Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
12°

Linnavara võõrandamine (kinnistud Ladva tn 7, Ladva tn 8, Lehe tn 22)

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

17. oktoober / Tartu Linnavalitsus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Tartu linna asustusüksusel asuvad hoonestamata kinnistud Ladva tn 7, Ladva tn 8, Lehe tn 22.

Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ladva tn 7 (registriosa 4639003, katastritunnus 79515:011:0029, pindala 4800 m², sihtotstarve 100% elamumaa), Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ladva tn 8 (registriosa 4638903, katastritunnus 79515:011:0028, pindala 5327 m², sihtotstarve 100% elamumaa) ja Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Lehe tn 22 (registriosa 4720103, katastritunnus 79515:011:0030, pindala 4770 m², sihtotstarve 100% elamumaa) oksjoni alghind on 372 550 eurot, tagatisraha 35 000 eurot.
 
Kinnistute võõrandamise tingimused on määratud Tartu Linnavalitsuse 15. oktoobri 2019. a korraldusega nr 1117.

Kinnistute Ladva tn 7, Ladva tn 8 ja Lehe tn 22 hoonestamisel tuleb järgida Tartu Linnavalitsuse 8. oktoobri 2019. a korraldusega nr 1081 kehtestatud Ladva tn 7, Ladva tn 8 ja Lehe tn 22 kruntide detailplaneeringut. Krundi ehitusõiguse ja krundiga seotud rajatised realiseerib kinnistute igakordne omanik planeeringus näidatud mahus. Planeeringu realiseerimise eelduseks on detailplaneeringukohase avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste, sh sademevee kanalisatsiooni väljaehitamine. Rajatiste väljaehitaja on Ladva tn 7, Ladva tn 8 ja Lehe tn 22 kinnistute igakordne omanik.

Kinnistute hoonestamise kohustuse täitmise tähtajaks on määratud 4 (neli) aastat müügilepingu sõlmimise päevast arvates järgmistel tingimustel: 1) kinnistute tähtaegse hoonestamise kohustus loetakse nõuetekohaselt täidetuks, kui ehitistele on väljastatud kasutusload; 2) kinnistute tähtaegse hoonestamise kohustuse rikkumise ja eeltoodud punktis 1 nimetatud kohustuse mittetäitmise korral tuleb tasuda leppetrahvi 130 000 eurot.  Leppetrahvi sissenõutavuse tagamiseks seatakse Tartu linna kasuks Ladva tn 7, Ladva tn 8 ja Lehe tn 22 kinnistute esimesele järjekohale ühishüpoteek, hüpoteegisummaga 149 000 eurot, koos kinnistute omaniku kohustusega alluda hüpoteegiga tagatud nõude kohesele sundtäitmisele.

Enampakkumine algab 5. novembril 2019. a kell 11.00 ja lõpeb 19. novembril 2019. a kell 14.00. Pakkumisi saab teha ainult www.osta.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.

Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte rohkem kui  neli (4) tundi.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 35 000 eurot osta.ee e-kontole, mis vabaneb, kui keegi teeb kõrgema pakkumise. Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava müügilepingu kohase osalise maksena.

Kinnistute müügihind peab olema enampakkumise võitjal tasutud ühe (1) kuu jooksul pärast Tartu Linnavalitsuse poolt enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimise otsuse tegemist ja enne müügilepingu sõlmimist.

vt asendiplaani

vt asendiplaani

vt asendiplaani


Lisainfo:   Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja
Urmas Ahven (Urmas.Ahven@raad.tartu.ee, 502 8344).

 

Viimati muudetud 31.10.2019