Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Projektid

Märksõnad
Olek:

Projektid

Kokku dokumente: 1846 kuvatakse 100 dokumenti (1 - 100).

 • Näituse „Filmimees seespool aiamüüri“ publikuprogrammi korraldamine.
  Mitmetahulise publikuprogrammi läbibiimine Palamuse muuseumi näituse "FIlmimees seespool aiamüüri" eksponeerimise ajal Tartu linnamuuseumis. Programmi kuuluvatel sündmustel tutvustatakse osalejatele Theodor ja Aksella Lutsu ...

 • Riigikaitseõppurite XV meistrivõistluste laskimisvõistluse korraldamine Tartu Tamme Koolis 19.02.2023a
  soetada õppematerjale- ja tarvikuid riigikaitseõpilaste võistluste läbiviimiseks

 • A.Russaku nim XXV Noorte Pianistide Konkursi korraldamine Tartu I Muusikakoolis
  Lõuna-Eesti klaveriõppurite taseme ühtlustamine, võimalus konkureerida vastavalt õpitud aastatele. 3-7 õpiaastat.Vanusepiiranguid pole. Õpilaste ja õpetajate infovälja suurendamine, võimalus tagasisideks oma ala ...

 • 13.09.2022 - 31.05.2023 Piilusammuke loodusele lähemale

  Projekti käigus osalevad 6aastased lapsed kolmes erinevas õppeprogrammis, mis toetavad laste loodusalaste teadmiste omandamist.
  Lapsed saavad teadmisi järvede elustikust, kaladest; Lapsed omandavad teadmisi farmitöödest ja tutvuvad juustu valmistamise protsessiga.

 • 13.09.2022 - 30.11.2022 Õppeprogramm "Koduloomad Talus"

  Õppekäigu kaudu laste keskkonnateadlikkuse tõstmine
  Toetada laste mitmekülgset õppimist läbi keskkonnateadlikkust suurendava programmi

 • 08.09.2022 - 21.12.2022 Huvitavate kohtumiste õhtud 2022

  Üheks oluliseks panuseks säästva arengu eesmärkidele kaasa aitamisel, on nendest inimeste teavitamine. Lisaks teadmiste vahendamisele raamatute ja teiste väljaannete kaudu, saavad raamatukogud panustada ka erinevate kohtumiste ja ürituste korraldamisega. Huvitavate kohtumiste õhtute raames soovime ...

 • Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse õppeprogramm "Sügis": Sügisprogramm toimub õpperetkena metsas läbi aktiivtegevuste ja mängude. Koos uuritakse sügisest loodust, arutletakse millised muutused toimuvad ilmaga, kuidas reageerivad taimed ja loomad temperatuurimuutustele, miks ja kuidas värvuvad ...

 • 02.09.2022 - 21.11.2022 Kirjavahetus

  Planeeritavad õppeprogrammides osalemine toetavad riikilikku õppekava täitmist praktiliste kogemuste ja teadmiste kaudu ning õpitulemuste saavutamist. Saadud teadmisi on võimalik kinnistada igapäevases õppetegevustes.
  1. Sügise märkide otsimine mõisapargis läbi uurimusliku õppe ja ...

 • 04.07.2022 - 19.12.2022 Kohtumised kirjanikega 2

  Eesti kirjanduse püsimiseks, sellele lugejate ja loojate järelkasvu tagamiseks, on oluline ja inspireeriv erinevate loovisikutega kohtumine. Eesoleval sügishooajal plaanime keskenduda looduse, keskkonna ja kestlikkuse teemadele, millest suuresti on tingitud meie autorite valik. On ju nii, et mida ...

 • Viia läbi rändetaustaga lastele ja noortele suunatud uue teenuse piloteerimine.
  Töötada välja ja piloteerida uus Tartu Mänguasjamuuseumi teenus, mis on suunatud uussisserändajate paremaks lõimumiseks Tartu kogukonda ja Eesti ühiskonda laiemalt.

 • Laste tervise ja toitumiskäitumise uuringute andmetel on õpilaste tervis halvenenud. Linnastumine on kaasa toonud ebatervislikumad toitumisharjumused.
  Tutvustada õpilastele läbi uurimusliku ja mängulise tegevuse puu ning köögivilja tarbimise vajadust läbi kogemusõppe, et toetada laste ...

