekatte ja haljasala seisu. Kaevetöö korral on vaja lisada teostusmõõdistused, täitematerjali ja teekatte dokumentatsioon. Kaevetöö dokumentatsioon tuleb esitada hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast tööde lõppu.

Raporti heakskiit

Kui sulgeja on kõik täiendused raportisse teinud ja raporti esitanud, vaatavad Tartu Linnavalitsuse spetsialistid dokumentatsiooni üle ning vajadusel paluvad puudused likvideerida.

Maksuteade ja e-arve

Sulgemisega kaasneb määruses sätestatud sulgemismaks. Kui raport on heaks kiidetud, väljastab Tartu Linnavalitsus maksuteate ja e-arve. Maksu ei väljastata, kui see jääb alla 10 euro.

Olulised tähtajad

  1. Sulgemise korral on taotluse menetlustähtaeg 3 tööpäeva.
  2. Busside ümbersuunamisega sulgemise korral on taotluse menetlustähtaeg 5 tööpäeva.
  3. Kaevetööga sulgemise korral on taotluse menetlustähtaeg 5 tööpäeva.

NB! Laiaulatuslike ja pikemate sulgemiste korral on kindlam esitada sulgemissoov suurema ajavaruga, et jõuaks läbi arutada liikluslahendused ja teavitada avalikkust.

Enne sulgemise ja kaevetöö taotluse esitamist palun tutvuge järgmiste dokumentidega

Tee liiklusväliseks otstarbeks kasutamise ja sulgemise kord

Tee sulgemise maks

Tee ehitamise kvaliteedi nõuded

Nõuded ajutisele liikluskorraldusele

Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded

Küsimuste või ettepanekute korral võtke ühendust linnamajanduse osakonna teedeteenistuse töötajatega:

Suuremõõtmelised ja/või raskekaalulised veosed

Suuremõõtmeliste ja/või raskekaaluliste veoste  lubasid väljastab linnamajanduse osakonna teedeteenistus.

Taotlus tuleb saata e-postiga aadressile [email protected]
Täiendav info tel 736 1279
 

Eelnevalt palume täita suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise veose taotlus (pdf, xls).

Lisainfo:

Majandus- ja taristuministri määrus: "Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad"

Eriveo tasumäärad raskeveose eest

Eriveo tasumäärad suurveose eest

Saateautode vajalik arv suurveose saatmisel

Joonised suuremõõtmelise veose tähistamiseks

ohtlik veos_veose kellaajalised piirangud.jpg

Tartu linna sisenevatele suuremate teede sissesõitudele  on paigaldatud liiklusmärk nr 319 "Ohtliku veosega sõidu keeld" (vt foto) koos lisateatetahvliga nr 85 "Kehtivuspäevad ja -aeg", mis näitab päeva, kellaaega, kuupäeva või ajavahemikku, millal märk kehtib. Seejuures märk 856 näitab, et kehtib tööpäeviti kell 7.-9.30 ja 16.30-19. Väljaspool lisatahvlil märgitud ajavahemikku piiranguid ei ole.

Sissesõiduload piirangutega aladele

Küütri tänav ja Raekoja plats: kaupa saab laadida kell 6–11 ja/või 15–17.

Raekoja platsile saab sõita Poe ja Kompanii tänavalt. Väljaspool nimetatud ajavahemikke on võimalik kaupa laadida kõrvalasuvatelt tänavatelt. Endiselt lubatakse Küütri tänavale ühistranspordisõidukid. Väljaspool nimetatud ajavahemikke saab Küütri tänavale ja Raekoja platsile sõitmiseks taotleda ühekordset sissesõiduluba.

Rüütli ja Küüni tänava (Poe ja Riia tänava lõigul) jalgratta- ja jalgteele sissesõidulubasid ei väljastata. Alad on tähistatud liiklusmärgiga nr 435 („Jalgratta- ja jalgtee”), mis näitab, et seal tohib liikuda jalakäija, jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht.

Raekoja plats 6 // Rüütli tn 2 ja Raekoja plats 8 // Rüütli tn 1, Küütri 8 piirangutega aladel asuvatesse hoovidesse sõitmiseks tuleb taotleda sissesõiduluba.

