Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Heakord

Linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1270
 

Heakorra üldinfo
Hooajaline info
Tartu heakorratalgud

Heakord

Üldinfo

Tartu linna avalike parkide, teede ja bussipeatuste heakorra eest hoolitseb linnamajanduse osakonna haljastus- ja puhastusteenistus.

 • Kinnistu heakord

  Kinnistu kasutaja peab tagama kinnistul järgmise seisukorra:
  1) puude ja põõsaste mahalangenud lehed võivad olla kinnistu piires koristatud;
  2) jäätmed ja praht on koristatud;
  3) hoone katusele ja räästa külge kogunenud varisemisohtlik lumi ja jää on eemaldatud kohtades, kus see võib kujutada ohtu liiklejatele ja varale.

Metsas, metsatunnustega aladel ja looduslikel aladel, mis on suuremad kui 1 hektar, ei ole kinnistu kasutaja kohustatud järgima eelnimetatud punktide 1 ja 2 nõudeid.

Kinnistu kasutaja peab tagama hoone tänavapoolse seina või kinnistu piiride külge nähtavale kohale hoone numbriga sildi paigaldamise. Hoone number peab olema nähtav ööpäevaringselt.

Heakorraeeskiri

 • Jäätmete põletamine

Jäätmete, sh aiajäätmete (oksad, puulehed jmt) põletamine on keelatud. Küttekoldes võib põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit või kartongi.
Lehti, oksi jm aiaprahti võetakse tasu eest vastu Tartu jäätmejaamades

Tartu linna jäätmehoolduseeskiri

 • Kõnniteede koristus

Linnas, alevis ja alevikus teega külgneva maatüki omanik on kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuval kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.

Koristustöödeks on:
1) kõnnitee puhastamine prahist, jäätmetest ja mahalangenud lehtedest;
2) teega külgnevalt maatükilt kõnniteele ulatuvate liikumist takistavate puude ja põõsaste okste lõikamine;
3) kõnniteelt lume ja libeduse tõrjumine kaheksa tunni jooksul alates lumesaju lõppemisest. Lund ei tohi paigutada sõiduteele. Libeduse tõrjeks tohib kasutada graniitkillustikku teraläbimõõduga 2-6 mm. Suure libeduse korral on erandkorras lubatud kasutada ka liiva ja kloriide. Kevadel tuleb pühkida kõnniteelt kokku talvised libedustõrje materjalid.

Ehitusseadustik 
Tee seisundinõuded

 • Tartu Linnavalitsuse koostöö mittetulundusühingutega 

Koostöös Tartu Majaomanike Ühinguga on paigaldatud erakinnistutega (eramud) külgnevate kõnniteede libedusetõrjeks graniitkillustiku konteinereid.

Graniitkillustiku konteinerite asukohtade loetelu
Konteinerite asukohad kaardil.

Tühjadest konteineritest palume teavitada Tartu Majaomanike Ühingut: tel 564 70492 või e-post: [email protected].

Koostöös Tartu Korteriühistute Liiduga jagatakse korteriühistutele, mis hooldavad Tartu linnale kuuluvaid kõnniteid, graniitkillustikku (graniitliiv teraläbimõõduga 2-6 mm).

Graniitkillustikku saab kätte Tartu Korteriühistute Liidu koostatud nimekirja alusel aktsiaseltsi Tevo Kaup kauplusest aadressil Riia 140a alates 8. novembrist kuni 31. detsembrini. Korteriühistutel, mis hooldavad Tartu linnale kuuluvaid kõnniteid, kuid ei ole veel nimekirja kantud, palume pöörduda Tartu Korteriühistute Liidu poole, tel 5342 7912 või e-post: [email protected]

Täiendav info: https://www.tarkyl.ee

Tänavate puhastusgraafikud

Aastaringne hooldus (pea-, jaotus- ja bussiliiklusega tänavad):

Läänepiirkond - Tänavapuhastuse AS, tel 510 5270, e-post [email protected].

Puhastusmasinad koristavad läänepiirkonnas puhastuspäeval 24 h jooksul, hiljemalt järgmise päeva kella 8-ks. Selleks, et tänavaid võimalikult tõhusalt koristada saaks, tuleb kõik autod puhastuspäeval mujale parkida. Täpsema info puhastusmasinate liikumise kellaaegade kohta saab piirkondade info juurde lisatud kontaktnumbritelt.

