Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Projektid

Märksõnad
Olek:

Projektid

Kokku dokumente: 1625 kuvatakse 100 dokumenti (1 - 100).

 • Laste tervise ja toitumiskäitumise uuringute andmetel on õpilaste tervis halvenenud. Linnastumine on kaasa toonud ebatervislikumad toitumisharjumused
  Aidata lastel mõista, kui palju on vaja teha tööd selleks, et piim ja piimatooted meie toidulauale jõuaksid ning kui vajalik on piim meie ...

 • Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete üldist tarbimist.
  Õpilased saavad teadmisi loomakasvatusest, mahetaimede kasvatamisest. Suurendada kooli õpilaste puu- ja köögivilja tarbimist ning edendada ...

 • Viinamärdi talu: Lapsed saavad teadmisi lambapiima tootmisest talumeiereis, loomakasvatusest (söötmine, elamistingimused, lüpsmise korraldus) ja piimatoodete valmistamisest. Võnnu mahetalu: Lapsed saavad teadmisi mahetootmisest talus, selle võrdlusest tavatootmisega ning mõjust keskkonnale. Lapsed ...

 • 14.04.2021 - 11.06.2021 1.-5. klassi talukülastused 2021

  Tänapäeva lapsed ei tea kuidas toimub tänapäeval igapäevatöö talus, kuidas jõuab meie toidulauale mahetoodang ja mis töid igapäevaselt selleks teevad väga paljud inimesed. Lapsed söövad liiga palju valmistoitu ja tervislik toitumine on kahjuks väheste laste jaoks teadlik tegevus.
  Suurendada ...

 • 2021. aastal möödub 65. aastat esimesest Üliõpilaste laulu- ja tantsupidu Gaudeamusest. Gaudeamuse traditsioon on alanud ning edasi kantud ülikoolilinnas Tartus ning festival on tähtis osa linna kultuurielust. Lisaks festivali enda tähtsusele on oluline mäletada ka festivali alustajaid ja ...

 • 26.10.2020 - 31.03.2021 Projekt

  Pakkuda lastele aktiivõppeprogramme väljaspool lasteasutust ning erinevate pakkujate poolt keskkonnateadlikkuse kasvatamise eesmärgil.
  Tartu Karoliine lasteaia 6-7aastased lapsed on osalenud õppeprogrammis, mille kaudu omandavad teadmisi loodusest selle loomulikus keskkonnas.

 • Arendada õpilastes sallivust ja prosotsiaalset käitumist.
  Arendada õpilastes sallivust ja prosotsiaalset käitumist. Alaeesmärgid: - Õpilaste teadlikkuse tõstmine kiusamisolukordades - Õpetajate teadlikkuse tõstmine kiusamisolukordades - Õpilaste ja õpetajate vaheliste arusaamatuste ...

 • Keskkonna jätkusuutliku arengu ja laste väärtuskavatuse toetamine.
  Keskkonna jätkusuutliku arengu ja laste väärtuskavatuse toetamine.

 • A.Russaku nim XXIII Noorte Pianistide Konkursi korraldamine Tartu I Muusikakoolis
  Lõuna-Eesti klaveriõppurite taseme tõstmine ja ühtlustamine, võimalus konkureerida vastavalt õpitud aastatele, mitte vanusele. Õpilaste ja õpetajate silmaringi laiendamine, võimalus tagasisideks oma ala ...

 • 21.09.2020 - 11.12.2020 Tripsik läheb metsa 2020

  Tripsiku lasteaia kooliminejad lapsed väärtustavad loodust ja selle elurikkust. Käituvad looduses hoolivalt ja oskavad käituda tervislikult ja hoolivalt

 • 03.09.2020 - 01.11.2020 Lühike koolitus, pikaajaline tulemus

  Populariseerida noortevolikogu, motiveerida olemasolevaid aktiivseid noori ning koolituda teemal „Kuidas saab Tartu Linna Noortevolikogu levitada infot Fridays for Future liikumise kohta noortele“,
  Projekti eesmärk on tõsta aktiivsete noorte hulgas teadlikkust noortevolikogude (sh Tartu ...

