Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
30°
30°

Linnavara võõrandamine (Ujula põik 2 ja Ujula põik 4)

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

4. juuli / Tartu Linnavalitsus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Tartu linna asustusüksusel asuvad hoonestamata Ujula põik 2 ja Ujula põik 4 kinnisasjad.

Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ujula põik 2, registriosa nr 4867703, katastritunnus 79514:002:0024, pindala 1706 m², maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa ja Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ujula põik 4, registriosa nr 4755603, katastritunnus 79514:002:0023, pindala 1860 m², maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa, oksjoni alghind on 143 000 eurot, tagatisraha 10 000 eurot.

Kinnistute võõrandamise tingimused on määratud Tartu Linnavalitsuse 18. juuni 2019 korraldusega nr 649.
Ujula põik 2 ja Ujula põik 4 kinnisasjade hoonestamisel tuleb järgida Tartu Linnavolikogu 14. märtsi 2013. a otsusega nr 453 kehtestatud Ranna tee ja Lubja tänava piirkonna detailplaneeringut. Planeering näeb ette kinnisasjade liitmise üheks krundiks (positsioon 1), kuhu on lubatud 3 korterelamu ja ühe abihoone ehitamine. Krundi ehitusõiguse ja krundiga seotud rajatised realiseerib kinnistu igakordne omanik või volitatud esindaja. Juurdepääsutee rajamine (sh kõnniteed, haljastus, tehnovõrgud ja nende projekteerimine) Ujula tänavalt kinnistuteni Ujula põik 2, Ujula põik 4 ja Ujula põik 1 on Ujula põik 2 ja Ujula põik 4 (positsioon 1) ja Ujula põik 1 (positsioon 6) kruntide ehitusõiguse realiseerijate kohustus. Planeeringukohane juurdepääs Ujula tänavalt krundile koos välisvalgustuse, sademevee kanalisatsiooni ja haljastusega peab olema realiseeritud enne hoonetele ehitusloa väljastamist.

Kinnisasjade hoonestamise kohustuse täitmise tähtajaks on määratud 4 (neli) aastat müügilepingu sõlmimise päevast arvates järgmistel tingimustel: 1) kinnisasjade tähtaegse hoonestamise kohustus loetakse nõuetekohaselt täidetuks, kui ehitistele on väljastatud kasutusload; 2) kinnisasjade tähtaegse hoonestamise kohustuse rikkumise ja eeltoodud punktis 1 nimetatud kohustuse mittetäitmise korral tuleb tasuda leppetrahvi 50 000 eurot.  Leppetrahvi sissenõutavuse tagamiseks seatakse Tartu linna kasuks Ujula põik 2 ja Ujula põik 4 kinnistute esimesele järjekohale ühishüpoteek hüpoteegisummaga 60 000 eurot, koos kinnisasjade omaniku kohustusega alluda hüpoteegiga tagatud nõude kohesele sundtäitmisele.

Enampakkumine algab 2. septembril 2019. a kell 11.00 ja lõpeb 13. septembril 2019. a kell 14.00. Pakkumisi saab teha ainult www.osta.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.

Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte rohkem kui  neli (4) tundi.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 10 000 eurot osta.ee e-kontole, mis vabaneb, kui keegi teeb kõrgema pakkumise. Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava müügilepingu kohase osalise maksena.

Kinnistu müügihind peab olema enampakkumise võitjal tasutud ühe (1) kuu jooksul pärast Tartu Linnavalitsuse poolt enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimise otsuse tegemist ja enne müügilepingu sõlmimist.

Ujula põik 2 asendiplaan
Ujula põik 4 asendiplaan

Lisainfo: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, Urmas.Ahven@raad.tartu.ee, 502 8344.

Viimati muudetud 04.07.2019