Küütri tänaval (Kompanii ja Ülikooli tänava poolses otsas) saab sõidukit kauba laadimiseks peatada selleks tähistatud kohtadel. Suvel suletakse tõkistega Küütri tänava Ülikooli tänava poolne sissepääs.

Kesklinnas kehtib üle 18-tonnise registrimassiga sõidukitele sissesõidukeeld.

Kõikidel Supilinna piirkonna tänavatel kehtib üle 8-tonnise registrimassiga sõidukitele sissesõidukeeld.

Jakobi, Näituse, Kroonuaia ja Tuglase tänaval kehtib üle 18-tonnise registrimassiga sõidukitele sissesõidukeeld.

Erandkorras saab piirkondadesse sõita selleks väljastatud sissesõiduloaga.

 

Sissesõidulube väljastab linnamajanduse osakonna teedeteenistus.

Taotlus tuleb saata e-postiga aadressile [email protected]
Täiendav info tel 736 1279

Sissesõiduloa taotlus
Ümbersõiduskeem

NB! Sissesõiduloa taotlus tuleb esitada vähemalt üks tööpäev enne soovitud sissesõidu kuupäeva. 

Parkimisload

Teedeteenistus väljastab soodushinnaga parkimislubasid tasulise piirkonna elanikele ja elektrisõidukitele ning parkimiskaarte puuetega inimestele.

Kesklinna tasulise piirkonna parkimislubasid väljastatakse raekoja infokeskuses, lisainfo tel 1789.

KOHALIKE ELANIKE parkimisload TASULISE PIIRKONNA ELANIKELE

Soodushinnaga parkimisloa taotlemiseks tuleb saata ([email protected]) sõiduki reg-nr, loa kehtivuse periood, taotleja nimi ja isikukood ning lisaks kodutänavale ka ühe lähedalasuva tänava nimi, kuhu parkimisluba väljastatakse. Parkimisluba on digitaalne (aktiveeritakse mobiilne parkimine).

Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemine

Kaardi taotlemisel tuleb esitada dokumendid (fotografeerituna või skaneerituna):
 

  • isikut tõendav dokument;

  • arsti teatis (välja arvatud tööealised isikud);

  • Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;

  • taotleja foto suurusega 3 x 4 cm.

Ajutise parkimiskaardi (max 6 kuud) taotlemisel tuleb esitada isikut tõendav dokument,  arsti teatis ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta ja isiku foto.

NB! Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemisel  tuleb dokumendid saata e-postiga linnamajanduse osakonna aadressile: [email protected] või lmo@tartu.ee või viia raekoja esimesel korrusel asuvasse infokeskusesse (Raekoja plats 1a).
Infokeskus on avatud E 9–18, T–R 9–17.

Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi saab samuti kätte raekoja infokeskusest, kui talle on saadetud teavitus e-posti aadressile, et kaart on väljastatud.

Arsti teatise vorm

Parkimiskaardi näidis


Sotsiaalministri määrus "Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused"

Kaugliinilubade kooskõlastus

Kaugliinide sõiduplaane kooskõlastab linnamajanduse osakonna allasutus Tartu Linnatransport (Raekoja plats 3, II korrus, tuba 210, tel 736 1129, e-post: [email protected]). Kooskõlastamiseks palume võtta kaasa või saata e-postiga liini sõiduplaani.

Taksoveoload

Taksoveolubade, sõidukikaartide ja teenindajakaartide menetlemisega tegeleb linnamajanduse osakonna allasutus Tartu Linnatransport. 

Taotlus tuleb esitada majandustegevuse registrisse aadressil mtr.mkm.ee. Juhendi MTRis taotluse esitamiseks leiab siit.
Kellel ei ole võimalik digitaalselt taotlust esitada, saab selle paberkandjal viia Tartu linnavalitsuse infokeskusesse Raekoja I korrusel või täita taotlus kohapeal. 
Teenindajakaardid saab kätte samuti raekoja infokeskusest.

Infokeskus on avatud E 9–18, T–R 9–17. 
Lisainfo tel 736 1129 või [email protected] 

Enne taotluse esitamist peab taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi kinnitamise taotleja tasuma riigilõivu.

Sõidukikaardi taotlus taksoveoloa alusel
Sõidukikaardi taotlus teenindajakaardi alusel
Taksoveoloa taotlus
Teenindajakaardi taotlus
Riigilõivu info

Viimati muudetud 26.03.2024