Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Detailplaneering

Linnavarade osakond
Küüni 1 Tartu 51004
736 1292
 

Vanemuise tn 1 krundi ja lähiala detailplaneering ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Üldine taust

Vanemuise tn 1 krundi ja lähiala detailplaneering algatati Tartu Linnavolikogu otsusega 24. novembril 2022. Vaata lähemalt.

Praeguseks on valminud Vanemuise tn 1 krundi ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendus ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu. Planeeritav ala asub kesklinnas, piirnedes Poe, Küüni ja Uueturu tänava ning Emajõega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine Vanemuise tn 1 krundile südalinna kultuurikeskuse rajamiseks ning kogu planeeringuala kvaliteetseks ja inimsõbralikuks avalikuks ruumiks muutmine.

Planeeringu eskiislahendus on koostatud vastavalt Tartu linna üldplaneeringule, muinsuskaitse eritingimustele ja rahvusvahelise arhitektuurivõistluse võidutööle „Paabel“ (autorid 3+1 arhitektid ja Kino maastikuarhitektid).

Eskiislahenduses on toodud välja üldised põhimõtted– kus on peamised liikumissuunad, kuhu ja mida on lubatud ehitada ning millist keskkonda soovitakse luua. Täpsemaks minnakse detailplaneeringu põhilahenduse koostamisel, mis jätkub pärast eskiislahenduse avalikku väljapanekut ja avalikku arutelu.

Avalik väljapanek ja avalik arutelu

Vanemuise 1 krundi ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendus ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu oli avalikul väljapanekul 21. märtsist 22. aprillini 2024. Mõlema eelnõuga sai tutvuda nii siin lehel kui ka raekoja infokeskuses.

Detailplaneeringu eskiislahendus ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu

Ettepanekuid sai teha e-postiga ([email protected]), tavakirjaga või planeeringute süsteemis. Avaliku väljapaneku jooksul esitas 15 eraisikut või organisatsiooni ligi 60 arvamust või ettepanekut. Kõige rohkem esitati ettepanekuid liikluskorralduse ja parkimise kohta, samuti pargipuude ja mänguväljaku säilimise kohta. Tehti ettepanekud kavandada hoonesse varjend, eksponeerida pargialal arheoloogilisi kihistusi või rajada sinna skulptuuride park ja ekstreemspordi harrastamise võimalused.

Tutvu ettepanekutega ja linnavalitsuse seisukohtadega:

Ettepanekuid ja linnavalitsuse seisukohad

Täiendavad ettepanekud ja linnavalitsuse seisukohad

 

Linnavalitsuse 20. mai 2024 korraldus nr 431 ja 23. mai 2024 korraldus nr 446, millega kinnitati linnavalitsuse seisukohad esitatud ettepanekutele.

23. mail kell 17 toimus Tartu Linnaraamatukogu saalis (IV korrus) avalik arutelu, kus linnavalitsus tutvustab avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamusi ja oma seisukohti ning põhjendas planeeringu koostamisel valitud lahendusi. Ülekande salvestust saab vaadata siit.

11. juunil kell 17 toimub Tartu Linnaraamatukogu saalis (IV korrus) veel üks avalik arutelu, kus tutvustatakse täiendavaid ettepanekuid ja tutvustatakse linnavalitsuse seisukohti. Arutelult on taas otseülekanne.

Detailplaneeringu sisukokkuvõte

Ehitusõigus ja haljastus

Ehitusõiguse määramisel lähtutakse üldplaneeringu eesmärgist säilitada vähemalt pool pargist rohealana ja luua alale terviklik avalik ruum.
 
Planeeringu eskiisil on näidatud hoonestusala, kuhu rajatakse kultuurikeskus. Emajõe-äärsel alal on hoonestusala näidatud laiemana, lubatud  on rajada toitlustus- ja teenindushooned (sh arvestatakse olemasolevate kohvikutega kuni nende lepingute lõppemiseni). Turuhoone ette on antud täiendav võimalus erinevate välitegevuste kavandamiseks, sh välimüügikioskite ja -lettide paigaldamiseks.

Roheala muudetakse mitmerindeliseks elurikkaks koosluseks. Kultuurikeskuse katus on kavandatud rajada suures osas haljaskatusena. Planeeringuga määratakse säilitatavad puud, arvestades dendroloogilist hinnangut. Eemaldatavad puud täpsustatakse projekteerimise käigus, muuhulgas tuleb leida lahendused kõrghaljastuse asendusistutuseks.