Tänavate puhastusgraafik

Idapiirkond - EKT Teed OÜ, tel 503 6046 e-post [email protected].

Puhastusmasinad koristavad idapiirkonnas puhastuspäeval 24 h jooksul, hiljemalt järgmise päeva kella 8-ks. Selleks, et tänavaid võimalikult tõhusalt koristada saaks, tuleb kõik autod puhastuspäeval mujale parkida. Täpsema info puhastusmasinate liikumise kellaaegade kohta saab piirkondade info juurde lisatud kontaktnumbritelt.

Tänavate puhastusgraafik

Tartu linna hooldatavad teed ja tänavad
Prügiurnide hoolduspiirkondade kaart 

Tartu infotelefon 1789

Tartu linna infotelefonile 1789  saab teada anda linnas esinevatest heakorraprobleemidest. Lisaks helistamisele saab probleemist kirjutada e-posti aadressile [email protected] või jätta oma teade kodulehele: https://tartu.ee/et/1789.

Viimati muudetud 15.05.2023

Linnatänavate heakord ja hooldus

Läänepiirkonna (Narva mnt, Riia tn ja Võru tn joonest lääne poole)  tänavate sõiduteede talihooldust teeb Tänavapuhastuse AS:
ööpäevane valvetelefon 510 5270
e-post: [email protected]


Idapiirkonna (Narva mnt, Riia tn ja Võru tn joonest ida poole, koos piiritänavatega)  tänavate sõiduteede talihooldust teeb EKT Teed OÜ: ööpäevane valvetelefon 503 6046
e-post: [email protected]

Tartu linna hooldatavad teed ja tänavad

Teede talihooldus Tartu Tähtvere hajaasustusala piirkonnas

Tartu linna Tähtvere hajaasustusala piirkonnas teeb teedel talihooldustöid Keskkonnahooldus Eesti  OÜ kontaktisik Jüri Kuropatkin tel 5552 5856.

Linna teede ja tänavate talihooldus

Teede talihooldusel lähtub linnavalitsus majandus- ja taristuministri määrusest nr 92  “Tee seisundinõuded”, mis kehtib kogu Eesti Vabariigis.

Sõiduteede hooldus

Peatänavate ja bussiliiklusega tänavate sõiduteede lume ja jäävaba teekatte saavutamiseks kasutatakse kloriide, mis ei lase autoratastel lund jääks pressida ja võimaldab selle teelt täielikult eemaldada. Neil tänavail on kohati ka sõiduteele märgitud jalgrattarajad, mille talihooldusel tuleb kohaldada sõidutee kohta esitatud nõudeid, mistõttu kasutatakse nende hooldusel kloriide. Libedustõrje tuleb sellistel tänavatel teha kuni 4 tunni jooksul ja lumetõrje kuni 8 tunni jooksul.

Kõrvaltänavate sõiduteedel teostatakse sahkamist ja vajadusel libedustõrjet puistematerjalidega (killustik, kruus, liiv, sõelmed) ning seal võib teekate olla lumine või jäine. Nendel tänavatel tuleb libedustõrje teha kuni 8 tunni jooksul ja lumetõrje kuni 12 tunni jooksul.

Kergliiklusteede hooldus

Kergliiklusteede hooldustsükli aeg lume ja libeduse tõrjeks on 8 tundi. Talvise rattaliiklus edendamiseks teeb linn hoolduskvaliteedi ühtlustamise eesmärgil kõigil tähistatud ning nõuetekohaste gabariitidega jalgrattateedel lume- ja libedusetõrjet. Selleks kasutatakse lumetõrjel sahkamist ja libeduse tõrjel ainult graniitkillustikku või liiva, sõelmeid, kruusa või kruuskillustikku, milledesse võib puisturites külmumise vältimiseks olla segatud kuni 5% kloriide. 

