Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Tarmo Haud

6. detsember 2022 /

Luuakse koostöömudel laste abivajaduse varaseks märkamiseks

Linnavalitsus tunnistas riigihankel "Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine" edukaks MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labor pakkumuse kogumaksumusega 92 400 eurot.

Tartumaa heaoluprogrammi rakendusmudel on Tartumaa kohalikke omavalitsusi ühendav integreeritud haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkondade ülene juhtumikorralduse koostöömudel, mis tõhustab abivajaduse varast märkamist ja toe pakkumist, leevendab tugispetsialistide puudust väiksemates kohalikes omavalitsustes ja vähendab teenuste killustatust. Mudeli loomiseks kaardistatakse KOV-ide hetkeolukord ja tegevused.

Mudeli välja töötamisse on kaasatud haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialistid, HEV lastega tegelevad tugispetsialistid, lasteaedade ja põhikoolide õpetajad, lapsed, kes vajavad toimetulekuks ja arenguks tuge, ja toevajadusega laste pered.  Välispartneritena on projekti kaasatud Tampere Eesti Klubi Soomest ja Rekstad Consulting Norrast.

Hankelepingut rahastatakse 2014–2021 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi vahenditest meetme „Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks“ kaudu. Tartu linnal omafinatseeringut ei ole.

K. J. Petersoni gümnaasiumi aula saab uue ventilatsiooni

K. J. Petersoni gümnaasiumi ventilatsioonitööde hankel oli edukas OÜ Viljandi Õhumeister pakkumusega 124 992 eurot. Hange korraldati K. J. Petersoni gümnaasiumi aula ventilatsioonisüsteemi ehitamiseks. Töö tehakse järgmise aasta suvekuudel.

Karlova kooli uude õppehoonesse ostetakse esitlus- ja valgustehnika

Karlova kooli esitlustehnika ostu hanke võitis OÜ PT Mikro pakkumuseega 91 698 eurot. Hankega ostetakse Karlova kooli Salme 1a õppehoonesse IT-seadmeid - puutetundlikud ekraanid klassiruumidesse, WIFI-jaamad jms.

Valgustehnika Karlova kooli Salme tn 1a õppehoone aulasse hangib EVENTECH OÜ. Tehnika maksumus on 19 363 eurot.

Ilmatsalu paisjärvele tuleb jäärada

Linnavalitsus andis Ilmatsalu Motohobi MTÜle autode jääraja rajamiseks ja treeningsõitude korraldamiseks tasuta kasutusse osa Ilmatsalu paisjärve maaüksusest. Jääraja ala tuleb märgistada ja tagada sõitjate ohutus. Jääraja pidaja vastutab jääraja ohutuse eest ning tagab õlireostuse likvideerimiseks vajalike vahendite olemasolu. Samuti tuleb tagada kehtivate müranormide järgmine. Jääraja ala peab olema avatud kindlatel kellaaegadel, et vältida raja omavolilist kasutamist. Jääraja avamisajad: T-N kell 17.00-20.00, L kell 12.00-18.00 ja P kell 12.00-16.00.

Selgusid sotsiaalteenuste pakkujad
 
Viipekeele tõlketeenust hakkab ajavahemikul 01.01.2023-31.12.2024 pakkuma MTÜ Tartu Viipekeeletõlgid, kes võitis riigihanke pakkumusega 231 768 eurot. Teenustundide maht hankeperioodil on 5800 tundi.

Sotsiaaltransporditeenust erivajadusega lastele pakub järgmisel aastal Tartaline OÜ. Sotsiaaltransporditeenus on suunatud eritransporti vajava puudega lapse sõiduks kodust haridusasutusse ja haridusasutusest koju ning ajutiselt suurenenud abivajadusest tulenevalt sõiduks rehabilitatsiooni- või raviasutusse. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise periood on 01.01.2023 - 31.12.2023 ja eeldatav kogumaksumus 194 000 eurot.
 

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 06.12.2022