Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Andmekaitsetingimused

Linnavolikogu ja -valitsuse info
Raekoda I korrus
Tel 1789

Kuidas me hoiame Teie isikuandmeid?

Tartu linn kui kohaliku omavalitsuse üksus töötleb isikuandmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega kohalikule omavalitsusele ja tema asutusele pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

Töötleme isikuandmeid vaid meil lasuvate ülesannete täitmiseks ning seadusega lubatud ulatuses. Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded, mille käigus võib vajalikuks osutuda ka isikuandmete töötlemine, tulenevad eelkõige kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 6 ja muudest õigustloovatest aktidest. Nende ülesannete täitmisel koguneb meile isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Püüame oma sisemise töökorraldusega tagada, et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks. Käesolev privaatsuspoliitika annab kokkuvõtliku ülevaate isikuandmete töötlemise toimingutest.

Millistel juhtudel me töötleme Teie isikuandmeid?

1. Te saadate meile taotluse, märgukirja või teabenõude.

 • Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul Teie enda algatus meile taotluse esitamisel, selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude saatmisel. Sellisel juhul kasutame Teie isikuandmeid Teie taotluse lahendamise või Teile vastamise eesmärgil.   
 • Kui peame Teie taotluse lahendamiseks tegema täiendavaid järelpärimisi, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalses ulatuses, mis on selle eesmärgi täitmiseks vajalik.
 • Kui meile saadetud selgitustaotlusele / märgukirjale / teabenõudele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle nimetatud asutusele ja teavitame Teid vastavast edastamisest.
 • Seaduse kohaselt peavad kirjavahetuse andmed olema nähtavad linna dokumendiregistri avalikus vaates, mistõttu registreerime eraisikute poolt saadetud kirjad nimetatud registris. Eraisikust kirja saatja või saaja nime me ei avalikusta ning dokumendiregistri avalikus vaates on nähtavad üksnes eraisikust saatja või saaja nime initsiaalid. Kui kirjutate meile juriidilise isiku või asutuse nimel, siis palume kasutada mitte oma era-, vaid tööalaseid kontaktandmeid. Sellised kontaktandmed on dokumendiregistris avalikud.
 • Juhul, kui Teie poolt saadetud kiri sisaldab avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid, tunnistatakse see registrisse kandmisel asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääsu piiramine sõltub dokumendi sisust ning võimalike juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.
 • Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame 5 aastat, misjärel kuuluvad selle tähtaja ületanud dokumendid hävitamisele.
   

2. Te esitate meile kaebuse/vaide või teie peale kaevatakse.

 • Kui esitate meile kaebuse/vaide või Teie peale kaevatakse, kasutame Teie isikuandmeid nimetatud asja lahendamiseks. Teisele osapoolele avaldame kaebuse/vaide esitaja isikuandmeid üksnes minimaalselt, asja lahendamiseks hädavajalikus mahus.
 • Kui meile saadetud kaebuse/vaide läbivaatamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle nimetatud asutusele ja teavitame Teid ka vastavast edastamisest.
 • Menetlusdokumentide osapooltele kättetoimetamine toimub:
  • e-posti teel (reeglina me e-kirju ei krüpteeri);
  • posti teel liht- või tähitud kirjana (postirisk on postiteenuse osutajal ning kirja saajal);
  • faksi teel (erandjuhul isiku soovil).
 • Asja menetlemiseks ning dokumendi kätte toimetamiseks kasutatakse aadressiandmeid, mida olete ise meile avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastiku- või äriregistrist. Samuti kasutame isiku ametlikku e-posti aadressi ([email protected], [email protected]).
 • Seaduse kohaselt on kaebuste/vaiete andmestik nähtav dokumendiregistri avalikus vaates, kus eraisikute andmeid me ei avalikusta. Avalikus vaates on nähtavad üksnes eraisiku nime initsiaalid.
 • Kaebusi/vaideid ja sellealast kirjavahetust säilitame 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.
   