 • 02.09.2020 - 21.03.2021 Imelised aastad

  Peredel on vaja tuge vanemlike oskuste tõhustamisel ning laste käitumisprobleemide ennetamisel või nendega toime tulemusel. Programmi „Imelised aastad“ (ingl k The Incredible Years) on rakendatud ligikaudu 30 riigis. Tegemist on rahvusvahelise koolituste süsteemiga, mis on aidanud vähendada laste ...

 • Loodusteaduslikkuse päeva läbiviimine
  Projekti eesmärgiks on Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi (KJPG) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik KJPG klassid ...

 • Praktikumilaagri korraldamine
  Õpilaste riiklikust õppekavast ja valikainete ainekavadest lähtuvalt praktiliste tööde läbiviimine looduskeskkonnas. Kinnistada koolis õpitut, süvendada ja laiendada valdkondlikke teadmisi ning läbi tööde tõsta õpilaste keskkonnateadsulikkust ja kujundada prakilisi ...

 • Keskkonnateadlikkuse projekt lastele
  Lapsed: 1. õpivad tundma vee kolme olekut, 2. õpivad kasutama erinevaid meeli; 3. õpivad tundma loomi ning nende elupaiku; 4. kinnistavad seni õpitud teadmisi. 5. saavad teada, miks on kalad teistsugused kui maismaaloomad; 6. tutvuvad Järvemuuseumi ...

 • Projekti eesmärk on võimendada Tartu Linnaajaloo Muuseumide uue kaubamärgi ja brändi kasutuselevõttu.
  Töötada välja uus kodulehekülg, uuendada muuseumide trükimaterjale

 • Äratada huvi eesti keele vastu ja tagada lapse toimetulek igapäevases suhtlemises; · kujundada valmidust eesti keeles suhtlemiseks; · õpetada kuulama ja tajuma eesti keele kõla · arendada lapse oskust õigesti hääldada, kasutama sobivaid grammatilisi vorme ja lauseehitust, anda esmased lugemis- ja ...

 • Soovime, et Tartu noorte töömalev oleks noorte nägu ja ellu viidud noortelt noortele, seega tahame arendada enda rühma pädevust, et kaasa rääkida otsuste vastuvõtmisel ja, et ideed päriselt otsustajateni jõuaksid.
  Tartu noorte töömaleva aktiivi töö edendamine. Maleva aktiiv on senini tegutsenud ...

 • 03.07.2020 - 13.08.2020 Tartu Noorte Töömalev 2020

  Malev pakub võimalust saada esimene töökogemus toetatud ja turvalises keskkonnas. Noored teevad läbi tööle kandideerimise protsessi, saavad ülevaate töötamisega seotud seadusandlusest, tööeetikast ja töökultuurist. Tööle asudes sõlmitakse noorega tööleping ja noor vastutab kaudselt ka töö ...

 • ProgeTiigri seadmete soetamine
  2-7-aastastele lastele digipädevuste õpetamine õppekasvatustöö rikastamise eesmärgil

 • ProgeTiigri seadmete soetamine
  IT- seadmete soetamine ja õppetöö mitmekesistamine

 • Projekti eesmärgiks on koostada ühine arengukava Tartu noorte töömaleva aktiivile ning Anne noortekeskuse aktiivile. Arengukava koosneb ühe osana tegevuskavast. Projekti lõpuks on noortel omandatud oskused, kuidas küsida teistelt noortelt sisendit arengukava koostamise jaoks. Projekt lõpuks on ...

 • Õppeainete lõiming ja õppekava paindlikumaks muutmisele suunatud tegevused kooli arengukavas
  Õpiürituse eesmärgiks on kavandada tegevused TTG õppekava paindlikumaks muutmiseks ning nende tegevuste planeerimine TTG uues arengukavas: a) erinevate võimaluste leidmine üleminekuks ainekeskselt ...

 • Lasteaia õuealal peenra rajamine.
  Lasteaia peenramaa täiendamine on meie projekti kõige olulisem osa, kuna lasteaia peenramaa on just see koht, kus lapsed näevad igapäevaselt taimede kasvamist ja saavad pidevalt olla osalised nende eest hoolitsemisel. Kui lapsel on võimalik ise söödavaid taimi ...

