Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linnavolikogu istungil

15. september 2022 /

Emajõe kaldapromenaad saab uue näo

Volikogu lubas linnavalitsusel korraldada riigihange Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimiseks. Euroopa kultuuripealinna aastaks soovitakse rajada Kaarsilla ja Atlantise hoone vahelisele Emajõe kaldale atraktiivne ja avatud promenaadiala. Lisaks sellele on kavas välja vahetada kaldapiire Atlantisest kuni Rahu sillani ja teha korda piirde-äärse kõnnitee betoonkivikate.

Kaldakindlustuse projekteerimisel on lähtutud TajuRuum OÜ tehtud eskiislahendusest, mille järgi rajatakse Atlantise-esisele alale paralleelselt jõega kahel tasandil liikuda võimaldav jalg- ja jalgrattatee ning kaldapromenaad. Kaldapealsele uus nõuetekohane jalg- ja jalgrattateelõik koos kaldteeühendusega Kaarsillale, mis võimaldab kergliiklejail sujuvalt kulgeda piki Emajõe vasakkallast. Jõekaldale tulevad vaateterrassid, mis langevad jõe suunas istekõrguste astmestikena. Töö mahtu kuulub ka täiendavate tehnovõrkude ja uue valgustuse rajamine.

Lisainfo:
abilinnapea Raimond Tamm, 515 4738
majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa, 503 4722


Tartus tõuseb reklaamimaks

Volikogu otsustas tõsta 1. jaanuarist 2023 üldise reklaamimaksu määra 31 sendilt 41 sendile ja kesklinna maksumäära 45 sendilt 55 sendile ruutmeetri kohta ööpäevas. Digitaalse reklaamikandja reklaamipinnale rakendub kahekordne tavareklaami maksumäär, see tähendab 82 senti ruutmeetri eest ööpäevas väljaspool kesklinna ja kesklinna piirkonnas 1 euro ja 10 senti.

2024. aastast ühtlustatakse maksumäärad ja rakendatakse kõikjal kesklinna määrasid - tavareklaami pinna ruutmeetri eest 55 senti ööpäevas ja digitaalse reklaamipinna puhul 1 euro ja 10 senti. 

Reklaamimaksust vabastatakse sotsiaalreklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendit.

2022. aasta linnaeelarvesse on planeeritud reklaamimaksust tulu 490 tuhat eurot. Maksumäärade tõstmisel peaks 2023. aasta eelarvesse laekuma reklaamimaksu 750 tuhat ja 2024. aastal ligi 925 tuhat eurot.

Lisainfo:
abilinnapea Priit Humal, 503 7227
rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp, 504 3415


Tartu osaleb koos Riia ja Aarhusi linnaga linnalooduse elurikkust edendavas projektis

Volikogu kiitis  heaks Tartu linna osalemise LIFE programmist rahastatavas projektis "Elurikkuse rohering". Projektis on Tartu kogueelarve 3 701 400 eurot, linna omafinantseeringu suurus on 1 480 560 eurot.

Viie aasta jooksul elluviidava projekti eesmärk on parandada Tartu elurikkuse seisundit, luua rohealade võrgustik, mis ühendab olemasolevad rohealad ja moodustab vajadusel uued rohekoridorid. Selle eesmärgi saavutamiseks muudetakse avalikud haljasalad liigiliselt mitmekesisemaks, parandatakse rohealade ligipääsetavust ja külastajasõbralikkust ning linnaliste elupaikade ökoloogilist kvaliteeti.

Olulised tegevused on andmepõhise otsustamise juurutamine linnalooduse temaatikas, linnahaljastuse hooldamise hea tava loomine, elurikkuse kvaliteedi, ökosüsteemi ja inimeste käitumise seire jt.

Projektis osalevad ka Riia ja Aarhusi linn ning Tartu kohalikud projektipartnerid on Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, MTÜ Kino ja Rohetiiger.

Lisainfo:
abilinnapea Gea Kangilaski, 521 3295
rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp, 504 3415

Viimati muudetud 15.09.2022