 • 09.05.2022 - 31.12.2022 Vaimse tervise teenused Tartu linnas

  Projekti käigus suurendatakse Tartu linna elanike vaimse tervise teenuste kättesaadavust. (pereteraapia, psühhosotsiaalset heaolu suurendav nõustamine, hingehoid) kuni 2022. aasta lõpuni.
  Tartu linna elanikele on Tartu linnas vaimse tervise teenused hästi kättesaadavad (lühikesed järjekorrad, ...

 • Riigikaitseõpetuse raames õppekäigu läbiviimine
  Õpilaste teadmised riigikaitsest ja nende praktiseerimine õppekäigu kaudu

 • Selle aasta ettekandepäev on plaanis teha koostöös Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu Uue Mõtte Töörühmaga, kuna nemad eelmisel aastal algatasid säästva arengu teemadest rääkimise ka Eesti raamatukogudes. Ettekandepäev on üheks sammuks säästva arengu teemade edasiarendamisel meie rahvaraamatukogude ...

 • Projekti „Tartu Mänguasjamuuseumi trükise „Jalutuskäik mänguasjamuuseumis “ vene keelde tõlkimine ja trükkimine“ eesmärgiks on Eesti venekeelsele kogukonnale Eesti lapsepõlvekultuuri kohta teabe jagamine ning venekeelsete lasteaiarühmade ja kooliklasside lõimimine ühisesse infovälja. Projekti ...

 • 04.04.2022 - 06.05.2022 Algupärase lastekirjanduse päev 2022

  Ainus omataoline üritus Eestis. Tegemist on kogukonna üritusega, kus kohtuvad algupärase laste- ja noortekirjandusega tegelevad ja seotud olevad inimesed Eestis. Kokku tulevad lastele ja noortele kirjutavad autorid, laste- ja noortekirjanduse uurijad, õpetajad, raamatukoguhoidjad ning lugejad. ...

 • Tutvustada lastele põllumajanduslikke tegevusi ja toidusektorit.
  Õppeprogramm toetab meie selle õppeaasta ühte tervisedenduse eesmärki - köögiviljade söömise edendamine laste seas.

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna 10. ja 11. klassi bioloogia välipraktikumide läbiviimine, kus toimub eelnevalt teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduskeskkonnas (erinevad organismirühmad erinevates ökosüsteemides, nendevahelised seosed jne), välibioloogias levinud meetodite ...

 • 28.02.2022 - 30.11.2022 Kodud tuleohutuks 2022

  Eestis põleb eluhooneid aastas ligikaudu sama palju kui Põhjamaades, kuid tules hukkub kuni neli korda rohkem inimesi. Paljudes Eesti kodudes saab tõsta tuleohutust. Üksi elavad eakad ja või sotsiaalselt mittetoimetulevad inimesed on Päästeameti jaoks suur väljakutse. 2018. aasta tulesurmade ...

 • PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevuste läbiviimine 2022.aasta kevadel Tartu linna lasteaedades ja koolides, et tõsta teadlikkust toidu tootmisest, toidu ja keskkonna seostest ning tervislikust toitumisest
  PRIA Koolikava toetuse eesmärgiks on: Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja ...

 • Lapsed õpivad lähemalt tundma elu talus
  Eesmärk on osaleda 3 erinevas Latika talu õppeprogrammis (Mida taimed vajavad?, Meeltega maale, Ma olen väga tegus kui vikerkaar mul kõhus!), mis kõik tutvustavad maaelu, seal tehtavaid töid sh taimede kasvatamist toiduks. Lapsed tutvuvad rinevate ...

 • Maheaedviljakasvatuse IV jätkukursus, piimandusmuuseumi õpituba, talukülastused, loovtöö.
  Kaasnevate haridusmeetmete kaudu õpivad lapsed teemadel, mis on seotud põllumajandusega, tervislike toitumisharjumuste kujundamisega ning puu- ja köögiviljade ning piima ja piimatoodete turustamisest ja ...

 • Psüühilise erivajadusega isikutel ning nende lähedastel on keeruline saada kompleksset vajalikku abi, mis hõlmaks nii tervishoiuteenuseid kui sotsiaalvaldkonna teenuseid. Lähedastele langeb suur koormus, kui nad peavad asuma korraldama inimese igapäevaelu, saamata täpselt aru, kust abi otsida, ...