 • Õpilased õpivad klassitundides teoreetilisi teadmisi, selleks, et ühendada teooria praktikaga on vajalik õpilased viia koolimajast välja. Käesoleva projekti raames saavad Hansa kooli 1.-4. klasside õpilased käia Tartumaa taludes, tutvuda talutöödega ja eluga talus.
  1.-4.. klasside õpilased ...

 • Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete üldist tarbimist.
  Õpilased saavad teadmisi loomakasvatusest, mahetaimede kasvatamisest. Suurendada kooli õpilaste puu- ja köögivilja tarbimist ning edendada ...

 • Võnnu Mahetalu külastus seoses PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetusega
  Projekti eesmärk on kujundada lastes tervislikke toitumisharjumusi ning viia linnalapsi lähemale põllumajandusele läbi mahetalu külastuse.

 • 27.03.2020 - 31.12.2020 Helitehnika rent 2020 a. pargipeole

  Helitehnika rent Laulupeomuuseumi traditsiooniliseks Pargipeoks. vastavalt taotluses esitatud projektile ja eelarvele (
  Läbi viia pargipidu

 • Kaspri talu külastus. Õpilaste arv 217
  Eesmärk on tutvustada lastele elu maal, läbi isikliku kogemuse ja huvipakkuva tegevuse. Tutvustada puu ja juurvilju ning anda juhiseid kartuli kasvatuseks. Vaadelda kartuli kasvamist ja tutvustada kartuli sorte, mida me sööme igapäevaselt.

 • Läbi vahetu keskkonna laste maailmapildi suurendamine
  Lapsed saavad mitmekesiseid kogemusi erinevates keskkondades, läbi mille rikastub nende maailmapilt ja suureneb hoolivus ümbritseva vastu.

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna 10. ja 11. klassi bioloogia välipraktikumide läbiviimine, kus toimub eelnevalt teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduskeskkonnas (erinevad organismirühmad erinevates ökosüsteemides, nendevahelised seosed jne), välibioloogias levinud meetodite ...

 • 20.01.2020 - 29.05.2020 Seame sammud eesti kooli poole

  Keeleõppetegevused Tartu Aleksander Puškini Kooli 8.-9. klasside õpilastele (ca 90 in) edukamaks toimetulekuks tööturul
  Toetada muukeelsete õpilaste eesti keele omandamist, et põhikooli lõpetajate keeleoskus oleks piisav eesti gümnaasiumisse sisseastumiseks ja seal eesti keeles ainete ...

 • 15.01.2020 - 29.02.2020 Tartu Bluusikuu 2020

  2020. aasta Tartu Bluusikuu olulisemad esinejad: Risto Vuorimees on töötanud plaadifirma Love Records plaadiümbriste kujundajana, ka hiljem tegelenud plaadikujundustega. Samaaegselt on ta jäädvustanud nii muusika- kui ka muid sündmusi Soomes kui Kuubal. Tema fotonäitusi on toimunud siiani tihti ...

 • Projekt on vajalik noortele, et nad õpiksid läbi mänguliste tegevuste tähelepanu pöörama enda ümber toimuvale, märkaksid kohti, kus käed külge lüüa, pööraksid tähelepanu oma jalajäljele, mõtleksid kuidas taaskasutada, julgeksid esineda ja enesele tähelepanu pöörata. Samuti saavad projektipartnerite ...

 • Päikesejänku ja Krõlli rühma lapsed osalevad VVVS korraldatud õppeprogrammis "Lumejänese rada"
  Lapsed väärtustavad metsa kooslust, elurikkust ja keskkonnahoidvat mõtteviisi.

 • 01.01.2020 - 30.11.2020 Kodud tuleohutuks 2020 taotlusvoor

  Eestis põleb eluhooneid aastas ligikaudu sama palju kui Põhjamaades, kuid tules hukkub kolm-neli korda rohkem inimesi. See tähendab, et liiga paljud Eesti kodud ei ole nende elanikele ohutud. Neis samades kodudes üksi elavad eakad või sotsiaalselt mittetoimetulevad inimesed on Päästeameti üks suuri ...

