Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-7°

Märja alevikus ja Rahinge külas asuvatele kinnisasjadele sundvalduse seadmine

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

13. juuli / Tartu Linnavalitsus teatab Märja alevikus ja Rahinge külas asuvatele kinnisasjadele vee-, sademevee- ja reoveekanalisatsioonitorustiku rajamiseks sundvalduse seadmisest ASi Tartu Veevärk kasuks


Altren Projekt OÜ poolt koostatud tööprojekti nr VK1759 „Tartu linn, Märja alevik, Õssu detailplaneeringu järgse taristu projekteerimine. Osa 2 Torustikud“ ning ASi K & H poolt koostatud tööprojekti nr 1806VK08 „Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt, Emajõe alamprojekt. Vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis- ja ehitustööd. Torustikud I Osa-3 Tähtvere vald, Köide - 3 Märja asula“ alusel on Märja alevikus projekteeritud vee-, sademevee- ja reoveekanalisatsioonitorustikku. Anname teada, et projektide realiseerimiseks on vajalik seada sundvaldus ASi Tartu Veevärk kasuks. Sundvalduse seadmise menetlust selgitame täpsemalt allpool.

 

Sundvalduse seadmisest

 

Sundvalduse seadmise eesmärk on tehnorajatiste (vee-, sademevee- ja reoveekanalisatsioonitorustik) ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, asendamiseks ja muul viisil kasutamiseks seada talumiskohustus trassi tagamise eesmärgil avalikes huvides. Sundvalduse seadmise puhul on tegemist haldusaktiga seatava avalik-õigusliku kitsendusega, mis kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes kinnistusraamatusse kandmata ning mis oma sisult vastab isiklikule kasutusõigusele. Sundvalduse seadmine on osapooltele vähem koormavam võrreldes isikliku kasutusõigusega, kuna ei teki osapooltele aja ja raha kulu, mis kaasnevad kinnisasja asjaõigusega koormamisega (kinnistusraamatusse kantav isiklik kasutusõigus). Sundvaldus kantakse ehitisregistrisse ja maakatastrisse. Sundvalduse ruumilise ulatuse andmed kajastuvad maakatastri avalikus kitsenduste kaardirakenduses.

 

Sundvaldus seatakse järgnevatele kinnisasjadele: Aisa põik 8, Aisa põik 10, Aisa põik, Aisa tänav T1, Looga tänav, Looga tn 12, Looga tn 10, Looga tn 9, Looga tn 8, Looga tn 6, Looga tn 4, Looga tn 2, Keskuse tänav T1, Keskuse tn 13, Keskuse tn 15a, Keskuse tn 15, Keskuse tn 17a // 17b // 17c, Pulli ja Hiiepõllu. Sundvaldus seatakse kinnisasjadele vee-, sademevee- ja reoveekanalisatsioonitorustiku talumiseks kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 39 ja § 40 alusel. Vt sundvaldusega koormatavate alade asendiplaane siit.

Sundvalduse tasu osas lähtutakse asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-st 155 ning lisast „Tehnovõrgu rajatisest tuleneva kitsenduse sisuline ulatus“, mille alusel ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni puhul elamumaa ja transpordimaa sihtotstarbega maale sundvalduse tasu ei määrata (tehnovõrgu rajatisest tuleneva kitsenduse sisuline ulatus elamumaa ja transpordimaa sihtotstarbega maa puhul on 0). Maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuste osas samuti tasu ei määrata, kuna asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 155 lg 7 järgi talumistasu ei maksta kui selle suurus ühe kinnisasja kohta on alla ühe euro.

 

Teavitamine

 

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse alusel peab Tartu linn sundvalduse seadjana teavitama kinnisasja omanikku sundvalduse seadmise menetlusest. Sundvalduse seadmise teate kättetoimetamisel kinnisasjade omanikele lähtub Tartu Linnavalitsus haldusmenetluse seadusest, mille järgi loetakse dokument kättetoimetatuks enam kui sajale adressaadiks olevale isikule selle avaldamisega üleriigilise levikuga ajalehes (haldusmenetluse seadus § 31 lõige 1 punkt 1). Teade sundvalduse seadmise menetluse kohta avaldatakse ajalehes Postimees. Lisaks teavitab Tartu Linnavalitsus kõiki asjaga seotud korteriühistuid ja juriidilistest isikutest kinnisasjade omanikke e-posti teel.

 

Arvamuste esitamise kord

 

Kinnisasja omanikud võivad Tartu Linnavalitsusele esitada arvamusi sundvalduse seadmise menetluse kohta kuni 16. augustini 2020. a.

 

Arvamused palume esitada e-posti teel aadressile lpmko@raad.tartu.ee või paberkandjal Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale aadressil Raekoja plats 3, 51003 Tartu.

 

Lisateavet sundvalduse menetluse kohta saab e-posti aadressil lpmko@raad.tartu.ee.

 

Viimati muudetud 01.09.2020