 • 01.01.2022 - 01.12.2022 Riigikaitselaager

  Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Rakendusliku Kolledži riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamise kulude katmiseks
  Toetada riigikaitseõpetust Tartu Rakenduslikus Kolledžis

 • Lähedaste hoolduskoormus on suur ning sageli ei oska nad leida kõige sobivamat abi. Kliendid, kes vajavad nii tervishoiu- kui sotsiaalteenuseid, jäävad endiselt kahe süsteemi vahele ning ei saa nende vajadusest lähtuvat abi. Hoolduskoordinaatorid Tartu linnas on suutnud siduda esmatasandi ...

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine
  Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine

 • Lapsed õpivad lähemat tundma elu talus.
  Soovime oma lasteaia lastele pakkuda võimalikult laialdasi õppimiskogemusi, seda enam, et tänapäeval kahjuks paljudel lastel puudub kokkupuude talude ja maal toimuvaga. Laps teeb lähemat tutvust puu- ja köögiviljadega ning teavad, et kasulik on süüa ...

 • 27.12.2021 - 30.06.2022 Tartu Lasteaed Ristikhein_PRIA

  Tänane maaelu ei paku lastele võimalust vahetult kokku puutuda erinevate loomade, nende kasvutingimutste ja saaduste tootmisega. PRIA projekti tulemusel saavad lapsed külastada suurtootmisega tegelevaid talusid ja saavad ülevaate piimasaaduste tootmisest.
  Erinevate talude ja piimandusmuuseumi ...

 • 28.10.2021 - 10.08.2022 Tartu Tamme Kool_PRIA

  Kavandatud tegevuste raames toimuvad õpperetked mahetaludesse ja EMÜ Mahekeskusse
  Õpilaste teadmiste hulga suurendamine köögiviljade, puuviljade kasvatamisest ning vastavate toiduainete nn olelusringist. Õpilaste praktiliste oskuste arendamine tutvumisel põllu- ja aiapidamise võtetega. Õpilaste ...

 • 01.10.2021 - 31.12.2021 Õpihuvilaager Tartu Tamme Kool

  andekate Lauluvõistluse korraldajate laagri sihtrühmaks on lapsed, kes on distantsõppel õppimisega väga hästi hakkama saanud ja lisaks veel suutnud osaleda suurürituse korraldamises. Peame neid väga võimekateks ja andekateks. Tuues siin välja märgata hariduslikku erivajadust- andekust, tahame nende ...

 • A.Russaku nim XXIV Noorte Pianistide Konkursi korraldamine Tartu I Muusikakoolis
  Lõuna-Eesti klaveriõppurite taseme tõstmine ja ühtlustamine, võimalus konkureerida vastavalt õpitud aastatele, mitte vanusele. Õpilaste ja õpetajate silmaringi laiendamine, võimalus tagasisideks oma ala ...

 • 08.09.2021 - 24.01.2022 WIFI4EU

  WiFi4EU eesmärk on toetada tasuta WiFi võrkude rajamist kõikjal Euroopas avalikes kohtades, nagu parkides, väljakutel, avalikes hoonetes, raamatukogudes, tervisekeskustes ja muuseumides.
  Rajada avalik wifi võrk

 • Projekti käigus osalevad 6aastased lapsed Jääaja Keskuse õppeprogrammis Kes elab järve sees? Järveuuringud parvelt.
  Lapsed saavad teadmisi Saadjärvest kui elukeskkonnast ning tutvuvad veeohutusega.

 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude. Kavandatud tegevused toetavad õppekava ainevaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamist, nagu ka õppekava üldpädevuste saavutamist. Aktiivne õppekäikudel osalemine võimaldab paremini rakendada teoreetilisi teadmisi ...

 • Laps õpib looduse vaatlemist ja tundma õppimist läbi erinevate meelte, arendab tählepanelikkust ümbritseva suhtes. Laps õpib tundma erinevate aastaaegade eripärasid. Laps saab aimu looduse imepärasest jõust maastiku kujundamisel ning millised on tagajärjed, kui inimene sellesse protsessi on ...