3. Te olete väärteomenetluse osapooleks.

 • Kui olete väärteomenetluse osapooleks, töötleme Teie isikuandmeid väärteomenetluse läbiviimise eesmärgil. Väärteomenetluse läbiviimist reguleerivad üksikasjalikult väärteomenetluse seadustik ja kriminaalmenetluse seadustik.
 • Väärteoteate esitaja andmed avaldame teistele menetlusosalistele ulatuses, mis on menetlusseadustikes ette nähtud ning asja lahendamiseks vajalik. Väärteomenetluses ei tagata tunnistaja anonüümsust.
 • Menetlusosalisteks on menetlusalune isik ja tema kaitsja. Menetlusosalised saavad materjalidega tutvuda menetlusseadustikes ettenähtud korras.
 • Väärteomenetluse seadustiku kohaselt ei loeta kaebuse/väärteoteate esitajat menetlusosaliseks. Materjalidega tutvumiseks peab väärteoteate esitaja esitama teabenõude, arvestades kehtestatud juurdepääsupiiranguid.
 • Oleme liitunud e-toimiku infosüsteemiga, mida kasutame väärteomenetluste läbiviimise eesmärgil, sh andmevahetuseks teiste asutustega (nt karistuse andmete edastamisel karistusregistrile). Põhimääruse kohaselt on e-toimiku infosüsteem kinnine. Siseneda saab üksnes ID-kaardiga sisse logides. Juurdepääsuõigus on üksnes pädevatel ametiisikutel. Samuti saab menetlusosaline ise vaadata enda menetlusandmeid ning esitada ja saada kätte menetlusdokumente.
 • Jõustunud väärteootsused registreeritakse karistusregistris. Iseenda kohta saab küsida kõiki registriandmeid ning tasuta. Teise isiku väärteokaristuse kohta antakse küsijale teavet, kui trahvi suurus on vähemalt 50 trahviühikut või väärtegu on pandud toime korduvalt. Teise isiku kohta karistusregistri andmete küsimisel tuleb elektroonilise päringu eest maksta tasu ning paberdokumendi eest riigilõiv. Teatud isikuandmeid (aadress, kodakondsus jms) ning alaealise karistusandmeid ei väljastata. Täpsed nõuded karistusandmetele juurdepääsu kohta on karistusregistri seaduse 3. peatükis.
 • Seadus lubab meil väärteomenetlustega seotud asjaolusid avalikustada üksnes erandlikel juhtudel (väärteomenetluse seadustiku § 62). Seda õigust kavatseme kasutada vaid väga tungival vajadusel ja hoidudes asjaosaliste eraelu ülemääraselt riivamast. Muuhulgas jätame endale õiguse, kui isik viib ise menetlusalase info avalikkuse ette, anda vajadusel oma tegevuse kohta avalikkusele selgitusi. Me ei avalda teavet suuremas ulatuses kui isik ise eelnevalt on avalikustanud.
 • Väärteomenetluse läbiviimisel ja liiklus- ning parkimisjärelevalvel kasutame kaameraid. Kaamerad on paigaldatud järelevalveosakonna sõidukitesse või sõidukitele ja teisaldavatena osakonna  teenistujate riietusele (nn kehakaamera).
 • Kehakaamera on sisse lülitatud vaid järelevalve tegemise ajal või väärteomenetluse läbiviimisel ning selle kasutamisest teavitab teenistuja Teid suuliselt.
 • Kaamera kasutamisel kogume isikuandmeid vaid väärteomenetluse või järelevalve läbiviimiseks ning salvestisi muudel eesmärkidel ei kasuta.
 • Salvestistele on juurdepääs järelevalveosakonna juhatajal.
 • Väärteomenetluse käigus vormistatud salvestised vormistatakse iseseisva tõendina väärteotoimiku juurde (CD) lisana ning säilitatakse väärteotoimiku koosseisus. 
 • Muudel juhtudel säsilitatakse salvestisi vähemalt üks kuu pärast salvestamise päeva, kuid mitte kauem kui üks aasta, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Seejärel salvestis kustutatakse automaatselt.
   

4. Te külastate meie võrgulehti, osalete küsitluses, registreerute üritusele, tellite teavitusi või helistate infotelefonile

 • Võrgulehtede (tartu.ee, tartulv.ee ja nende alamdomeenide) külastamisel kasutame Teie sessiooni identifitseerimiseks küpsiseid (cookies). Säilitame tehniliste andmetena Teie IP aadressi, veebilehitseja identifikaatorit, autentimisviisi, asukohta haldusüksuse täpsusega ja portaali poole pöördumisele eelneva veebilehe URL-i.
 • Võrgulehtede külastamise andmeid töötleme üksnes isikustamata kujul külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal lehekülgi arendada ja külastajatele mugavamaks muuta.
 • Tartu Kultuuriakna võrgulehele sisse logimisel töötleme Teie isikuandmeid eesmärgiga võimaldada Teil lisada Kultuuriaknasse uus sündmus või huvitegevus.
 • Personaalsete teavituste tellimisel töötleme Teie isikuandmeid üksnes tellitud teavituste saatmiseks.
 • Küsitlusel osalemisel avaldatakse andmeid statistika tegemise eesmärgil üksnes isikustamata kujul. Küsitluste puhul, millele vastajate vahel loositakse välja auhindu, töötleme Teie isikuandmeid Teiega ühenduse võtmiseks.
 • Üritustele registreerimisel töötleme Teie isikuandmeid üritusel osalejate nimekirja koostamiseks ja vajadusel Teiega ühenduse võtmiseks.
 • Infotelefonile helistamisel töötleme Teie isikuandmeid üksnes Teie poolt avaldatud ulatuses Teile info andmise eesmärgil. Infotelefonile helistamisest teeme kokkuvõtteid üksnes pöördumise sisust isikustamata kujul. 
 • Infotelefoni kõnesid salvestame 60 kalendripäeva sideteenust pakkuva ettevõtte kõnesalvestussüsteemis. Kõnesalvestisele on ligipääs infokeskuse koordinaatoril pakutava teenuse kvaliteedi hindamise ja analüüsimise eesmärgil. Kõnekeskuse töötajal on ligipääs vaid enda kõnesalvestisele edastatud informatsiooni täpsustamiseks ja probleemi lahendamiseks. 
 • Teenuse eripärast lähtuvalt võime vajadusel salvestada ka teistele numbritele tehtud kõnesid. Sellisel juhul edastame kõne alguses teavituse kõne salvestamisest ja salvestamise eesmärgist. 

