Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Sotsiaalmajutusteenus

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Sotsiaalmajutusteenus

Üldinfo

Sotsiaalmajutusteenuse eesmärk on võimaldada teenuse saajale elukoht ning parandada tema toimetulekuvõimet ja -oskust, et isik suudaks edaspidi iseseisvalt oma igapäevaelu korraldada ja eluruumi kasutamisega toime tulla.

Teenust osutatakse isikule, kelle elukoht  rahvastikuregistri andmetel on Tartu linnas ja kes viibib alaliselt Tartu linna haldusterritooriumil.

Teenuse saaja kasutusse antakse voodikoht kuni kolmekohalises toas koos abiruumide ja asjade kasutamise õigusega. Isikut toetatakse vajalike tugiteenustega, mille hulka kuulub toimetulekuõpe, tööturule naasmist soodustav aktiviseerimine, sotsiaalnõustamine, esmatasandi võlanõustamine, abistamine asjaajamisel ametiasutustes ja tööotsingul jmt.

Teenuse kasutamiseks sõlmitakse teenuse saajaga leping kuni kuueks kuuks. Isik peab täitma talle koostatud tegevusplaani, milles määratletakse isiku toimetuleku parandamiseks vajalikud eesmärgid ja tegevused ning nende täitmise tähtaeg. Teenuse saaja peab teenuse osutajale maksma tasu vastavalt asutuse Varjupaik hinnakirjale.

Teenust osutab Tartu linna asutus Varjupaik (Lubja 7) Tartu linnavolikogu 28.06.2007. a otsuse nr 259 „Tartu linna asutus Varjupaik põhimääruse kinnitamine” alusel.

Teenusele suunamise otsustab Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna sotsiaalhoolekandekomisjon Tartu linnavolikogu 8. oktoobri 2009. a määruse nr 125 „Sotsiaalmajutusteenuse osutamise kord” alusel.

Teenuse taotlemine

Teenuse taotlemiseks tuleb esitada

Sotsiaalmajutusteenuse taotlus

sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuse sotsiaaltööspetsialistile (kontaktid leiad siit).

Piirkonnakeskuse aadressi ja spetsialistide telefoninumbrid leiab siit.

Teenuse taotlemisel peab taotleja esitama sotsiaaltööspetsialistile kõik teadaolevad tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud teenuse saamise õiguse väljaselgitamiseks (sotsiaalseadustiku üldosa seadus § 21). Sotsiaaltööspetsialist hindab isiku teenusevajadust ning selgitab talle teenuse saamise tingimusi ja korda.

Teenusele suunamise otsustab Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna sotsiaalhoolekandekomisjon kuni ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist. Teenusele suunamisest teavitab komisjon taotlejat ühe nädala jooksul pärast komisjoni otsuse tegemist.

Taotleja peab teenusele asuma hiljemalt viie tööpäeva jooksul arvates suunamisotsuses märgitud tähtajast. Tähtaja möödumisel ei ole taotlejal mõjuva põhjuseta õigust sama suunamisotsuse alusel teenust saada.

Õigusaktid

Lisateave

Marika Paris
sotsiaaltööteenistuse peaspetsialist
Raekoja plats 3, ruum 104
Tel: 736 1309 ja 5918 1125
E-post: Marika.Paris@raad.tartu.ee
E 15–18

K 8–12

 

Asutuse Varjupaik sotsiaaltöötaja
tel 736 1524
varjupaik@raad.tartu.ee.

Viimati muudetud 17.05.2019