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine
  Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine

 • Riigikaitset õppivatele õpilastele praktilise õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine
  Toetada riikaitse õppeaine õpetamist

 • Osalemine Erasmus+ programmi raames Norras Tromsøs, 14.01.-17.01.2020 toimuval seminaril "Use of ICT in pre-primary and primary education"
  Õppealajuhataja Ela Raide seminaril osalemine

 • 10.12.2019 - 14.07.2020 Imelised aastad

  Peredel on vaja tuge vanemlike oskuste tõhustamisel ning laste käitumisprobleemide ennetamisel või nendega toime tulemusel. Programmi „Imelised aastad“ (ingl k The Incredible Years) on rakendatud ligikaudu 30 riigis. Tegemist on rahvusvahelise koolituste süsteemiga, mis on aidanud vähendada laste ...

 • 17.dets. 2019 a. Hundiõhtu: külas hundiuurija Laura Kiiroja ja esitletakse Lars Berge raamatut "Hundirünnak". Huntidest kõneleb zoosemiootik Laura Kiiroja, kes tegeleb välismaiste loomaaiahuntide sotsialiseerumisega ja teab ka palju ka Eesti huntide käekäigust. Laura Kiirojaga vestleb raamatu ...

 • 2016.a kinnitas Tartu KHK Rahvusvahelistumise strateegia aastani 2020, mis toetab püüdlusi rahvusvahelistumise kaudu integreerida innovatsiooni, ettevõtlussuhteid ning arendustegevust õppetegevusega selliselt, et see parandaks oluliselt arendus- ja õppetegevuse kvaliteeti ning tõstaks kooli ...

 • Tartu Kutsehariduskeskus on oma arengukavas 2019-2023 seadnud eesmärgiks Õppija individuaalsust, huvisid, vajadusi ja võimalusi arvestava paindliku kutseõppe. Eesmärgi saavutamiseks on vaja kaasajastada kooli IT õppeinfosüsteemi, täpsemalt õpitee-moodulit on vaja arendada grupipõhisest käsitlusest ...

 • 05.11.2019 - 31.12.2019 Erasmus + programm toetuse kasutamine

  Osalemine Iirimaal Dublinis, 21. - 24.11.2019, toimuval seminaril "The Language Exchange: Use European mobility projects to ignite the spark to speak"
  Õpetaja Iris Solnik`u seminaril osalemine

 • Projektitegevused toetavad loodusõpetuse läbivate teemade keskkond ja ühiskonna jätkusuutliku arengut ja väärtuskasvatuse eesmärke ning põhimõtteid.
  Tripsiku lasteaia kooliminevad lapsed väärtustavad loodust ja selle elurikkust, käituvad looduses hoolivalt ja oskavad käituda tervislikult ja ...

 • 21.10.2019 - 21.07.2020 TV10 olümpiastardis osalemiseks

  Tartu Tamme Kool osaleb sellel aastal TV10 olümpiastardi võistlusel 3. aastat. Eelmisel 2018. aastal võitsime üldarvestuses 2. koha. See on meie ja ka Tartu linna koolide jaoks väga suur saavutus. Selle 2019. aastal osaleb Tartu Tamme Kool TV 10 olümpiastarti sarjas veel ambitsioonikamate ...

 • IT Akadeemia programm on aastaid tegutsenud selle nimel, et IKT kõrghariduse kvaliteet tõuseks ning tööjõu turule suunduks enam kõrgharitud spetsialiste. Täna on selge, et sellest ei piisa ning hädavajalik on tähelepanu pöörata ka IKT tasemeõppe (kutsehariduse) populariseerimisele ning ...

 • 01.10.2019 - 30.04.2020 Tartu Veeriku Kooli õpiüritus

  Tartu Veeriku Kooli õpiüritus "KAASAV RUUM - IGA ÕPPIJA JA ÕPETAJA ABIMEES" annab meile võimaluse õppida kaasava õpimaastiku koosloomiseks vajalikke oskusi ning tutvuda Soome kooliarhitektuuri ja kaasava hariduse praktikaga
  Luua Veeriku koolis valmidus üleminekuks avatud õpiruumile ja kaasava ...

 • A.Russaku nim XXII Noorte Pianistide Konkursi korraldamine Tartu I Muusikakoolis
  Lõuna-Eesti klaveriõppurite taseme tõstmine ja ühtlustamine, võimalus konkureerida vastavalt õpitud aastatele, mitte vanusele. Õpilaste ja õpetajate silmaringi laiendamine, võimalus tagasisideks oma ala ...

