Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Järelevalveteenistus

Osakonnas tegeletakse ehitusliku projekteerimise ja ehitusalase tegevuse koordineerimisega, kultuurimälestiste ja kultuuriväärtustega objektide kaitse ja riikliku järelevalve teostamisega ning riiklikule ehitisregistrile andmete esitamisega.

Arhitektuuri ja ehituse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1238

Vastuvõtuajad: E 15–18, K 8.30–10.30
 

Tutvustus
Ehitusjärelevalve piirkonnad
Kontaktid

Järelevalveteenistuse ülesanded

  • Kasutusloa taotluste ja kasutusteatiste menetlemine;
  • Ehitamise ajal ehitusdokumentide, sh põhiprojekti, tööprojekti ja ehitustööde organiseerimise kava olemasolu kontrollimine;
  • Kasutusloata või -teatiseta ehitiste ning kasutatavate ehitiste mitte sihipärase kasutamise avastamine ja kontrollimine;
  • Ehitusloa saanud või ehitusteatisega ehitistel ehitustööde vastavuse kontrollimine ehitusprojektile;
  • Kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikeehitiste ehitustööde planeeringutele vastavuse kontrollimine;
  • Ehitusseadustikus ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle riikliku järelevalve ettekirjutuste tegemine ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse kohaste hoiatuste tegemine ja sunniraha rakendamine;
  • Ehitamise alustamise ja ehitise täieliku lammutamise teatiste olemasolu kontrollimine;
  • Omavoliliste ehitustegevuste ja omavoliliselt ehitatud ehitiste avastamine ja kontrollimine ja omavoliliselt ehitatud ehitiste avastamine ja kontrollimine.

Viimati muudetud 09.06.2024

Ehitusjärelevalve piirkonnad

Riiklikku järelevalvet teevad arhitektuuri ja ehituse osakonna järelevalveteenistuse töötajad. Allolevast ehitusjärelevalve kaardirakendusest on aadressipõhiselt näha, kes antud piirkonda järelevalveteenistuse töötajatest teenindab. Selleks sisestage kaardiaknas aadressiotsingu reale oma hoone aadress ning vajutage Otsi nuppu (luubikujuline märk). 

Otsing annab ka vastava töötaja kontaktandmed.

Viimati muudetud 25.11.2021

Järelevalveteenistus

Andres Aint - juhataja

Järelevalveteenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Loa- ja teatisekohustuslike ehitiste menetluste käigus energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse kontrollimine. Kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes

736 1324

508 0594

Küüni 5, III k, ruum 322

E 15-18; K 8.30-10.30

Kenno Kaldoja - ehitusjärelevalve peaspetsialist

Ehitiste kasutusloa taotluste või -teatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine raudtee, Riia tänava, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Jänese tänava, Roosi tänava ja linna põhjapiiri vahelisel alal. Ehitusloa ja -teatisekohustuslike ehitiste menetluste käigus energiatõhususe miinimumnõuetele (sh energiamärgiste) vastavuse kontrollimine. Kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

736 1278

529 3562

Küüni 3, III k, ruum 318

E 15-18; K 8.30-10.30

Kristin Hansing - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine emajõe vasakkalda, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Jänese tänava, Roosi tänava ja Tartu linna idapiiri vahelisel alal ning Haage, Ilmatsalu, Kandikülas, Pihva, Rahinge, Rõhu, Tüki külades ning Ilmatsalu ja Märja alevikes.

736 1277

516 3159

Küüni 3, III k, ruum 318

E 15-18; K 8.30-10.30

Anna Klement - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutusloa taotluste või -teatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Riia tänava, Emajõe paremkalda, Petseri-Tartu raudtee ja linna lõunapiiri vahelisel alal. Kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

736 1318

527 1815

Küüni 3, III k, ruum 318

E 15-18; K 8.30-10.30

Rein Rikas - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutusloa taotluste või -teatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Tapa-Tartu-Petseri raudtee ja linna läänepiiri vahelisel alal ning Kardla, Tähtvere ja Vorbuse külas. Kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

736 1251

503 9836

Küüni 3, III k, ruum 318

E 15-18; K 8.30-10.30