Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Juhised toetuste saamiseks

Tartu on ainulaadse kultuurieluga linn. Siin on suurepärane keskkond nii professionaalse, rahva- kui ka alternatiivkultuuri tegijatele. Siin on põnevad muuseumid, mitmekesise repertuaariga teatrid ja kontserdisaalid. Aasta ringi toimub erilisi elamusi pakkuvaid festivale. Tartu spordielu kuulsuski ulatub Eesti piiridest väljapoole tänu Tartust pärit sporditippudele ja suurtele spordiüritustele.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
736 1360
 

Kultuurivaldkonna toetused
Spordi toetused
Noorsootöö toetused
Erahuvikoolid
Muud toetusvõimalused

Kultuurivaldkonna toetused

Kultuurivaldkonna toetused jagunevad toetusteks kultuurikorraldajatele ja huvitegevusetoetuseks rahvakultuuriühingutele.

Kõiki taotlusi saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas, kust leiab infot ka taotlusvormide täitmise kohta. Taotluste esitamise tähtajad on toetusmeetmete lõikes erinevad, täpsed kuupäevad on välja toodud iga toetusliigi juures eraldi.

Ei toetata tegevusi, mis on juba Tartu linna eelarvest, sh Tartu Kultuurkapitalist toetust saanud.

Foto: Lauri Kulpsoo

Kultuuri toetusmeetmed

Kultuuriprojekti toetus, taotluse esitamise tähtpäev suurprojektidel: 1.09; väikeprojektidel: 1.09, 1.12, 1.04.
Toetus Tartu linnas või Tartu linnaga seotult piiritletud ajal avalikkusele suunatult toimuvat kultuurisündmust või -sündmuste sarja korraldavale juriidilisele isikule.

Kultuuri suurprojektide toetuse saajad 2021

Kultuuri väikeprojektide toetuse saajad  I voor 2021

Kultuuri väikeprojektide toetuse saajad  II voor 2021

Kultuuriprogrammi toetus, taotluse esitamise tähtpäev: 1.10.2020 (k.a).

Toetus Tartu linnas või Tartuga seotud aasta ringi (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kultuurisündmuste sarja korraldavale mittetulundusühingule või sihtasutusele. Kultuuriprogrammi toetust ei saa taotleda sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.
Kultuuri suurprogrammide toetuse saajad 2021

Kultuuri väikeprogrammide toetuse saajad 2021

 

Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus

NB! Sel sügisel taotlusvooru ei avata.

Toetus Tartu linnas aasta ringi (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kvaliteetset kultuuriprogrammi pakkuvale mittetulundusühingule või sihtasutusele tingimusel, et taotleja on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal. Kolmeaastast kultuuritegevuse toetust ei saa taotleda sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.
Kolmeaastase toetuse saajad 2020

Kultuuriinvesteeringu toetus

NB! Taotlusvooru 2021. aastal ei avata.

Toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tema tegutsemiskohas ehitus- või rekonstrueerimistööde tegemiseks või kultuuriproduktsiooni, -teenuse või -toote pakkumiseks vajaliku inventari või seadme ostmiseks või paigaldamiseks. Kultuuriinvesteeringu toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.
 

Kultuuri arengutoetus, taotluse esitamise tähtpäev: 1.02.2021 (k.a).

Toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tegevusteks, mis toetavad olulisel määral organisatsiooni arengut, tõstavad organisatsiooni võimekust, võimaldavad pakkuda uusi või olulisel määral paremal tasemel teenuseid või haarata uusi sihtrühmi.
 

Kultuuri valdkonna toetuste määrus
Hindamisjuhend
Hindamiskomisjon
Korduma kippuvad küsimused
27.08.2020 toimunud infopäeva slaide näeb siin (kultuuriteenistus) ja siin (Tartu Kultuurkapital).

Foto: Lauri Kulpsoo

Mobiilsustoetus

Mobiilsustoetus

Alates 1. jaanuarist 2021 kehtib mobiilsustoetuse jagamise uus kord.

Toetuse eesmärk on soodustada Tartu kultuuri valdkonna rahvusvahelistumist ja arengut, erialaste eesmärkide saavutamist ning uute teadmiste ja kogemuste omandamist välisriikides või nende toomist Tartusse.

Toetust saab taotleda kultuuri valdkonnas tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, välja arvatud:
  1) sihtasutus, mille üks asutaja on riik või kohalik omavalitsus;
  2) sihtasutus või mittetulundusühing, kellelt Tartu linn ostab olulises mahus teenust.

Toetus saab taotleda nii välislähetusteks kui ka väliseksperdi toomiseks Tartusse.

Toetuse taotlemine toimub jooksvalt, vähemalt üks kuu enne projekti toimumist.

Tutvu määrusega siin.

