Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kinnisasjade võõrandamine (Lääne tn 12, Lääne tn 14, Lääne tn 16)

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

7. juuli 2022 / Tartu Linnavalitsus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel hoonestamata elamumaa sihtotstarbega kinnistud Lääne tn 12, Lääne tn 14 ja Lääne tn 16.

Hoonestamata elamumaa sihtotstarbega kinnistud lähiaadressidega 1) Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Lääne tn 12 (registriosa nr 15717450, katastritunnus 79301:001:1126, pindala 3416 m²), 2) Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Lääne tn 14 (registriosa nr 21196050, katastritunnus 79301:001:1127, pindala 3438 m²) ja 3) Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Lääne tn 16 (registriosa nr 21196150 katastritunnus 79301:001:1128, pindala 2661 m²), alghinnaga 570 900 eurot, tagatisrahaga 50 000 eurot oksjonikeskkonnas www.osta.ee.

Kinnisasjade võõrandamine on otsustatud Tartu Linnavalitsuse 05.07.2022 korraldusega nr 720.

Kinnisasjade hoonestamisel tuleb järgida Tartu Linnavalitsuse 08.12.2020 korraldusega nr 1425 kehtestatud Lääne tn 12 krundi detailplaneeringut. Planeeringuga on kavandatud Lääne tänaval asuvatele Lääne tn 12 (krunt 1), Lääne tn 14 (krunt 2) ja Lääne tn 16 (krunt 3) kinnisasjadele korterelamute ehitamine. Kruntidel nr 1-3 on lubatud täiendavalt toetav otstarve krundi hoonestuse brutopinnast kuni 25% ulatuses.

Kinnisasjade müük toimub tingimustel, et kinnisasjad Lääne tn 12, Lääne tn 14 ja Lääne tn 16 tuleb hoonestada viie (5) aasta jooksul müügilepingu sõlmimise päevast arvates. 

Detailplaneeringu lahendus näeb elamukruntidele juurdepääsu ette Lääne tänavalt: kruntidele nr 1 ja 2 ühise mahasõiduga ja krundile nr 3 eraldi mahasõiduga. Kehtestatud detailplaneeringu kohaselt on tänava ehitamise kohustus Tartu linnal. Tehnovõrkudega liitumised teeb kruntide 1, 2 ja 3 ostja vastavalt liitumistingimustele. Krunti nr 1 (Lääne tn 12) läbiv kraav likvideeritakse pärast sademevee pealevoolude torustikesse juhtimist ja enne krundi hoonestamist, arvestades OÜ Tinter Projekt tööd nr 47-19-VK.

Hoonestamise kohustuse rikkumise korral tuleb tasuda leppetrahvi. Leppetrahvi nõude tagamiseks peab linnavalitsus vajalikuks kinnisasjade registriosade esimesele järjekohale seada ühishüpoteek.

Pakkumise esitajal on võimalik enne pakkumise tegemist tutvuda objektiga Maa-ameti kodulehel avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastatud infoga, samuti võib asjast huvitatud isik objekti looduses üle vaadata.

Enampakkumine algab 22. augustil 2022. a kell 11.00 ja lõpeb 6. septembril 2022. a kell 14.00. Pakkumisi saab teha ainult www.osta.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele. 

Enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja looma endale kasutajakonto keskkonnas osta.ee ja kandma oma e-kontole tagatisraha suuruse summa. Enampakkumisel pakkumist tehes reserveeritakse kasutaja e-kontolt tagatisraha suurune summa. Kui kasutaja pakkumine üle pakutakse, siis kasutaja e-kontol olev reserveeritud summa vabaneb. Kasutajal ei ole võimalik teha pakkumist, kui tema kontol pole tagatisraha suurust summat. Enampakkumise võitja e-kontol reserveeritud tagatisraha ei vabastata. 

Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte rohkem kui neli (4) tundi. 

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha osta.ee e-kontole, mis vabaneb, kui keegi teeb kõrgema pakkumise. Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava müügilepingu kohase osalise maksena. 

Kinnistu müügihind peab olema enampakkumise võitjal tasutud ühe (1) kuu jooksul pärast Tartu Linnavalitsuse poolt enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimise otsuse tegemist ja enne müügilepingu sõlmimist.

Vt asendiplaanid: Lääne 12, Lääne 14, Lääne 16

Lisainfo:   Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja
Urmas Ahven ([email protected], 502 8344)

Viimati muudetud 07.07.2022