Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

TARTU ENERGIA 2030+

Linnavarade osakond
Küüni 1 Tartu 51004
736 1292
 

Tartu Energia 2030+

Tutvustus

Tartu Energia 2030+ ehk Tartu uus enegia- ja kliimakava (i.k. SECAP – Sustainable Energy Climate Action Plan) on oluline Tartu arengut suunav arengukava, mis valmib 2019. aasta lõpuks. Arengukava eesmärk on luua tegevuskava Tartu säästva arengu tagamiseks ja hinnata erinevate energiatarbimise- ja tõusvate tehnoloogiatega seotud trende, et suuta hinnata nende mõju mitte ainult keskkonnale ja kliimale, vaid ka Tartu arengule. Tartu ja tartlastega ühiselt loodud visioon aastaks 2030 on:

Tartu on hea energiaga targalt arenev kogukond ja roheline teerajaja.

Visiooni arvesse võttes on arengukava eesmärk:

  • hinnata uute energia-, transpordi- ja infotehnoloogiate mõju Tartu linna arengule aastani 2030;
  • sõnastada energiatarbimise regulatsioon ja sellekohased standardid;
  • uurida, kuidas uued energia-, transporditehnoloogiad ning infotehnoloogia avaldavad kasvavat mõju Tartu linna arengule;
  • jälgida üleilmset arengut Tartu kontekstis ja püüda hinnata erinevate energiaallikate tarbimist ning nende mõju keskkonnale ja planeedi kliimale;
  • koostada konkreetne tegevuskava, et vähendada CO2 emissiooni Tartus vähemalt 40% aastaks 2030;
  • tagada Tartu säästev, elujõuline ja tark areng.

Võrreldes Tartu varasema säästva energiamajanduskavaga (i.k. SEAP – Sustainable Energy Action Plan) on uus arengukava edasiarendus varasemast, vaadates kaugemale tulevikku ja seades kõrgemad säästmise ning emissiooni vähendamise eesmärgid. Loodav arengukava kasutab ulatuslikult Euroopa Liidu poolt välja töötatud SECAP metoodikat, kohandades seda Eesti ja Tartu oludele, tagades seeläbi muuhulgas tulemuste võrreldavuse teiste SECAPi linnadega.

TARTU 2030+ koostamise etapid

Secap_tegevuskava.png

Stsenaariumid ja visioon

 

Esimene samm arengukava loomise teel oli ühise visiooni paika panemine. Selle tarbeks toimusid 15. oktoobril 2018 ja 19. novembril 2018 Tartus visioonitöötoad, et teha esimesed ettevalmistused uue arengukava loomiseks.

 

Mõlemad töötoad tõid kokku üle 40 erineva valdkonna ja sektori esindaja. Foresight metoodikat kasutades loodi ja analüüsiti nelja võimalikku tulevikustsenaariumi ning sõnastati üheskoos Tartu visioon ja ambitsioonid aastaks 2030: Tartu 2030 on hea energiaga targalt arenev kogukond ja roheline teerajaja.

 

Töötubasid korraldasid SmartEnCity projektipartnerid Tartu linn, Balti Uuringute Instituut ja Tartu Regionaalne Energiaagentuur.

 

Esimese visioonitöötoa memo

Loodud stsenaariumite kokkuvõtlik tabel

Põhjalikum kokkuvõte esimest töötoast

 

Teise visioonitöötoa memo

Tartu 2030+ visiooni sõnastus

Osalejad

Arengukava koostamises osalevad

osalejad.jpg

 

Tartu rattaliikluse strateegia

Tartu Linnavalitsus on linnakodanike ja Tartu huvigruppidega koostanud "Tartu jalgrattaliikluse strateegilise tegevuskava" aastateks 2019 kuni 2040

Strateegia on osa Tartu Energia 2030+

Tartu jalgrattaliikluse strateegiline tegevuskava 2019-2040

Töörühmad

1. andmed

andmehaldus

energiatarbimise monitoorimine, andmete kogumine ja kaughaldus

2. kliima

jäätmekäitlus

jäätmete vältimine ja vähendamine, jäätmete mõju

kliimamuutustega kohanemine

kliimariskid, nende hindamine ja nendega kohanemine

3. energia

energiatootmine

kohalike energiaallikate kasutamine ja selle mõju; ressursianalüüs

energiateenused

kaugkütte- ja kaugjahutusvõrk ja selle mõju; elektrivõrk ja selle mõju; gaas; veevarustus & kanalisatsioon

4. transport

ühistransport, teenindav transport, erasõidukid

energiakasutus transpordis ja selle mõju

5. hooned

hooned ja elamud

hoonete energiatarve, ehituskvaliteet ja sisekliima tagamine; hoonete mõju

munitsipaalhooned ja tänavavalgustus

Tartu linnavalitsuse omandis/eelarves olevate energiatarbijate tõhusus ja tarbimise mõju

6. valitsemine

hanked ja valitsemine

kõrgendatud efektiivsus- ja keskkonnanõuetega hangete läbiviimine; muudatused omavalitsuse töö korralduses

avatud valitsemine

kodanike ja huvigruppide jätkuv kaasamine otsustusprotsessidesse; kodanike teavitus

Töörühmad moodustuvad vabatahtlikest ekspertidest ja organisatsioonide esindajatest, kes soovivad panustada arengukava koostamisse.

LIITU TÖÖRÜHMAGA!

Tuginedes töörühmade tööle valmivad Tartu Energia 2030+ strateegia ja tegevuskava:

  • Strateegia esimene tutvustamine ja ettepanekute ring toimub juunis 2019.
  • Tegevuskava esimene tutvustamine ja ettepanekute ring toimub septembris 2019.

Töörühmade esimese kohtumise kohta loe siit.

Strateegia tutvustamine

12. juunil toimus Tartu Energia 2030 esimeste tulemuste tutvustamine. Töörühmade juhid tutvustasid senise töö tulemusi ning lahendusi energiakava eesmärkide täitmiseks:

Sissejuhatus - Martin Kikas

Transport - Marek Muiste

Hooned - Kalle Virkus

Valitsemine - Neeme Kärbo

Kliimakohanemine  - Antti Roose

Energia - Martin Kikas

Viimati muudetud 24.09.2019