Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Asendus- ja järelhooldusteenus

Asendus- ja järelhooldusteenus

Üldinfo

Asendushooldusteenus ja järelhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus lastele ja noorele kuni 25-aastaseks saamiseni.

Asendus- ja järelhoolduse tugiteenused

Üle-eestiliselt on võimalik kõikidel huvilistel kasutada telefoni- ja internetinõustamist asendushooldusega seotud teemadel tekkinud küsimustele vastuste saamiseks Nõustamise käigus saab vastuseid erinevatele küsimustele nt lapse perekonnas hooldamise, eestkoste, lapsendamise, järelhoolduse kohta.

Telefoninõustamine toimub telefoninumbril 655 1666 E, T, N, R kell 10-17 ning K kell 14-21. Internetinõustamine toimub e-posti aadressil asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee

Piirkonnapõhised teenused, mida on võimalik kasutada Tartu linnas:

 1. Psühholoogiline nõustamine - nõustamisteenus aitab lahendada lapse kasvatamisega seotud probleeme, last paremini mõista ja saada professionaalset psühholoogilist nõu. 

 2. Supervisioon - on kogemuste läbitöötamine professionaalse nõustaja juhendamisel.

 3. Mentorlus - on kogemusnõustamine, mida pakub sarnase kogemusega inimene: lapsendaja, eestkostja või hooldusvanem. Mentor on läbinud ettevalmistava koolituse.

 4. Grupinõustamine - Ühekordne grupinõustamine viiakse läbi valdkonna eksperdi juhtimisel lühikoolitusena, kovisioonina, supervisioonina või kogemuskohtumisena. Grupinõustamine aitab saada laste kasvatamise ja asendushoolduse kohta uusi teadmisi. Lisaks peredele oodatakse osalema ka võrgustikutöötajaid: lastekaitsetöötajad, pedagoogid ja teised lapsega seotud inimesed.

 5. Toetusgrupp - toetusgrupis toimub rühmatöö meetodil nõustamine, kus saab vahetada kogemusi teiste peredega ja üksteiselt õppida.

 6. Noore tugiisik - hooldus- või eestkosteperest ellu astuv noor võib saada endale tugiisiku, kes aitab noort motiveerides ja juhendades sujuvamalt iseseisvat elu alustada.  Tugiisikuteenus on mõeldud nii noorele,  kes lahkub asendushooldusteenuselt või perekonnast eestkostelt järelhooldusteenusele või iseseisvasse ellu või ka noorele, kes on asendushooldusel olles jäänud lapseootele või emaks saanud. Tugiisik võib olla professionaalne tugiisik (on läbinud tugiisikukoolituse või omab sotsiaalvaldkonna haridust), noore tuttav (nn usaldus-tugiisik) või teine noor (nn „noorelt noorele“ tugiisik).

Tugiteenuste kohta saab täpsemalt küsida Sotsiaalkindlustusameti Lõuna piirkonna koordinaatorilt, kes tegeleb nõustamisega Tartumaal, Jõgevamaal, Viljandimaal, Valgamaal, Põlvamaal ja Võrumaal.

Lõuna piirkonna koordinaator on Kristiina Meinberg-Kadai (tel: 5782 2424, e-post: Kristiina.Meinberg-Kadai@sotsiaalkindlustusamet.ee).

Asendushooldusteenus

Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Asendushooldusteenust osutatakse:

 1. hooldusperes  - Hooldusperes toimub lapse hooldamine talle sobivas peres, kelle liikmete hulka ta ei kuulu. Hoolduspereks saada soovija esitab avalduse sotsiaalkindlustusametile, kes teeb hoolduspere sobivuse hindamise ja ettevalmistamisega seotud toimingud – muuhulgas viib läbi pereuuringu ning suunab hoolduspereks saada soovija tervise arengu instituuti hoolduspere vanematele mõeldud PRIDE koolitusele. Sotsiaalkindlustusameti poolt hoolduspere vanemana sobivaks tunnistatud isiku andmed kantakse sotsiaalteenuste- ja toetuste registrisse, kus moodustub nimekiri hooldusperedest, kelle hulgast kohalikud omavalitsused saavad leida oma asendushooldusteenust vajavale lapsele sobiva perekonna.  
 2. perekodus - Asendushooldusteenuse osutamine perekodus on lapsele igapäevaelu rütmi tagamine kuni kolme perevanemaga peres, kus on samal ajal kuni kuus last. Perekodus osutab perevanem teenust elades lühi- või pikaajaliselt teatud perioodil koos perekodus olevate lastega. 
 3. asenduskodus - Asenduskodus toimub lapsele igapäevaelu rütmi tagamine kasvatajatega peres, kus on kuni kuus last. Asenduskodus hoolitsevad laste eest kasvatajad, kes töötavad töölepingu alusel.

Lapsele tagatakse asendushooldusteenus kuni 18-aastaseks saamiseni, kui:

 • lapse vanem on surnud;
 • lapse vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;
 • vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, seda on piiratud või see on täielikult ära võetud;
 • laps on vanemast eraldatud

Asendushooldusteenusele suunavad Tartu linnas lastekaitse spetsialistid, lapse igapäevaelu korraldab asendushooldusteenust osutav asutus.

Lastekaitseteenistuse spetsialistide kontaktid

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskused ja spetsialistide vastuvõtuajad

Järelhooldusteenus

Järelhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva noore iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine  kuni 25-aastaseks saamiseni.

Teenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel Tartu Linnavalitsus tagab noorele eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.

Järelhooldusteenust rahastatakse Tartu linna eelarvest ja järelhooldusel oleva noore sissetulekutest.

Järelhooldusteenust korraldavad Tartu linnas lastekaitse spetsialistid koostöös elluastuva noorega.

Lastekaitseteenistuse spetsialistide kontaktid

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskused ja  spetsialistide vastuvõtuajad

Õigusaktid

Viimati muudetud 07.05.2021