Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Üldhariduskoolid

Haridusosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1445
 

Põhihariduse omandamise võimalused Tartu linnas

Õppekohtade tagamine

Tartu linnal on seadusjärgne kohustus tagada õppekohad 7-17-aastastele Tartu linnas elavatele lastele kohustusliku põhihariduse omandamiseks, samuti ka 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud. 

7-17-aastastele koolikohustuslikele Tartu linnas elavatele lastele tagab linn põhihariduse omandamise võimalused statsionaarses õppevormis järgmiste koolide kaudu:

17-aastastele ja vanematele isikutele tagab Tartu linn mittestatsionaarses õppevormis põhihariduse omandamise võimalused Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi kaudu (Nooruse 9, Tartu, 7461 751, [email protected]).

Õppekoha saamisel tuleb eristada kahte olukorda:  

1) esimeses klassis õppima asumine ja

2) mõne teise põhikooli klassis õppima asumine ehk ühest põhikoolist teise üleminek.

 

Kõikidele lastele, kellel tekib koolikohustus, tagab Tartu linn õppekoha elukohajärgses koolis. Selleks määrab haridusosakond igale kooliminevale Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse kooli. Elukohajärgse kooli määramise protsessi selgitatakse allpool pikemalt.

Lisaks on vanemal võimalik taotleda lapsele õppekohta ülelinnalise vastuvastuvõtuga põhikoolis, erakoolis või riigikoolis. Ülelinnaline põhikool jagab esimese klassi õppekohti kooli direktori kehtestatud vastuvõtu tingimuste täitmise alusel.

Vastuvõtt ülelinnalistesse koolidesse

2024/2025. õppeaastal on ülelinnaliste koolide esimeste klasside vastuvõtt korraldatud järgmiselt:

Miina Härma Gümnaasium

Õpilaste vastuvõtt toimub õppepäeva tulemuste alusel. Õppepäev toimub 17. veebruaril 2024. Õppepäevale saab last registreerida elektrooniliselt kooli kodulehe kaudu 22. jaanuarist kuni 12. veebruarini 2024. Pärast õppepäeva tulemuste selgumist saavad lapsevanemad esitada e-keskkonna ARNO kaudu kooli vastuvõtutaotluse. Taotlused tuleb esitada hiljemalt  05.03.2024.

Vaata lähemalt Miina Härma Gümnaasiumi kodulehelt

Tartu Annelinna Gümnaasium

Lapsevanemad saavad esitada e-keskkonna ARNO kaudu kooli vastuvõtutaotluse 01.02. kuni 10.03.2024. Õppekohad jaotatakse taotluste esitamise järjekorras, seni kuni õppekohti jagub. Kool avab kuni kolm esimest klassi.

Tartu Aleksander Puškini Kool

Lapsevanemad saavad esitada e-keskkonna ARNO kaudu kooli vastuvõtutaotluse 01.02. kuni 10.03.2024. Õppekohad jaotatakse taotluste esitamise järjekorras, seni kuni õppekohti jagub. Kool avab kuni kolm esimest klassi.

Tartu Karlova Kooli muusikaklass

Õpilaste vastuvõtt toimub individuaalse vestluse alusel. Vestlused viiakse läbi 20. ja 21. veebruaril 2024. Pärast vestluse tulemuste selgumist saavad lapsevanemad esitada e-keskkonna ARNO kaudu kooli vastuvõtutaotluse. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 10.03.2024.

Ülelinnalise vastuvõtuga hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolidesse toimub vastuvõtt nõustamiskomisjoni soovituse ja vanema vastava taotluse alusel. Vastuvõtutaotluse saab esitada e-keskkonnas ARNO. Õppekohad luuakse kõikidele soovijatele.
 

Elukohajärgse põhikooli määramine I klassi astumisel

Lapsele elukohajärgse põhikooli määramist reguleerib Tartu Linnavalitsuse 14.01.2014. a määrus nr 6 „Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord“.

