Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Tartu raekoda Foto: Kerly Ilves

22. juuni /

Projektiga "Uued teadmised - uued võimalused" tahetakse julgustada haridustee pooleli jätnud täiskasvanuid
Tartu linnavalitsus andis loa osaleda projektis "Uued teadmised -  uued võimalused", mis esitatakse rahastamiseks Euroopa Sotsiaalfondi. Projekti kogumaksumus on 100 000 eurot, mis rahastatakse täies mahus Euroopa Sotsiaalfondi meetmest. Projekti tegevused on suunatud Tartu linna ja maakonna täiskasvanutele, et julgustada ja motiveerida haridustee katkestanuid jätkama õpinguid Tartu Täiskasvanute gümnaasiumi põhi- ja/või üldkeskharidusõppes ning üldoskuseid arendavate tegevuste kaudu toetada ja mitmekesistada nende õpinguid väljalangevuse vähendamiseks suurendades seeläbi kooli lõpetajate arvu. Lisainfo: haridusosakonna juhataja Riho Raave, tel 525 4452.

Linn korraldab hanked haridusasutuste ja ühiskondlike hoonete korrastamiseks
Tartu linnavalitsus lubab linnavarade osakonnal korraldada mitu riigihanget, mis puudutab lasteaedade ja ühiskondlike hoonete remondi - ja korrastustöid. 
Objektid, mille finantseerimiseks on raha linna 2020. aasta eelarves:
Poku lasteaias plaanitakse piirdeaedade vahetamist eeldatava maksumusega 20 000 eurot, 
Lepatriinu lasteaeda kavandatakse õueala mänguvahendite paigaldamist eeldatavalt 50 000 euro eest, 
lasteaedades Naerumaa ja Kelluke ning M. Reiniku koolis ja M.H. gümnaasiumis kavandatakse soojasõlmede vahetamist eeldatava kogumaksumusega 70 000 eurot,
lasteaia Meelespea rekonstrueerimisprojekti koostamiseks korraldatakse hange eeldatava maksumusega 50 000 eurot, 
Lodjakojale kavandatakse slipi ehitamist eeldatavalt 90 000 euro eest. 