Kuna lumesaju ja seega ka hooldustsükli ajal toimub kergliiklusteedel liiklus, sõtkutakse osa lund paratamatult kinni ja see jääb ka sahkamise järgselt teekattele. Sellisel juhul peab pressitud lumega või jäätunud teepind olema piisavalt haardeline. Selle tagamiseks tehakse vajadusel puistematerjalidega libedustõrjet. Ohutuks liiklemiseks ei tohi lume- või jääkihis olla ohtlikke ja liiklust häirivaid ebatasasusi. Pressitud lumi või jäätunud kiht eemaldatakse teedelt sulaperioodil.

Kõnniteede hooldus

Kõnniteede hooldamiseks kasutatakse lumetõrjel sahkamist ja libeduse tõrjel graniitkillustikku, millesse võib puisturites külmumise vältimiseks olla segatud kuni 5% kloriide. Samuti püütakse võimalikult minimaalselt kasutada liiva, sest see toob endaga kaasa kevadise tolmuprobleemi. Igal juhul on linnavalitsuse esimene valik teede talihooldusel graniitsõelmed, mida soovitatakse ka kõigile teistele kõnniteede hooldajatele.

Majaomanike kohustused

Vastavalt ehitusseadustikule on linnas, alevis ja alevikus teega külgneva maatüki omanik kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda. Ehitise ja selle esise ohutuse eest vastutab omanik, kelle kohustus on muuhulgas korraldada ka õigel ajal lumekoristustööd. Ohutuse tagamiseks tuleb pidevalt jälgida ka katusele kogunenud lume kogust ning lumi ja jää õigel ajal ära koristada. Katusekonstruktsioone võib märja lume korral ohustada juba lumekiht paksusega 0,3 m. Kui ehitise omanik eirab kohustusi, võib füüsilist isikut karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ja juriidilist isikut kuni 32 000 eurot. 

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Miks teed ja tänavad aeg-ajalt ikka lumised on?
Töö kestel on liiklustingimused paratamatult talvised, mistõttu tuleks sellega arvestada ja lumesaju ajal võimalusel väljas liikumist piirata või olla ettevaatlikum. Lumesaju korral tuleb suurematel tänavatel teha libedustõrje kuni 4 tunni jooksul ja lumetõrje kuni 8 tunni jooksul. Kõrvaltänavatel ja kergliiklusteedel tuleb libedustõrje teha kuni 8 tunni jooksul ja lumetõrje kuni 12 tunni jooksul.

Miks jalgratturite kasutatavad teed lume ja jääkihiga kaetud on, kas neid ei võiks sahaga puhtaks teha?
Seda nii looduskeskkonna säästmiseks kui ka tehnilistel põhjustel. Esiteks on kergliiklusteed erinevalt sõiduteedest äärekivideta ja kulgevad sageli haljasalade, alleede, parkide, aedade jne kõrval. 

Teiseks põhineb kloriidide toime lume ja jäävaba teekatte saavutamiseks sellel, et autorattad hõõruvad ja segavad teele kantud kloriidid lumega. Tekkinud soola-lume segu ei külmu temperatuuridel kuni -18 kraadi ja seega lase autoratastel lund jääks pressida ja võimaldab selle hooldustsükli jooksul teelt täielikult eemaldada. Selleks, et kloriidid jõuaks liikluse toimel mõjuma hakata, on isegi ette nähtud tehnoloogiliselt toimimisaeg sõltuvalt liiklussagedusest kuni pool tundi. Kuna kergliiklusteedel autoliiklust pole ja kergliiklejatest kloriidide segamiseks ei piisa (rääkimata soolakahjustustega jalanõudest), ei hakkaks kloriidid toimima ja pigem vastupidi, külmema ilma korral võib lumme visatud sool seal lahustudes ja koha peal sõtkutud jälgedes lahjenedes külmuda ning põhjustada hoopis jäätumist. Jääkonarliku tee tekkimisel oleks seda äärmiselt ebameeldiv kasutada ja keeruline hooldada.
 
Kui linnatänavatel eelistatakse graniitsõelmeid, siis miks jalanõud talvel ikka soolaplekkidega kaetud on? 
Sõiduteid hooldatakse kloriididega ja ülekäikudel tuleb neid ka ületada. Seetõttu võivad ka jalanõud talvel linnas liigeldes kloriididega kokku puutuda. 

