Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Taristu- ja ehitusteenistus

Osakonnas tegeletakse ehitusliku projekteerimise ja ehitusalase tegevuse koordineerimisega, kultuurimälestiste ja kultuuriväärtustega objektide kaitse ja riikliku järelevalve teostamisega ning riiklikule ehitisregistrile andmete esitamisega.

Arhitektuuri ja ehituse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1238

Vastuvõtuajad: E 15–18, K 8.30–10.30
 

Taristu- ja ehitusteenistus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • Linna ning linnaga seotud asutuste hoonete ja rajatiste investeeringute planeerimine arengukavades ja linna eelarvetes.
 • Munitsipaalehitiste ja –korterite ülevaatuste teostamine, tehnilise ülevaatuse aktide koostamine, remondivajaduste määramine, remondikulude hindamine ning remonditegevuse korraldamine ja järelevalve.
 • Projekteerimis-, lammutus-, ehitus- ja remonditööde korraldamine ning järelevalve.
 • Osalemine linnavalitsuse poolt moodustatud komisjonides.
 • Teenistuse ülesannetega seotud linnavolikogu ja -valitsuse õigusaktide eelnõude koostamine.
 • Osalemine strateegiliste dokumentide, planeeringute, uurimustööde, auditite, eksperthinnangute ja arengukavade koostamisel tehnilise infrastruktuuri valdkonnas.
 • Tehnilise infrastruktuuri planeerimisprotsessi korraldamine.
 • Planeeringute realiseerimisprotsessi koordineerimine tehnilise infrastruktuuri küsimustes.
 • Tehnilise infrastruktuuri projekteerimise ja planeerimisega seotud küsimuste lahendamine sh rajatiste projekteerimistingimuste taotluste menetlemine.
 • Tehnilise infrastruktuuri projektide andmebaasi pidamine.
 • Kodanike ja teiste teenistujate nõustamine tehnilise infrastruktuuri ja liikluse küsimustes.

Viimati muudetud 13.02.2024

Taristu- ja ehitusteenistus

Mati Raamat - juhataja-linnainsener

Taristu- ja ehitusteenistuse töö korraldamine ning linna tehnilise taristu planeerimisprotsessi korraldamine, sh planeeringute lähteülesannetes tänavate maa-alade, liiklus- ja parkimiskorralduse ning tehnovõrkude ja –rajatiste asukohtade kooskõlastamine, planeeringute realiseerimisprotsessi koordineerimine, rajatiste projekteerimistingimuste koostamise korraldamine, võrguettevõtetega koostöö korraldamine ning kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

736 1156

507 9650

Küüni 5, III k, ruum 323

E 15-18; K 8.30-10.30

Signe Veermaa - rajatiste peaspetsialist

Tehnotaristu valdkonnas strateegiliste arengudokumentide, planeeringute, uurimustööde, auditite, eksperthinnangute jms dokumentide koostamine, planeerimis- ja projektlahenduste läbi vaatamine ja projekteerimise lähtematerjalide koostamine ning kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

736 1157

5388 1669

Küüni 5, III k, ruum 326

E 15-18; K 8.30-10.30

Evi Kook - ehitisregistri vanemspetsialist

Ehitisregistris andmete töötlemine ja registritoimingute teostamine, ehitusloa taotluse või ehitusteatise alusel esitatud ehitusprojektide (sh muudatusprojektide) nõuetest kinnipidamise kontrollimine ning kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

736 1275

513 1472

Küüni 5, III k, ruum 325

E 15-18; K 8.30-10.30

Siim Siik - ehitisregistri vanemspetsialist

Ehitisregistris andmete töötlemine ja registritoimingute teostamine, ehitusloa taotluse või ehitusteatise alusel esitatud ehitusprojektide (sh muudatusprojektide) nõuetest kinnipidamise kontrollimine ning kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

736 1282

-

Küüni 5, III k, ruum 325

E 15-18; K 8.30-10.30

Harri Pärsim - rajatiste ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatiste ehitusloa taotluste ja teatiste ning kasutusloa taotluste ja teatiste dokumentatsiooni kontrollimine, menetlemine, riikliku järelevalve teostamine ning kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

736 1230

521 7137

Küüni 5, III k, ruum 326

E 15-18; K 8.30-10.30

Sandra Siinmaa - menetleja

Ehitusloa taotluse ja ehitusteatise alusel ehitusprojektide (sh muudatusprojektide) ülevaatamine menetlusse võtmise eelselt, ehitusprojektide läbivaatamisega seotud töö korraldamine, tagasiside andmine taotlejatele ning kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

-

-

Küüni 5, III k, ruum 323

E 15-18; K 8.30-10.30

Peep Margus - rajatiste spetsialist

Tehnotaristu ja liikluse valdkonnas strateegiliste arengudokumentide, planeeringute, uurimustööde, auditite, eksperthinnangute jms dokumentide koostamine; planeeringute ja nende realiseerimisprotsessi korraldamine, rajatiste projekteerimistingimuste ja muude projekteerimise lähtematerjalide koostamine, tehnovõrkude ja –rajatiste, ning tänavate kohta käiva andmestiku kogumine, süstematiseerimine, uuendamine, ehitusprojektide läbi vaatamine ning kodanike nõustamine oma töövaldkonda puudutavates küsimustes.

-

511 1096

Küüni 5, III k, ruum 326

E 15-18; K 8.30-10.30