Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Hinnad ja soodustused

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Bussipiletid ja sooduspiletid

NB!  Hinnakiri alates 1. juulist 2022 

Bussikaardi kodulehekülg

*Rahvastikuregistri järgi on sissekirjutus Tartu linnas, Kambja, Luunja või Tartu vallas.

Ühispilet annab sõiduõiguse Tartu linna sisesel avalikul bussiliiniveol ja tagab ligipääsu Tartu rattaringluse süsteemile.

 • Soodustuse rakendumiseks on vajalik isikustatud bussikaart.
 • Soodusgrupid: laps (7-19 eluaastat), noor (20-26 eluaastat), eakas (64 ja enam eluaastat), raske puudega isik.

  Soodustuse erandid:
 • Keskmise puudega isikutele soodustus ei laiene ja nemad peavad ostma täispileti.
 • Raske puude soodustuse saamiseks tuleb kaardile lisada "Soodusgrupp", mida saab teha sotsiaalkindlustusameti puudeotsuse olemasolul raekoja infokeskuses.

Tasuta sõidu õigus linnaliinibussides

Ühistranspordiseaduse järgi on riigisisesel liiniveol (k.a kommertsliinidel) tasuta sõidu õigus:

 • lastel, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks;
 • puuetega kuni 16-aastastel;

 • sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel;

 • raske nägemispuudega isikutel;

 • sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal;

 • nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral.

 

Tartu linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 85 „Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem” järgi on Tartu linna sisesel avalikul bussiliiniveol (v.a kommertsliinidel) täiendavalt tasuta sõidu õigus isikutel, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Tartu linn:

 • 65-aastastel ja vanematel isikutel (tasuta sõidu õigust kontrollitakse isikut tõendava dokumendi alusel Raekoja infokeskuse I korrusel ja väljastatakse bussikaart);

 • raske liikumisfunktsiooni puudulikkusega  isikutel (bussikaardi saab isikut tõendava dokumendi ja puude otsuse alusel Raekoja infokeskusest);

 • perekondadel, kus on 4 või enam last ja/või noort, kes on omandamas keskharidust, keskeriharidust või kõrgharidustaseme esimest või teist astet. Keskeri- või kõrgharidust omandades tuleb tõestada noore õpinguid õppimist tõendava tõendiga. (sõiduõiguse saamiseks võtta ühendust oskar.vevers@tartu.ee või tel 736 1199. Väljastatud bussikaardi saab kätte raekoja infokeskusest);

 • hoolekandeasutuses viibivatel lastel (sõiduõiguse saamiseks võtta ühendust oskar.vevers@tartu.ee või tel 736 1199);

 • puudega lapse või sügava puudega isiku saatjal (eraldi kaarti ei väljastata, väljastatavale bussikaardile kirjutatakse „+1”, mida saab puude otsuse alusel Raekoja infokeskusest).

 

Tähelepanu! Sõidusoodustus ei laiene töövõimetuspensionäridele ja keskmise puudega, sh keskmise liikumispuudega isikutele, nemad peavad ostma täispileti.

Bussitrahvid

Ühistranspordiseaduse § 67 lg 1 p 1 järgi peab ühissõiduki kasutamiseks olema kehtiv pilet, vajadusel tuleb pilet kompostriga märgistada, vastava seadme olemasolul registreerida või muul ettenähtud viisil kehtivaks muuta.

Kehtiva piletita sõidu eest on mõjutustrahv 20 eurot.


Juhul kui teile on koostatud väärteoprotokoll, on teil võimalik esitada vastulause 15 päeva jooksul.
 

Vastulause blankett

Vastulause blankett

 

Juhul kui teile on koostatud lühimenetluse otsus, on teil võimalik esitada kaebus 15 päeva jooksul.

 

Kaebus lühimenetluse otsusele

 

Kui teile on määratud rahatrahv, on võimalik taotleda rahatrahvi maksetähtaja pikendamist.
 

Rahatrahvi tasumise maksetähtaja pikendamise taotlus

Rahatrahvi tasumise maksetähtaja pikendamise taotlus

 

Vastulauset ja taotlusi saab esitada Tartu infokeskusesse (Raekoda, I korrus) või e-posti aadressil vtm@tartu.ee.

 

Viimati muudetud 24.10.2022