Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Eluruumi kohandamine

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Eluruumi kohandamine

Eluruumi kohandamise eesmärk on vähendada puudest tingitud raskusi ruumi sisenemisel ja seal liikumisel ning soodustada puudega isiku iseseisvat toimetulekut.

Eluruumi kohandamiseks toetuse määramine on kehtestatud Tartu linnavolikogu 20. märtsi 2014. a määrusega nr 13 „Puuetega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord”

Toetust määratakse sügava liikumispuudega ja progresseeruva liikumisvõime kaotusega raske puudega inimesele, kelle elukohana on  rahvastikuregistris registreeritud Tartu linnas asuv eluruum, mille kohandamiseks toetust taotletakse.

Toetuse suurus

Toetuse summa on maksimaalselt 85% kohanduse maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1800 eurot kalendriaastas. Toetus määratakse taotlejale ühe korra.

Toetuse taotlemine

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna elukohajärgse piirkonnakeskuse  hoolekandeteenistuse hoolekande spetsialistile.
Elukohajärgse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuse aadressi ja telefoninumbrid leiab siit.

Eluruumi kohandamise toetuse avaldus (pdf) (rtf) (e-taotlus)


Taotluses tuleb esitada taotleja ja eluruumi andmed, kohanduse kirjeldus, taotletav summa.

 

Koos taotlusega tuleb esitada:

  • puude määramise otsus;

  • kohandamise hinnapakkumine vähemalt kahelt töövõtjalt. 

Taotluse menetlemine

Hoolekande spetsialist hindab kodukülastuse, vestluse ja esitatud andmete alusel kohandamise põhjendatust. Taotluses esinenud puuduste kõrvaldamiseks antakse tähtaeg. Kui puuduseid ei kõrvaldata tähtajaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata. Spetsialistil on õigus nõuda lisadokumente (ka täiendavate hinnapakkumiste esitamist), külastada kohandamist vajavat eluruumi, teha ettepanekuid säästlikumate lahenduste kasutamiseks.

Toetuse määramine

Hoolekande spetsialist teeb sotsiaalhoolekandekomisjonile ettepaneku toetuse määramiseks või sellest keeldumiseks hiljemalt ühe kuu jooksul pärast nõuetele vastava taotluse saamist. Komisjonil on õigus keelduda toetuse määramisest, kui taotleja või temaga koos elava perekonna sissetulekud on piisavad eluruumi kohandamiseks.

Lepingu sõlmimine, aruandlus ja toetuse maksmine

Osakonna juhataja sõlmib taotlejaga, kellele on toetus määratud, toetuse kasutamise lepingu hiljemalt kahe kuu jooksul arvates toetuse määramise otsuse tegemisest. Kui nimetatud aja jooksul toetuse saajast tulenevatel põhjustel lepingut ei sõlmita, kaotab toetuse määramise otsus kehtivuse. Toetuse saaja peab esitama osakonnale kohandamise üleandmise-vastuvõtmise akti ning arve tehtud tööde kohta hiljemalt jooksva eelarveaasta 1. detsembriks. Toetus makstakse välja töövõtja arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul pärast akti ja arve esitamist ning kui hoolekande spetsialist on töö üle vaadanud.

Osakonnal on õigus jätta toetus välja maksmata, kui:

  • toetuse taotlemisel või lepingu sõlmimisel on esitatud valeandmeid;

  • toetuse saaja ei esita määratud tähtajaks tööde tegemise kohta vajalikke dokumente;

  • eluruumis ei ole tehtud lepingujärgset kohandamist. 

Täiendav informatsioon

Elukohajärgse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuse aadressi ja telefoninumbrid leiad siit.
Hoolekandeteenistuse hoolekande spetsialistide kontaktid leiad siit.

Viimati muudetud 03.04.2024