Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linnavalitsuse istungil

Tartu raekoda Foto: Talis Taim

4. juuni 2024 /

Tartu linnavalitsus toetab Tartu Rakendusliku Kolledži osalemist projektis "Hack Lab Euroopa" 19 600 euroga. Projekt toob koos Euroopa partneritega kokku hariduse, poliitika ja tööturu vajadused, luues materjalid ja meetodid küberturvalisuse õpetamiseks. Projektiga tahetakse suurendada kutsehariduse ja -koolituse atraktiivsust. Projekti kogumaksumus on 98 000 eurot, millest Erasmuse Agentuur toetab projektis osalemist 78 400 euroga.   

Tartu linnavalitsus kiitis heaks osalemise projektis "Tartu Raatuse Kooli õpiränded 2024-2025". Projekti tulemusel kaasajastatakse kooli õppekava, suureneb ainetevaheline lõiming, kasutatakse laiemalt avatud õpimaastikku, paraneb meeskondlik toimimine ja õpetajatevaheline koostöö, arendatakse välja mentorsüsteem ja kasvatatakse õpetajate teadmisi ajukeskse õppimise teemal. Lisaks pööratakse tähelepanu haridusliku erivajadusega lastele klassikollektiivis, arendatakse õpilaste loovuse ja kriitilise mõtlemise strateegiaid ning tegeletakse uussisserändajate motivatsiooniga õppetöös. Projektis osalemine maksab 61 000 eurot, mida rahastatakse Erasmus+ meetmest. 

Tartu linnavalitsus kiitis heaks Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi osalemise projektis "Empowering Students through Peer Tutoring and Teacher Mentoring". Projekti eesmärk on pakkuda õpilastele tuge läbi eakaaslaste juhendamise ja kogemuse. Õpetajate tasandil tahetakse luua tööriistakomplekt õpilastele toe pakkumiseks, et vähendada koolipsühholoogide ja õppenõustajate töökoormust. Projekti kogumaksumus on 38 200 eurot, mis esitati rahastamiseks Nordplus Junior programmi.

Lisainfo: haridusosakonna alushariduse peaspetsialist Kaspar Kreegimäe, tel 7361 425, 5919 0958

Tartu toetab kultuuri väikeprojekte 31 100 euroga

Tartu linn toetab kultuurivaldkonna väikeprojekte 31 100 euroga. Kokku hindas komisjon 45 taotlust, võttes aluseks kriteeriumid nagu kultuuriprojekti vajalikkus ja üldeesmärgi selgus; kultuuriprojekti alameesmärkide, tegevuste ning nende mõõdikute loogilisus ja asjakohasus; kultuuriprojekti elluviijate võimekus; teavitusplaani asjakohasus ning kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks. Komisjon otsustas toetada 12 kultuuri väikeprojekti 31 100 euroga.

Lisainfo: kultuuriosakonna juhataja  Sten Svetljakov, tel 736 1351, 554 9393

Hugo Treffneri Gümnaasiumi katus läheb suvel remonti

Hugo Treffneri Gümnaasiumi katuse ehitustööde riigihankel tunnistati edukaks osaühingu Evari Ehitus pakkumus kogumaksumusega 366 000 eurot. Tööde käigus korrastatakse võimla ümbruse katused ja vahetatakse välja aatriumi klaaskatus. Tööd kestavad 25. juunist 23. augustini. 

Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920

Avaliku arutelu tulemusel muudeti keskkonnamüra vähendamise tegevuskava 

Tartu linnavalitsus esitas Tartu linnavolikogule keskkonnamüra vähendamise tegevuskava määruse eelnõu koos avalikul väljapanekul tehtud ettepanekute, linnavalitsuse seisukohtade ja arutelu tulemustega. 

"Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2024-2028" avaliku väljapaneku ajal laekus kokku 63 ettepanekut, mida arutati avalikul arutelul 20. mail.

Ettepanekute ja avaliku arutelu tulemusel tehti tegevuskavas järgmised muudatused: 

  • täpsustati vaiksete alade nimetusi, lähiaadresse ning korrigeeriti alade pindala ja piire kaardil; 

  • liiklusmüra tekke vähendamise peatükki täiendati liiklusjärelevalve ja müra kontrollmõõtmiste osas ning sama peatüki selgitustesse lisati viide sõidukiiruse ja müra vähenemise uuringutele ning kiirusepiirangute mõjust kivisillutisega teede puhul; 

  • üksikobjektide põhjustatud müra piiramismeetmete alla lisati kontrollmõõtmised;

  • lisati avalikkusega konsulteerimise punkt. 

Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258

Rutt Ernits-Sups

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel:
Mob: 5554 0731

Viimati muudetud 04.06.2024