 • 04.09.2021 - 30.10.2021 Helika töötajate meeskonnakoolitus

  Helika töötajad tahavad teha tööd koostöiselt ja hästi, kuid muutunud rühmatüüp (sobitusrühm), ülemaailmne viiruselevik ja töötamine kas siis asenduspinnal või remonttööde keskel on jätnud oma pitseri töötajate vaimsele ja emotsionaalsele seisundile, mis on halvanud ka meeskonnatööd. Näeme vajadust ...

 • 03.09.2021 - 31.12.2021 Õppevahendite soetamine

  Tartu XIV riigikaitseõpilaste laskimisvõistluse korraldamine Tartu Tamme Koolis 20.03.2021.a
  soetada õppematerjale- ja tarvikuid riigikaitseõpilaste võistluste läbiviimiseks

 • Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine on ülioluline, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu.
  Käesoleva projekti eesmärgiks on arendada Tartu Kesklinna Kooli I-III kooliastme õpilaste ...

 • Praktikumilaagri korraldamine
  Projekti eesmärgiks on Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õpilaste riiklikust õppekavast ja valikainete ainekavadest lähtuvalt praktiliste tööde läbiviimine looduskeskkonnas. Eesmärgiks on kinnistada koolis õpitut, süvendada ja laiendada valdkondlikke ...

 • 01.09.2021 - 31.12.2021 Ristikheina laste teadmistejaht

  Õppekäigud Vapramäe-Vitipalu matkarajale - programm"Sügis" ja Jääaja- Keskusesse.

 • 01.09.2021 - 30.06.2022 Lasteaed Naerumaa laste õppekäigud

  Laste õppekäigud looduses ja linnaruumis konkreetsetes õppeprogrammides
  Laps õpib märkama muutusi ja nähtusi oma kodukoha looduses. Lapsel kinnistuvad teadmised ja oskused ümbritsevast keskkonnast osaledes õppeprogrammide erinevates tegevustes, vaatlustes ja katsetes.

 • 01.09.2021 - 31.05.2022 Projekt

  Ravimtaimede tutvustamine lastele
  Projekti eesmärgiks on, et lapsed õpiksid tundma Eestis kasvavaid ravimtaimi, millistest kohtadest neid korjata ja kuidas kasutada.

 • Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine on ülioluline, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu.
  Pakkuda Tartu Tamme Kooli õpilastele loodusõppeprogrammide kaudu praktilisi tegevusi ja ...

 • Õppeprogrammid on suunatud õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamisele.
  Aidata õpilastel mõista keskkonnasõbraliku käitumise vajalikkust, toetada nende riigikeele omandamist, õppida liikudes.

 • Tartu Variku Koolis on palju neid õpilasi, kes vajavad õppimisel täiendavat toetust, suuremal või vähemal määral õppetöös tuge (tõhustatud ja erituge). Õpilaagrisse on oodatud ka need õpilased, kelle oskamatus, teadmatus või ebakindlus toob esile käitumise probleemid kooli keskkonnas, kes kaotasid ...

 • 23.08.2021 - 27.08.2021 Õpihuvilaager 2021

  COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhang on avaldanud negatiivset mõju õpilaste teadmiste ja oskuste omandamisele, üldpädevuste kujundamisele ning õpimotivatsiooni hoidmisele
  Põhihariduse tasemel õppijate (6.-8. klassid) õpimotivatsiooni ja vaimse tervise turgutamine ning üldpädevuste ...

 • 23.08.2021 - 25.08.2021 Õpihuvilaagrid Tartu KHK-s

  Tartu KHK õpihuvilaagrite sihtgrupiks on 2021/20211 õppeaastal kutsekeskhariduses õppima asuvad õppijad, kes on varasemalt vajanud õpituge või nende emakeel erineb eesti keelest. Laagrite eesmärk on toetada õpilaste õpimotivatsiooni ühest kooliastmest teise asumisel. Laagris osalejad kaardistatakse ...

 • Planeeritavad õppekäigud toetavad riikilikku õppekava täitmist praktiliste kogemuste ja näidete kaudu ning õpitulemuste saavuamist. Saadud teadmisi on võimalik kinnistada igapäevases õppetöös.
  1. Laps tutvub erinevate koduloomade ja lindudega. 2. Laps saab teada kuidas oravad käituvad loomulikus ...