Kuidas linn majaomanikke teehooldusel aitab?
Tartu linnas on kokku 100 avalikku graniitkillustiku konteinerit (300-liitrised). Tartu Majaomanike Ühing vastutab nendes konteinerites sõelmete olemasolu eest ning Tartu linn hüvitab ühingule seonduvad kulud. Tühjadest konteineritest palume teavitada Tartu Majaomanike Ühingut: tel 564 70492 või e-posti teel [email protected]
 

Lume- ja libedusetõrje kinnistuomanikele

Graniitkillustiku konteinerid

Tartu linnas on 105 graniitkillustiku konteinerit (300-liitrised), milles on 5%-line soola- ja graniitkillustiku segu.

Graniitkillustiku konteinerite loetelu      Vaata kaarti suuremalt

NB! Graniitkillustiku ja lume segu tuleb kohe pärast sulatusprotsessi lõppu kõnniteelt koristada ja panna vaalu.

Tühjadest konteineritest palume teavitada Tartu Majaomanike Ühingut: tel 564 70492 või e-posti teel [email protected]

 Lume ladestuskohad

Üle linna on kaks lume ladestuskohta, kuhu linnakodanikud saavad tasuta ära viia tänavakoristamist segava lume.

Linlased ja ettevõtted saavad ise lund vedada ladestuskohtadesse:
 

 • Kaupmehe tänava lõpus asuvale inertsete ehitusjäätmete ja pinnase ladestusplatsile. Plats on avatud tööpäeviti 9-17 ja sisenemisel tuleb valvurit lumeveost teavitada;
 • Betooni-Ravila-Ilmatsalu vahelisele alale (sissepääs Betooni tänavalt)

 Katuste ohutuse tagamine

Ohutuse tagamiseks tuleb lumi ehitiste katustelt õigel ajal ära koristada.

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb pidevalt jälgida katusele kogunenud lume kogust ning lumi ja jää õigel ajal ära koristada. Katusekonstruktsioone võib märja lume korral ohustada juba lumekiht paksusega 0,3 m.

Liigne lumekoormus ohustab kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid (varjualused, varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised, angaarid, estakaadid), samuti vanemaid amortiseerunud ehitisi. Erilist tähelepanu tuleb pöörata kohtadele, kus on katuseastmed või katus piirneb kõrgema ehitisega. Sinna tekivad tuulega hanged, mille koormus võib katusele lubatavat lumekoormust mitu korda ületada. Samuti tuleb vältida lume ja jää kogunemist katuse räästarennidesse ning sajuvee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see võib kahjustada sajuveesüsteeme ning takistada katuselt sajuvee ärajuhtimist.

Lume koristamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid:

 • Mõtle, kas katuselt lume lükkamiseks on möödapääsmatu minna katusele või saab seda teha sinna minemata, näiteks redeli abil.

 • Tee enne katusele minekut kindlaks kohad, kus on oht katusest läbi kukkuda (näiteks katuseaknad ja haprad katusekattematerjalid, mis ei talu inimese raskust).
 • Kui sul pole nõuetekohast turvavarustust ja muid tööohutuse tagamiseks vajalikke vahendeid, siis on soovitav tellida lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt.
 • Arvesta katusele minnes ilmastikutingimustega. Jää, tugev lumesadu ja tuul võivad allakukkumise riski oluliselt suurendada.
 • Kui katusel puuduvad katusesillad ja -redelid, on soovitav need ohutuks liikumiseks paigaldada. Võimaluse korral paigalda katuse servadesse ka ajutised piirded.
 • Ära lase lumel ja jääl kukkuda ning ära viska seda madalamatele hoonetele. Lume ja jää katuselt libisemise takistamiseks tuleb katusele paigaldada lumetõke.
 • Kui lund visatakse inimeste ja sõidukite liikumistsooni, tuleb see ala töötegemise ajaks ohutuslintidega piirata.
 • Jälgi, et tööde tegemisel ei kukuks või ei visataks töövahendeid katuselt alla.
 • Väldi lume ja jää sulatamisel keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katust või sajuveesüsteeme.
 • Kasuta lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel õigeid vahendeid, et vältida külmaga rabedaks muutunud katuse või selle katte lõhkumist

Ehitise ohutuse eest vastutab omanik, kelle kohustus on muuhulgas korraldada ka õigel ajal lumekoristustööd. Samuti peab ehitise omanik teavitama TJA-d ehitisega toimunud õnnetusest. Ehitiste ohutusjärelevalvet teevad kohalikud omavalitsused ja TJA.


