Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kalda tee 26 projekteerimistingimuste avatud menetlus

18. mai 2023 / 13.01.2023. a esitati Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale projekteerimistingimuste taotlus Kalda tee 26 kinnistule ärihoone-korterelamu püstitamiseks

Alal kehtib Tartu Linnavolikogu 25.09.1997. a otsusega nr 145 kehtestatud Kalda tee 22, 28 vahelise ala detailplaneering.

Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada planeeringuga määratud hoone kõrgust. Kehtiva detailplaneeringu järgi on Kalda tee 26 kinnistule lubatud kuni 15-korruselise hoone püstitamine, mille maksimaalseks absoluutkõrguseks on määratud 85,00 m (olemasoleva maapinna keskmine kõrgus krundil on ca 38 m), mis teeb hoone kõrguseks mõõdetuna maapinnast ca 47 m. Arvestades üldplaneeringus toodud korruse arvestuslikku kõrgust (3,2 m büroo ja elupinnal ning 4 m kaubanduspinnal) ning tänapäevaseid tehnoloogilisi vajadusi on arhitektuuri ja ehituse osakond seisukohal, et detailplaneeringus määratud ärihoone-korterelamu suurima lubatud kõrguse täpsustamine projekteerimistingimustega on antud juhul põhjendatud.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 3 täpsustatakse asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise detailplaneeringus käsitletud kõrguse muutmist, kuid mitte rohkem, kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 alusel võib pädev asutus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta, detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia või detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusega. Avalik väljapanek kestab 19.05.2023–04.06.2023. a (k.a).  Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab kuni 04.06.2023. a esitada kirjalikult e-posti teel aadressile [email protected].

Projekteerimistingimuste kavand

Insolatsioonianalüüs

Viimati muudetud 18.05.2023