Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Suulised enampakkumised Hobuseraua tn 44a kinnistul maa-alade üürile andmiseks

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

3. aprill 2023 / Tartu Linnavalitsus viib läbi suulised enampakkumised Tartu linnale kuuluval Hobuseraua tn 44a (kinnistusraamatu registriosa nr 4749350, katastritunnus 79517:010:0024, pindala 40 457 m², sihtotstarve 100% üldkasutatav maa) kinnistul asuvate maa-alade üürile andmiseks eesmärgiga rajada vastavalt koostatud Hobuseraua tn 44a maastikuarhitektuursele projektile sildumiseks paadisillad.

Enampakkumised korraldatakse iga maa-ala kohta eraldi, aastatasu alghind on 1000 eurot, osavõtutasu 50 eurot ja tagatisraha 250 eurot. Enampakkumised viiakse läbi vastavalt Tartu Linnavalitsuse 28.03.2023. a korraldusele nr 351 "Tartu linnale kuuluval kinnistul Hobuseraua tn 44a maa-alade üürile andmine enampakkumise korras" ning Tartu Linnavolikogu 12.09.2013. a määrusega nr 98 kehtestatud Tartu linnavara eeskirjale. Maa-alade suurused ja asukohad on toodud korralduse lisas.

Maa-alade üürile andmine toimub järgmistel tingimustel:

1. üürnik on kohustatud kasutama maa-ala mitteärilisel eesmärgil üksnes paadisilla ja sellega ühendatud ujuvkai rajamiseks kuni kahe väikelaeva parkimiseks. Ujuvkai on lubatud paigaldada asendiplaanil näidatud ujuvkai paigaldamiseks lubatud alale;

2. üürilepingu tähtaeg on seitse aastat;

3. üürnik kohustub koostama paadisilla ja ujuvkai rajamiseks vajaliku ehitusprojekti ning selle alusel esitama ehitusteatise ehitisregistri kaudu hiljemalt ühe aasta jooksul arvates lepingu jõustumisest;

4. üürnik kohustub tagama avaliku juurdepääsu kallasrajale kogu selle ulatuses;

5. üürnikul ei ole õigust üüritud maa-alale ehitada muid ehitisi ehitusseadustiku tähenduses;

6. üürnikul ei ole õigust anda üüritavat maa-ala kolmandatele isikutele allüürile või muul viisil kasutamiseks;

7. üürnik kohustub hoidma maa-ala korras, nii et selle väärtus ei väheneks ning väärtuse vähenemisel kandma kõik kahjud ning kulutused, mis on seotud ehitus- ning remonttöödega maa väärtuse taastamiseks;

8. üürnik kohustub kasutama maa-ala sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult ning kandma kõik selle korrashoiuga seotud kulutused;

9. üürilepingu lõppemisel ei ole üürnikul õigust nõuda linnalt paadisilla ja sellega ühendatud ujuvkai rajamise ja maa-ala hooldamise kulude hüvitamist;

10. lepingu võib ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest teisele poolele ette vähemalt kuus kuud. Üürileandja võib lepingu kuuekuulist tähtaega järgimata lõpetada juhul, kui üürnik rikub oluliselt lepingut. Olulise lepingu rikkumisega on tegemist eelkõige juhul, kui üürnik viivitab üüri tasumisega, ei kasuta maad sihtotstarbeliselt, annab selle allüürile või muul viisil kasutamiseks, ehitab maale muid ehitisi, takistab kallasrajale avaliku juurdepääsu, ei esita ujuvkai rajamiseks ehitusteatist ehitisregistrile ühe aasta jooksul pärast lepingu jõustumist;

11. üürilepingu lõppemise päevaks või ennetähtaegsel lõpetamisel heakorrastab üürnik tema kasutuses olnud maa-ala ning eemaldab maa-alale rajatud paadisilla ja sellega ühendatud ujuvkai;

12. üüritasu korrigeeritakse iga-aastaselt vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele.

Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Tartu linnavara eeskirjale ja pakkumisele esitatud tingimused on märgitud Tartu linnavara eeskirjas § 32. Linnavara kasutamiseks korraldatavast enampakkumisest ei saa osa võtta isik, kes on riiklike või Tartu linna kohalike maksude võlglane või kellel on Tartu linna ees täitmata muid rahalisi kohustusi.

Pakkuja on kohustatud tutvuma enampakkumise tingimustega, mis on sätestatud Tartu Linnavalitsuse 28.03.2023. a korraldusega nr 351. Enampakkumise võidab pakkuja, kelle pakkumus vastab enampakkumise tingimustele ning kelle pakutud aasta üüritasu on kõrgeim.

Enampakkumisest saab osa võtta ainult pakkujaks registreeritud isik (pakkuja). Pakkujaks registreerimisel peab isik avaldama oma nime, elu- või asukoha ja isiku- või registrikoodi ning kinnitama allkirjaga asjaolu, et ta on teadlik enampakkumise tingimustest ning esitama dokumendid, mis tõendavad osavõtutasu ja tagatisraha tasumist hiljemalt 25. aprilliks 2023. a kell 11.00 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna e-posti aadressile [email protected]. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 25. aprilliks 2023. a kella 11.00-ks Tartu Linnavalitsuse arvelduskontole: SEB EE241010102030232008, viitenumber 05111708000005, selgituseks objekti nimi "Hobuseraua tn 44a". Pakkujale väljastatakse registreerimisnumber, mille all ta esineb enampakkumise lõpuni.

Suulised enampakkumised toimuvad 25. aprillil 2023. a kell 14.00 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnas, Raekoja plats 3, III korrus, tuba 305.

 

Lisainfo: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven  ([email protected], 736 1258)

Viimati muudetud 03.04.2023