Kui ehitise omanik eirab kohustusi, võib füüsilist isikut karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ja juriidilist isikut kuni 32 000 eurot.

lumeKORISTUS KATUSTELT ja Jääpurikate eemaldajad

Ettevõtetel, kes tegelevad lume ja jääpurikate eemaldamisega katustelt ja soovivad oma andmeid sellel lehel avaldada, palume ühendust võtta e-posti aadressil [email protected].

Torufirmad

Ettevõtetel, kes teevad torutöid ja soovivad oma andmeid sellel lehel avaldada, palume ühendust võtta e-posti aadressil infokeskus@tartu.ee 

Foto: Juhan Voolaid
Foto: Juhan Voolaid

Lumekoristus ja libedustõrje

Kinnistuomanike puhastusaladel asuvate kõnniteede ja muude teede talvist koristamist on võimalik kokku leppida järgmiste firmadega:

Ettevõtetel, kes hooldavad tänavaid ja soovivad oma andmeid siin lehel avaldada, palume ühendust võtta e-posti aadressil [email protected] 

Puulehtede vedu

Puulehed viiakse tasuta ära nende kruntide juurest, kus linna puud kasvavad eramuga maaomanike koristatavate avalike kõnniteede läheduses.

Prügikottidesse pandud lehtede äravedu toimub graafiku järgi kindlatel tänavatel. Esimene veoring tehakse oktoobris ja teine novembris.

Aadressid, kust lehti ära veetakse
Tartu linna puulehtede leheveograafik 2023 on täiendamisel

Esimene veoring on oktoobris ja teine veoring tehakse novembris (kuupäevad veel selguvad).

Linna keskkonnateenistus paneb krundiomanikele südamele, et lehtede jaoks mõeldud prügikottidesse ei tohi panna olmejäätmeid, õunu, oksi ja muud aiaprahti.

Puulehed tuleb veopäevaks panna suurtesse kilekottidesse (100-liitrised kotid). Soovitame lehekotid eelmise päeva õhtul välja viia, sest vedu algab varahommikul (ringi alustatakse kell 6).

Kilekotte jagatakse soovijatele, kelle aadress on ära toodud tabelis, raekoja infokeskuses alates 27. septembrist, sissepääs vasakust küljeuksest (Raekoja plats 1a).

 

Infokeskus on avatud:

E 9-18

T-R 9-17

Info telefonil 1789

 

Oma krundilt riisutud puulehed saab viia jäätmejaamadesse (Selli 19, mis on endine Turu 49), tel 738 6700, 524 1544 (jäätmejaama operaator vastab vastavalt võimalustele) ja Jaama 72c, tel 738 6700, 527 8960 (jäätmejaama operaator vastab vastavalt võimalustele). Biolagunevate aiajäätmete äraandmine on tasuline: 12 €/t Jaama 72c ja 18 €/t Selli 19. Biolagunevaid aiajäätmeid võetakse vastu ühelt toojalt maksimaalselt sõiduauto üks haagisetäis. Suurema koguse puhul tuleks aiajäätmed viia Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompostimisväljakule (tel 5307 0327).

Jäätmejaamad on avatud E-R 10-18 ja L, P 10-16. Kaart

 

Linna maad hooldavatel korteriühistutel (uued KÜ-d, kes pole enne projektist osa võtnud) tuleb lehtede tasuta äraveoks registreerida end kuni 10. oktoobrini Tartu Korteriühistute Liidus e-posti teel [email protected]. Liidus jagatakse ka tasuta 150-liitriseid prügikotte (teisipäeviti kell 11–16). Lehtede äraveoringid toimuvad 24.–31. oktoobril ja 14.–20. novembril. Täpsemad ajad piirkonniti saab Tartu Korteriühistute Liidust (tel 5342 7912 või [email protected]).

 

Foto: Meelis Lokk
Foto: Meelis Lokk

Üleujutus

NB! Lihtsam on kahju ärahoidmiseks ette valmistuda, kui seda pärast likvideerida!