 • 16.08.2021 - 31.12.2021 Õpihuvilaager Tartu Tamme Kool

  Õpihuvilaagrid toetavad õpilaste vaimse tervise turgutamist ja toetavad üldpädevuste ja ainevaldkondade vastu huvi tõstmist.
  Õpihuvilaagrite eesmärk on leevendada kriisist tingitud negatiivseid mõjusid õpilaste teadmiste ja oskuste omandamisele, üldpädevuste kujundamisele ning õpimotivatsiooni ...

 • 06.08.2021 - 24.12.2021 Tagurpidi kaasamine ühiskonda

  Eesti viipekeele viiplejaid on ligi 4500: need on ema- ja võõrkeelsed viiplejad, kes kasutavad regulaarselt eesti viipekeelt kas töö tõttu või muul põhjusel. Eesti viipekeelt on tunnustatud Eesti Vabariigi keeleseaduses alates 1. märtsist 2007. Arvestades toodut, ja arutanud seda ka noortega, ...

 • 02.08.2021 - 31.12.2021 Õpihuvilaagrid 2021 Hansa koolis

  Õpilaste õpimotivatsioon ja vaimne tervis on koduõppe tingimustes langenud. Õpihuvilaagrid toetavad õpilaste vaimse tervise turgutamist ja toetavad üldpädevuste ja ainevaldkondade vastu huvi tõstmist.
  Õpihuvilaagrite eesmärk on leevendada kriisist tingitud negatiivseid mõjusid õpilaste teadmiste ...

 • 02.08.2021 - 30.09.2021 Õpihuvilaager 2.-4.klass

  COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhang on avaldanud negatiivset mõju õpilaste teadmiste ja oskuste omandamisele, üldpädevuste kujundamisele ning õpimotivatsiooni hoidmisele. Toetada õppimisrõõmu ja turgutada vaimset tervist.
  2.-4. klasside õpilaste õpimotivatsiooni ja vaimse tervise ...

 • Eesti keelest erineva emakeelega lastele eesti keele õpetamine koolieelsetle lastele.
  Äratada hiuvi eesti keele vastu ja tagada lapse toimetulek igapäevases suhtlemises: * kujundada valmidust eesti keeles suhtlemiseks * õpetada kuulama ja tajuma eesti keele kõla *arendada lapse oskust õigesti ...

 • Koolile ostetakse kabinetklaver Estonia klaveriklassi
  Tekitada noorte hulgas suuremat huvi klaverimängu vastu

 • 18.06.2021 - 19.12.2021 Robootika õuesõppes

  Meie lasteaias kasutatakse õppetöös iganädalaselt IKTvahendeid. Uued vahendid võimaldavad laste oskusi erinevate vahendite käsitsemise osas.Robotite tehnoloogia on arenenud ja müügile on tulnud ka maastikurobotid, mis on vajalikud Helika loodusraja läbimiseks, õuesõppe rikastamiseks.
  Robootika ...

 • 15.06.2021 - 31.10.2021 Muusika looduses

  Looduslike vahenditega muusika tegemine
  Laps mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult; väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi; rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel; kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid; käitub loodust hoidvalt; tunneb ...

 • Robootikavahendid aitavad lastel mänguliselt õppida igapäevaseid eneseväljendusoskusi, tähti, numbreid, kujundeid, arvutamist, uusi sõnu, lugusid jutustada ja palju muud igapäevase eluga seotut. Samuti arenevad laste matemaatikaoskused, inseneri-, tehnoloogia- ja keeleoskused, peenmotoorika, loovus ...

 • 11.06.2021 - 19.12.2021 ProgeTiigri seadmete hankimine

  Haridus- ja Noorteamet kaasfinantseerib Sihtfinantseeringu saajat Seadmete hankimisel, hüvitades Sihtfinantseeringu saajale kuni 75% taotluses esitatud kuludest, kuid mitte rohkem, kui 5000 eurot taotlusvooru perioodil. Sihtfinantseeringu saaja omafinantseeringu määr Seadmete ostul on vähemalr 25% ...

 • Kõikides rühmades ei ole võimalik samaaegselt tehnoloogiavahendeid kasutada.
  Eesmärk on pakkuda lastele võimalust igapäevaselt vahendeid kasutada st igas rühmas on olemas digivahendid.

