Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Asendus- ja järelhooldusteenus

Asendus- ja järelhooldusteenus

Üldinfo

Asendushooldusteenus ja järelhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus lastele ja asendushooldusteenuselt lahkuvatele kuni 25-aastastele noortele. Teenus on lapsele ja noorele tasuta.

Asendushooldus

Lapse arengu ja kasvu loomulikuks keskkonnaks on perekond. Lapse oma päritoluperest eraldamine on tõsiselt äärmuslik abinõu. Kohus otsustab lapsevanemate hooldusõiguse lõpetamise või piiramise ja lapsele eeskostja määramise. Vanemliku hooleta jäänud lapse puhul on oluline leida talle võimalikult kiiresti uus kodu, kus on turvaline kasvukeskkond, hoolivad ja püsivad suhted.

Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Last asendushooldusele paigutades eelistatakse perepõhist asendushoolduse vormi.

Perepõhised vormid on:

 1. Lapsendamine - Lapsendamise tulemusel tekivad lapsendaja ja lapsendatu vahel vanema ja lapse õigused ja kohustused, nagu bioloogilises pereski. Lapsendajapere võtab endale eluaegse vastutuse, et hoolitseb tingimusteta lapse eest. Lapsendada saab ainult alaealist last, kelle vanemad on surnud või vanematelt on hooldusõigus täielikult ära võetud või kelle vanemad on andnud lapsendamiseks nõusoleku. Lapsendada soovijate hindamine ja ettevalmistamine ning lapsele sobiva lapsendajapere leidmine on Sotsiaalkindlustusameti ülesanne.
 2. Eestkoste - eestkostepere või eestkostja on lapse seaduslik esindaja, kellel on õigus ja kohustus hoolitseda eestkostetava lapse ja tema vara eest. Eestkostjaks on sageli lapse sugulased või lähedased, näiteks vanavanemad või tädid-onud, kuid eestkostja võib olla ka inimene või pere, kes ei ole lapsega sugulussuhtes. Eestkoste seadmise otsustab kohus. Eestkoste seadmise protsessi kaasatakse alati lapse elukohajärgne omavalitsus, kes hindab lapse ja pere omavahelist sobivust ning esitab selle kohta kohtule oma arvamuse.
 3. Hoolduspere

Tartu Linnavalitsus osutab asendushooldusteenust:

 1. hooldusperes  - Hooldusperes toimub lapse hooldamine talle sobivas peres, kelle liikmete hulka ta ei kuulu. Hoolduspereks saada soovija esitab avalduse Sotsiaalkindlustusametile, kes teeb hoolduspere sobivuse hindamise ja ettevalmistamisega seotud toimingud.
 2. perekodus - Asendushooldusteenuse osutamine perekodus on lapsele igapäevaelu rütmi tagamine kuni kolme perevanemaga peres, kus on samal ajal kuni kuus last. Perekodus osutab perevanem teenust elades lühi- või pikaajaliselt teatud perioodil koos perekodus olevate lastega.
 3. asenduskodus - Asenduskodus toimub lapsele igapäevaelu rütmi tagamine kasvatajatega peres, kus on kuni kuus last. Asenduskodus hoolitsevad laste eest kasvatajad, kes töötavad töölepingu alusel.

Lapsele tagatakse asendushooldusteenus kuni 18-aastaseks saamiseni või hariduse omandamise korral kuni järgmise õppeaasta alguseni, kuid mitte kauem kui järgmise õppeaasta alguseni sel aastal, kui laps sai 19-aastaseks, kui:

 • lapse vanem on surnud;
 • lapse vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;
 • vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, seda on piiratud või see on täielikult ära võetud;
 • laps on vanemast eraldatud;
 • lühiajaliselt (katkematult kuni 90 päeva) lapsevanema nõusolekul, kui lapsevanemal ei ole võimalik ajutiselt lapse hooldust ja heaolu teisel viisil tagada (nt viibib haiglas ravil vms).

Asendushooldusteenusele suunavad Tartu linnas lastekaitse spetsialistid, lapse igapäevaelu korraldab asendushooldusteenust osutav hoolduspere või asutus.

Lastekaitseteenistuse spetsialistide kontaktid

Järelhooldusteenus

Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva noore (18-25 aastane) iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine, tagades noorele eluaseme, vajaduspõhised tugiteenused ja toetused ning isiklike kulude katmise.

Järelhooldusteenuse aluseks on juhtumiplaan ja noore soov saada teenust. Noor võib järelhooldusteenust saada juriidilise isiku poolt või omaette eluruumis.

Järelhooldusteenust korraldavad Tartu linnas lastekaitse spetsialistid koostöös elluastuva noorega.

Lastekaitseteenistuse spetsialistide kontaktid

Asendus- ja järelhoolduse tugiteenused

Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele

Teenused on mõeldud hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele, et pakkuda neile kindlustunnet ning toetada lapse kasvatamisel

 • Peretoe teenus - annab perele kindla kontaktisiku (peretoetaja), kes suhtleb perega regulaarselt, jälgib toimetulekut, nõustab ja toetab.
 • Psühholoogiline nõustamine - aitab lahendada lapse kasvatamisega seotud probleeme, last paremini mõista ja saada professionaalset psühholoogilist nõu.
 • Mentorlus - on kogemusnõustamine, mida pakub sarnase kogemusega inimene: lapsendaja, eestkostja või hooldusvanem. Mentor on läbinud ettevalmistava koolituse.
 • Tugigrupid - võimaldavad peredel omavahel kohtuda, jagada kogemusi ning saada uusi teadmisi. Tugigrupid toimuvad igas maakonnas, vajadusel ka veebipõhiselt.
 • Telefoni- ja internetinõustamine - saab vastuseid asendushooldusega seotud küsimustele (nt lapse perekonnas hooldamine, eestkoste, lapsendamine).

Teenust koordineerib Sotsiaalkindlustusamet.
Telefoninõustamine toimub E-R kl 10.00-17.00
telefoninumbril 655 1666

Internetinõustamine toimub e-posti aadressil [email protected].

Tugiteenused pere- ja asenduskodude töötajatele

Pere- ja asenduskodude töötajatele pakutavate tugiteenuste eesmärk on toetada neid laste kasvatamisel, ennetada läbipõlemist ja personali voolavust ning seeläbi tagada lastele stabiilne ja turvaline elukeskkond. Samuti aitavad tugiteenused töötajatel leida lahendusi keerulistes olukordades ning kokkuvõttes parandada asendushoolduse kvaliteeti.

Teenuseid pakutakse vajaduspõhiselt kõigile Eesti pere- ja asenduskodudele. Teenustel saavad osaleda pere- ja asenduskodude töötajad ja juhid.

Pakutavad teenused:

 • grupisupervisioon
 • individuaalne supervisioon
 • juhendatud perevestlus.

Teenust koordineerib Sotsiaalkindlustusamet:
 

Tugiisikuteenus asendushoolduselt lahkuvatele ja iseseisvat elu alustavatele  noortele

Teenus aitab noorel sujuvamalt üle minna asendushoolduselt iseseisvasse ellu ning vältida võimalikke ohtusid.

Teenust koordineerib Sotsiaalkindlustusamet:
 

Õigusaktid

Viimati muudetud 04.09.2023