Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Keskkonnateenistus

Osakonna haldusalaks on linna tehnilise infrastruktuuri ja keskkonnakaitse korraldamine. Osakonna haldusalas tegutsevad Tartu linna asutused Tartu Kalmistu ja Tartu Linnatransport.

Linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1270
 

Keskkonnateenistus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • Keskkonnateadlikkuse edendamine.
 • Jäätmekäitluse korraldamine.
 • Linna jäätmekava koostamise korraldamine ja selle täitmise jälgimine.
 • Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine.
 • Linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamise korraldamine ja selle täitmise jälgimine.
 • Keskkonnalubade taotluste kohta arvamuse esitamine.
 • Keskkonda kahjustavast või ohustavast õigusvastasest tegevusest või loodusressursi kasutamisega seotud õiguspärasest tegevusest, kui selline tegevus seab ohtu inimeste elu, tervise või vara, pädeva organi teavitamine.
 • Keskkonnamõju hindamisega seotud küsimuste lahendamine.
 • Keskkonnaalase seire korraldamine, keskkonnauuringute tellimine.
 • Tartu linna kodulehel "Üldinfo" keskkonnainfo rubriigis ja "Kohalik võim" asjaajamisjuhiste rubriigis teenistuse ülesannetega seotud andmete aktualiseerimine.
 • Planeerigu lähteseisukohtadesse ja ehitiste projekteerimistingimustesse keskkonnakaitseliste tingimuste esitamine.
 • Ehitusprojektide ja detailplaneeringute läbivaatamisel osalemine.
 • Teenistuse ülesannete täitmiseks vajalike riigihangete korraldamine.
 • Linnavolikogu ja -valitsuse antud pädevuse piires riikliku järelevalve teostamine.
 • Teenistuse ülesannetega seotud linnavolikogu ja -valitsuse õigusaktide eelnõude koostamine.

Viimati muudetud 07.12.2020

Keskkonnateenistus

Ülle Mauer - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Linna keskkonnaga seotud probleemidega tegelemine.

736 1248

505 1087

Raekoja plats 3, II k, ruum 217

E 15-18; K 9-10

Aija Kosk - keskkonnaspetsialist

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnalubadega seonduv, jäätmekava arenduste ja veekogude tervendamisega tegelemine.

736 1204

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 220

E 15-18; T-R 9-10

Maarja Aedviir - keskkonnaspetsialist

Vee kasutamise ja kaitse, müra ning muude keskkonnaküsimustega tegelemine.

736 1052

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 220

E 15-18; T-R 9-10

Tiina Lille - spetsialist

Korraldatud olmejäätmeveoga seotud küsimuste lahendamine, korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotluste menetlemine ja vabastamisotsuste tegemine. Jäätmevaldajate registri haldamine, registriga seotud toimingute läbiviimine.

736 1328

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 220

E 15-18; T-R 9-10

Juhan Voolaid - spetsialist

Emajõe vasakkalda korraldatud olmejäätmeveoga seotud küsimustega tegelemine. Taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete kogumise korraldamine Tartu linna elanikelt.

736 1273

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 218

E 15-18, T-R 9-10