Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Enampakkumine Tartu linnale kuuluvatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmiseks

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

2. november 2022 / Tartu linn korraldab enampakkumised elektroonilise side teenuse osutamise eesmärgil isiklike kasutusõiguste seadmiseks linna omandis olevatele kinnisasjadele, milledel asuvad kümme endist elektri õhuliini masti ja üks endine tööstusterritooriumi valgustus- ja valvemast.

1. Iga masti kohta korraldatakse eraldi enampakkumine aastatasu alghinnaga 1000 eurot,  tagatisrahaga 100 eurot oksjonikeskkonnas www.osta.ee.

Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Tartu Linnavalitsuse 25.10.2022. a korraldusele nr 1165 "Tartu linnale kuuluvatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine enampakkumise korras" ning Tartu Linnavolikogu 12.09.2013. a määrusega nr 98 kehtestatud Tartu linnavara eeskirjale.

Linna eesmärk on taaskasutada juba rajatud ja heas seisukorras olevaid maste ning võimaldada nende abil sideteenuste paremat kättesaadavust linnaelanikele. OÜ Elektrilevi andis 08.06.2021. a üleandmise/vastuvõtmise aktiga  kümme metallsõrestik- ja betoonmasti, mida varasemalt on kasutatud elektri õhuliinide kanduritena, üle Tartu linnale. Võru tänav T75 kinnistul asuva, praegu otstarbeta endise tööstusterritooriumi valgustus- ja valvemasti seisukord ja ehitusaasta on teadmata ning mast on ehitisregistris registreerimata. Rajatiste kasutusse võtmiseks koormab linn kinnisasjad enampakkumise korras isiklike kasutusõigustega. Igale mastile on määratud teenindusmaa ligikaudu 20-140 m², kuhu on lubatud maapealsete ja -aluste side- ning elektriseadmete paigutamine õigusaktides ettenähtud korras, alad võivad täpsustuda projektlahenduse alusel.

2. Isiklik kasutusõigus seatakse järgmistele kinnisasjadele:

2.1 Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kannikese tänav T25 (registriosa nr 5367103, katastritunnus 79502:010:0034, sihtotstarve 100% transpordimaa) isikliku kasutusõiguse ala pindala ligikaudu 10 m² ja Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kannikese tn 22 (registriosa osa nr 13498650 katastritunnus 79301:001:0221, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa) isikliku kasutusõiguse ala pindala ligikaudu 10 m². Isikliku kasutusõiguse alad on näidatud korralduse lisas nr 1 asuval asendiplaanil;

2.2 Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Voolu tn 10 (registriosa nr 5469403, katastritunnus 79509:009:0031, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa), isikliku kasutusõiguse ala pindala ligikaudu 20 m². Isikliku kasutusõiguse ala on näidatud korralduse lisas nr 2 asuval asendiplaanil;

2.3 Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ülenurme tn 35 (registriosa nr 19655550, katastritunnus 79301:001:0766, sihtotstarbeta maa), isikliku kasutusõiguse ala pindala ligikaudu 140 m². Isikliku kasutusõiguse ala on näidatud korralduse lisas nr 3 asuval asendiplaanil;

2.4  Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Sepikoja tänav T5 (registriosa nr 16823850, katastritunnus 79510:034:0017, sihtotstarve 100% transpordimaa) isikliku kasutusõiguse ala pindala ligikaudu 8 m² ja Võru tn 240b (registriosa nr 5441203, katastritunnus 79511:004:0016, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa) isikliku kasutusõiguse ala pindala ligikaudu 12 m². Isikliku kasutusõiguse alad on näidatud korralduse lisas nr 4 asuval asendiplaanil;

2.5 Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tähe tänav T131 (registriosa nr 13003350, katastritunnus 79511:005:0060, sihtotstarve 100% transpordimaa) isikliku kasutusõiguse ala pindala ligikaudu 20 m². Isikliku kasutusõiguse ala on näidatud korralduse lisas nr 5 asuval asendiplaanil;

2.6 Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tähe tänav T127 (registriosa nr 5229503, katastritunnus 79511:002:0031, sihtotstarve 100% transpordimaa) isikliku kasutusõiguse ala pindala ligikaudu 20 m². Isikliku kasutusõiguse ala on näidatud korralduse lisas nr 6 asuval asendiplaanil;

2.7 Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Sepa tänav T23 (registriosa nr 5402203, katastritunnus 79511:007:0069, sihtotstarve 100% transpordimaa) isikliku kasutusõiguse ala pindala ligikaudu 20 m². Isikliku kasutusõiguse ala on näidatud korralduse lisas nr 7 asuval asendiplaanil;

2.8 Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tehnika tn 16a (registriosa nr 3570250, katastritunnus 79301:001:0964, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa) isikliku kasutusõiguse ala pindala ligikaudu 120 m². Isikliku kasutusõiguse ala on näidatud korralduse lisas nr 8 asuval asendiplaanil;

2.9 Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ihaste tee 11 (registriosa nr 5440003, katastritunnus 79517:002:0086, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa) isikliku kasutusõiguse ala pindala ligikaudu 120 m². Isikliku kasutusõiguse ala on näidatud korralduse lisas nr 9 asuval asendiplaanil;

2.10  Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Muuseumi tee 9 (registriosa nr 6337950, katastritunnus 79301:001:0386, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa) isikliku kasutusõiguse ala pindala ligikaudu 120 m². Isikliku kasutusõiguse ala on näidatud korralduse lisas nr 10 asuval asendiplaanil;

2.11. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Võru tänav T75 (registriosa nr 5496503, katastritunnus 79510:002:0029, sihtotstarve 100% transpordimaa) isikliku kasutusõiguse ala pindala ligikaudu 14 m². Isikliku kasutusõiguse ala on näidatud korralduse lisas nr 11 asuval asendiplaanil.