Päästekeskus soovitab üleujutuse ohualas elavatel majaomanikel sulgeda hoone keldrite õhutusavad ja uksed-aknad nii, et vee juurdepääs oleks takistatud, samuti tasub keldris olev vara kõrgemale tõsta. Hädaabinumbril 112 tuleb helistada siis, kui on tegemist eluohtliku olukorraga või on tarvis hädaabi vara päästmiseks.

Emajõe veetaseme kohta kogub infot EMHI hüdroloogiaosakond ja nende kodulehel on näha iga tunni aja tagant uuenev näit. Andmed on esitatud Tartu nullist lähtuvalt, mis on Kroonlinna nullist 29,61 m kõrgemal. Emajõe veetaseme kriitiliseks punktiks, mis tähendaks Supilinna üleujutusohtu, loetakse 2,54 m üle Tartu nulli ehk 32,15 m üle Kroonlinna nulli.

Päästeameti käitumisjuhised üleujutuse korral

Pinna- ja sajuvete väljapumpamist saab tellida veevarustus- ja kanalisatsioonitöid tegevatelt firmadelt. ASi Tartu Veevärk avariitelefon on 736 2600.

Foto: Sirje Tagel
Foto: Sirje Tagel

Grillimine ja lõkke tegemine

NB! Tartu linna jäätmehoolduseeskirja järgi on Tartu linnas ilma loata jäätmete põletamine keelatud. Küttekolletes võib loata põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata vanapaberit. Ka puulehed ja -oksad on jäätmed ning neid ei tohi lõkkes põletada.

Riiklikud tuleohutuse õigusaktid ei  takista grillimist või lõkke tegemist, kuid iga kohalik omavalitsus võib oma haldusterritooriumil vastava keelu kehtestada. Kulupõletamine on seaduse järgi aasta ringi keelatud.

Grillimine on Tartu linnas lubatud. Grillimisel tuleb järgida samu ohutusnõudeid, mida lõkke tegemisel. Grillida ei tohi kohas, kus pole tagatud turvalisus, täidetud seadusega määratud nõuded või ka avaliku korra nõuded. Näiteks kui grillisuits või seadmest tulenev tuleoht naabrite või kaaskodanike heaolu häirib, on see avaliku korra rikkumine.

Grillimise koha ohutu kaugus hoonest sõltub sellest, kas grillitakse eelvalmistatud söega või põletatakse puid söe saamiseks ise:

 • Tahkekütusel töötaval grillseadmel, milles grillimisel kasutatakse eelnevalt valmistatud grillsütt või muud hõõguvat materjali, on ohutu kaugus vähemalt kaks meetrit. Rõdu loetakse ehitise osaks ning seal ei tohi grillida.

 • Grillseadmel, milles hõõguvat sütt valmistatakse küttepuude või muu põleva materjali põletamisel lahtise leegiga, on ohutu kaugus hoonest vähemalt viis meetrit.

Eelloetletud ja teistsugustel grillseadmetel tuleb grillimise koha ohutu kauguse määramisel lähtuda ka seadme kasutusjuhendis märgitust.

Lõkke tegemisele ja grillimise kohale esitatavad nõuded
 

Tartu linna ametlikud grillimiskohad asuvad:

 • Emajõe vabaujula lõpus
 • E. Wiiralti tänaval Luunja metsas
 • Linnaujulas
 • Ropka pargis
   

Nendes kohtades on katusega grillimisalused, saab teha ka väikest lõket, puud peavad endal kaasas olema.

Jõulukuuskede äraviimine

Vana jõulukuuse saab viia jäätmejaama või selleks pandud konteinerisse

Tasuta saab kuuse jaanuaris viia linna jäätmejaamadesse Selli 19 ja Jaama 72c ning alates 3. jaanuarist kuni 23. jaanuarini selleks paigaldatud kogumiskonteineritesse Selli 19 parklas, Turusilla läheduses asuvas Paju tänav T1 parklas ja Mõisavahe 75 parklas. Kokku kogutud kuused purustatakse hakkeks ning kasutatakse Tartu linnas kogutud biojäätmete komposteerimise protsessis Aardlapalu platsil.

Jäätmejaamad on avatud E-R 10-18, L-P  10-16, tel 738 6700 (E-R 9-17), 527 8960 (Jaama 72c), 524 1544 (Selli tn 19).

