Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Hinnad ja soodustused

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Bussipiletid, ühispilet ja sooduspiletid

Bussikaardi kodulehekülg

Ühispilet annab sõiduõiguse Tartu linna sisesel avalikul bussiliiniveol ja tagab ligipääsu Tartu rattaringluse süsteemile.

*Rahvastikuregistri järgi on sissekirjutus Tartu linnas, Kambja, Luunja või Tartu vallas.

Tasuta sõidu õigus on ainult Tartu linna sissekirjutusega 65-aastastel ja vanematel.
Kambja, Luunja ja Tartu valla eakad saavad osta tartlase sooduspileti.

 • Soodustuse rakendumiseks on vajalik Eesti isikukoodiga isikustatud bussikaart.
 • Soodusgrupid: laps (7-19 eluaastat), noor (20-26 eluaastat), eakas (64 ja enam eluaastat), raske puudega isik.

  Soodustuse erandid:
 • Keskmise puudega isikutele soodustus ei laiene ja nemad peavad ostma täispileti.
 • Raske puude soodustuse saamiseks tuleb kaardile lisada "Soodusgrupp", mida saab teha sotsiaalkindlustusameti puudeotsuse olemasolul raekoja infokeskuses.

  Tasuta sõidu õigus linnaliinibussides

  Ühistranspordiseaduse järgi on riigisisesel liiniveol (k.a kommertsliinidel) tasuta sõidu õigus:

  • lastel, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks;
  • puuetega kuni 16-aastastel;

  • sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel;

  • raske nägemispuudega isikutel;

  • sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal;

  • nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral.

   

  Tartu linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 85 „Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem” järgi on Tartu linna sisesel avalikul bussiliiniveol (v.a kommertsliinidel) täiendavalt tasuta sõidu õigus isikutel, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Tartu linn:

  • 65-aastastel ja vanematel isikutel (tasuta sõidu õigust kontrollitakse isikut tõendava dokumendi alusel Raekoja infokeskuse I korrusel ja väljastatakse bussikaart);

  • raske liikumisfunktsiooni puudulikkusega  isikutel (bussikaardi saab isikut tõendava dokumendi ja puude otsuse alusel Raekoja infokeskusest);

  • perekondadel, kus on 4 või enam last ja/või noort, kes on omandamas keskharidust, keskeriharidust või kõrgharidustaseme esimest või teist astet. Keskeri- või kõrgharidust omandades tuleb tõestada noore õpinguid õppimist tõendava tõendiga. (sõiduõiguse saamiseks võtta ühendust [email protected] või tel 736 1199. Väljastatud bussikaardi saab kätte raekoja infokeskusest);

  • hoolekandeasutuses viibivatel lastel (sõiduõiguse saamiseks võtta ühendust [email protected] või tel 736 1199);

  • puudega lapse või sügava puudega isiku saatjal (eraldi kaarti ei väljastata, väljastatavale bussikaardile kirjutatakse „+1”, mida saab puude otsuse alusel Raekoja infokeskusest).

   

  Tähelepanu! Sõidusoodustus ei laiene töövõimetuspensionäridele ja keskmise puudega, sh keskmise liikumispuudega isikutele, nemad peavad ostma täispileti.

  Tartu+ pilet

  Tartu+ kolmekümne päeva pilet on Tartu linnavalitsuse ja MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse loodud ühine piletitoode. Seda piletit saavad osta isikud, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Tartu linn või Kambja vald ning seda saab kasutada sõidupiletina Tartu linnaliini ja maakonnaliini bussides, mis läbivad Tartu linna haldusterritooriumil asuvaid peatusi ning Kambja valla haldusterritooriumil asuvaid Mileedi, Haigla, Eerika ja Märja peatusi.

  NB! Väljaspool Tartu linna haldusterritooriumi piletitoode ei kehti ning sinna ega seal asuvatest peatustest maakonnaliinibussi sisenedes sõiduõigust ei taga!

  Tartu+ kolmekümne päeva pileti hind on 21,28 eurot.

  Linnaliinidel kehtivad Tartu linna kehtestatud sõidusoodustused, maakonnaliinidel kehtivad regionaalministri määrusega kehtestatud sõidusoodustused. Tasuta sõidu õigus linnaliinidel ei laiene maakonnaliinidele ja vastupidi.

  2017. aasta Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus liideti Tartu linnaga Tähtvere vald. Endise Tähtvere valla piirides elavatele isikutele, kelle elukohani Tartu linnaliinivõrk ei ulatu, pakub ühistransporditeenust MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus. Praegu peavad nad, kui neile ei laiene linnavolikogu määrusega või regionaalministri määrusega kehtestatud sõidusoodustused, Tartu linnas ühistranspordiga sõitmiseks ostma Tartu linna sisesel avalikul bussiliiniveol sõitmiseks pileti (30-päeva pilet - 18,50 eurot) ja MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol sõitmiseks pileti (30-päeva pilet - 25 eurot). Selleks et võimaldada ka selles piirkonnas elavatele isikutele ühistranspordi kasutamist soodsamalt ja ühe piletiga (Tartu linna pilet), loodi Tartu Linnavalitsuse ja MTÜga Tartumaa Ühistranspordikeskus ühine piletiliik „Tartu+ kolmekümne päeva pilet“.

  Bussitrahvid

  Ühistranspordiseaduse § 67 lg 1 p 1 järgi peab ühissõiduki kasutamiseks olema kehtiv pilet, vajadusel tuleb pilet kompostriga märgistada, vastava seadme olemasolul registreerida või muul ettenähtud viisil kehtivaks muuta.

  Kehtiva piletita sõidu eest on mõjutustrahv 20 eurot.


  Juhul kui teile on koostatud väärteoprotokoll, on teil võimalik esitada vastulause 15 päeva jooksul.
   

  Vastulause blankett

  Vastulause blankett

   

  Juhul kui teile on koostatud lühimenetluse otsus, on teil võimalik esitada kaebus 15 päeva jooksul.

   

  Kaebus lühimenetluse otsusele

   

  Kui teile on määratud rahatrahv, on võimalik taotleda rahatrahvi maksetähtaja pikendamist.
   

  Rahatrahvi tasumise maksetähtaja pikendamise taotlus

  Rahatrahvi tasumise maksetähtaja pikendamise taotlus

   

  Vastulauset ja taotlusi saab esitada Tartu infokeskusesse (Raekoda, I korrus) või e-posti aadressil [email protected].

   

  Viimati muudetud 16.07.2024