3. Kinnisasja osale seatakse isiklik kasutusõigus enampakkumise võitja kasuks järgmistel põhitingimustel:

3.1. isikliku kasutusõiguse esemeks on siderajatis (mast);

3.2. kasutajal on õigus kasutusõiguse alal siderajatist ehitada, omada, kasutada, remontida ja muul viisil kasutada sideteenuse osutamise eesmärgil;

3.3. isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult tasu eest. Isikliku kasutusõiguse tasu makstakse üks kord aastas Tartu Linnavalitsuse esitatud arve alusel 1. märtsiks;

3.4. kasutaja kohustub siderajatise sihipäraselt kasutusse võtma (st siderajatisel on kasutusluba või -teatis) hiljemalt kolme aasta jooksul isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimise päevast arvates. Siderajatise tähtajaks kasutusse mittevõtmisel kohustub kasutaja maksma Tartu linnale leppetrahvi 5% isikliku kasutusõiguse aastatasust iga tähtaega ületava päeva eest;

3.5. isikliku kasutusõiguse võõrandamise korral peab võõrandaja tagama kõigi isikliku kasutusõiguse lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste ülevõtmise omandaja poolt;

3.6. isikliku kasutusõiguse lõpetamise aluseks on poolte kokkulepe või kehtestatud detailplaneering, kui detailplaneeringuga nähakse ette siderajatise likvideerimine. Tartu linnal on õigus nõuda isikliku kasutusõiguse lõpetamist ka juhul, kui kasutaja ei kasuta isikliku kasutusõiguse eset sihtotstarbeliselt või viivitab isikliku kasutusõiguse tasu maksmisega. Isikliku kasutusõiguse lõpetamiseks tuleb teisele poolele sellest ette teatada vähemalt kuus kuud;

3.7. isikliku kasutusõiguse lõppemisel heakorrastab kasutaja isikliku kasutusõiguse ala ja Tartu linna nõudmisel eemaldab ehitised, sh mastid;

3.8. kasutaja kohustub:

3.8.1     projekteerima ja ehitama siderajatise omal kulul ja kasutama seda sihipäraselt kogu isikliku kasutusõiguse kehtivuse jooksul;

3.8.2     tasuma siderajatise ehitamisel ja kasutamisel kahju kannatajatele võimaliku tekkiva kahju hüvitise, avarii ja selle likvideerimise käigus tekitatud kahju hüvitise ning isikliku kasutusõiguse lõppemisel siderajatise kõrvaldamisega tekkinud kahju hüvitise;

3.8.3     pärast isikliku kasutusõiguse eseme valmimist heakorrastama isikliku kasutusõiguse ala ning taastama ümbritseval alal omal kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra, kui kinnistu omanikuga ei lepita kokku teisiti ning taastama igat liiki hooldus-, remondi- ja rekonstrueerimistööde lõpetamisel omal kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra;

3.8.4     tagama kasutusõiguse alal asuva siderajatise (masti) ohutuse ja hoidma kasutusõiguse ala (sh tehnorajatise kaitsevööndi ala) püsivalt oma vahenditega ja omal kulul korras ja ohutuna kogu isikliku kasutusõiguse kehtivuse jooksul. Juhul kui siderajatis või isikliku kasutusõigusega koormatud kinnistu osa on kahjustunud kasutajast tulenevatel asjaoludel, kohustub kasutaja kahjustuse eemaldama, kaitsevööndis paikneva osa parandama ja taastama kinnistu heakorra mõistliku aja jooksul arvates omanikult vastavasisulise nõude saamisest;

3.8.5    võimaldama Tartu linnal koormatud kinnistul ehitustööde tegemist ning nendest tingituna vajadusel omal kulul teostada kinnistule püstitatud muude rajatiste ümberehitus- või likvideerimistöid;

3.9. kasutaja annab tagasivõetamatu nõusoleku:

3.9.1    kinnistu koormamiseks servituutidega kinnistu omaniku äranägemisel, nende kandmisega kinnistusraamatusse isikliku kasutusõigusega samale järjekohale selle eest tasu nõudmata;

3.9.2    kinnistu koosseisu kuuluva maatüki ja maatüki oluliseks osaks olevate ehitiste suhtes kasutuskorra kokkulepete sõlmimiseks kinnistu omaniku äranägemisel;

3.9.3    kinnistu ühendamiseks ja jagamiseks kinnistu omaniku äranägemisel. 

4. Tartu linnal on õigus aastatasu muuta. Aastatasu võib põhjendatud juhul (sideteenuste müügitingimuste muutmisel vms) muuta iga 5 aasta tagant.

5. Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava isikliku kasutusõiguse lepingu kohase aastatasu osalise maksena, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.

6. Isikliku kasutuse seadmise kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub kasutaja.

7. Enampakkumine algab 09.01.2023. a kell 13.00 ja lõpeb 14.02.2023. a kell 14.00. Pakkumisi saab teha ainult www.osta.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.
 

Mastide paiknemine: 

Maa-ameti kaardil

Google mapsis

Lisainfo: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse  osakonna juhataja Urmas Ahven  ([email protected], 736 1258)
 

Viimati muudetud 23.01.2023