Rahvusvähemuse ühingu toetus

Rahvusvähemuse ühingu toetus

Toetuse eesmärk on toetada Tartu linnas tegutsevat rahvusvähemuse ühingut tema kultuurilise eripära hoidmiseks, arendamiseks ja tutvustamiseks, kaasates seejuures linlasi, suurendades koostööd ning rikastades sellega Tartu kultuurielu.

Toetust saab taotleda Tartu linnas tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, mille eesmärk on rahvusvähemuse kultuuri hoidmine ja edendamine.

Toetuse saajad 2021

Vaata lisaks

Asumiseltsi toetus

Asumiseltsi toetus

Toetuse eesmärk on Tartu linnas tegutsevate asumiseltside (linnaosaselts, alevikuselts, külaselts) tegevuse elavdamine ja kogukondliku identiteedi tugevdamine ning piirkonna omapära tutvustavate sündmuste korraldamise toetamine. 

Toetust saab taotleda Tartu linnas tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on edendada linnaosa, aleviku või küla elukeskkonda, tutvustada selle omapära ja tugevdada elanike piirkondlikku identiteeti.

Toetuse saajad 2021

Vaata lisaks

Kultuuriühingute huvitegevuse toetus

Kultuuriühingute huvitegevuse toetus

Toetust saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus, mis korraldab huviringi(de)s rahvakultuurialast huvitegevust.

Rahvakultuurialase huvitegevusena käsitatakse pärimuskultuuril ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat kunstilist harrastustegevust koorimuusika, rahvatantsu, puhkpillimuusika, pärimusmuusika, harrastusteatri, rahvusliku käsitöö valdkonnas ja folkloorirühmas.

 

Taotluse esitamise tähtpäev: 01.09 (k.a).

 

Kultuuriühingute huvitegevuse toetuse saajad 2021

Vaata lisaks: kultuuriosakonna õigusaktid.

Foto: Heikki Leis
Foto: Heikki Leis

Viimati muudetud 07.05.2021

Eraõiguslike spordiklubide ja spordikoolide toetus

Taotluse esitamise tähtpäev: 01.09 (k.a).

Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.
Nimekirjad tuleb üles panna 1. oktoobriks.

Toetuse andmise eesmärk on arendada harrastus- ja võistlussporditegevust Tartu linnas ning süvendada sporditeadmisi, et tagada Tartu linna elanike, eelkõige noorte kehaline ja vaimne vormisolek.

Toetust saab taotleda spordiklubidele ja -koolidele Tartus toimuvaks sporditegevuseks taotleja nimekirja kantud iga 7–19-aastase lapse ja noore kohta, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu linnas ning kes maksab klubi osalus- või õppemaksu või kes on selle maksmisest vabastatud.

Toetust antakse spordiklubidele ja -koolidele, mis on spordialaliitude ja -föderatsioonide kaudu Eesti Olümpiakomitee liikmed ning mis tegelevad Tartu linnas aktiivselt harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil.

Toetust ei anta spordiklubides ja -koolides tegutsevatele treeningrühmadele, mille treeneril või juhendajal puudub vastava spordiala treeneri kutsekvalifikatsioon.

Vaata lisaks: õigusaktid

Tartu linna ja maakonna TV 10 olümpiastarti

Spordiprojektide toetus

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09 (k.a).

Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.
Toetust ürituse korraldamiseks võib taotleda  juriidiline isik, kes on kantud Eesti spordiregistrisse.

Toetuse andmise eesmärgid on:

  • propageerida tervislikke eluviise ning suurendada liikumisharrastajate osakaalu;

  • soodustada Tartus saavutusspordisündmuste toimumist, et pakkuda saavutussportlastele võistlemisvõimalusi ja publikule sporti kui atraktiivset vaatemängu;

  • tutvustada eelkõige lastele ja noortele erinevaid spordialasid, korraldades Tartu linnas meistrivõistlusi ning koolidevahelisi karikavõistlusi;

  • luua Tartu sportlastele võimalusi osaleda rahvusvahelistel võistlustel ning edendada koostööd sõpruslinnadega;

  • toetada kõrge tasemega traditsiooniliste sportmängude võistkondi.

Toetust antakse taotluse esitamisele järgneva aasta spordiprojektide teostamiseks.

Vaata lisaks: õigusaktid

Tartu Maraton (Foto: Tarmo Haud)
Tartu Maraton (Foto: Tarmo Haud)

Viimati muudetud 19.01.2021

Noorsootöö toetused

Huvitegevus

Noorte huvitegevus

Huvitegevuse toetust saab taotleda mittetulundusühing, mille huviringi vähemalt üks juhendaja on juhendatavas valdkonnas erialase kutse- või kõrgharidusega või erialase kutsetunnistusega. Toetuse saamiseks peab huvitegevus ühingu huviringis toimuma vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas vähemalt 1 akadeemilise tunni ulatuses. Toetust antakse ühingule, mille huviringi suurus on vähemalt 5 harrastajat, mille harrastajad on 7-26aastased tartlased ning kelle eelistusena on vastav huviring märgitud. 

