Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Hooldusteenus hooldekodus

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Hooldusteenus hooldekodus

Hooldusteenusele suunamise tingimused ja kord on kinnitatud Tartu linnavolikogu 14. märtsi 2013. a määrusega nr 88 „Ööpäevaringsele hooldusteenusele suunamise tingimused ja kord"

Pikaajalise ja ajutise ööpäevaringse hooldusteenuse osutamise eesmärk on toetada isiku igapäevast toimetulekut, elukvaliteeti ja kindlustada turvaline elukeskkond üldhooldekodus.

Teenuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale. Taotlusele lisada perearsti väljavõte isiku olulisematest terviseprobleemidest, määratud ravimitest ja hinnang tervishoiuteenuste vajalikkuse ja mahu kohta (edaspidi raviplaan).

Taotluse vorm

Hooldekodu avaldus ja raviplaan (pdf)  (rtf)
Raviplaani täidab isiku pere- või raviarst.

Täiendav info ja hooldekodusse suunamise taotluste vastuvõtt sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskustes (kontaktid leiab siit).
Hoolekandeteenistuse spetsialistide kontaktid leiad siit.

Hooldusküsimustega saab piirkonnakeskustesse pöörduda:
Vastuvõtt
 piirkonnakeskustes: E 15–18; K 8–12; R 9–12

Taotluse menetlemine

Teenusevajaduse teeb osakonna hoolekande spetsialist kindlaks hindamisintervjuu ja füüsilise ning vaimse võimekuse testidega. Haiglas viibiva isiku teenusevajaduse teeb kindlaks haigla sotsiaaltöötaja ülevaate alusel. 

Hoolekande spetsialistil on õigus nõuda andmeid taotleja ja tema lähedaste sissetulekute ja vara kohta või nõusolekut nende väljaselgitamiseks. Hoolekande spetsialist teeb osakonna sotsiaalhoolekandekomisjonile ettepaneku isiku teenusele suunamiseks ja isiku lähedaste ning Tartu linna osaluse määramiseks hooldusteenuse eest tasumisel.

Komisjon otsustab, kas suunata isik teenusele või sellest keelduda ning kinnitab isiku lähedaste ja Tartu linna osaluse suuruse hooldusteenuse eest tasumisel. Lähedaste osaluse määramisel arvestab komisjon lähedaste sissetulekuid ja väljaminekuid ning määrab lähedaste osaluse arvestusega, et lähedastel säiliks sissetulek vähemalt pooleteise Vabariigi Valitsuse kehtestatud toimetulekupiiri ulatuses. Komisjoni otsuse alusel suunab hoolekande spetsialist isiku ööpäevaringsele hooldusteenusele üldhooldekodusse. Üldhooldekodu valikul lähtub spetsialist isiku abivajadusest ja vabade kohtade olemasolust hooldekodudes.

Hooldekodud

Tartu linnas on kaks ööpäevaringset hoolduse pakkujat: Tartu Hooldekodu ja SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus.

 

Mõlemad asutused on Tartu linna omanduses ja teenusele suunab Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond.

Tartu Hooldekodu tegevus on suunatud isikutele, kes vajavad füüsilist abi eneseteeninduses ja igapäevatoimingutes.

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus abistab psüühiliste erivajadustega isikuid, kes vajavad suunamist ja abistamist igapäevatoimingutes ja eneseteeninduses.

Tartu Hooldekodus ja Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses on piiratud arv kohti, mille eest tasub täielikult isik ise või tasuvad tema lähedased. Nendele kohtadele Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond ei suuna ning asutuse juhataja otsustab, kas võtta isik teenusele ja sõlmida leping. Lisaks Tartu linnas olevatele ööpäevaringse hooldusega kohtadele ostab Tartu linn hooldekoduteenust Lõuna- Eesti hooldekodudelt.

Täiendav info Tartu Hooldekodust.
Täiendav info SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse eakate hooldusosakonnast.

Ööpäevaringse hoolekandeteenuse pakkujad Lõuna-Eestis (leiad siit).

Hoolduskoordinaatorid  Tartu linnas
Ave Tooming 
e-post [email protected]
tel  736 1331; 5919 6630
OÜ Tartu Linna Polikliinik, Gildi 8, ruum 212

Merle Pahk
e-post [email protected]
tel 5336 5882
Tartu Tervisekeskus (Mõisavahe 34B), ruum 138

Johanna Hollo
e-post [email protected]
tel 5886 0369

Ööpäevaringne hooldusteenus hooldekodus

Pikaajalist ööpäevaringset hooldusteenust rahastatakse Tartu linna eelarvest isikule:

  • kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Tartu linn;

  • kes vajab east ja/või terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ööpäev läbi kõrvalabi igapäevaelu tegevustel ja kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole võimalik;
  • kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
  • kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kellel on lähedased, kelle võimalused ei ole vajaliku hoolduse kindlustamiseks piisavad.

