Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Tartu Raekoda Foto: Kerly Ilves

18. august /

Soola tänava jalgratta- ja jalgtee sai ehitusloa
Linnavalitsus andis arhitektuuri ja ehituse osakonnale loa anda ehitusluba Soola tänava jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks. Kergliiklusteed ehitatakse Soola tänava lõigus Kaluri tänav - Väike-Turu tänav. Rattatee on osa eelmise aasta kaasava eelarve võiduideest, milles sooviti korrastada Tartu olemasolevaid rattateid, et kõigil ratturitel oleks julgem ja mugavam liigelda.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja, linnaarhitekt Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Kivikese lasteaia tee-ehituseks korraldatakse hange
Linnavalitsus andis linnavarade osakonnale loa korraldada hange lasteaia Kivike tee-ehitustöödeks. Linnavarade osakonna tellimusel valminud projektis nähakse ette Roosi tn juurdepääsuteele kõnnitee ning prügikastide aluse rajamine, parkla ja mänguala drenaažitorustiku rajamine, kinnistu põhjaküljes oleva mänguala amortiseerunud asfaltkatte asendamine murukattega ning kinnistu põhjanurgas asuvale liigniiskuse tõttu lasteaia poolt vähekasutatavale alale parkla rajamine lasteaia töötajate tarbeks. Tööde teostamise eeldatav aeg on september-oktoober 2020. Mainitud tööd on eelduseks mänguala rekonstrueerimise ning välisvalgustuse ja piirdeaia rajamisega jätkamisel. Mänguväljaku, välisvalgustuse ja aiaehitustööd on kavas teha 2021. aastal eriolukorraga seotud riigi investeeringutoetusest.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Delta õppehoone lähedusse rajatakse park
Linnavalitsus otsustas tasuta omandada Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva Sauna tänav 5 kinnisasja pindalaga 8144 m². Tartu linnale on oluline Sauna tn 5 kinnisasja kasutamine avaliku pargi ja puhkealana, mis oleks ühtlasi osa 2020. aasta jaanuarikuus valminud Tartu Ülikooli Delta õppehoone ümber kujunenud rohealast.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.  

Naerumaa evakuatsioonitrepi rekonstrueerimine läheb maksma 24 638 eurot
Linnavalitsus andis loa sõlmida leping OÜga Vennad Ehitus Tartu Lasteaed Naerumaa Õpetaja 10 hoone evakuatsioonitrepi rekonstrueerimiseks kogumaksumusega 24 638 eurot koos käibemaksuga. Tööde mahtu kuulub olemasoleva amortiseerunud trepi lammutamine ning uue evakuatsioonitrepi ehitamine. 
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Linnavalitsus sõlmib lepingu Puiestee tänava ja Aruküla tee teetööde tehnilise kirjelduse koostamiseks 
Linnavalitsus andis loa sõlmida leping ViaVelo Inseneribüroo OÜga Puiestee tänava ja Aruküla tee teetööde tehnilise kirjelduse koostamiseks maksumusega 18 480 eurot koos käibemaksuga. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium eraldas Tartu linnale kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise meetme raames transiittee toetuse summas 868 000 eurot Aruküla tee, Puiestee tänava ja Turu tänava remontimiseks. Aruküla tee/Puiestee tänava puhul on planeeritav omaosalus 195 000 eurot. 
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Linnavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Ihaste tee 9 hoonestusõiguse seadmiseks
Linnavalitsus otsustas viia läbi avaliku kirjaliku enampakkumise Ihaste tee 9 tähtajalise ja tasulise hoonestusõiguse seadmiseks aastatasu alghinnaga 3940 eurot. Ihaste tee 9 kinnisasjale on detailplaneeringuga nähtud ette spordihoone ehitamine. Spordihoones peab vähemalt 80% hoone mahust moodustama spordihall ja kuni 20% võivad moodustada muud spordihalli tegevust toetavad funktsioonid. Vähemalt 50% spordihalli mahust peab olema sisustatud olümpiaspordialade läbiviimise võimalustega. Spordihoone ehitamiseks tuleb läbi viia arhitektuurivõistlus ja ehitusloale vastav hoone tuleb püstitada kolme aasta jooksul hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise päevast arvates. 
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.  

Algatatakse Lehe tn 23 krundi detailplaneeringu 
Linnavalitsus otsustas algatada Lehe tn 23 krundi detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi korterelamu rajamiseks vajaliku ehitusõiguse määramiseks. Jaamamõisa linnaosas asuva Lehe tänav 23 krundi suurus on 2498 m2. Praegu seisab ehitisregistri järgi krundil ühekorruseline laohoone ja krundi läänekülg on osaliselt kõrghaljastatud. Lehe tänav ise on välja ehitamata. Planeeringu realiseerimise eelduseks on detailplaneeringukohase avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste, sh sademeveekanalisatsiooni väljaehitamine.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.  

Rutt Ernits-Sups

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel:
Mob: 5554 0731

Viimati muudetud 18.08.2020