Tutvu noorte huvitegevuse ühingutele toetuse taotlemise tingimustega.
Toetuse taotlemine.

2021. aastal toetatakse huvitegevust 129 500 euroga. Toetust saavad 36 ühingut, mis pakuvad huvitegevuse võimalust 1210 noorele.
Vaata lähemalt siit.

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus

Alates 2017. aastast määratakse noorsootöö seaduse alusel valdadele ja linnadele iga-aastaselt riigieelarvest täiendav toetus 7–19aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks - nn "huvitegevuse riigiraha". Toetuse kasutamisel peab lähtuma põhimõttest, et riigipoolse huvihariduse ja huvitegevuse toetusega ei asendata oma eelarvest kaetavaid kulusid. Toetuse saamise eeldusena tuleb omavalitsusüksusel koostada huvihariduse ja huvitegevuse kava.

Vaata lisaks:

Tartu linna 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava

2021. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus
Toetuse saajate ülevaate leiab siit.

Programmitoetus

Noorsootöö programm

Noorsootöö programmi toetamise eesmärk on soodustada Tartu noorsootöö mitmekesisust ja tõenduspõhisust. Noorsootöö programm on vähemalt 10 kuud kestev sündmuste sari või Tartus tegutseva noorteühingu aasta tegevuskava, mis on korraldatud Tartu noortega koostöös ja suunatud Tartu noortele.

Noorsootöö programmi raames toetatakse organiseeritud noorsootööalast tegevust, sealhulgas noortele suunatud koolivaheajaprogrammide, noorte ja noorsootööühingu tegevuste, ettevõtmiste ja sündmuste korraldamist ja läbiviimist. Noorsootöö programmile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses programmi kogumaksumusest. Omafinantseeringuks võib olla muuhulgas vabatahtlik töö.

2021. aastal toetatakse  noorsootöö programme 49 852 euroga.
2021. aastal programmitoetuse saajad leiab siit.

Toetuse taotlemine.
Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee.

Vaata lisaks: õigusaktid

Projektitoetus

Noorsootöö projekt

Noorsootöö projekti toetamise eesmärk on luua võimalusi Tartu noorte ettevõtlikkuse, loovuse, omaalgatuse ja ühistegevuse arendamiseks. Noorsootöö projekt on Tartu noortega koostöös korraldatav ja Tartu noortele suunatud sündmus või sündmuste sari.

Noorsootöö projekti raames toetatakse noortele suunatud ja noori korraldajatena kaasava ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva ja muu sündmuse korraldamist ja läbiviimist.

Noorsootöö projektile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses projekti kogumaksumusest. Omafinantseeringuks võib olla muuhulgas vabatahtlik töö.

2021. aastal toetatakse  noorsootöö projekte 27 939 euroga.
2021. aastal toetuse saanud projektid leiab siit.

Igakuiselt saab toetust taotleda kahele projektiliigile: noorsootöö projektile, millele soovitakse toetust alla 500 euro ja taotlust ei ole esitatud eelmise aasta 1. septembriks (või taotlus esitati, aga toetust ei saadud).

Toetuse taotlemine.
Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee.

Vaata lisaks: õigusaktid

Noorte omaalgatusprojekt

Noorte omaalgatusprojekte toetab Tartu Noorsootöö Keskus.

Mobiilsusprojekt

Alates 1. jaanuarist 2021 kehtib mobiilsustoetuse jagamise uus kord.

Toetuse eesmärk on soodustada Tartu kultuuri valdkonna rahvusvahelistumist ja arengut, erialaste eesmärkide saavutamist ning uute teadmiste ja kogemuste omandamist välisriikides või nende toomist Tartusse.

Toetust saab taotleda noorsootöö valdkonnas tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, välja arvatud:
  1) sihtasutus, mille üks asutaja on riik või kohalik omavalitsus;
  2) sihtasutus või mittetulundusühing, kellelt Tartu linn ostab olulises mahus teenust.

Toetus saab taotleda nii välislähetusteks kui ka väliseksperdi toomiseks Tartusse. Toetuse taotlemine toimub jooksvalt, vähemalt üks kuu enne projekti toimumist.

Toetuse taotlemine.

Tutvu määrusega siin.

Viimati muudetud 13.04.2021

Erahuvikoolide toetus

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09 (k.a).
Taotluse saab esitada siin: tartu.ee/kotoetused.

