Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Asjaajamine

Linnamajanduse osakond
736 1270
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
 

Asjaajamine

Rattaparkla, jäätmemaja, süvakogumismahuti toetus

Tartu linn toetab korteriühistuid rattaparklate rajamisel

Alates 7. veebruarist  saavad Tartu linna korteriühistud esitada taotlusi toetuse saamiseks jagrattaparkla ehitamiseks.

Toetust võivad taotleda Tartu linna korteriühistud (samuti mitu korteriühistut üheskoos), mille korterite arv on kümme või rohkem. Toetuse suurus rattaparkla (sh vajaliku aluspinna ehitamiseks) on kuni 50% tööde kogumaksumusest (ülemmäär 3000 eurot). Linna eelarves on tänavu rattaparklate ehitamise toetusteks ette nähtud 30 000 eurot.

Toetuse saamiseks vajalikud materjalid tuleb linnamajanduse osakonnale esitada elektrooniliselt [email protected]. Taotlused vaadatakse läbi jooksvalt saabumise järjekorras, kuni eelarves selleks ette nähtud raha jätkub (tööde lõpetamise tähtaeg ei tohi olla hiljem kui 15. november).

Lisainfo: teedeteenistuse peaspetsialist Mihkel Vijar, tel. 736 1281, [email protected] 

2024. a korteriühistutele toetusi jäätmemajade rajamiseks ja süvamahutite paigaldamiseks ei eraldata.

Korteriühistule rattaparkla ja jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord (01.07.2015. a jõustunud)

Jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise juhend

Korteriühistutele jalgrattaparkla rajamise toetuse andmise juhend
Avalduse_vorm_jäätmemajad
Avalduse_vorm_süvamahutid
Avalduse_vorm_rattaparklad

Asfalteerimistoetus

Alates 2003. aastast saavad korteriühistud taotleda toetust elamute ümbruse korrastamiseks. Toetust saab taotleda järgmiseks eelarveaastaks. Selleks peab korteriühistu hiljemalt 1. septembriks esitama linnamajanduse osakonnale taotlus kirjeldusega, mida soovitakse teha, asfalteeritava ala alusplaani, garantiikirja omapoolse finantseerimise kohta, asfalteeritava ala kohta käiva ehitusprojekti (juhul kui soovitakse korrastada olemasolevat asfalti, pole ehitusprojekti vaja), ehitusmaksumuse kalkulatsiooni kolmelt ettevõttelt.  Soovitavalt võiksid ühistud oma taotlused esitada juunis või juulis, et eelarve koostamisel sellega arvestada.

Volikogu määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/427112013030

Lisainfo: Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna teehoolduse spetsialist Marko Metsma (736 1288, [email protected]) või linnamajanduse osakonna riigihangete spetsialist Riina Lill (736 1265, [email protected]).

Korraldatud olmejäätmeveost vabastamine

Korraldatud jäätmeveo peatamiseks teatud ajaks (majas ei elata ajutiselt, seal on remont vms) tuleb esitada Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale avaldus.

 Soovitav_avalduse_vorm

Suvilate ja aianduskruntide puhul palume kindlasti avalduses märkida, kas suvel krunti kasutatakse. Kui kasutatakse, siis peaks sealt suvekuudel vedu toimuma ja veo peatamine on võimalik alates sügisest kuni kevadeni.

Jäätmevedu saab peatada maksimaalselt kolmeks aastaks.

Avaldus tuleb saata linnamajanduse osakonnale aadressil:

Raekoja plats 3, Tartu 51003 või

e-mailile: [email protected]

Keskkonnateemaliste väikeprojektide rahastamine

Seoses eriolukorraga riigis ja sellest tulenevate kärbetega linnaeelarves 2020. aastal keskkonnateemaliste väikeprojektide rahastamist ei toimu.

4. mail 2006. a kehtestas Tartu linnavolikogu määrusega nr 24 keskkonnateemaliste väikeprojektide rahastamise korra. Väikeprojektide rahastamist võivad taotleda kõik Tartu linnas tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud. Rahastamisel eelistatakse mittetulundusühingute või sihtasutuste esitatud taotlusi.