 • Projekti koostööpartneriks on Türi Noortekeskus. Noortekeskus aitab leida noori, kes soovivad koolituspäeval osaleda ja vahendab projektiga seonduvat infot kohalikus kogukonnas. Türi asub Tartust kaugemal ja tõenäoliselt pole paljudel noortel olnud võimalust külastada mänguasjamuuseumi. Projekti ...

 • Kooride ja rahvatansturühmade tegevuse esitlemine MHG 115 raames
  Kontsert-etendus „Härma mütoloogia“ Vanemuise kontserdimajas

 • 15.05.2021 - 31.12.2021 Õpihuvilaager MHG gümnasistidele

  Distantsõppest tingituna on õpilastel õpimotsivatsiooni lagnus
  Õpilaste õpimotivatsiooni ja vaimse tervise toetamine

 • Tartu linnale kuuluval kinnistul on hooned, mis ei leia sellisel kujul mõistlikku otstarvet ja on mõistlik lammutada. Antud kinnistul aadressil Kreutzwaldi 46 hooned antud projekti käigus lammutatakse.
  Parandada elukeskkonda ja soodustada elukeskkonna terviklikku väljaarendamist ja kestlikku ...

 • Laste tervise ja toitumiskäitumise uuringute andmetel on õpilaste tervis halvenenud. Linnastumine on kaasa toonud ebatervislikumad toitumisharjumused
  Aidata lastel mõista, kui palju on vaja teha tööd selleks, et piim ja piimatooted meie toidulauale jõuaksid ning kui vajalik on piim meie ...

 • 1. Latika talu, 4 külastust 2. Sõõriklaane talu, 2 külastust
  1. Eesmärk on osaleda 4 erinevas Latika talu õppeprogrammis (Mida taimed vajavad?, Eestlaste põline toidulaud, Meeltega maale, Ma olen väga tegus, kui vikerkaar mul kõhus!), mis kõik tutvustavad maaelu, seal tehtavaid töid sh taimede ...

 • 04.05.2021 - 30.06.2021 Tartu Lasteaed Ristikhein_PRIA

  Kavandatud tegevuste raames toimuvad õppesõidud nelja rühmaga kahte tallu, õppeaiaks vajaliku inventari ostmine ja õpitoad maheköögiviljade kasvatamise ja kasulikkuse kohta.
  Kõikide planeeritud tegevuste kaudu laiendada laste teadmisi mahepõõlumajandusest, õpetada lapsi seemneid külvama, ...

 • Viinamärdi talu: Lapsed saavad teadmisi lambapiima tootmisest talumeiereis, loomakasvatusest (söötmine, elamistingimused, lüpsmise korraldus) ja piimatoodete valmistamisest. Võnnu mahetalu: Lapsed saavad teadmisi mahetootmisest talus, selle võrdlusest tavatootmisega ning mõjust keskkonnale. Lapsed ...

 • Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete üldist tarbimist.
  Õpilased saavad teadmisi loomakasvatusest, mahetaimede kasvatamisest. Suurendada kooli õpilaste puu- ja köögivilja tarbimist ning edendada ...

 • 01.05.2021 - 31.08.2022 Nõlvaku Kodu ehitamine Tartus

  Tartu linnas on 1.01.2018 seisuga 18 001 eakat, kellest hinnanguliselt 7 966 isikul on määratud puude raskusaste ning 700 vajab neist ulatuslikku hooldust. Elanikkonna üdisele vananemisele lisaks leiab aset kõrgesse vanusesse (üle 80 eluaasta) jõudnute eakate hulga kiire kasv. See ...

 • 14.04.2021 - 11.06.2021 1.-5. klassi talukülastused 2021

  Tänapäeva lapsed ei tea kuidas toimub tänapäeval igapäevatöö talus, kuidas jõuab meie toidulauale mahetoodang ja mis töid igapäevaselt selleks teevad väga paljud inimesed. Lapsed söövad liiga palju valmistoitu ja tervislik toitumine on kahjuks väheste laste jaoks teadlik tegevus.
  Suurendada ...

 • Tartu Kutsehariduskeskus on saanud ettepaneku Euroopa Parlamenti büroolt taaskasutuse teemalist koostööprojekti läbiviimiseks ning on nõus seda projekti läbiviima.Tartu KHK korraldab etteantud omadustega trükikanga taaskasutamiseks kutseõppeasutuste õpilastele rahvusvahelise ideekonkursi "Sew to ...

