Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemine

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Täiendavad sotsiaaltoetused

Üldinfo

Täiendavat sotsiaaltoetust on õigus taotleda isikul, kelle elukohana rahvastikuregistris on registreeritud Tartu linn.
Vältimatu sotsiaalabina on õigus ravi- ja transporditoetust määrata isikule, kelle elukoht on väljaspool Tartut. 

Toetuse maksmise eesmärk:

 • soodustada ja parandada isiku ning perekonna toimetulekuvõimet; 
 • katta osaliselt vähekindlustatud isiku või perekonna hädavajalikke kulusid.

Toetuste liigid

Täiendavad sotsiaaltoetused on:

Erakorraline toetus toetus kriisiolukorra leevendamiseks, mille on põhjustanud õnnetusjuhtum, tulekahju, vargus,  haigestumine, lähedase kaotus või muu erakorraline sündmus või rahaline väljaminek;
Abivahendi toetus toetus isikule abivahendite ostmise, rentimise ja kasutamise kulude osaliseks hüvitamiseks makstav toetus ja samuti häirenuputeenuse kulu osaline hüvitamine;
Ravitoetus toetus on ette nähtud retseptiravimite ostmise või raviprotseduuridel osalemise kulude hüvitamiseks, mida ei rahastata Eesti Haigekassa või Sotsiaalkindlustusameti vahenditest;
Küttetoetus toetus on ette nähtud küttematerjali (puit, brikett, kivisüsi jm) ostmiseks autonoomse küttesüsteemiga eluruumi kasutajale; 
Kolimistoetus toetus vähekindlustatud isikule eluruumi üürimisel või ümberkolimisel makstav toetus;
Remonditoetus toetus eluruumi hooldusremondi kulude katmiseks;
Eluruumi sisustamise toetus toetus mööbliesemete, kodumasinate soetamiseks ning  remontimiseks;
Lapse toimetuleku tagamise toetus lastele koolitarvete, riiete, jalanõude ja muu hädavajaliku ostmiseks makstav toetus;
Transporditoetus toetus raviprotseduuridele, taastusravile ja hoolekandeasutusse sõitmise kulude osaliseks hüvitamiseks;
Aabitsatoetus esimesse klassi minevale lapsele koolitarvete ostmiseks makstav toetus;
Tšernobõli veterani toetus toetus Tšernobõli AEJ katastroofi tagajärgede likvideerimisel osalenutele tervise taastamiseks kord aastas;
Eaka toetus toetus saja-aastasele ja vanemale isikule sünnipäevaks.

Toetuse taotlemine ja määramine

Ühekordse toetuse määramise üldpõhimõtted:

 • toetuse saamiseks esitatakse osakonnale põhjendatud taotlus (vabas vormis) ja ka lisadokumendid; 

 • osakonna spetsialistil on õigus nõuda ja taotlejal kohustus esitada talle kõik teadaolevad ja tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud toetuse saamise õiguse ja toetuse andmiseks olulise asjaolu väljaselgitamiseks, sealhulgas andmeid kolmandate isikute kohta; 
 • taotlejalt on õigus nõuda andmeid toetuse saaja ja tema perekonnaliikmete tulude ja kulude kohta taotlusele eelneva kolme kuu ulatuses;
 • andmete esitamisest keeldumisel või ettenähtud tähtajaks esitamisel jäetakse taotlus läbi vaatamata;
 • toetuse määrab sotsiaalhoolekandekomisjon või spetsialist;
 • toetuse määramisest võib keelduda, kui taotleja  või tema perekonna sissetulekud või kasutuses või omandis olev vara, selle üürimine, rentimine või müümine tagab temale või perekonnale toimetulekuks piisavad elatusvahendid.
 • Tšernobõli veterani toetuse avaldus esitatakse esmakordsel taotlemisel, edaspidi määrab spetsialist toetuse kontrollitud andmete alusel taotluseta igal aastal hiljemalt 31. detsembriks.

Ühekordse toetus maksmine:

 • toetus kantakse ühe nädala jooksul pärast toetuse määramist taotleja arvelduskontole või makstakse välja sularahas;

 • toetuse saaja nõusolekul kantakse toetus tema poolt esitatud kolmanda isiku või toetuse aluseks olnud arve esitaja arvelduskontole;
 • toetuse sihipärase kasutamise tagamiseks võib toetuse kanda sotsiaaltöötaja, õpetaja, tugiisiku või muu toetuse saaja üle hoolekannet teostava isiku arvelduskontole. 

Abi saamiseks võib avalduse esitada ka e-keskkonnasAvalduses selgitada vabas vormis, milles abi vajatakse.

 • Elukohajärgse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuse aadressi ja  spetsialistide telefoni numbrid leiad siit.

Õigusaktid

Viimati muudetud 15.02.2024