Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

21. mai 2024 /

Laulu- ja tantsupeolised saavad tasuta sõita

Linnavalitsus andis Tartu 2024 laulu- ja tantsupeo programmis osalejatele tasuta sõidu õiguse Tartu linnaliinibussides10. - 22. juunini 2024. 16. - 22. juunil toimuvale laulu- ja tantsupeole on oodata ligikaudu 12 500 osalejat (rahvatantsijad, lauljad, muusikud ja korraldusmeeskond). Üritused toimuvad üle Tartu linna. Tantsupeo proovidega alustatakse 10. juunist.

Jaama tänava lõik saab uue ülekatte

Linnavalitsus sõlmib lepingu RoadWest OÜga Jaama tänava ülekattetöödeks. Uue ülekatte saab tänav Sõpruse puiestee ja Puiestee tänava vahelises lõigus. Töö mahtu kuuluvad asfaltbetoonkatte kulumiskihi freesimine, sõidutee kulumiskihi ehitus, markeerimistööd. Tööde kogumaksumus on 59 295 eurot.

Liikluskorraldusvahendite ja foorisüsteemide hooldajad on selgunud

Riigihankel "Liikluskorraldusvahendite hooldus Tartu linnas perioodil 2025-2027" tunnistati edukaks Traffest OÜ pakkumus kogumaksumusega 91 470 eurot.
Hooldustööde käigus kohustub töövõtja tagama liiklusmärkide korrasoleku, sh turismiinfoviitade ja linna poolt paigaldatud infotahvlite korrasoleku; samuti tänavasiltide ja jalakäijate ala piirete korrasoleku ning paigaldama liiklusõnnetuses või mingil muul põhjusel purunenud või vigastatud liikluskorraldusvahendite asemele ajutised liikluskorraldusvahendid.

Tartu linna foorisüsteemide hoolduse hankel oli edukas Traffest OÜ pakkumusega 168 653 eurot. Pakkujad pidid esitama fooride hooldustööde ühikhinnad kolmeaastasele perioodile (2025-2027). Sama firma hooldab foore ka praegu.

Volikogule saadeti maamaksumäära kehtestamise eelnõu

Linnavalitsus saatis volikogule määruse "Maamaksumäära kehtestamine 2025. aastaks" eelnõu. Eelnõu kohaselt on kavas kehtestada 2025. aastal Tartu linna haldusterritooriumil järgmised maksumäärad: elamumaale ja maatulundusmaale 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas; teiste sihtotstarvetega maadele 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2025. a. Maksumäärad on esitatud eelnõus samal tasemel võrreldes 2024. a maksumääradega.
 
Maa-amet viis 2022. aastal läbi maa korralise hindamise, mille tulemusena on igale maatükile määratud maksustamishind. Iga maatüki väärtust saab vaadata veebiaadressil minu.kataster.ee, otsides maaüksuse aadressi või katastritunnuse järgi üles huvipakkuva katastriüksuse ja avades „Maa väärtuse info“. 2022. a maade hindamise tulemused hakkasid kehtima alates 2024. a algusest. Maamaksuseaduse kohaselt kehtestab kohalik volikogu maksumäära igale maa sihtotstarbegrupile hiljemalt maksustamisaastale eelneva aasta 1. juulil.

Majandusaasta aruanne esitati volikogule kinnitamiseks

Linnavalitsus esitas linnavolikogule kinnitamiseks Tartu linna 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande, sealhulgas eelarve täitmise aastaaruande. Tartu linna 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne annab ülevaate linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste ning linna valitseva ja olulise mõju all olevate juriidiliste isikute majandustegevuse tulemuste kohta.

Tartu linna 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannet auditeeris audiitorfirma KPMG Baltics OÜ. Sõltumatu vandeaudiitori aruandes esitatud arvamuse kohaselt on linna finantsaruandlus usaldusväärne ja kajastab õigesti linna finantsmajanduslikku seisundit ning lõppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemust.

Volikogule saadeti linna arengukava ja eelarvestrateegia

Linnavalitsus saatis volikogule Tartu linna arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu. Tartu arengukava ja eelarvestrateegia on koostatud aastateks 2025-2035. Arengudokumentides antakse terviklik ülevaade linna arengusuundadest ning seatakse sihid lähituleviku kujundamiseks, kuid vaadatakse ka kaugemale – milline võiks Tartu olla kahekümne aasta pärast.

Arengukava on kooskõlas Tartu linna üldplaneeringuga, mis määratleb pikemaajaliste eesmärkide saavutamise võimalused ja arengusuunad linnaruumis. Arengukava koostamisel on arvestatud sellega, et linna arenguks vajalike tegevuste ja investeeringuvajaduste kajastamine linna arengukavas on nõutav nii riiklikul kui Euroopa Liidu tasandil kaasrahastuse taotlemisel.

Arengukava lähtub ülemaailmse kestliku arengu eesmärkide (The Sustainable Development Goals) raamistikust, mis on abivahend kõikide valdkondade vahel tasakaalu tagamiseks ja abiks linna arengu võrdlemisel muu maailmaga. Eestis viiakse ellu ülemaailmseid kestliku arengu eesmärke pikaajalise strateegia "Eesti 2035" alusel koostatud valdkonna arengukavades ja programmides. Eesmärkide mõõdikud kohaldatakse vastavalt Tartu eripärale.

Eelarvestrateegia on arengukava iseseisev osa, et seostada rahastamisvõimalused arengukavas kavandatuga. Eelarvestrateegia koostamise eesmärk on tagada eelarvepoliitika jätkusuutlikkus ning planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimine. Lisaks annab see asjakohase ja võimalikult täpse hinnangu linna rahanduse arenguväljavaadetest majandusprognoosi ja tehtud eelarvepoliitiliste otsuste valguses.

Algatati Idaringtee 21 detailplaneering

Linnavalitsus algatas Idaringtee 21 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärgiga kaaluda võimalusi ehitusõiguse määramiseks elamute ja ärihoone rajamiseks ning puhke- ja rohealade kavandamiseks. Ligi 11 hektari suurune krunt asub Ihaste linnaosas Tartu linna idapoolse ümbersõidu ääres. Lõunapoolne ala on hoonestatud ridaelamutega, ülejäänud alad on hoonestamata. Krundile soovitakse moodustada krundid, planeerida juurdepääsud ja taristu ning määrata ehitusõigus korter- ja ridaelamute ning ärihoone rajamiseks vastavalt üldplaneeringule.
 

Viimati muudetud 21.05.2024