Järgnevate objektide finantseerimiseks esitatakse taotlus eriolukorras riigilt toetuse saamiseks: 
Raekoja plats 14 välisseina rekonstrueerimine (eeldatav maksumus 400 000 eurot), 
lasteaia Helika rühmade remont (eeldatav maksumus 280 000 eurot), 
lasteaia Kivike kahe rühma remont (eeldatav maksumus 100 000 eurot), 
lasteaia Krõll 1 rühma remont (eeldatav maksumus 60 000 eurot),
lasteaia Midrimaa 1 rühma remont (eeldatav maksumus 60 000 eurot), 
remonditavate lasteaedade rühmade sisustuse ost (eeldatav maksumus 60 000 eurot),
lasteaedade mänguväljakute ja õuepaviljonide korrashoid: Naerumaa, Kivike, Helika, Tõruke, Piilupesa, Maarjamõisa, Karoliine (eeldatav maksumus 150 000 eurot),
lasteaedade  Kivike ja Tähtvere soojasõlmede vahetamine (eeldatav maksumus 50 000 eurot),
Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi keldri rekonstrueerimine (eeldatav maksumus 320 000 eurot),
lasteaia Mõmmik trassid ja katendid, lasteaedade Kivike, Tripsik, Kelluke välisvalgustus, lasteaia Kivike aed, Tamme Kooli sajuveetorustiku ehitus (eeldatav maksumus 200 000 eurot).
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Tartu elektrienergia muutub rohelisemaks
Tartu linnavalitsus andis linnavarade osakonnale loa riigihanke "Elektrienergia ostmine Tartu linnale 01.01.2021-31.12.2022" korraldamiseks. Riigihange korraldatakse linna haldushoonete, hallatavate asutuste ja avaliku tänavavalgustuse tarbeks elektrienergia ostmiseks. Müüdav elektrienergia peab olema igal kuul vähemalt 100 protsendi ulatuses toodetud taastuvatest energiaallikatest. Koostatava Tartu linna energia ja kliimakava "Tartu Energia 2030" üheks eesmärgiks on Tartu linna munitsipaalhoonetes ja avalikes teenustes tarbida 100 protsenti taastuvatest energiaallikatest pärit energiat. Eesmärkidest lähtuvalt on linnavarade osakonna ettepanek rohelise energia osakaalu hankes suurendada 100 protsendini alates aastast 2021. Hanke eeldatav maksumus on 656 666 eurot aastas (ilma käibemaksuta). Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Linn sõlmib lepingu C. E. von Baeri tänava ja Näituse tänava rekonstrueerimistööde projekteerimiseks
Tartu linnavalitsus andis loa sõlmida leping C. E. von Baeri ja Näituse tänava rekonstrueerimise projekteerimiseks osaühinguga Tinter-Projekt maksumusega 16 560 eurot koos käibemaksuga. Töö eesmärk on projekteerida C.E von Baeri ja Näituse (K.E von Baeri -Veski) tänav koos tehnovõrkude põhi- ja tööprojektidega, sealhulgas näha ette vana asfaltbetoonkatte kulumiskihi freesimine, defektsete äärekivide väljavahetamine, projekteerida sademevee ärajuhtimise lahendus, jalgtee katendi rekonstrueerimine, liikluskorralduslikud meetmed ohutuse tagamiseks ja projekteerida tänavavalgustus. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Raekoja platsi ülekäiguraja remondiks korraldatakse hange
Tartu linnavalitsus andis linnamajanduse osakonnale loa kuulutada välja riigihange Raekoja platsi ülekäigukoha remondiks Autovabaduse puiestee ajal. Tööde käigus remonditakse ülekäigukoht, ehitatakse uus betoonalus ja korrastatakse kividest ülekäik. Betoonaluse ehitamise ajaks oleks vaja, et ülekäigukoht oleks suletud ja betoon saaks kivistuda, mistõttu peetakse sobivaks korraldada ehitustöid Autovabaduse puiestee ajal. Töö maksumus on 25 000 eurot. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286, 502 7891.

Linn andis ehitusloa Riia tn 28 alajaama lammutamiseks
Tartu linnavalitsus andis loa Riia tn 28 alajaama lammutusprojektile, millega nähakse ette Riia-Vaksali liiklussõlme rekonstrueerimistööde alale jääva hoone lammutamine Riia-Vaksali ristmiku ehitustööde käigus. Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Korrastatakse Heinrich Johann Luha ja Jaan Vainu hauakivid
Tartu linn eraldas linnavalitsuse reservfondist 6905 eurot. 1565 euro eest paigaldab linnamajanduse osakond Raadi kalmistule Heinrich Johann Luha ja Jaan Vainu hauakivid. Tartu Spordile eraldati 1140 eurot, mille eest markeeritakse Tähtvere puhkepargi eelkooliealiste laste jalgratta õpperajad ning 4200 eurot, mille eest viiakse Tähtvere puhkepargis läbi dendroloogiline uuring. Lisainfo: rahandusosakonna juhataja Külli Lust, tel 736 1148, 505 9643.

Tartu Linnamuuseum valmistab ette näitust "Tartu rahu virtuaalreaalsus"
Tartu linnavalitsus andis loa sõlmida leping Babahh Media OÜ-ga maksumusega 25 974 eurot koos käibemaksuga Tartu Linnamuuseumi näituse "Tartu rahu virtuaalreaalsus" loomiseks. Kultuuriministeerium tasub maksumusest 24 000 eurot, Tartu Linnamuuseumi omafinantseering on 1974 eurot. Lisainfo: abilinnapea Asko Tamme: tel 736 1223, 521 3295 

Rutt Ernits-Sups
Avalike suhete osakonna kommunikatsioonispetsialist
Tartu Linnavalitsus
+372 736 1123 |+ 372 5554 0731 | Skype: rutt.ernits

Rutt Ernits-Sups

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel:
Mob: 5554 0731

Viimati muudetud 22.06.2020