Lapsele määrab elukohajärgse põhikooli haridusosakond, kasutades selleks e-keskkonda ARNO. Programm arvutab välja iga lapse kodu kauguse kõikidest elukohajärgsetest põhikoolidest. Elukohajärgse kooli määramine sõltub rahvastikuregistri andmetest.

10. märtsil laseb haridusosakond ARNOl paigutada lapsed (v. a ülelinnalise vastuvõtuga kooli vastuvõetud lapsed) koolitee pikkuse ja koolihoonete mahutavuse alusel elukohajärgsetesse koolidesse. Haridusosakond vaatab tulemused üle ning vajadusel korrigeerib tulemusi lastele sarnase koolitee pikkuse tagamiseks.

15. märtsiks avaldatakse vanematele ARNO kaudu lapsele määratud elukohajärgse kooli andmed. 

Üldjuhul määratakse lapse elukohajärgseks kooliks kodule kõige lähemal asuv kool. Kui kooli läheduses elab lapsi rohkem, kui on antud koolis õppekohti, võib elukohajärgseks kooliks määrata läheduselt teise kooli. Pärast elukohajärgse kooli teada saamist on vanemal võimalik teha e-keskkonnas ARNO koolile vastuvõtutaotlus. Taotlus tuleb esitada üldjuhul 30. aprilliks. Taotlusi võetakse vastu ka hiljem.

Haridusosakonnas tegeleb elukohajärgse põhikooli määramise küsimustega analüütik Katrin Parv 

Määratud elukohajärgse põhikooli muutmine

Kui vanem soovib elukohajärgse kooli muutmist, siis on tal võimalik 15.03.-15.04. esitada haridusosakonnale uue elukohajärgse kooli määramise taotlus.

Uue elukohajärgse põhikooli taotlemise põhjused võivad olla järgmised:
1) sama pere teine laps õpib teises koolis (v. a ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolis),
2) vanem soovib loobuda saadud kohast ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolis, erakoolis või hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolis,
3) pere on pärast 10. märtsi vahetanud elukohta,
4) vanemal on muid põhjusi, mida ta saab välja tuua.

Haridusosakond tagab lapsele õppimisvõimaluse õe-vennaga ühes koolis, kui lapsevanemad seda soovivad. Sama pere teiseks lapseks loetakse rahvastikuregistri andmetel koolimineva lapsega ühes elukohas elav laps. Ülejäänud juhtudel lahendatakse taotlused lähtuvalt koolitee pikkusest ja vabadest õppekohtadest, vajadusel ka taotluse esitamise ajast.

Sama pere teiste lastega seotud taotlused lahendatakse jooksvalt, ülejäänud juhtudel saab vanem lapse uue elukohajärgse põhikooli teada ajavahemikul 15. aprill - 30. aprill.

Pärast 1. maid on vanemal võimalik e-keskkonnas ARNO teha koolile otse vastuvõtutaotlus lapse vastuvõtmiseks. Kui koolil ei esine vastuvõtmisest keeldumise aluseid, siis võtab kool lapse vastu. Lapse vastuvõtmisega muutub kool lapse elukohajärgseks põhikooliks.

Pärast 1. maid võivad koolid vabale õppekohale võtta ka lapsi, kes ei ela Tartu linnas. Enne 1. maid koolid, v. a ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolid, õppekohti ise ei jaga. Õppekohti jagab haridusosakond ARNO abil.

