Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Linnavara võõrandamine (Ujula tn 71, Ujula tn 73, Ujula tn 75, Ujula tn 77, Ujula tn 79, Ujula tn 81)

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

24. aprill / Tartu Linnavalitsus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Tartu linna asustusüksusel asuvad hoonestamata kinnistud (Ujula tn 71, Ujula tn 73, Ujula tn 75, Ujula tn 77, Ujula tn 79, Ujula tn 81).

1. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ujula tn 71 (registriosa nr 4719403, katastritunnus 79301:001:0487, pindala 2207 m², sihtotstarve 100% elamumaa) ja Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ujula tn 73 (registriosa nr 4719503, katastritunnus 79301:001:0488, pindala 2138 m², sihtotstarve 100% elamumaa) oksjoni alghind on  304 000 eurot, tagatisraha 15 000 eurot.

2. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ujula tn 75 (registriosa nr 4719603, katastritunnus 79301:001:0489, pindala 1260 m², sihtotstarve 100% elamumaa), Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ujula tn 77 (registriosa nr 4719703, katastritunnus 79301:001:0490, pindala 1856 m², sihtotstarve 100% elamumaa), Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ujula tn 79 (registriosa nr 4719803, katastritunnus 79301:001:0491, pindala 1897 m², sihtotstarve 100% elamumaa) ja Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ujula tn 81 (registriosa nr 4719903, katastritunnus 79301:001:0492, pindala 1252 m², sihtotstarve 100% elamumaa) oksjoni alghind on 439 000 eurot, tagatisraha 20 000 eurot.

Kinnistute võõrandamise tingimused on määratud Tartu Linnavalitsuse 22. aprilli 2020. a korraldusega nr 451.

Ujula tn 71, Ujula tn 73, Ujula tn 75, Ujula tn 77, Ujula tn 79 ja Ujula tn 81 kinnisasjade hoonestamisel tuleb järgida Tartu Linnavalitsuse 14. mai 2019. a korraldusega nr 510 kehtestatud Ujula tänava elamukruntide detailplaneeringut. Detailplaneeringu arhitektuurinõuete kohaselt on hoonete ehitusprojektide koostamise aluseks arhitektuurivõistlus, mida tuleb korraldada kas kogu ala hõlmavana või jagatuna kaheks alaks: krundid nr 1-4 ning krundid 5 ja 6. Tartu linn on seisukohal, et detailplaneeringu ala on otstarbekam jagada kaheks. Seega võõrandatakse kinnisasjad kahes grupis, millest ühe moodustavad Ujula tn 71 ja Ujula tn 73 ning teise Ujula tn 75, Ujula tn 77, Ujula tn 79 ja Ujula tn 81. Kruntide ehitusõiguse ja kruntidega seotud rajatised realiseerib krundi igakordne omanik või volitatud esindaja. Detailplaneeringu lahendus näeb ette juurdepääsu kruntidele nr 1-4 planeeritud tupiktänavalt (krunt nr 7), mille väljaehitamise realiseerib kruntide Ujula tn 75, Ujula tn 77, Ujula tn 79 ja Ujula tn 81 igakordne omanik või volitatud esindaja.

Ujula tn 71 ja Ujula tn 73 kinnistute hoonestamise kohustuse täitmise tähtajaks on määratud kolm (3) aastat ning Ujula tn 75, Ujula tn 77, Ujula tn 79 ja Ujula tn 81 kinnistute hoonestamise kohustuse täitmise tähtajaks määratud  neli (4) aastat müügilepingu sõlmimise päevast arvates järgmistel tingimustel: 1) kinnistute tähtaegse hoonestamise kohustus loetakse nõuetekohaselt täidetuks, kui ehitistele on antud kasutusload; 2) kinnistute tähtaegse hoonestamise kohustuse rikkumise ja punktis 1 nimetatud kohustuse mittetäitmise korral tuleb tasuda leppetrahvi Ujula tn 71 kinnistul 46 000 eurot ja Ujula tn 73 kinnistul 45 000 eurot ning Ujula tn 75 kinnistul 26 000 eurot, Ujula tn 77 kinnistul 39 000 eurot, Ujula tn 79 kinnistul 40 000 eurot ja Ujula tn 81 kinnistul 26 000 eurot.

Leppetrahvi sissenõutavuse tagamiseks seatakse Tartu linna kasuks kinnistute esimesele järjekohale hüpoteek, Ujula tn 71 kinnistul hüpoteegisummaga 55 000 eurot, Ujula tn 73 kinnistul hüpoteegisummaga 54 000 eurot, Ujula tn 75 kinnistul hüpoteegisummaga 31 000 eurot, Ujula tn 77 kinnistul hüpoteegisummaga 47 000 eurot, Ujula tn 79 kinnistul hüpoteegisummaga 48 000 eurot ja Ujula tn 81 kinnistul hüpoteegisummaga 31 000 eurot, koos kinnistu omaniku kohustusega alluda hüpoteegiga tagatud nõude kohesele sundtäitmisele.

Enampakkumine algab 14. mail 2020. a kell 11.00 ja lõpeb 28. mail 2020. a kell 14.00. Pakkumisi saab teha ainult www.osta.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.

Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte rohkem kui  neli (4) tundi.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha osta.ee e-kontole, mis vabaneb, kui keegi teeb kõrgema pakkumise. Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava müügilepingu kohase osalise maksena.

Kinnistute müügihind peab olema enampakkumise võitjal tasutud ühe (1) kuu jooksul pärast Tartu Linnavalitsuse poolt enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimise otsuse tegemist ja enne müügilepingu sõlmimist.

vt asendiplaani                                                              vt asendiplaani

vt asendiplaani                                                              vt asendiplaani

vt asendiplaani                                                              vt asendiplaani

 

Lisainfo:   Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja
Urmas Ahven (Urmas.Ahven@raad.tartu.ee, 502 8344).

Viimati muudetud 24.04.2020