 • 17.03.2021 - 31.07.2021 Tartu Tamme Kool_PRIA

  Kavandatud tegevuste raames toimuvad õpperetked mahetaludesse ja Eesti Taimekasvatuse Instituuti
  Õpilaste teadmiste hulga suurendamine köögiviljade, puuviljade kasvatamisest ning vastavate toiduainete nn olelusringist. Õpilaste praktiliste oskuste arendamine tutvumisel põllu- ja aiapidamise ...

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna 10. ja 11. klassi bioloogia välipraktikumide läbiviimine, kus toimub eelnevalt teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduskeskkonnas (erinevad organismirühmad erinevates ökosüsteemides, nendevahelised seosed jne), välibioloogias levinud meetodite ...

 • 2021. aastal möödub 65. aastat esimesest Üliõpilaste laulu- ja tantsupidu Gaudeamusest. Gaudeamuse traditsioon on alanud ning edasi kantud ülikoolilinnas Tartus ning festival on tähtis osa linna kultuurielust. Lisaks festivali enda tähtsusele on oluline mäletada ka festivali alustajaid ja ...

 • 10.02.2021 - 31.12.2021 Tartu Linnamuuseumi tegevustoetus 2021

  Tartu baltisaksa ja eesti kalmistute kesk- ja uusaegse materjali eksponeerimine
  Tartu kalmistute ning seonduva esemelise pärandi tutvustamine ja eksponeerimine

 • Projekti sisuks on paremini mõista ja toetada sotsiaalse ettevõtlusega tegelevaid ettevõtjaid ning töötada välja ettepanekud ja protsessid antud ettevõtlusliigi toetamiseks
  1. Luua parem arusaam riigi sotsiaalsest ettevõtlusest, tuvastada ja kaasata asjassepuutuvad sidusrühmad ning kasutada ...

 • Riiklikud eesmärgid jäätmehoolduses on sätestatud „Riigi jäätmekavaga 2014-2020“. Riigi jäätmekava esimene ja kõige olulisem eesmärk on vältida ja vähendada jäätmeteket, sh vähendada jäätmete ohtlikkust. Teiseks strateegiliseks eesmärgiks on võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil maksimaalsel ...

 • Riigikaitset õppivatele õpilastele praktilise õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine
  Toetada riikaitse õppeaine õpetamist

 • Köögiviljade kasvatamine ja kust on pärit piimatooted
  Õppimine väljaspool lasteaia keskkonda teeb õppimise huvitavamaks ning meeldejäävamaks. Soovime oma lasteaia lastele pakkuda võimalikult laialdasi õppimiskogemusi, seda enam, et tänapäeval kahjuks paljudel lastel puudub kokkupuude talude ja ...

 • 24.01.2021 - 10.01.2023 Hajaasustuse programm 2021

  Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
  Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi ...

 • 20.01.2021 - 15.10.2021 Arengutoetus noortele talentidele

  Arengutoetus noortele talentidele Mirtel Tooming ja Kärt Kiiver
  Osalemine suvel toimuvas plokkflöödilaagris

 • Näituse kujundustööd
  Kujundaja näituse kontseptsioonist lähtuvalt atraktiivne näitus

 • 03.01.2021 - 30.11.2021 Kodud tuleohutuks 2021 taotlusvoor

  Eestis põleb eluhooneid aastas ligikaudu sama palju kui Põhjamaades, kuid tules hukkub kuni neli korda rohkem inimesi. Paljudes Eesti kodudes saab tõsta tuleohutust. Üksi elavad eakad ja või sotsiaalselt mittetoimetulevad inimesed on Päästeameti jaoks suur väljakutse. 2018. aasta tulesurmade ...

 • Toomemäel asuv kaevumajake vajab restaureerimist. Lai tn 37a kinnistul paiknev linnamüüri osa vajab restaureerimist ja konserveerimist.
  Restaureerida Toomemäel asuv kaevumajake ja konserveerida Tartu linnamüüri Laial tänaval paiknev osa.

 • Õpilase enesetäiendamise võimalus muusika valdkonnas.
  Löökpillieriala täiendav õppimine lisaks muusikakooli tundidele.