Toetust antakse erahuvikooli pidajale Tartu linnas tegutseva erahuvikooli jaoks (välja arvatud spordikoolid), mis pakub huviharidust lastele või noortele ja mille vähemalt üks juhendaja on juhendatavas valdkonnas erialase kutse- või kõrgharidusega või erialase kutsetunnistusega. Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks 7-19aastase harrastaja kohta, kes osaleb regulaarselt huvitegevuses ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn. Erahuvikooli tegutsemise esimesel õppeaastal kooli ei toetata.

Taotleja (erahuvikool) peab toetuse saamiseks hiljemalt 1. oktoobriks esitama alanud õppeaastal huviharidust omandavate õpilaste nimekirja.

Õpilane (alaealise õpilase puhul tema seaduslik esindaja) peab toetuse saamiseks hiljemalt 1. novembriks kinnitama elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas või kirjalikult, et omandab huviharidust erahuvikoolis.

Juhul kui nimekirja kantud õpilane omandab huviharidust mitmes erahuvikoolis, siis peab kinnitaja 1. novembriks märkima ühe erahuvikooli eelistuse.

2021. aastal toetatakse huviharidust 510 125 euroga. Toetust saavad 33 ühingut, mille tegevustes osaleb 2915 noort.
Vaata lähemalt siit.

õigusaktid

Viimati muudetud 25.01.2021

Muud toetusvõimalused

Järgnevalt on toodud info erinevate Tartu Linnavalitsuse väliste toetusvõimaluste kohta.

Tartu Kultuurkapital

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital annab avaliku konkursi korras välja stipendiume ja preemiaid juriidilistele ja
füüsilistele isikutele Tartu kesksete kultuuriprojektide läbiviimiseks ja isikute loomingulise tegevuse toetamiseks.
Kahel korral aastas saab esitada taotlusi poolaasta stipendiumitele (tähtajad 31. märts ja 30. september),
samuti jagatakse toetusi erinevate allfondide kaudu.
 

Kultuuriministeerium

Kultuuriministeerium jagab toetusi valdkondade kaupa. Erinevatest programmidest toetatakse kaunite kunstide,
kultuuripärandi ja kultuurilise mitmekesisuse projekte.
 

Eesti Kultuurkapital

Eesti Kultuurkapital toetab sihtkapitalide kaudu kauneid kunste, rahvakultuuri, kehakultuuri ja sporti ning
kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist.
Taotlusi võetakse vastu neli korda aastas: 20. veebruaril, 20. mail, 20. augustil ja 20. novembril.

Eesti Filmi Instituut

Eesti Filmi Instituut jagab toetusi nii filmide tootmiseks, levitamiseks kui
filmialase hariduse edendamiseks ja filmiürituste korraldamiseks.
 

Eesti Rahvuskultuuri Fond

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab üksikisikute loomingulist tegevust ja organisatsioone eesti rahvuskultuuri arendamise,
säilitamise ja edasikandmise eesmärgil. Taotlusi võetakse vastu igal aastal 1. septembrist kuni 15. oktoobrini.
 

Integratsiooni Sihtasutus

Integratsiooni Sihtasutus ehk INSA teostab tegevusi selle nimel, et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ning
osaleksid aktiivselt kodanikuühiskonnas ning
et Eestis elavatel rahvusrühmadel oleks võimalused säilitada oma emakeelt ja kultuuri.
Sihtasutus algatab ja toetab Eesti ühiskonna integreerumisele suunatud projekte ja tegevusi ning
koordineerib erinevate ressursside efektiivset kasutamist selles valdkonnas.
 

Eesti-Soome Kultuurifond

Eesti-Soome kultuurifondi toetab tegevusi, mis aitavad tugevdada Soome ja Eesti koostööd kultuuri ja
kunsti erinevates valdkondades, suurendada vastastikust keeleoskust, arendada ühisprojekte ning
edendada kultuurieksporti kolmandatesse maadesse.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Põhjamaade Ministrite Nõukogu kaudu on võimalik taotleda toetusi kultuurikoostöövõrgustikke,
loovisikute reisimise ja loomeresidentuuride tegevuse finantseerimiseks.

Loov Euroopa

Loov Euroopa on Euroopa Liidu raamprogramm eelarveperioodiks 2014–2020,
mille eesmärk on suurendada kultuuri- ja loomesektorite konkurentsivõimet,
edendada kultuuri- ja audiovisuaalteoste ning loovisikute piiriülest liikuvust, jõuda laiema publikuni nii
Euroopas kui mujal ning soodustada innovatsiooni ja uute ärimudelite väljatöötamist.

Erineva suunitlusega toetusi jagavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja  Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Samuti on võimalik koostööd teha eri riikide saatkondade ja kultuurikeskustega (Prantsuse InstituutGoethe Instituut, Soome Instituut).

Lisaks pakub loominguliste projektide elluviimiseks tuge ühisrahastuskeskkond Hooandja.

Tartu Kultuurkapital
Tartu Kultuurkapital

Viimati muudetud 07.12.2020