Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Alevi tn 5 // Nigula tn 1a projekteerimistingimuste avatud menetlus

6. juuni 2024 / Tartu Linnavalitsus algatas Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Alevi tn 5 // Nigula tn 1a kinnisasja osas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse

Alal puudub kehtiv detailplaneering.

Ehitusseadustiku § 26 lg 1 kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks. Taotleja soovib Alevi tn 5 // Nigula tn 1a kinnistule püstitatud abihoone  seadustada.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 võimaldab kohaliku omavalitsuse üksusel lubada ilma detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi. Ühtlasi peavad olema määratud üldplaneeringus vastava ala  üldised kasutus- ja ehitustingimused ning ehitise püstitamine ei tohi olla vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Tartu linna üldplaneeringu kohaselt asub Alevi tn 5 // Nigula tn 1a kinnistu Karlova linnaosas, Taga-Karlova asumis (TK2) väikeelamumaal, mis on üksikelamute, kaksikelamute, ridaelamute maa ja elamute vahelise välisruumi ning muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala.

Üldplaneering seab eesmärgiks linnaosale iseloomuliku mitmekesise hoonestuslaadi säilimise ja hoonestustiheduse. Tingimuste koostamise aluseks on esitatud eskiis. Tingimused määratakse ehitusmahtude, arhitektuurse lahenduse ja välisviimistluse osas.

Vastavalt Ehitusseadustiku § 31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine Planeerimisseaduse § 125 lg 5 nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid või vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil [email protected] kuni 20. juunini 2024. a (k.a).

Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees.

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 06.06.2024