Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Hooldaja määramine

Hooldaja määramine

Hooldus vormistatakse täisealisele teovõimelisele isikule, kes vajab vaimsete või kehaliste puuete tõttu abi oma õiguste kasutamisel ja kohustuste täitmisel.


Hooldaja määramist saab taotleda raske või sügava puudega vähemalt 18-aastane isik, kes elab Tartu linnas ning kelle elukoht on  rahvastikuregistris Tartu linna registreeritud. Kui hooldatava registreeritud elukoht on teises omavalitsuses, tuleb hoolduse seadmine kooskõlastada vastava omavalitsusega.


Hooldajaks määratakse ja hooldajatoetust makstakse hooldajale, kes on vähemalt 18-aastane, elab Tartu linnas ning kelle elukoht on  rahvastikuregistris Tartu linna registreeritud.
Hooldaja määramine või sellest keeldumine ja hoolduse lõpetamine otsustatakse Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna korraldusega.

Taotlemine

Hooldaja määramiseks tuleb esitada:

 • hooldaja ja hooldatava avaldus (pdf) (doc);

 • Sotsiaalkindlustusameti otsus raske või sügava puude määramise kohta;
 • hooldaja ja hooldatava isikut tõendav dokument;
 • olemasolu korral hooldatava rehabilitatsiooniplaan või geriaatrilise hindamise otsus.

Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskustes vormistavad hooldust, hindavad hooldusvajadust, teevad järelevalvet hoolduse toimimise üle, lõpetavad hooldust ja lahendavad toimetulekuprobleeme eakate ja puuetega isikute hoolekandeteenistuse sotsiaaltöötajad lähtuvalt hooldatava elukohast.

Hoolekande spetsialistide kontaktid leiate siit.

Hooldusküsimustega saab piirkonnakeskustesse pöörduda: 

E 15–18

K 8–12

R 9–12

 

Enne hooldaja määramist hindab sotsiaaltöötaja abivajava isiku hooldusvajadust hooldatava kodus. Sotsiaaltöötaja uurib täpsemalt, milles hooldust vajav inimene abi vajab, millega ta ise toime tuleb, millised on tema kodused tingimused jms. Samuti hindab sotsiaaltöötaja potentsiaalse hooldaja sobivust selle järgi, kas ta jõuab, oskab ja soovib neid ülesandeid täita.

Piirkonnakeskus

Aadress

Kontakt

Piirkond

Ülejõe piirkonnakeskus

Puiestee 13a

736 1696
736 1225

Raadi-Kruusamäe, Ülejõe kuni Raatuse tn paarisnumbritega majad

Annelinna piirkonnakeskus

Anne 44

746 1467
746 1466
736 1197
736 1335

Raatuse tn  paaritute numbritega majad, Jaamamõisa; Annelinn ja Ihaste

Karlova-Tamme piirkonnakeskus

Rahu 15

736 1885
736 1881

Karlova, Ropka, Tammelinn, Variku, Ränilinn. Piirneb Riia tn paarisnumbritega majade ja Emajõega

Tähtvere-Veeriku piirkonnakeskus

Vaksali 14

746 1764
736 1026

Kesklinn, Tähtvere, Supilinn, Veeriku. Piirneb Riia tn paaritute numbritega majade ja Emajõega. Endise Tähtvere valla territoorium

Vastuvõtt piirkonnakeskustes seoses hooldusküsimustega on E 1518; K 812; R 9 12.

Hoolduskoordinaatorid Tartu linnas
Ave Tooming 
Ave.Tooming@tartu.ee
Tel  736 1331; 5919 6630
OÜ Tartu Linna Polikliinik, Raatuse 21, ruum 537

Johanna Hollo
Johanna.Hollo@tartu.ee
tel 5886 0368

Merle Pahk
Merle.Pahk@tartu.ee
tel 5336 5882
Tartu Tervisekeskus (Mõisavahe 34B), ruum 138

 

Hooldajatoetuse suurus

Hooldajatoetuse määramiseks eestkostetava hooldamise eest või hooldajatoetuse suurendamiseks/maksmise jätkamiseks tuleb esitada:

 • hooldajatoetuse määramise avaldus (pdf)  (doc);

 • hooldaja ja hooldatava isikut tõendav dokument;
 • hooldatava puude määramise otsus;
 • eestkoste puhul eestkoste seadmise kohtumäärus.