Vanema jaoks on oluline teada

kui lapse andmed on rahvastikuregistris ebapiisavad

 • Kui lapse elukoha andmed on rahvastikuregistris Tartu linna täpsusega, st puudub elukoha aadress, siis ei saa lapsele määrata elukohajärgset kooli.
 • Kui vanem teavitab haridusosakonda e-keskkonna ARNO kaudu, täites seal teatise vormi, või e-posti teel ([email protected]) lapse tegelikust elukohast enne 10. märtsi, määratakse lapsele koos teiste lastega samaaegselt elukohajärgne kool.
 • Kui vanem teavitab haridusosakonda  tegelikust elukohast pärast 10. märtsi, siis määratakse lapsele elukohajärgseks kooliks elukohale lähim põhikool, kus on veel vabu kohti.
 • Lapse elukoha andmeid saab kontrollida kodanikuportaalis (www.eesti.ee) või Tartu linnavalitsuse rahvastikutoimingute osakonnas (Küüni 5, Tartu, 7361 140).

kui vanem soovib last varem kooli panna

 • Kui vanem teavitab enne 10. märtsi haridusosakonda e-keskkonna ARNO kaudu, täites seal teatise vormi, või e-posti teel ([email protected]) soovist panna laps varem kooli, määratakse lapsele koos teiste lastega samaaegselt elukohajärgne kool.
 • Kui vanem teavitab pärast 10. märtsi haridusosakonda soovist panna laps varem kooli, siis määratakse lapsele elukohajärgseks kooliks elukohale lähim põhikool, kus on veel vabu kohti.
 • Kui vanem teavitab pärast 1. maid soovist panna laps varem kooli, ei ole linnal enam kohustust tagada lapsele õppekohta. Vabade kohtade olemasolul saab laps esimesse klassi astuda.

kui vanem on soovinud lapse õppima asumist erakooli

 • Erakool informeerib haridusosakonda õppima asuda soovijatest, kellele ta tagab õppekoha. Erakoolis õppekoha saamisel kaotab laps õiguse õppekohale elukohajärgseks kooliks määratud koolis.
 • Kui vanem loobub kohast erakoolis, määratakse lapsele pärast haridusosakonna teavitamist elukohajärgseks kooliks lähim põhikool, kus on veel vabu kohti.

Lapse vastuvõtmine põhikooli ühest koolist teise üleminekul

Vaba õppekoha tegutsevas klassis täidab ülelinnalise vastuvõtuga põhikooli direktor kooli vastuvõtu tingimuste alusel ja muu põhikool taotluste saabumise ajalises järjekorras, arvestades, et kooli direktor ei võta õpilast põhikooli vastu, kui:

 1. koolis ei ole sobivas klassis vaba õppekohta;

 2. sobivat vaba õppekohta on vaja klassikursust kordama jäävale õpilasele;

 3. sobivat vaba õppekohta on vaja õpilasele, kellele taotluse saanud põhikool on elukohajärgne põhikool, et vältida õppeaasta kestel klasside arvu suurenemist;
 4. klassitäitumuse ülemist piirnormi on suurendatud, kuid kool soovib taastada seadusejärgset klassitäitumuse ülemist piirnormi;
 5. samale vabale õppekohale on esitatud taotlus ajaliselt varem (kui üheaegselt esitab taotluse mitu vanemat, siis eelistatakse vanema taotlust, kelle peres olev laps õpib juba samas põhikoolis).

Põhikool teavitab vanemat lapse vabale õppekohale vastuvõtmisest viie tööpäeva jooksul. 

Kui koolis ei olnud taotluse menetlemise ajal sobivas klassis vaba kohta või esines muu põhjus taotluse rahuldamata jätmiseks, jätab kool taotluse rahuldamata ning Tartu linnas elava lapse taotlus liigub haridusosakonda, kes määrab lapsele elukohajärgse põhikooli. Lapsevanem võib valida, kas laps jätkab õppimist senises koolis, teeb taotluse elukohajärgseks kooliks määratud kooli või mõnda teise kooli. 
Kui haridusosakond on määranud lapsele elukohajärgse põhikooli, on vastav kool kohustatud lapse vastu võtma.

Mittestatsionaarses õppevormis õppima asumiseks tuleb ühendust võtta Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumiga, Nooruse 9, Tartu, tel 7461751,  [email protected].

Viimati muudetud 15.01.2024