 • 30.09.2019 - 31.01.2020 VIII Tartu segakooride laulupäev

  3. detsembril 2019 möödub 130 aastat armastatud koorihelilooja Cyrillus Kreegi sünnist. Samas tähistas nüüdisaja üks tuntumaid eesti heliloojaid Tõnu Kõrvits 9. aprillil oma 50. sünnipäeva. Käesolev segakooride laulupäev ongi nendele tähtpäevadele pühendatud.
  Cyrillus Kreegi ja Tõnu Kõrvitsa ...

 • 30.09.2019 - 30.01.2020 XXV Lõuna-Eesti meestelaulu päev

  XXV Lõuna-Eesti meestelaulu päeva korraldamine
  Üritusega võetakse kokku veerandsajandi pikkune periood, mil nimetatud laulupäevi korraldatud on. Korraldamise eesmärgiks on koorilaulu traditsiooni hoidmine ja edasiarendamine laulupidudevahelisel perioodil.

 • seminaril "Contact seminar on Early Childhood Education and Care: Exploring the wonders of science and nature"
  Kontaktide leidmine

 • Projekti ideeks on korraldada Anne Noortekeskuse ruumides kolm tervise seminari päeva, mis keskenduvad noorte vaimse ja füüsilise tervise hoidmisele. Seminarid on mõeldud kuni 75 noorele osalejale (igal seminaril ootame osalema kuni 25 noort), vanusegrupp on 11-16 eluaastat, sest et selles ...

 • 06.09.2019 - 30.06.2020 Linnukeste avastusretk

  Laste parem arusaam loodusest, selle toimimisest ning ökoloogilise tasakaalu säilitamise tähtsusest aitab kaasa nende keskkonnasõbralikumale käitumisele.
  Lapsed teavad, mida on loomadel eluks vaja ja kuidas nad metsas toime tulevad.

 • KIK-i kaudu taotletavad õppeprogrammid vanematele rühmadele laiendavad laste teadmisi ja toetavad igapäevast õppetegevust. Praktiline kokkupuude loodusega kinnistab lasteaias õpitut. Lastel kujuneb positiivne suhtumine loodusesse ainult läbi otsese kokkupuute loodusega.
  Tartu Lasteaed Hellik ...

 • Õppeprogramm toimub lodjaga emajõel, kuna lapsed õpivad kõige paremini vahetus keskkonnas.
  Laste kujuneb parem arusaam loodusest, selle toimimisest ning ökoloogilise tasakaalu säilitamise tähtsusest, mis aitab kaasa nende keskkonnasõbralikumale käitumisele.

 • Pakkuda lastele aktiivõppeprogramme väljaspool lasteasutust ning erinevate pakkujate poolt keskkonnateadlikkuse kasvatamise eesmärgil.
  Tartu Lasteaed Karoliine 6-7aastased lapsed on osalenud erinevates programmides, mille kaudu omandavad teadmisi loodusest selle loomulikus keskkonnas.

 • 01.09.2019 - 31.12.2020 Loodus on lahe

  Õppeprogrammide läbiviimine Tartu Karlova Kooli 1.-8. klassi õpilastele. Planeeritavad õppekäigud toetavad riikliku õppekava täitmist praktiliste kogemuste ja näidete kaudu ning õpitulemuste saavutamist.
  Soovime tõsta õpilaste teadlikkust looduse, looduskaitse ning erinevate keskkondade ...

 • Projekti eesmärgiks oli koostöös Sotsiaalkindlustusametiga disainida ja seeläbi ka lihtsustada puudega lapse vanema aruandekohustust sügava puudega laste puuete korduvtaotlemisel, abivahendi ning rehabilitatsiooniteenuse taotlemisel. Tegemist ei olnud avaliku projektiga ning kohalikke omavalitsus ...

 • 01.09.2019 - 31.08.2020 Creativity - Key to Success!

  Maailma Majandusfoorumi aruande kohaselt on selge, et loovus on juba täna, aga veelgi enam tulevikus, üks olulisemaid ja tööandjate poolt nõutumaid oskusi. Tänane kool peab sellega väga tõsiselt tegelema. Uuringud näitavad, et lugemine aitab arendada lapse kirjutamisoskusi, kuid kirjutamine aitab ...