Isik tasub ööpäevaringse hooldusteenuse eest vastavalt Tartu linnavalitsuse 09.04.2013 korraldusele nr 384 „Omaosaluse määra kehtestamine ööpäevaringse hooldusteenuse eest tasumisel

Täiendav info  hoolekandeteenistuse spetsialistidelt
kontaktid leiad siit.
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskused  

Hooldusküsimustega saab piirkonnakeskustesse pöörduda:
Vastuvõtt
 piirkonnakeskustes: E 15–18; K 8–12; R 9–12.

 

Elektroonilise taotluse saatmisel peab taotlus olema digiallkirjastatud.

Ajutine ööpäevaringne hooldusteenus hooldekodus

Ajutist ööpäevaringset hooldusteenust rahastatakse Tartu linna eelarvest isikule:

  • kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Tartu linn;

  • kes vajab east ja/või terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ööpäev läbi kõrvalabi igapäevaelu tegevustel;
  • keda hooldab omastehooldaja.

Ajutise ööpäevaringse hooldusteenuse eesmärk on võimaldada lähedasest või perekonnaliikmest hooldajale puhkust kuni üheks kuuks kalendriaastas, selleks pakutakse teenust hooldekodus.

Hooldusteenusele suunamise tingimused ja kord on kinnitatud Tartu linnavolikogu 14. märtsi 2013. a määrusega nr 88 „Ööpäevaringse hooldusteenusele suunamise tingimused ja kord” 

Teenusele suunamine

Tartu linna eelarvest tasutakse nende isikute teenuste eest, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Tartu linn ning kes vajavad east ja/või terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ööpäevaringset kõrvalabi igapäevaelu tegevustel ning keda hooldab omastehooldaja (tema pereliikmed, lähedased või hooldaja).

Ajutise hooldusteenuse taotlemine

Taotlus hooldusele suunamiseks koos hooldaja kontaktandmete ja raviplaaniga (pdf).

Ajutist hooldust hooldekodus pakutakse Tartu linna asutuses Tartu Hooldekodu, aadressil Liiva 32 ja SA-s Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, aadressil Nõlvaku 12.
 

Ajutise hooldusteenuse maksumus

Ajutise ööpäevaringse hooldusteenuse eest tasumisel on isiku omaosalus 95% isikule makstavast pensionist.
Tasuda tuleb hooldekodus viibitud päevade eest.

Transport hooldekodusse

Isiku lähedased korraldavad transpordi hooldekodusse ja koju.
Liikumispuudega isiku transportimiseks saab tellida sotsiaaltranspordi  tel 730 0200.


Voodihaige transporti saab tellida (NB tellimus esitada paar päeva ette):
OÜ Medical Transport

tel 510 6620 või 740 1800

e-post: [email protected]


Aini Transport OÜ  – transporditeenus ratastooli ja raamiga;

info ja tellimine tel 5849 4588

e-post [email protected]
[email protected]

 


 

Mida ajutisele hooldusele kaasa võtta

Ajutisele hooldusele suunatud isikud peavad kaasa võtma raviplaanile vastava koguse ravimeid ja vajalikud hooldus- ning põetusvahendid, sh pidamatusevahendid, vahetusriided ja -pesu ning oma elukoha võtmed.

Elamine hooldekodus

Ajutisel hooldusteenusel viibivad inimesed elavad kahekohalistes tubades, kus on peale voodite toolid, laud, televiisor ja riidekapp. Võimalusel annab hooldekodu ajutisele hooldusele saabujale hooldekodus kasutamiseks ka tehnilised abivahendid. Ajutise hoolduse pakkumiseks on hooldekodus kaks kohta naistele ja kaks kohta meestele. Ajutisel hooldusel viibiv isik saab süüa kolm korda päevas, tagatud on isiku puhtus ja hügieen, võimalus magada ööpäevas vähemalt kaheksa tundi. Isik saab osaleda hooldekodu huvitegevustes. Pereliikmetel on külastamise võimalus.

Täiendav informatsioon

Tiina Haas
Hoolekandeteenistuse peaspetsialist

Raekoja plats 3, I korrus, ruum 103

E 15–18

K 8–12
tel 736 1306 

e-post [email protected]

Ööpäevaringne erihooldusteenus

Ööpäevaringsele erihooldusteenusele (v.a kohtumäärusega) saab üksnes Sotsiaalkindlustusameti otsuse alusel. 

Teenusele suunamise otsustavad Sotsiaalkindlustusameti spetsialistid (teenuste konsultantide kontaktid leiad siit).
(Pepleri  35, 51003 Tartu).

Täpsem info Sotsiaalkindlustusameti kodulehel: Erihoolekandeteenused või infotelefonil 16106.
Erihoolekandeteenused

Viimati muudetud 26.05.2023