 • Eesti keelest erineva emakeelega lastele eesti keele õpetamine koolieelsetle lastele.
  Äratada hiuvi eesti keele vastu ja tagada lapse toimetulek igapäevases suhtlemises: * kujundada valmidust eesti keeles suhtlemiseks * õpetada kuulama ja tajuma eesti keele kõla *arendada lapse oskust õigesti ...

 • Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamise kulude katmiseks
  Toetada riigikaitse õpetust koolis.

 • Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpetuse õppekäigu läbiviimiseks.
  Õppekäigu eesmärk on tutvustada kaitseväelase elukutset, kaitseväe ülesehitust ja väärtustada kaitseväge läbi ajalooliselt tähtsa ning tervikliku taristuga väeosa tutvustamise. EV ...

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine
  Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine

 • Tartu bluusikuu 2021 Tartu Linnaraamatukogus
  Tartu bluusikuu on juba kuuendat aastat raamatukogu kasutajatele ja ka laiemale publikule tuua lähemale bluusi ja Tartus bluusiga tegelevaid muusikuid, tutvustada bluusi ajalugu ja musitseerimise kogemusi. Tartu Bluusikuu on toimunud juba 5 aastat ...

 • Näituse "Vanda Juhansoo. Kunstnik või kummaline naine?" tarbeks foto- ja videograafi tasu
  Näituse tarbeks vajalike kohtade ja sündmuste jäädvustamine fotode ja videode näol.

 • Sotsiaalkindlustusameti andmetel elab 1. jaanuar 2019 seisuga Tartu linnas 13 099 puudega isikut. Paljudel juhtudel ei ole isikute kodud ja ligipääsud kodule kohandatud vastavalt puudest tulenevale vajadusele. Perioodil 2018 - 2021 on kohandatud 171 puudega isiku kodu. Antud voorust plaanitakse ...

 • 10.11.2020 - 31.12.2020 Õppevahendite soetamine

  Tartu XIII riigikaitseõpilaste laskimisvõistluse korraldamine Tartu Tamme Koolis 21.02.2021.a
  Õppevahendid on vajalikud riigikaitse õppurite võistluse läbi viimiseks.

 • Puhkpilliorkestri töö arendamine.
  Tekitada noorte hulgas suuremat huvi puhkpillimuusika vastu.

 • Käesoleva projekti raames on võimalus akordioniansambli Unisoon toetus
  * tekitada noorte hulgas suuremat huvi akordionimängu vastu; * esinemistega seotud kulud; * kollektiivi juhi toetus (palk, erialane koolitus)

 • Tartu linnale kuuluval kinnistul on hooned, mis ei leia sellisel kujul mõistlikku otstarvet ja on mõistlik lammutada. Antud kinnistul aadressil Puiestee 114 on kaks hoonet, mis projekti käiguis lammutatakse.
  Parandada elukeskkonda ja soodustada elukeskkonna terviklikku väljaarendamist ja ...

 • 26.10.2020 - 31.03.2021 Projekt

  Pakkuda lastele aktiivõppeprogramme väljaspool lasteasutust ning erinevate pakkujate poolt keskkonnateadlikkuse kasvatamise eesmärgil.
  Tartu Karoliine lasteaia 6-7aastased lapsed on osalenud õppeprogrammis, mille kaudu omandavad teadmisi loodusest selle loomulikus keskkonnas.

 • Rahvusvaheline koolidevaheline strateegiline koostöö
  Meeskonna ja laste digioskuste arendamine ja täiendamine

 • Arendada õpilastes sallivust ja prosotsiaalset käitumist.
  Arendada õpilastes sallivust ja prosotsiaalset käitumist. Alaeesmärgid: - Õpilaste teadlikkuse tõstmine kiusamisolukordades - Õpetajate teadlikkuse tõstmine kiusamisolukordades - Õpilaste ja õpetajate vaheliste arusaamatuste ...

 • Projekti üldeesmärk on võtta kasutusele tõhusad teavitus-, juhendamis- ja motivatsioonistrateegiad täiskasvanute koolituses kutsehariduse sektoris. Laiem eesmärk on suurendada täiskasvanute õppimisvajadust, luues selleks uued ja kaasavad viisid potentsiaalsete täiskasvanud õppijatega suhtlemiseks ...