Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Kalle Paalits

30. mai 2023 /

Remonditakse tänavaid

Linnavalitsus tunnistas Aardla tänava ülekattetööde hankel edukaks ASi TREF pakkumus kogumaksumusega 132 298 eurot. Töid tehakse Soinaste ja Savi tänava vahelises lõigus. Tööde mahtu kuulub teele tekkinud roobaste tasandamine, kaevude reguleerimine tee tasapinda, uue kulumiskihi ehitus ja markeerimistööd.

RoadWest OÜga sõlmib linn lepingu Kompanii, Gildi, Jaani ja Ülikooli tänava ülekattetöödeks. Tööde kogumaksumus on 40 698 eurot. Töövõtja ülesandeks on sõidutee asfaltkate freesimine, betoonkivide eemaldamine, uue asfaldist kulumiskihi ehitus ja kaevude reguleerimine. Ehitustöö tähtaeg on 15. juuli.

Rahvusvahelisel konverentsil osalejad saavad tasuta sõidu õiguse

Linnavalitsus otsustas anda rahvusvahelisel konverentsil ISBA10 osalejatele tasuta sõidu õiguse Tartu linnaliinibussides ajavahemikul 13.-16. september 2023. a.

Tartu Ülikooli genoomika instituut, keemia instituut ning ajaloo ja arheoloogia instituut korraldavad 13.-16. septembril Eesti Rahva Muuseumis rahvusvahelise konverentsi "New Horizons in Biomolecular Archaeology" (ISBA10). ISBA10 on biomolekulaarse arheoloogia konverents, mis koondab teemaga seotud uurijaid. Sel aastal toimub konverents esimest korda Eestis. Konverentsile on oodatud kuni 400 delegaati.

Linn toetab spordi väikeprojekte

Kultuuriosakonnale laekus tähtajaks kokku 52 spordi väikeprojekti toetuse taotlust. Komisjon hindas saabunud taotlusi ja otsustas toetust anda 40 väikeprojektile kogusummas 56 975 eurot.

Raudtee tänavale kavandatakse ärihooneid

Linnavalitsus kehtestas Raudtee tn 82 krundi detailplaneeringu, millega määratakse ehitusõigus kuni 5600 m² ehitisealuse pinnaga hoonestuse rajamiseks absoluutkõrgusega kuni 81 m. Planeeringuala suurus on 14 915 m². Raudtee tn 82 hoonestamata krunt asub Tammelinna linnaosas. Planeeringuala piirneb Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee, Raudtee ja Tammetõru tänavaga. Kuna planeeringuala asub linnaehituslikult olulises kohas, siis tuleb enne ehitust parima linnaehitusliku lahenduse leidmiseks esitada linnale vähemalt kolm eskiislahendust. Hoonete ning avatud ruumi projekteerimisel tuleb tagada inimsõbralik, terviklik ja turvaline linnaruum. Vähemalt 10% krundi pinnast peab olema kõrghaljastatud. Juurdepääsud krundile on kavandatud Raudtee ja Tammetõru tänavalt.

Veeriku selts sai aiandusmaad

Linnavalitsus andis MTÜle Veeriku Selts üürile maa-ala Kannikese tn 16 kinnistust pindalaga 13667 m² ja Kannikese tn 22 kinnistust pindalaga 4209  m². Kokku sai Veeriku selts linnaaiandusega tegelemiseks 17 876 m²  maad. Üürilepingu tähtaeg on 10 aastat ja üüritasu 0,02 eurot/m² (357,52 eurot aastas) ja üüri tasutakse üks kord aastas. Üürnik korraldab maa kasutusse andmise linlastele aiamaadena, ühele kasutajale maksimaalselt 200 m² . Aiamaale on lubatud on rajada kuni 20 m² pindalaga kasvuhooneid ja tööriistakuure/panipaiku.

Kannikese tn 16 ja 22 kinnistutele on linna üldplaneeringus ette nähtud aiandusmaad.

Volikogule saadeti maamaksumäärade eelnõu

Linnavalitsus saatis volikogule määruse "Maamaksumäära kehtestamine 2024. aastaks" eelnõu, mille kohaselt on kavas 2024. aasta 1. jaanuarist kehtestada Tartu linna haldusterritooriumil järgmised maksumäärad:
1) elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
2) maatulundusmaa kõlvikutele (v.a õuemaa kõlvik) 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
3) eelpool nimetamata sihtotstarbega maale 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

2022. aastal viis Maa-amet läbi uue maa korralise hindamise, mille tulemusena on igale maatükile määratud maksustamishind. 2022. a maade hindamise tulemused hakkavad kehtima alates 2024. a algusest. Maamaksuseaduse kohaselt kehtestab kohalik omavalitsus hiljemalt maksustamisaastale eelneva aasta 1. juuliks igale maa sihtotstarbegrupile maksumäära.

Maamaksuseaduse järgi laekub maamaks maa asukohajärgse omavalitsusüksuse eelarvesse. Maamaksu tasumisel on tähtaegadeks 31. märts ja 1. oktoober. Maamaksuseaduse kohaselt on maamaksust vabastatud maa omanik (sh korteriomandi omanik) või maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa osas tiheasustusega alal kuni 1500 m² ulatuses ja hajaasustusega alal kuni 20 000 m² (2 ha) ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Linnavalitsus eraldas reservfondist:
300 eurot MTÜle Elleri Loomekeskus harfi eriala õpilaste osalemiseks rahvusvahelisel konkursil Riias;
800 eurot spordiklubile JÕUD JUNIOR noortõstjate osalemiseks noorte EM-il tõstmises Moldovas;
200 eurot MTÜle Peloton klubi eliitsportlase Janelle Uibokandi lähetamiseks maastikurattamaratoni Euroopa meistrivõistlustele Prantsusmaale;
2000 eurot Eesti Maaülikoolile EMÜ jalgpallinaiskonna osalemiseks Euroopa üliõpilaste meistrivõistlustel Albaanias.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 30.05.2023