Arhitektuurivõistluse võidutöö "Paabel"
Arhitektuurivõistluse võidutöö "Paabel"

Liikumisvõimalused

Ajalooline Kauba tänav taastatakse jalakäijate tänavana. Ristumine Vabaduse puiesteega toimub jagatud ruumi põhimõttel, kus autod peavad teistele liiklejagruppidele teed andma. Samasugust jagatud ruumi põhimõtet kavandatakse ka Poe tänaval ja selle ristumisel Vabaduse puiesteega.

Vabaduse puiestee on kavandatud tänavana, kus on kõnniteed, rattarajad või -teed ja kahesuunaline rahustatud liiklusega sõidutee (üks sõidurada kummaski suunas). Nii paranevad jalakäijate ja jalgratturite liikumisvõimalused, väheneb müra ning tekib ruum täiendava tänavahaljastuse rajamiseks.

Uueturu tänavale jääb nii kultuurikeskust ja kaubamaja teenindav autoliiklus kui ka Emajõeni ulatuv jalakäijate ja ratturite liikumisala. Ristumine Vabaduse puiesteega on planeeritud foorjuhitavana.

Emajõe-äärsele alale on kahes lõigus (Uueturu tänava pikendusel ja kultuurikeskuse peasissepääsu ees) antud võimalus veepiirini langeva, näiteks astmelise kaldakindlustuse rajamiseks. Samas on võimalik ka praeguse kaldakindlustuse säilimine. See, milline lahendus on võimalik ja vastab kõigile keskkonnatingimustele, selgub edasisel projekteerimisel.

Parkimine

Rattaparklad on kavandatud võimalikult kultuurikeskuse sissepääsude lähedusse, osaliselt jäävad need hoone mahtu. Autode parkimine (kuni 219 kohta) on kavandatud hoone maa-alusele korrusele, kuhu juurdepääs on planeeritud Uueturu tänavalt. Takso- ja bussitaskud on planeeritud tänavale. Invasõidukite parkimiskohad turuhoone ees on plaanis säilitada. Vabaduse puiesteel parkimist ette nähtud ei ole, küll aga on võimalik seal peatuda, sh turismibussidel.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine

Keskkonnamõju strateegiline hindamine on tööriist planeeringuprotsessis, abivahend paremate otsuste langetamiseks. See aitab arvestada keskkonnakaalutlusi planeeringu koostamisel, et tagada kõrgetasemelise keskkonnakaitse ja edendada säästvat arengut. Keskkonnamõju hindamise aruandes esitatakse ettepanekud ja soovitused, mis aitavad minimeerida planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke keskkonnahäiringuid ning võimendada positiivseid mõjusid linnakeskkonnas, mida silmas pidada tegevuste edasistes etappides.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõus on välja toodud, et planeeringu elluviimise mõju linnaruumile on positiivne. Kultuurikeskuse näol tekib uus oluline kultuuriline maamärk linnasüdames, mis tasakaalustab linna äärealadele liikunud funktsioone ning toob kesklinna taas fookusesse. Kultuurikeskus toetab Küüni tänava kui jalakäijate peatänava toimimist, lisades sinna uusi funktsioone. Tõuseb Emajõe-äärse ala atraktiivsus ja kavandatud liikumisteljed seovad selle ala paremini südalinnaga. Väheneb turuhoone isoleeritus.

Roheala kvaliteet paraneb ja maastik muutub atraktiivsemaks, samuti muutuvad paremaks lastele suunatud puhkealad.

Liikluse seisukohast muutub planeeringuala inimmõõtmelisemaks: Vabaduse puiestee muutub rahustatud liiklusega tänavaks. Eeldatavalt väheneb automüra Vabaduse puiesteel, lisaks tõkestab kultuurikeskuse hoone Uueturu tänava liiklusmüra levikut, mis olemasoleva olukorraga võrreldes vähendab müra pargis. Parkimine lahendatakse maa-alusena ja väheneb tänavaäärne parkimine.

Keskkonnamõju strateegilise hindamisega tehakse ettepanekud, et pargi pindala vähenemist tuleb kompenseerida olemasoleva kõvakattega alade vähendamisega piirkonnas, pargi kui ökosüsteemi toimimise olulise parandamise ning ka mitmesuguste rohelahenduste kasutamisega hoone projekteerimisel.

Arhitektuurilahendus peab leidma võimaluse pargi mürakoormuse oluliseks vähendamiseks, rakendama säästvamaid valguslahendusi ning looma võimalused kuumasaarte tekke ja mõjude kahandamiseks. Tähelepanu tuleb pöörata nii täiendavale haljastusele kui ka tänavamööblile ja muudele ruumilahendustele Vabaduse puiesteel, mis muudavad ruumi jalakäijasõbralikumaks ja inimmõõtmelisemaks.

Südalinna kultuurikeskusest lähemalt

Viimati muudetud 23.05.2024