5. Te külastate Raekoja infopunkti ja teisi linnavalitsuse haldushooneid

 • Raekoja infopunkti oleme paigutanud valvekaamera. Selle eesmärk on tagada infopunktis avalik kord, eelkõige seal viibivate isikute turvalisus ja linnavara säilimine. 
 • Kaamera edastab reaalajas pildi turvateenust pakkuvale ettevõttele ja infopunkti turvalisust tagavatele isikutele. 
 • Lisaks reaalajas jälgimisele kaamera pilt salvestub. Salvestisele on ligipääs turvateenust pakkuval ettevõttel.
 • Valvekaamerad võiva samal eesmärgil olla paigutatud ka linnavalitsuse haldushoonete ümbrusesse ja üldkasutatavatesse ruumidesse. Sellisel juhul paigutame valvekaamera mõjualale eelnevale alale nähtavale kohale sellest teavitava sildi.
 • Salvestisi kasutame vaid korrarikkumiste või turvaintsidentide korral korrarikkuja tuvastamiseks, kahju tekitaja väljaselgitamiseks ja olukorra analüüsimiseks.
 • Salvestist säilitame vähemalt üks kuu pärast salvestamise päeva, kuid mitte kauem kui üks aasta, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.  Kui salvestist on vaja kasutada väärteo- või kriminaalmenetluses, säilitame salvestist menetluse lõpuni.
 • Linnavalitsuse haldushoonete sissepääsud võivad olla varustatud audio- ning videotuvastusega fonolukkudega. Neid kasutatakse vaid pöördujale ligipääsu võimaldamiseks, pöörduja kõne ja kujutist ei salvestata.

6. Te kandideerite meile tööle

 • Tööle kandideerimisel töötleme Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogume Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitame värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Millal edastame Teie isikuandmeid?

 • Ametiasutustes ning omavalitsusorganite töös avaldame isikuandmeid ainult asja menetlemiseks ning menetlusega seotud isikutele minimaalselt ehk asja lahendamiseks hädavajalikus ulatuses.
 • Kui keegi tahab teabenõude korras tutvuda dokumendiga, mis on juurdepääsupiiranguga, siis kontrollime, kas küsitud dokumenti saab muutmata kujul väljastada või tuleb seda töödelda nii, et juurdepääsupiiranguga teave ei satuks kolmandate isikute valdusesse. Juurdepääsu piiramine sõltub dokumendi sisust.
 • Vaatamata juurdepääsupiirangule väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õiguslik alus seda küsida (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

Kuidas säilitame Teie isikuandmeid?

 • Lähtume põhimõttest, mille kohaselt Teie isikuandmeid töödeldakse seni, kuni see on konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalik.
 • Täpsemalt kehtestatakse dokumentide säilitamistähtajad Tartu Linna ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste dokumentide loetelus. Dokumente säilitatakse vastavalt sarjadele ette nähtud säilitustähtaja lõpuni või avalikku arhiivi üleandmiseni. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse. Näitlikustamiseks mõningaid isikuandmeid sisaldavate või sisaldada võivate dokumentide üldisi säilitustähtaegu:
  • elukohateateid säilitatakse 10aastat;
  • taotlusi ja alusdokumente isikukoodi saamiseks säilitatakse 10 aastat;
  • sotsiaaltoetuste maksmise dokumente säilitatakse 5 aastat.

Kuidas reageerime isikuandmetega seotud rikkumistele?

 • Kui toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lahendada.
 • Kui rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

Millised on Teie õigused?

 • Teil on õigus tutvuda enda isikuandmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Teie sellekohasele pöördumisele vastame hiljemalt ühe kuu jooksul. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt. Isikuandmetega tutvumiseks peame oleme veendunud, et tegemist on isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Nimetatud eesmärgil on meil õigus nõuda Teie isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.

  Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:
  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • kahjustada riiklikku julgeolekut;
  • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist.
 • Kui Teie isikuandmete töötlemise aluseks on Teie poolt eelnevalt antud nõusolek, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.
 • Teil on õigus nõuda Teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad. Lisaks on Teil õigus nõuda ka mittetäielike isikuandmete täiendamist tulenevalt konkreetse töötlemise eesmärgist.
 • Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või kustutamist teatud kindlatel juhtudel. Eelkõige juhul, kui meil ei ole Teie isikuandmete töötlemiseks (enam) seaduslikku alust.  
 • Teie kui andmesubjekti õigused on täpsemalt sätestatud EL määruse 2016/679 artiklites 15-22, millega saate tutvuda siin.
 • Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid meie otsuste ja tegevuse peale vaidena või pöörduda halduskohtusse. Samuti on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need selgitused ei puuduta. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel, millele meie võrgulehel viidatakse (välislingid).

Isikuandmete töötlemise toiminguid puudutavate küsimuste korral saate pöörduda andmekaitsespetsialisti poole aadressil  [email protected].

Viimati muudetud 11.09.2023