Enne hooldajatoetuse määramist hindab sotsiaaltöötaja abivajava isiku hooldusvajadust hooldatava kodus. Sotsiaaltöötaja hindab täpsemalt, milles hooldust vajav inimene abi vajab, millega ta ise toime tuleb, millised on tema kodused tingimused jms. Samuti hindab sotsiaaltöötaja potentsiaalse hooldaja sobivust selle järgi, kas ta jõuab, oskab ja soovib neid ülesandeid täita ja mida konkreetse inimese hooldamine endaga kaasa toob.

Hooldajaks määramine või hooldusest keeldumine, hooldajatoetuse määramine või sellest keeldumine otsustatakse Tartu linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna korraldusega. Sotsiaal- ja tervishoiuosakond saadab korralduse hooldajale ja hooldatavale tähitud kirjaga/e-postiga.

Alates 1. juulist 2010 on hooldajatoetuse määr 39 eurot.

 

Toetust makstakse kolmes määras, vastavalt hooldatava hooldusvajadusega:

 • 60% ehk 23,40 eurot;

 • 100% ehk 39 eurot;
 • 170% ehk 66,30 eurot.

Hoolduse lõpetamiseks esitatakse avaldus (pdf) (rtf) (e-taotlus) hooldatava elukohajärgsesse piirkonnakeskusesse, milles märkida hoolduse lõpetamise põhjus.

Tööealise hooldaja (kes ei tööta) eest makstakse sotsiaalmaksu ning talle on tagatud sotsiaalsed garantiid (ravikindlustus).

Hooldaja kohustused

Täpsustavad kohustused on kirjas hooldajaks määramise korralduse lisas.

Hooldaja kohustus:

 • abistada ja juhendada hooldatavat, kes ei tule iseseisvalt toime eneseteeninduse või igapäevatoimingutega;

 • teavitada Tartu linnavalitsuse sotsiaalabiosakonna eakate ja puuetega isikute hoolekandeteenistuse sotsiaaltöötajat 10 päeva jooksul oma tööle asumisest või töötamise lõpetamisest või pensioni saamisest;
 • tagada hooldatava ohutus, kui ta võib oma tegevusega tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale;
 • teavitada kirjalikult 10 päeva jooksul hooldatava elukohajärgse sotsiaalabiosakonna piirkonnakeskuse eakate ja puuetega isikute hoolekandeteenistuse sotsiaaltöötajat enda või hooldatava andmete muutustest, mis mõjutavad hooldajatoetuse maksmist;
 • hooldusvajaduse muutuste (vähenemine/suurenemine), hooldajatoetuse suuruse muutmise või hoolduse lõpetamise korral pöörduda piirkonnakeskusesse;
 • teavitada hooldamisega seoses tekkinud probleemidest, mis takistavad hooldamist;
 • teavitada hooldaja või hooldatava isikuandmete muutusest (nt perekonnanime vahetus);
 • teavitada hooldaja või hooldatava tegeliku elukoha ja/või rahvastikuregistrisse kantud elukoha muutumisest;
 • anda teada hooldajale raske või sügava puude määramisest;
 • anda teada hooldatavale tähtajalise puude määramisest;
 • anda märku, kui hooldajatoetus ei laeku õigel ajal arveldusarvele;
 • teavitada hooldatava paigutamisest hooldekodusse või hoolduse korraldamisel muul viisil ööpäevaringses hoolekandeasutuses;
 • anda teada hooldatava puude raskusastme muutumisest, pikendamisest, lõppemisest;
 • anda teada hooldatava puude tähtaja muutumisest;
 • teavitada eestkoste seadmisest;
 • anda teada tähtajalise elamisloa tähtaja muutumisest;
 • teavitada hooldatava surmast.

Kui andmete muutusest ei teatata, lõpetatakse toetuse maksmine ning sotsiaal- ja tervishoiuosakonnal on õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda.

Õigusaktid

Kasulikku lugemist

 

Viimati muudetud 04.10.2021