Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Suulised enampakkumised Hobuseraua tn 44a kinnistul maa-alade üürile andmiseks

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

8. mai 2023 / Tartu Linnavalitsus viib läbi suulised enampakkumised Tartu linnale kuuluval Hobuseraua tn 44a (kinnistusraamatu registriosa nr 4749350, katastritunnus 79517:010:0024, pindala 40 457 m², sihtotstarve 100% üldkasutatav maa) kinnistul asuvate maa-alade üürile andmiseks eesmärgiga rajada vastavalt koostatud Hobuseraua tn 44a maastikuarhitektuursele projektile sildumiseks paadisillad.

1. Enampakkumised korraldatakse iga maa-ala kohta eraldi (osavõtutasu on 50 eurot, tagatisraha 78 eurot)  aasta üüritasu alghinnaga järgmiselt:

1.1. Maa-ala nr 1 - pindala ca 291 m², üüritasu alghind 313 eurot aastas;
1.2. Maa-ala nr 2 - pindala ca 290 m², üüritasu alghind 312 eurot aastas;
1.3. Maa-ala nr 3 - pindala ca 361 m², üüritasu alghind 389 eurot aastas;
1.4. Maa-ala nr 4 - pindala ca 333 m², üüritasu alghind 359 eurot aastas;
1.5. Maa-ala nr 5 - pindala ca 320 m², üüritasu alghind 345 eurot aastas;
1.6. Maa-ala nr 6 - pindala ca 322 m², üüritasu alghind 347 eurot aastas.

Enampakkumised viiakse läbi vastavalt Tartu Linnavalitsuse 02.05.2023. a korraldusele nr 473 "Tartu linnale kuuluval kinnistul Hobuseraua tn 44a maa-alade üürile andmine enampakkumise korras" ning Tartu Linnavolikogu 12.09.2013. a määrusega nr 98 kehtestatud Tartu linnavara eeskirjale. Maa-alade asukohad on toodud korralduse lisas.

2. Maa-alade üürile andmine toimub järgmistel tingimustel:

2.1. üürnik on kohustatud kasutama maa-ala mitteärilisel eesmärgil üksnes paadisilla ja sellega ühendatud ujuvkai rajamiseks kuni  kahe (2) väikelaeva parkimiseks. Ujuvkai on lubatud paigaldada asendiplaanil näidatud ujuvkai paigaldamiseks lubatud alale; 
2.2. üürilepingu tähtaeg on seitse (7) aastat;
2.3. üürnik kohustub koostama paadisilla ja ujuvkai rajamiseks vajaliku ehitusprojekti ning selle alusel esitama ehitusteatise ehitisregistri kaudu hiljemalt ühe aasta jooksul arvates lepingu jõustumisest;
2.4. üürnik kohustub tagama avaliku juurdepääsu kallasrajale kogu selle ulatuses;
2.5. üürnikul ei ole õigust üüritud maa-alale ehitada muid ehitisi ehitusseadustiku tähenduses;
2.6. üürnikul ei ole õigust anda üüritavat maa-ala kolmandatele isikutele allüürile või muul viisil kasutamiseks;
2.7. üürnik kohustub hoidma maa-ala korras, nii et selle väärtus ei väheneks ning väärtuse vähenemisel kandma kõik kahjud ning kulutused, mis on seotud ehitus- ning remonttöödega maa väärtuse taastamiseks;
2.8. üürnik kohustub kasutama maa-ala sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult ning kandma kõik selle korrashoiuga seotud kulutused;
2.9. üürilepingu lõppemisel ei ole üürnikul õigust nõuda linnalt paadisilla ja sellega ühendatud ujuvkai rajamise ja maa-ala hooldamise kulude hüvitamist;
2.10. lepingu võib ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest teisele poolele ette vähemalt kuus (6) kuud. Üürileandja võib lepingu kuuekuulist tähtaega järgimata lõpetada juhul, kui üürnik rikub oluliselt lepingut. Olulise lepingu rikkumisega on tegemist eelkõige juhul, kui üürnik viivitab üüri tasumisega, ei kasuta maad sihtotstarbeliselt, annab selle allüürile või muul viisil kasutamiseks, ehitab maale muid ehitisi, takistab kallasrajale avaliku juurdepääsu, ei esita ujuvkai rajamiseks ehitisteatist ehitisregistrile ühe aasta jooksul pärast lepingu jõustumist;
2.11. üürilepingu lõppemise päevaks või ennetähtaegsel lõpetamisel heakorrastab üürnik tema kasutuses olnud maa-ala ning eemaldab maa-alale rajatud paadisilla ja sellega ühendatud ujuvkai;
2.12. üüritasu korrigeeritakse vastavalt maa maksustamishinna muutusele.

Pakkuja on kohustatud tutvuma enampakkumise tingimustega, mis on sätestatud Tartu Linnavalitsuse 02.05.2023. a korralduses nr 473. Linnavara kasutamiseks korraldatavast enampakkumisest ei saa osa võtta isik, kes on riiklike või Tartu linna kohalike maksude võlglane või kellel on Tartu linna ees täitmata muid rahalisi kohustusi.

Enampakkumise võidab pakkuja, kelle pakkumus vastab enampakkumise tingimustele ning kelle pakutud aasta üüritasu on kõrgeim.

Enampakkumisest saab osa võtta ainult pakkujaks registreeritud isik (pakkuja). Pakkujaks registreerimisel peab isik avaldama oma nime, elu- või asukoha ja isiku- või registrikoodi ning kinnitama allkirjaga asjaolu, et ta on teadlik enampakkumise tingimustest, ning esitama dokumendid, mis tõendavad osavõtutasu ja tagatisraha tasumist hiljemalt 24. maiks k. a kell 11.00 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna e-posti aadressile [email protected].

Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24. maiks 2023. a kella 11.00-ks Tartu Linnavalitsuse arvelduskontole: SEB EE241010102030232008, viitenumber 05111708000005, selgituseks objekti nimi "Hobuseraua tn 44a".

Suulised enampakkumised toimuvad 24. mail 2023. a kell 14.00 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnas Raekoja plats 3, III korrus, tuba 305.

Lisainfo: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven ([email protected], 736 1258)


 

Viimati muudetud 08.05.2023