 • 01.09.2019 - 30.05.2020 Tõrukesed saavad sõbraks pokudega

  Projekti käigus külastavad 6-7 aastased lapsed Pokumaa Sihtasutust ja osalevad õppeprogrammis "Saame sõbraks pokudega".
  Lapsed õpivad ehedas looduskeskkonnas tundma ja hoidma meid ümbritsevat loodust.

 • Läbi õppeprogrammides osalemise toetada laste keskkonnateadlikuse arengut.
  Tartu Lasteaed Poku 6.-7 aastaste lapsed on osalenud Pokumaa õppeprogrammil. Lapsed on saanud uusi teadmisi looduse eluringist ja keskkonnateadliku mõtteviisi kujundamiseks läbi muinasjutuliste pokutegelaste, läbi ...

 • Õpilased omandavad õppekava järgi koolitunnis teoreetilised teadmised, õppekäikudel osalemine toetab noortel seoste tekkimist teooria ja praktika vahel. Tänapäeval sageli linnalapsed ei satu väga tihti loodusesse, et näha ja seostada kogu koolitunnis omandatud materjali reaalse ümbritseva eluga. ...

 • Projekti käigus osalevad Mina ja keskkonna tegevuste raames Piilupesa lasteaia 6aastased lapsed Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia, Jääaja Keskuse ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse õppeprogrammides.
  SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu õppeprogrammi raames õpib laps tajuma loodust erinevate ...

 • Soovime luua Tartu Anne Noortekeskuse juurde noorte aktiivi, kes osaleks otsustus protsessides. Räägiks kaasa Anne Noortekeskuse tegevus ja arengukava loomisel, esindaks noorte häält. .
  Aktiiv koondaks endas 5-7 noort, kes kirjutaksid omaalgatus projekte, viiksid läbi erinevaid üritusi ja ...

 • 26.07.2019 - 31.12.2019 Varaait vol 15 "Droonide mäng"

  Erinevad koolid ja huvikoolid on soovinud Tartu Noorsootöö Keskuse (TNTK) droone kasutada oma sündmuste filmimiseks. Noortel aga puhtub droonide lennutamiseks pädevus ning lennuameti lennuluba. Droonid on väga õrnad ning nende parandamine väga kallis. Selleks, et noored saaksid edaspidi droonidega ...

 • Keskkonnateadlikkuse tõstmine
  Õppekäik tundmaks Eesti kalu, nende eripära ja kohastumisi.

 • 27.06.2019 - 14.01.2020 Imelised aastad

  Peredel on vaja tuge vanemlike oskuste tõhustamisel ning laste käitumisprobleemide ennetamisel või nendega toime tulemusel. Programmi „Imelised aastad“ (ingl k The Incredible Years) on rakendatud ligikaudu 30 riigis. Tegemist on rahvusvahelise koolituste süsteemiga, mis on aidanud vähendada laste ...

 • Soov arendada õpilaste programmeerimise alaseid oskusi.
  Õpilaste programmeerimisoskute arendamine

 • Erinevates riigi ja kohaliku omavalitsuse süsteemides kasutatakse laste abivajaduse hindamiseks paljusid erinevaid hindamismetoodikaid ja koostatakse hindamisdokumente (rehabilitatsiooniplaan, juhtumiplaan, individuaalne arenduskava jne), mis sisuliselt ühtivad, kuid mis koostatakse üksteisest ...

 • 01.06.2019 - 10.09.2019 Programm noortekohtumised

  Tartu Aleksander Puškini Kooli ja Luunja Keskkooli noortegruppide koostööprojekt, mille töötavad välja ja viivad ellu noored ise ning mille põhitegevus on noorte omavaheline kohtumine (3 päeva) ja noorte poolt valitud teemaprogrammi elluviimine
  Soodustada erineva emakeelega noorte omavahelist ...

 • Proge Tiigri seadmete soetamine
  Õppekasvatustöö rikastamine

 • Konverentsil tutvustatakse 2018. aastal Eestis läbi viidud "Muuseumide ja raamatukogude külastajate ja mittekülastajate uuringu" raamatukogude osa tulemusi (Mai Põldaas osales uuringu läbi viimises raamatukogude valdkonna eksperdina). Tutvustatava uuringu peamine eesmärk oli analüüsida kahe Eesti ...