Viimati muudetud 25.09.2023

Head mõtted sünnivad puhtas linnas!

Igal kevadel kutsutakse tartlasi oma koduümbrust korrastama ja linna heakorratalgutel kaasa lööma. Traditsioon sai alguse 1998. aastal ja on linnaelanike seas väga populaarne. Heakorratalguid korraldab linnamajanduse osakond, kes jagab talgulistele töövahendeid ning toetajate abiga ka kehakinnitust ja parimatele auhindu.

Korteriühistud saavad osaleda kampaanias „Hoolas ühistu”.

Talgute eestvedaja on linnamajanduse osakonna linnapuhastuse peaspetsialist Madis Tammeorg, kellega võib talgutest osavõtusoovi korral ühendust võtta telefonil 503 7215 või e-posti teel [email protected].

Tartu heakorratalgud 2018

Tartu linn kutsub juba 21. korda linnarahvast osalema kevadistel heakorratalgutel, mis tänavu kestavad 23. aprillist 4. maini.

Lisaks oma koduümbruste korrastamisele oodatakse tartlasi kaasa lööma ka ülelinnalistel koristustöödel, mille käigus puhastatakse linnale ja riigile kuuluvad hoolduslepinguta alad.

Talgutele saab registreeruda telefonidel 736 1267, 503 7215 või e-posti aadressil [email protected].

Igale talguseltskonnale antakse jõukohane objekt ja lepitakse kokku tööde aeg. Linnavalitsuse poolt on töövahendid ja kehakinnitus ning tublimaid talgulisi ootavad ka auhinnad.

Linna toetavad talgutel A. Le Coq, Eesti Leivatööstus ja Rannarootsi.

 

Meeldetuletuseks kevadiste koristustööde tegijatele:

Tartu jäätmejaamadesse (Turu 49 ja Jaama 72c)  saab tasuta anda vanapaberit, vanametalli, pakendijäätmeid, elektroonikaromusid (vanad telerid, külmikud jms), suuremõõtmelisi esemeid ja ohtlikke jäätmeid. Tasu eest võetakse vastu ka tekstiili, suuremõõtmelisi ehitusjäätmeid, biolagunevaid aiajäätmeid ja eterniiti.

Turu 49 jäätmejaam on avatud E–R 10–18 ja L, P 10–16, tel 742 1398 ja 524 1544;
Jaama 72c jäätmejaam on avatud E-R 10-18 ja L, P 10-16, tel 1919 ja 5196 7097.
Jäätmejaamad on suletud riiklikel pühadel.

Tartu Taaskasutuskeskus (Tuglase 2) võtab vastu majapidamises mittevajalikke kasutuskõlblikke esemeid (välja arvatud riided ja jalanõud). Võimalik tellida transporti. Keskus on avatud: E–R 10–18, L 9–15, tel 501 8015 ja 5344 7403, e-post: [email protected]

Tartu Majaomanike Ühingu Korduvkasutuskeskus (Jaamamõisa 30) võtab vastu koduse majapidamise esemed (v.a riided). Keskusest saab tellida ka transporti. Avatud: T–R 11–18, L 10–15, tel 553 6111.             

Tartu Uuskasutuskeskus (Riia 11) võtab vastu koduses majapidamises ülejäävaid esemeid ja puhtaid kasutamiskõlblikke riideid ja jalanõusid. Saab tellida ka transporti.  Avatud: E–R 10–18, L 10–16, tel 5553 0288,                                     
e-post: [email protected]

Rehvid saab üle anda Jaama 72c jäätmejaamas või Kuusakoski AS-s (Teguri 53).

Tartu heakorratelefon 1789 ootab igal ajal teateid probleemidest linnakeskkonnas Infot saab edastada SMS-ga numbrile 1789, e-kirjaga aadressil [email protected] või kodulehe aadressil www.tartu.ee/1789.

Lisainfo:
talguinfo -  linnapuhastuse peaspetsialist Madis Tammeorg, tel 503 7215
jäätmeinfo - keskkonnateenistuse juhataja Ülle Mauer, tel 7361 248, 505 1087

 

Viimati muudetud 26.09.2022