Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Elva tn 11 projekteerimistingimuste avatud menetlus

19. juuni 2024 / Tartu Linnavalitsus algatas Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Elva tn 11 kinnisasja osas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse

Alal puudub kehtiv detailplaneering. Ehitusseadustiku § 26 lg 1 kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Taotleja soovib Elva tn 11 kinnistule püstitada uue abihoone.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 võimaldab kohaliku omavalitsuse üksusel lubada ilma detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi. Ühtlasi peavad olema määratud üldplaneeringus vastava ala  üldised kasutus- ja ehitustingimused ning ehitise püstitamine ei tohi olla vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Elva tn 11 kinnistu asub Tartu linna üldplaneeringuga kehtestatud Vana-Tammelinna asumis (VTM1) miljööväärtuslikul hoonestusalal väikeelamu maa-alal, mis on üksikelamu, kahe korteriga elamu maa ja muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala. Üldplaneeringust lähtuvalt on olemasolevate hoonete laiendamine lubatud, kui see järgib tüübile iseloomulikku ajaloolist lahendust. Tammelinnale iseloomulikud abihooned paiknevad vahetult maja taga või ulatub osa abihoonest maja kõrvale, suurem osa maja taha. Taotlus on kooskõlas Tartu linna üldplaneeringuga. Tingimuste koostamise aluseks on esitatud asendiplaani eskiis.  Tingimused määratakse ehitusmahtude, arhitektuurse lahenduse ja välisviimistluse osas.

Vastavalt Ehitusseadustiku § 31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine Planeerimisseaduse § 125 lg 5 nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid või vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil [email protected] kuni 3. juulini 2024. a (k.a).

Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees.

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 19.06.2024