 • Anne noortekeskuses on hetkel köögis kehvad lood. Sealne pliit on ajale jalgu jäänud ning ei täida noorte vajadusi ning puudub korralik ventilatsioon (aknad on köögis olemas, aga neid ei saa alati lahti hoida, ei taha, et keegi haigestuks). Nõudepesumasinat seal ei ole, mis on ühiskasutatava ruumi ...

 • LEGO robootika komplektide soetamine
  LEGO robootika komplektide soetamine

 • Maaeluga tutvumine. 216 õpilast (1. - 5. klassid) külastasid Kaspri talu, kus said tutvuda (silitada, kallistada, vaadelda) erinevate loomade ja lindudega (küülikud, kanad, lambad) ning talutöödega, sh said ise toita loomi ja tiigis elavaid kalu. Õpilased said ise külvata erinevaid köögiviljade ...

 • 10.05.2019 - 31.10.2019 Tartu Noorte Töömalev 2019

  Tartu noorte töömalev annab võimaluse noortele saada esimene töökogemus toetatud ja turvalises keskkonnas. Töötamine toimub rühmades ning noored saavad seeläbi ka kogemuse meeskonnatöös. Lisaks saavad nad võimaluse arendada sotsiaalseid oskuseid, sest peale tööd toimuvad ühistegevused rühmajuhi ...

 • Projekt "Loodusharidusliku suuna propageerimine" aitab noortel tunda, väärtustada ning hoida loodust ja arendab oskusi oma teadmisi igapäevaelus rakendada. Loodushariduse ja -teadlikkuse vallas tehtava teavitustöö sisuks on muuta noorte ja seeläbi ka täiskasvanute väärtushinnangud ...

 • 15.04.2019 - 15.06.2019 Teatrifestival SAVILIND

  Üleriigiline teatrifestival hariduslike erivajadustega lastele ja noortele. Toimub XVII korda.
  Populariseerida teatrikunsti erivajadustega laste ja nende õpetajate hulgas kui loovust arendavat ja atraktiivset hobi ning mõjusat korrektsioonivahendit. Suurendada erivajadustega laste ja noorte ...

 • Andre Juustufarm: lapsed tutvuvad piimatootmisega suurfarmis, saavad teadmisi loomakasvatusest (sh näevad loomade söötmist ja nende elutingimusi ning lüpsmise korraldust) ning piimatoodete (juustu) valmistamist. Latika talu: lapsed tutvuvad köögiviljataluga, talutööde ja töödeks kasutavate ...

 • Taluloomade hooldus - toitmine, aedviljakasvatus- külvamine, hooldus, talukülastused. Loovtöö - elektri tootmine kartulist.
  Väikese talu hooldus. Laste ja õpetajate teadmiste ja oskuste täienemine aiandusest ja köögiviljade tervislikkusest. Taluelu, erinevate loomade eluolu ja hooldamise ...

 • Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete üldist tarbimist.
  Tutvuvad piimatootmisega suurfarmis, saavad teadmisi loomakasvatusest, mahetaimede kasvatamisest. Suurendada kooli õpilaste puu- ja ...

 • Maaeluga tutvumine.
  Andre Juustufarm: Eesmärk on anda lastele vahetu teadmine farmielust, seal elavatest loomadest, piimatootmisest ja juustu valmistamisest. Latika talu: Eesmärk on osaleda 3 erinevas Latika talu õppeprogrammis (Mida taimed vajavad?, Eestlaste põline toidulaud, Meeltega maale), ...

 • Maheaia hooldus, maheaedviljakasvatuse jätkukursus, talukülastused, loovtööd.
  Lastele tervislike ja omakasvatatud köögiviljade kättesaadavuse tagamine. Väikese maheaia hooldus. Laste ja õpetajate teadmiste ja oskuste täienemine maheaiandusest ja köögiviljade tervislikkusest. Taluelu, erinevate ...

 • 01.04.2019 - 31.07.2019 Tartu Noorte Euroopa Päev 2019

  Tartu Noorte Euroopa Päev toimub kesklinnas, Tartu Kaubamaja ees ja kõrval, 09.mail kell 15:00 - 21:00. Sündmuse raames toimuvad rahvusvahelisi võimalusi tutvustav mess ja Euroopa Parlamendi valimistel osalevate kandidaatide debatt, milles osalevad Enn Eesma, Hanno Pevkur, Tõnis Lukas, Indrek ...