Rahastamise eesmärk on toetada väikeprojekte, mille tegevused toimuvad Tartus ja/või on Tartuga seotud ning käsitlevad jäätme-, vee-, õhu-, pinnase- või keskkonnateadlikkust. Väikeprojekte, mis on linnaeelarvelised või mida on linnaeelarvest rahastatud, ei toetata. Väikeprojekte rahastatakse kuni 80% ulatuses esitatava projekti eelarve summast, kuid mitte rohkem kui 2000 € ulatuses. Väikeprojekte rahastatakse jooksva kalendriaasta piires.

Välisõhu saasteloa taotluse kooskõlastamine

Õhusaasteluba saab taotleda atmosfääriõhu kaitse seaduse
(RT I, 05.07.2016, 1) järgi.

Välisõhu saasteloa taotlemine:

 1. Õhusaasteloa taotleja koostab ja esitab taotluse õhusaasteloa andjale (Keskkonnaamet).
 2. Keskkonnaamet esitab õhusaasteloa taotluse koopia koos taotlusmaterjalidega Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale arvamuse saamiseks.
 3. Linnamajanduse osakonna keskkonnateenistus vaatab taotluse läbi ja tutvub ettevõtte tegevusega (vajadusel ka kohapeal).
 4. Linnamajanduse osakonna keskkonnateenistus valmistab ette materjalid õhusaasteloa taotluse kohta arvamuse avaldamiseks.
 5. Linnamajanduse osakond esitab Keskkonnaametile kirjaliku arvamuse kahe nädala jooksul alates taotluse koopia kättesaamisest.

Jäätmeloa taotluse kooskõlastamine

Jäätmeluba saab taotleda jäätmeseaduse järgi.

Jäätmeloa taotlemine:

 1. Jäätmeloa taotleja esitab Keskkonnaametile.
 2. Keskkonnaamet esitab taotluse Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale arvamuse saamiseks.
 3. Linnamajanduse osakonna keskkonnateenistus vaatab esitatud taotluse läbi ja tutvub vajadusel ettevõtte tegevusega kohapeal.
 4. Linnamajanduse osakonna keskkonnateenistus valmistab ette materjalid jäätmeloa taotluse kohta arvamuse avaldamiseks.
 5. Linnamajanduse osakond esitab kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist Keskkonnaametile oma arvamuse jäätmeloa taotluse kohta.

Vee erikasutusloa taotluse kooskõlastamine

Vee erikasutusluba saab taotleda veeseaduse järgi.

Vee erikasutusloa taotlemine:

 1. Vee erikasutusloa annab Keskkonnaamet regioon.
 2. Vee erikasutusloa taotleja esitab taotlusmaterjalid (üks eksemplar) esmalt nõusoleku saamiseks Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale.
 3. Linnamajanduse osakonna keskkonnateenistus vaatab esitatud taotluse läbi ja tutvub ettevõtte tegevusega (vajadusel ka kohapeal).
 4. Linnamajanduse osakonna keskkonnateenistus valmistab ette materjalid veeloale seisukoha andmiseks.
 5. Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond annab kirjaliku seisukoha veeloa taotluse kohta ühe kuu jooksul alates selle kättesaamisest.
 6. Vee erikasutusloa taotleja esitab taotlusmaterjalid koos linnamajanduse osakonna nõusolekuga loa väljastajale.

Raieload

Raiumaks puid, mille läbimõõt on rohkem kui 15 cm ja mis ei ole viljapuud, tuleb kinnistu omanikul luba taotleda linnamajanduse osakonnast.

Avaldus elektroonilises keskkonnas

Avalduse vorm

Pärast avalduse esitamist vaatab puu üle linnamajanduse osakonna arborist, kes otsustab, kas puu raie on põhjendatud. Kui raie on põhjendatud, väljastatakse raieluba.

Volikogu määrus „Puu raiumiseks loa andmise kord“.

Viimati muudetud 17.04.2024