Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Hausi Tähtvere külas projekteerimistingimuste avatud menetlus

10. märts 2023 / Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Tähtvere küla Hausi viilhalli laiendamiseks.

Vastavalt planeerimisseaduse §125 lg 5 võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada ilma detailplaneeringut koostamata laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi.

Vastavalt Tartu linna üldplaneeringule jääb Hausi kinnistu tootmishoone maa-alale (tööstushoone ja taastuvenergeetika rajatiste maa-ala). Kinnistu jääb üldplaneeringuga määratud arhitektuuriasumisse TÄH3, kus  maa-aladel on välja kujunenud erinevate ettevõtlusvaldkondade tootmis-, logistika, ja laomajanduse piirkonnad. Krundil toimuv või kavandatav tegevus ei tohi oluliselt häirida naabreid ega kaasa tuua ülemäärast negatiivsed mõju lähialadele. Uute tootmishoonete püstitamisel või olemasolevate laiendamisel tuleb tagada normatiivne parkimine, kõrghaljastus ja sademevee immutamise võimalused sama krundi piires..

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusega. Avalik väljapanek kestab kuni  24. märtsini 2023. a (k.a). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil [email protected]  10.–24.03.2023 (k.a). Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees. Arhitektuuri ja ehituse osakond teeb ettepaneku lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata.

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 10.03.2023