 • Korraldame Anne Noortekeskuses neli tööhõiveteemalist koolitust vahemikus aprill kuni juuni, mille käigus saavad noored teadlikumaks tööhõiveteemadel. Eeldame ligikaudu 100 osalejat vanuses 13-19. Teemadeks on mainekujundus, eetika, karjääri planeerimine ja töötervishoid. Projekt toimub vahemikus ...

 • 27.03.2019 - 31.07.2019 1.-5. klasside talukülastused (PRIA)

  Õpilased näevad mis koht on „talu“? Saavad teadmised, mis juhtuks, kui talusid enam ei oleks? Tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist.
  Koolikava toetuse eesmärgiks on: Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja ...

 • Tartu Hansa Koolis toetub juhtimine kindlale struktuurile: õpetajad jaotuvad erialapõhiselt ainesektsioonidesse, õpikogukondadena kuuluvad kõik õpetajad 7-8 liikmelistesse LP rühmadesse, õpetajate nõustamise ja HEV-õpilastega tegeleb tugimeeskond, lisaks tegutseb koolis tervisemeeskond (õpetajad ja ...

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna 10. ja 11. klassi bioloogia välipraktikumide läbiviimine, kus toimub eelnevalt teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduskeskkonnas (erinevad organismirühmad erinevates ökosüsteemides, nendevahelised seosed jne), välibioloogias levinud meetodite ...

 • Seminaril“Impact+ Exercise SeminarBeneficiaries Training” , mis toimub 27.-28.veebruaril 2019 Budapestis, Ungaris osaleb Tartu KHK turundus-ja kommunikatsioonijuht Kaire Mets, kes on ühtlasi ka Erasmus+ KA2 koostööprojekti IAG4VET (VP-18-0038) projektijuht. Seminari eesmärk on parandada Erasmus+ ...

 • 20.02.2019 - 01.02.2020 Transporditoetus rahvateatritele

  Laulupeomuuseumisse esinema tulevate rahvateatrite transpordikulude katteks makstav toetus
  Kutsuda esinema erinevaid rahvateatreid üle Eesti

 • 15.02.2019 - 21.06.2019 Tartu Tamme Kool_PRIA

  Kavandatud tegevuste raames toimuvad õpperetked mahetaludesse ja Eesti Maaülikooli Mahekeskusse
  Õpilaste teadmiste hulga suurendamine köögiviljade, puuviljade kasvatamisest ning vastavate toiduainete nn olelusringist. Õpilaste praktiliste oskuste arendamine tutvumisel põllu- ja aiapidamise ...

 • Riigikaitset õppivatele õpilastele praktilise õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine
  Toetada riigikaitse õpetust

 • 01.02.2019 - 19.06.2019 Imelised aastad

  Peredel on vaja tuge vanemlike oskuste tõhustamisel ning laste käitumisprobleemide ennetamisel või nendega toime tulemusel. Programmi „Imelised aastad“ (ingl k The Incredible Years) on rakendatud ligikaudu 30 riigis. Tegemist on rahvusvahelise koolituste süsteemiga, mis on aidanud vähendada laste ...

 • Antud projektis uurivad 1.–9. klasside õpilased olümpiamängude ja Eesti maakondade traditsioone ning osalevad kooliolümpiamängudel. Õpilased püüavad mõtestada ja mõista olümpialiikumise ja spordi rolli ühiskonnas läbi aegade. Õpitakse tundma olümpialiikumise ajalugu ja tänapäeva, Eesti ...

 • Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpetuse õppekäikude läbiviimiseks.
  Toetada riigikaitse õpetust koolis

 • Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamise kulude katmiseks.
  Toetada riigikaitse õpetust koolis

 • Riigikaitselaagri korraldamine gümnaasiumi õpilastele
  Õpilaste teadmised riigikaitsest ja praktiseerimine

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine
  Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine

 • Projekti eesmärgiks on jätkata alates 2011/2012 õppeaastast läbiviidavaid looduslaagreid, mis on mõeldud Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. Laagrites keskendutakse praktilisele loodusetundmisele, loodvaatluste andmestiku kogumisele ja kogutud andmete kandmisele ...